Consell de Govern

A les 12 h del dia 9 de març de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius acadèmics, i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector demana guardar un minut de silenci per l'atemptat que ha tingut lloc aquesta matinada al País Basc, en què ha resultat mort un policia de l'Ertzaintza.

A continuació fa referència a la informació apareguda avui a la premsa relativa a les anomalies detectades per les auditories que ha realitzat la Conselleria de Treball i Formació que afecten cursos de formació realitzats per la UIB a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) finançats pel Fons Social Europeu, concretament el Curs de Noves Tecnologies de les Comunicacions per a Empresaris del Raiguer, d'uns cinc milions de pessetes, i el Màster Universitari en Drogodependències, d'uns set milions de pessetes. Tot seguit el Rector convida el director de la FUEIB, senyor Miquel Carrió Servera, perquè expliqui el procés dels fets. El senyor Carrió informa del procediment emprat per a l'avaluació dels cursos i les conclusions d'aquestes auditories. També assenyala que les observacions més importants de l'informe fan referència a despeses de representació i dietes, les quals no es consideren elegibles.

A continuació el Rector dóna la paraula al Gerent, que completa la informació sobre aquest tema.

Tot seguit el Rector fa una reflexió final sobre l'oportunitat d'informar la Junta de Govern abans de fer manifestacions sobre aquest tema a través dels mitjans de comunicació.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i la professora Francesca Garcias Gomila.

Punt 1: Aprovació, si escau, de nous plans d'estudis: Fisioteràpia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que expressa el seu agraïment a les persones que han coordinat les tasques per a l'elaboració de nous plans d'estudis i les modificacions de plans antics.

A continuació informa d'alguns errors i modificacions al pla d'estudis de Fisioteràpia: en primer lloc, s'ha de substituir la pàgina 1 de l'annex 2-C, i en segon lloc s'han de suprimir de l'organització del pla d'estudis que figura a l'annex 3, apartat II del pla, les referències al segon cicle (« 1. a. Podrán cursar el segundo ciclo de estas enseñanzas además de los alumnos que hayan cursado el primer ciclo, los que estén en posesión de las titulaciones y de los estudios previos de primer ciclo y los complementos de formación necesarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa legal vigente »), atès que es tracta d'un estudi de primer cicle. També informa d'una proposta de modificació presentada pel Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (annex 1) sobre la qual la presidenta de la comissió d'aquest pla d'estudis, la senyora Berta Artigas Lelong, manifesta el seu acord.

A continuació el professor F. Javier Pérez Pareja fa constar l'esforç de la professora Berta Artigas Lelong i li agraeix la feina feta. Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que assenyala que els descriptors de la matèria de Bioenergètica estan mal copiats i fa una pregunta en relació amb el reconeixement dels crèdits de lliure configuració per pràctiques en empreses, el qual no té la mateixa equivalència en els distints plans d'estudis de la UIB. Li responen la professora Berta Artigas, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector, el qual es compromet a fer una consulta a la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats.

Seguidament intervé la professora Isabel Moreno Castillo, que també agraeix el treball realitzat a les persones que han elaborat els plans d'estudis i fa una reflexió sobre l'assignatura de Bioquímica dels Teixits i, a més, demana que s'hi incorpori l'àrea de coneixement de Biologia Cel·lular.

Finalment se sotmet a votació el pla d'estudis de Fisioteràpia amb les modificacions assenyalades, inclosa la relativa a l'increment de l'equivalència del crèdit de lliure configuració per pràctiques en empreses a 20 crèdits, que s'aprova per unanimitat (annex 2). Així mateix s'acorda que un cop introduïdes les modificacions esmentades, el pla d'estudis es dipositarà al mateix selector perquè es pugui consultar abans de trametre'l al Consell d'Universitats per a la seva homologació.

Punt 2: Modificació, si escau, dels plans d'estudis de Matemàtiques i Química

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que demana disculpes a la Junta de l'Escola Politècnica Superior pel retard en la presentació del pla, atès que va fer l'esforç per enllestir-lo i es pogués aprovar a l'anterior Junta de Govern ordinària. A continuació indica que s'ha de fer una correcció a la pàgina 5 de l'annex 2-C que afecta els descriptors de les assignatures Introducció a la Química Analítica, Introducció a la Química Orgànica i Introducció a la Química Inorgànica. Tot seguit intervé el professor Francesc A. Rosselló Llompart per fer uns aclariments sobre els prerequisits.

A continuació intervé el senyor Josep M. Huguet Pons per exposar una sèrie de queixes dels estudiants sobre el procés de modificació del pla d'estudis. Li responen el professor Francesc A. Rosselló Llompart, la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Llorenç Valverde Garcia. El senyor Lluís Piña Saiz intervé per explicar la seva postura en relació amb els prerequisits abans indicats i amb les condicions per cursar el segon cicle. Li respon el professor Llorenç Valverde Garcia.

Finalment se sotmet a votació el pla d'estudis de Matemàtiques, que s'aprova per unanimitat, amb la modificació de rebaixar els crèdits de 30 a 20 pel que fa a l'equivalència del crèdit de lliure configuració per pràctiques en empreses (annex 3).

A continuació el vicerector explica les modificacions del pla d'estudis de Química i agraeix la feina feta a les persones que l'han elaborat. A continuació intervé el professor Llorenç Valverde Garcia, que fa una observació a la matèria de matemàtiques prevista en aquest pla en el sentit que considera que els crèdits que s'imparteixen, tan sols 10 en tot el pla, puguin habilitar, un cop feta la llicenciatura, per impartir classes de matemàtiques a l'ensenyament de secundària (s'inclou aquesta observació en un escrit del professor Valverde com a annex 4). Així mateix, es refereix a la impossibilitat de realitzar la matèria troncal de Matemàtiques amb els descriptors que figuren al pla.

Finalment se sotmet a votació el pla d'estudis de Química, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la inclusió d'una assignatura optativa al pla d'estudis de Filologia Hispànica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la inclusió de l'assignatura Dona i Literatura a Espanya i Hispanoamèrica com a assignatura optativa al pla d'estudis de Filologia Hispànica (annex 6).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.