Consell de Govern

A les 9.30 h del dia 16 de novembre de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius acadèmics.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector dóna la benvinguda al professor Jordi Pich Solé, que s'incorpora a la Junta de Govern com a degà de la Facultat de Psicologia, al professor Ramon Puigjaner Trepat com a director de l'Escola Politècnica Superior, al professor Lluís Pomar Gomà com a director del Departament de Ciències de la Terra, i al senyor Andreu Alcover Ordinas com a Gerent de la UIB. Així mateix agraeix al professor Gabriel Fiol Roig la tasca realitzada com a director de l'Escola Universitària Politècnica, recentment desapareguda.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió del dia 23 de setembre de 1999, amb la incorporació de les següents esmenes presentades:

1. Els representants dels alumnes a la sessió de la Junta de Govern anterior fan una esmena de modificació al punt 7 de l'acta, segon paràgraf, relativa a la forma d'aprovació de l'article 31 bis del Reglament acadèmic: on diu «s'aprova per unanimitat», ha de dir: «s'aprova per assentiment» (annex 1).

2. La professora Francesca Garcias Gomila presenta una esmena a la intervenció que fa al punt 13.6 de l'acta de la sessió anterior relativa a l'assumpció de competències per part de les juntes de centre per concedir premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat, i assenyala que s'ha de suprimir aquesta referència pel que fa als premis extraordinaris de doctorat.

Punt 2: Intervenció de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura

El Rector, en nom de la Junta de Govern, dóna la benvinguda al conseller d'Educació i Cultura i li agraeix l'interès demostrat sobre els temes universitaris tant a ell com al director general d'Universitat, també present a la reunió.

El conseller agraeix la invitació per assistir a la Junta de Govern i destaca la importància del tarannà de confiança que caracteritzen les relacions Govern-Universitat. El conseller manifesta que la creació de la direcció general d'Universitat ha permès una atenció més preferent a favor de la Universitat i ha fet possible donar passes que ja tenen un fruit.

A continuació el conseller explica algunes actuacions. En primer lloc fa referència al pressupost, del qual comenta que s'ha incrementat en 530 milions de pessetes per a l'any 2000, a més d'altres demandes que s'han intentat satisfer amb càrrec al pressupost de 1999 (adquisició de Can Salord, pagament dels edificis prefabricats i possiblement la rehabilitació de Can Oleo). Així mateix destaca l'elaboració d'un avantprojecte de llei del Consell Social que, aprovat ja pel Consell de Govern, segueix la tramitació parlamentària. Un altre tema important és el relatiu als nous estudis, pel que fa als quals es pretén que se'n pugui implantar algun el curs que ve. Així mateix, posa de manifest la necessitat de potenciar les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera. En relació amb el personal de la UIB, tant pel que fa al PDI com al PAS, s'ha mantingut un diàleg amb aquest sector que ha donat lloc ja a alguns acords que segurament podran entrar en vigor ben aviat. Finalment, el conseller dóna la paraula al director general d'Universitat perquè faci alguns aclariments o entri en el detall d'algunes qüestions.

El director general se centra, en primer lloc, en la política de construccions de la UIB (multiaulari de Dret i Economia, biblioteca i paranimf). A continuació fa referència a la política de recerca, concretament a l'elaboració, ja en marxa, d'un pla de R+D juntament amb la Conselleria d'Innovació i Noves Tecnologies. Pel que fa al professorat, es vol potenciar la concessió d'ajudes per a congressos, seminaris i mobilitat en general. Finalment destaca que es vol potenciar la coordinació entre la Universitat i l'educació no universitària.

A continuació el Rector obre un torn de paraules, en què intervé el professor Francesc Torres Marí en relació amb l'Estudi General Lul·lià. Li respon el conseller, el qual manifesta que es faran gestions per tal que la Universitat s'impliqui més en la institució esmentada. El professor Llorenç Valverde Garcia fa unes consideracions generals. El professor Josep Morata Socias agraeix la presència del conseller i el director general i fa algunes matisacions en relació amb els pressuposts i la implantació de nous estudis. Li respon el conseller. El professor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el tema de la coordinació entre Universitat i educació no universitària, i els nous estudis. Li respon el conseller. El professor Perfecto Cuadrado Fernández agraeix la presència del conseller i parla dels nous estudis i dels accessos a la Universitat. El senyor Lluís Piña Saiz intervé en relació amb la programació de les noves construccions. Li respon el conseller. Intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat, que agraeix també la presència del conseller, i parla sobre la creació de grups de recerca i de docència. La senyora Isabel Puig Palerm agraeix la presència del conseller i manifesta l'esperança que les propostes es faran realitat. Finalment, el professor José Á. Torres Lana fa dues observacions, una en relació amb la política del professorat, en què posa de manifest la falta de previsió per a la renovació de plantilles, i una altra en relació amb el tema de nous estudis i, concretament, planteja les possibilitats dels estudis de Ciències Socials. Li respon el director general d'Universitat.

Per acabar, el conseller agraeix l'atenció dels membres de la Junta de Govern, i el Rector agraeix al conseller la seva assistència i la intervenció. Tot seguit el conseller i el director general abandonen la sessió.

Punt 3: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels convenis presentats (annex 2):

Amb 3Com Iberia, SA.

Amb l'Ajuntament d'Alcúdia.

Amb l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa.

Amb l'Ajuntament de Santanyí.

Amb la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Amb el Consell Insular de Mallorca (Conselleria de Cultura i Joventut) Protocol núm. 3.

Amb el Consell Insular de Menorca.

Entre dotze universitats: UAB, UAM, UB, UG, UJI, UPB, URV, USA, US, UV i UVA.

Amb la Federació de Voleibol de les Illes Balears.

Amb la Fundació Balear per a la Prevenció de Riscs.

Amb l'Institut Tecnològic de la Bijuteria.

Amb Mallorquina de Servicios y Medio Ambiente, SL.

Amb el Ministeri d'Educació i Cultura.

Amb el Ministeri de Defensa (Zona Militar de Balears: Centre Regional de Psicologia).

Amb Natura Park, SL.

Amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

Intervé el professor Pere M. Deyà Serra per agrair la celeritat en la tramitació del conveni amb dotze universitats, i en relació amb la Fundació Balear per a la Prevenció de Riscs, intervé per demanar formar part de la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. A continuació intervé el senyor Lluís Piña Saiz en relació amb el conveni de la Universitat Politècnica de Catalunya per demanar que es modifiqui la forma de pagament. Els responen el Rector i el vicerector.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 4: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica l'abast i el significat de la modificació de plantilla (annex 3) que es presenta a la Junta de Govern i que afecta els departaments d'Economia i Empresa i de Filologia Catalana i Lingüística General.

Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Màster Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que fa, en primer lloc, unes reflexions generals sobre els cursos de postgrau i explica la necessitat de determinar unes dates cada any per fer les propostes pertinents per tal d'evitar-ne els degotejos. A continuació fa unes reflexions sobre la dedicació del professorat de la UIB i també sobre el tema d'espais.

A continuació explica l'abast i el significat del màster promogut pel Vicerectorat d'Investigació i Política Científica. La professora Francesca Garcias Gomila fa una observació sobre la grafia del nom del senyor Miquel Àngel Garcies Salom, i el professor Ramon Puigjaner Trepat indica que ha de figurar a la relació de professors externs a la UIB.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi i Disseny del Paisatge

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres presenta el curs d'Especialista Universitari en Anàlisi i Disseny del Paisatge i en fa una justificació (annex 5).

A continuació intervé el senyor Lluís Piña Saiz per fer constar que la data d'inici del curs és dins el desembre de 1998. La professora Francesca Garcias Gomila fa una observació sobre la grafia del nom del senyor Llauger, que figura a la relació de professors externs a la UIB. Tot seguit intervé el senyor Celso García García, que parla de la relació de personal docent de la UIB. Els responen el Rector i el vicerector.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Alimentació Humana

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres presenta el curs d'Especialista Universitari en Alimentació Humana i en fa una justificació (annex 6).

A continuació intervé el professor F. Javier Pérez Pareja per proposar la participació o col·laboració del degà de la Facultat de Psicologia en el curs. El professor Andreu Palou Oliver, com a director del curs, agraeix l'oferiment.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari en Implantologia Oral

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres presenta el curs d'Especialista Universitari en Implantologia Oral i en fa una justificació (annex 7).

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Adscripció dels estudis de Matemàtiques

El Rector explica l'origen de la proposta de canvi d'adscripció dels estudis de Matemàtiques i explica que, ateses les implicacions en la renovació de les juntes de centre, s'ha iniciat el procediment de canvi d'adscripció amb la petició dels informes als centres implicats i, un cop obtinguts ja els informes favorables d'aquests centres, la Facultat de Ciències i de l'equip directiu de l'Escola Politècnica Superior, se sotmet primer a l'aprovació de la Junta de Govern per tal de trametre la proposta al Consell Social i a la Conselleria d'Educació i Cultura perquè l'aprovin definitivament (annex 8).

A continuació intervenen la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Ramon Puigjaner Trepat, com també el professor Andreu Palou Oliver.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que modifica l'adscripció dels estudis de Matemàtiques conduents a l'obtenció del títol oficial i amb validesa a tot el territori nacional de la Facultat de Ciències a l'Escola Politècnica Superior, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Fixació de la composició numèrica de les juntes de facultat i escola

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del document, indica que la distribució s'ha fet tenint en compte el que s'estableix a l'article 59.1.b) i c) i l'assignació de matèries a àrees de coneixement efectuada a través del COA per evitar que departaments que no imparteixen docència a l'estudi corresponent es veiessin representats. A continuació intervé el professor Joan Mas Vives per demanar aclariments sobre el còmput de les pràctiques de Magisteri. Li respon el vicerector i li diu que al COA actual del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General no hi figura. El professor Joan Mas Vives demana que en un futur es tingui en compte. També demana aclariments el professor Pere M. Deyà Serra. La professora Francesca Garcias Gomila comenta els canvis en la distribució dels respresentants dels professors a la Junta de la Facultat de Ciències si es produeix el canvi d'adscripció dels estudis de Matemàtiques. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que proposa l'elecció de suplents que passarien a formar part de la Junta quan es produeixi el canvi.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada sobre la composició numèrica de les juntes de facultat i escola, que s'aprova per assentiment (annex 9).

Punt 11: Desenvolupament de l'article 47.3 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març, pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'abast i el significat de l'Acord normatiu pel qual es desenvolupa l'article 47.3 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març, pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears (annex 10).

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 12: Proposta dels representants d'estudiants sobre diversos aspectes acadèmics

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la problemàtica creada a partir de la modificació del Reglament acadèmic que va aprovar la darrera Junta de Govern arran de la supressió dels exàmens de febrer i examina la proposta dels estudiants presentada a la Junta de Govern (annex 11).

Pel que fa a les queixes que figuren al document, el vicerector proposa, a l'empara del que estableix l'article 60.6 dels Estatuts, que es creï en cada centre una comissió que s'encarregui d'analitzar la problemàtica de la implantació dels nous estudis. A continuació intervenen la senyora Isabel Puig Palerm i el senyor Fernando Monar Lora. La professora M. Carme Bosch Juan exposa la posició dels alumnes de Filologia, els quals demanen el manteniment de la convocatòria extraordinària de febrer, atès que les seves assignatures són anuals. Finalment intervenen el senyor Lluís Piña Saiz i el professor Ramon Puigjaner Trepat.

A continuació se sotmeten a votació dels membres de la Junta de Govern els acords següents:

1. Es mantindran els exàmens de febrer per als plans d'estudis per extingir.

2. S'instarà les juntes de centre perquè creïn comissions de seguiment a l'empara del que estableix l'article 60.6 dels Estatuts. El vicerector es compromet a parlar amb els degans per tractar el funcionament d'aquestes comissions.

La Junta de Govern aprova els acords anteriors per unanimitat.

Punt 13: Síndic de Greuges

El Rector llegeix l'article 86 dels Estatuts relatiu al Síndic de Greuges i destaca que la Junta de Govern és l'òrgan encarregat de proposar un candidat al Claustre perquè l'elegeixi, si s'escau. El reglament orgànic corresponent l'elaborarà el mateix síndic i l'aprovarà la Junta de Govern, d'acord amb el que estableixen els Estatuts.

A continuació explica les gestions realitzades per a aquest nomenament i proposa, en principi, com a candidata la professora Montserrat Casas Ametller, sens perjudici de la presentació de noves candidatures. El Claustre es reunirà per elegir el Síndic de Greuges dins el primer trimestre de l'any 2000.

A continuació intervé la professora Casas, que agraeix que s'hagi pensat en ella per a aquest càrrec i manifesta que s'hi presentarà com a candidata si compta amb el suport majoritari de la Junta de Govern.

Tot seguit intervé el professor F. Javier Pérez Pareja per donar el seu suport a la proposta feta pel Rector.

Punt 14: Nomenament d'una comissió d'assessorament, avaluació i seguiment del Títol Superior de Turisme

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. El vicerector exposa el contingut del punt 27 de la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 161, de 23 d'abril de 1999), que diu: «Pel que fa als títols propis de grau, la Junta de Govern podrà nomenar una comissió d'assessorament, avaluació i seguiment» (annex 12). En conseqüència, la Junta de Govern, a l'empara del precepte esmentat, elegeix els membres que formaran part d'aquesta comissió. Les persones elegides són:

El professor Jaume Sureda Negre, vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

El professor Francesc Sastre Albertí, director de l'Escola Oficial de Turisme CAIB-UIB.

El senyor Antoni Socias Salvà, director del Departament d'Economia i Empresa.

El professor Antoni Sastre Albertí, del Departament d'Economia i Empresa.

El professor Climent Picornell Bauzà, del Departament de Ciències de la Terra.

Un alumne, pendent de designar.

La senyora Concepció Bru Ronda, de la Universitat d'Alacant, i

El senyor Pere Cañellas Ramis, president de la Federació Hotelera.

Punt 15: Renovació de representants de la Junta de Govern a la Comissió de Doctorat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual explica que d'acord amb l'article 160 dels Estatuts és necessari renovar la composició de la Comissió de Doctorat de la UIB (annex 13). La proposta que realitza el vicerector, fetes les consultes prèvies, és la substitució dels professors Gonzalo Quintero Olivares i Eduard Rigo Carratalà, catedràtics d'universitat, pels professors José Á. Torres Lana i Bernat Sureda Garcia, catedràtics d'universitat, i mantenir la resta dels membres. A continuació intervenen per fer observacions els professors Jordi Vallespir Soler i Pere M. Deyà Serra. Els responen el Rector i el vicerector.

Finalment se sotmet a votació la composició proposada, que s'aprova per assentiment.

Punt 16: Retribucions extraordinàries per les tasques com a professors de les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica la motivació de la proposta que es presenta a la Junta de Govern i afegeix oralment la incorporació de sis professors més que participen en el curs de primer cicle de Tècniques en Telemàtica i Informàtica. Títol propi de la UIB (60 crèdits) (annex 14).

El Rector fa una reflexió sobre les extensions universitàries. La professora Montserrat Casas Ametller planteja el futur de les extensions universitàries i d'aquestes retribucions extraordinàries del professorat universitari.

Finalment se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment, i s'acorda de trametre-la al Consell Social als efectes del que disposa l'article 46.3 de la LRU.

Punt 17: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa la Junta de Govern sobre diversos temes:

a) Que l'Ajuntament de Palma ha proposat la concessió de la Medalla d'Or de la ciutat a la UIB.

b) De la proposta de nomenament de Populars 99, realitzada a favor de la nostra universitat.

c) De la necessitat d'un debat sobre el tipus de biblioteca de la UIB.

d) De l'adhesió del Rector, amb la consulta prèvia del Consell Executiu, a la candidatura al Nobel del senyor Juan Carrero Saralegui i de la petició de suport institucional, per la qual cosa demana el vistiplau de la Junta de Govern.

e) Que la CRUE organitza un debat sobre l'informe Universitat 2000 en el qual col·laboraran dos representants per universitat i en què s'incentiva la participació dels estudiants.

2. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre la participació de la Universitat en els fons FEDER (annex 15).

3. El vicerector d'Infraestructura i Medi Ambient informa sobre la petició de planificació del pla de reforma d'edificis vells i deteriorats i posa de manifest que existeix un pla d'actuacions pel que fa a la Facultat de Ciències.

Pel que fa al tema de la carretera, informa que es mantenen contactes pràcticament setmanals amb la Conselleria.

Finalment informa del tancament de l'accés al pàrquing situat devora l'edifici Ramon Llull per part de l'Ajuntament i de les gestions realitzades sobre aquest tema.

4. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa del projecte «2000 i UIB» i la remodelació del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Intervé la professora Maria Barceló Crespí (annex 16).

5. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa sobre les línies del pressupost que s'està elaborant per a l'any 2000 i posa de manifest que hi haurà una davallada de la partida destinada als departaments. Així mateix informa de la dotació d'una partida per a l'increment de retribucions del PDI i PAS que es negocia amb el Govern de la Comunitat Autònoma. Intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat en relació amb els pressuposts dels centres, un cop assumides les noves competències. Li respon el vicerector.

Finalment informa de l'existència una comissió d'avaluació. La professora Francesca Garcias Gomila i el professor Josep Morata Socias demanen per formar part d'aquesta comissió.

Punt 18: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 17):

Senyor Carlos Izquierdo Gómez com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1999-2000.

Senyor Javier Muñoz Jiménez com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1999-2000.

Senyora Marià Zaforteza Fortuny com a col·laboradora del Departament de Dret Privat, per al curs 1999-2000.

Senyor Pelayo Matas Riutord com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1999-2000.

Senyor Antoni Verd Noguera com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1999-2000.

Senyor Íñigo Casasayas Talens com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1999-2000.

Senyora Núria Garcia Canals com a col·laboradora del Departament de Dret Públic, per al curs 1999-2000.

Senyora Sara H. Ladaria Lliteras com a col·laboradora del Departament de Dret Públic, per al curs 1999-2000.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 17):

Senyor Esteban Chornet Gené, de la Universitat de Sherbrooke, Quebec (Canadà), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte de dos mesos, del 10 de gener al 10 de març de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Robert von F'ay Siebenbürgen, de la Universitat de Sheffield (Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes i mig, del 15 de juny al 31 de juliol de 2000 i de l'1 al 30 de setembre de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Brian O. J. Tupper, de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de març de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyora Haowen Xi, de la Universitat de Bowling Green (EUA), adscrita a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de febrer al 31 de març de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El vicerector d'Investigació i Política Científica recorda el nou procediment de sol·licitud i aprovació de visitants. Intervé la professora Montserrat Casas Ametller.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 18):

Departament : Biologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Biologia Vegetal
Perfil : Botànica

Departament : Infermeria
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Infermeria
Perfil : Infermeria comunitària

Departament : Infermeria
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Infermeria
Perfil : Administració de serveis d'infermeria / legislació i ètica professional

d) Altres.

No n'hi ha.

Punt 19: Precs i preguntes

1. El professor Ramon Puigjaner Trepat intervé per proposar el nomenament com a doctor honoris causa del senyor Joan Pons, baríton, i per demanar quin seria el procediment per fer la proposta si no correspon a cap departament en particular. Li respon el Rector, el qual assenyala que el Consell Executiu pot assumir la iniciativa de la proposta (annex 19).

2. El professor Josep Morata Socias informa dels problemes de subministrament elèctric de l'edifici Ramon Llull i de la tala d'un arbre als voltants de l'edifici.

3. La professora Francesca Garcias Gomila convida els membres de la Junta de Govern i tota la comunitat universitària a participar en els actes de commemoració del centenari del naixement del científic Guillem Colom Casasnovas. Informa també que amb motiu de l'aniversari del traspàs de la professora Escalona el proper 4 de desembre, es farà una conferència. Així mateix informa que la Facultat de Ciències ha acabat d'elaborar l'informe sobre Avaluació de la Qualitat. També informa que s'ha precintat un laboratori a causa d'una possible infecció. Tot seguit fa una intervenció sobre les eleccions d'estudiants. A continuació demana que es realitzin sessions informatives sobre el canvi del troncal de xarxa. Així mateix informa sobre el malestar pel canvi de coordinadors de les proves de majors de 25 anys. Finalment demana a la UIB que faci una major utilització per escrit sobre els títols acadèmics que la institució concedeix. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector.

4. La professora Montserrat Casas Ametller demana sobre la presència del professorat a les meses electorals que s'han de constituir per a les eleccions d'estudiants i sobre el corrent estabilitzat. Li responen el Rector i el Gerent.

5. La senyora Isabel Puig Palerm recorda que el Consell d'Estudiants és l'òrgan màxim de representació estudiantil al qual poden acudir els professors.

6. El senyor Lluís Piña Saiz demana que una sèrie punts de l'ordre del dia dels quals es disposa de documentació es tractin amb una major celeritat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.