Consell de Govern

A les 9.30 hores del dia 5 de desembre de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el vicerector d'Investigació i Política Científica, el professor Llorenç Valverde Garcia, el professor Santiago Cavanillas Múgica, la professora Francesca Salvà Mut, el professor Bartomeu J. Serra Cifre, el professor Maurici Mus Amézquita, el senyor Joan Llull Cabrer, el senyor Vicente Juan Torres Escandell i el senyor Rafael Barea Roig.

Punt únic: Actuacions de la UIB en relació amb el PA 64/02 de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma (cas Brokerval)

El Rector informa que l'objectiu de la reunió extraordinària del dia d'avui és determinar les actuacions que ha de dur a terme la UIB en relació amb el cas Brokerval (PA 64/02 de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma): Que l'entitat Classic Vision i el Ministeri Fiscal reclamen a la UIB, com a responsable civil subsidiària, en el procediment 2604/99 que s'ha seguit contra el senyor Luis Fco. Piña Saiz davant el Jutjat d'Instrucció núm. 6 de Palma, la quantitat de noranta milions de pessetes; la causa d'aquesta reclamació és que el dia 25 de novembre de 1993 la UIB va percebre de Brokerval, per intervenció del senyor Luis Fco. Piña Saiz, la quantitat de 111.243.333 (cent onze milions dues-centes quaranta-tres mil tres-centes trenta-tres) pessetes. A continuació fa un resum dels fets produïts des de l'any 1992 en relació amb la inversió de puntes de tresoreria de la UIB en les societats Inverbroker i Brokerval. Explica també com s'han desenvolupat els esdeveniments des que es va fixar la data del judici i informa de les possibilitats que ara té la UIB, que bàsicament són dues: arribar a un acord amb les parts implicades i el fiscal del cas (la qual cosa suposa pagar noranta milions de pessetes) o decidir anar a judici, comptant amb les possibles repercussions econòmiques, jurídiques i mediàtiques que això comportaria.

A continuació, el Rector dóna la paraula al vicerector Carles Manera Erbina, que explica les negociacions dutes a terme amb l'advocat de Classic Vision i que serien diferir el pagament esmentat en tres exercicis (2002, 2003 i 2004). Proposa que, atès que encara cal acreditar els poders del senyor Joan Nadal Aguirre com a representant de Classic Vision, es formi una comissió que tingui com a objectiu analitzar el pagament, sempre que els poders arribin a la Universitat. La comissió a què es refereix el vicerector serà formada pel vicerector de Planificació Economicoadministrativa, senyor Carles Manera Erbina, el Gerent, senyor Andreu Alcover Ordinas, i els advocats senyors Miquel Àngel Mas Colom i Joan Socias Morell, i tindrà el suport de l'assessoria jurídica de la Universitat.

A continuació el vicerector informa també del que suposen aquestes negociacions en relació amb el procés civil i la fallida de Brokerval, i afegeix que el tema Brokerval no està tancat amb això, sinó que encara resta pendent resoldre'n la fallida.

Seguidament intervé el professor Josep Morata Socias, el qual expressa el seu desig que la persona implicada no li torni a exposar la seva opinió sobre el que ha de ser aquesta universitat.

Tot seguit intervé el senyor Bernat Prats Taberner, que defensa l'honestedat del senyor Luis Fco. Piña Saiz i que diu que considera que no és l'única persona responsable, que en particular ho és el Consell Executiu del darrer mandat del Rector Nadal Batle.

A continuació intervé el professor Joan Mas Vives, que diu textualment: "s'ha de mirar endavant i no remenar cap enrere". També demana què suposa econòmicament la fallida de Brokerval a la UIB.

Finalment intervé el vicerector Carles Manera Erbina per indicar que no s'haurien de fer judicis paral·lels, que el responsable màxim de les operacions desenvolupades no era únicament el senyor Lluís Piña, sinó també el que era Rector, Nadal Batle ¿atès que existeix documentació que ho confirma¿, i que no es pot entrar ara en un debat que afecta persones que no hi són presents i que, per tant, no poden contrastar les afirmacions fetes. Afegeix que, per tancar el tema de Brokerval, resta pendent el tema de la fallida (retroacció d'aquesta), i per això s'haurà de preveure un augment del fons de caució en els futurs pressuposts.

Seguidament el Rector llegeix l'acord que proposa signar el senyor Joan Nadal Aguirre, que actua en representació de l'entitat Classic Vision (annex 2).

El Consell de Govern acorda, per unanimitat, aprovar la proposta presentada pel senyor Nadal Aguirre, sens perjudici d'haver de presentar abans del pagament dels 540.910,89 euros (noranta milions de pessetes) el poder que acredita la representació que té, i amb el benentès que la UIB queda subrogada a totes les accions que pugui tenir Classic Vision en relació amb Brokerval.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas

2. Carles Manera Erbina

3. Gabriel Moyà Niell

4. Carolina Garau Rosselló

5. Pere M. Deyà Serra

6. Joan Mas Vives

7. Mateu Servera Barceló

8. Joan Jesús Fiol Arbós

9. Felicià Grases Freixedas

10. Antoni Socias Reynés

11. Bernat Prats Taberner

12. Maria Isabel Baltasar Quesada

13. Joan Antoni Mesquida Cantallops

14. Gabriel Fontanet Nadal

15. Joan Llull Cabrer

16. María Nélida Tur Faúndez

17. Josep Servera Baño

18. Perfecto Cuadrado Fernández

19. Isabel Moreno Castillo

20. Rosa Maria Alberdi Castell

21. Berta Artigas Lelong

22. Antoni Socias Salvà

23. Pedro Antonio Rivas Yarza

24. Catalina Nativitat Juaneda Sampol

25. Josep Morata Socias

26. Jaume Sureda Negre

27. Esperança Munar Muntaner

28. Eduard Rigo Carratalà

29. Mercè Gambús Saiz

30. Llorenç Huguet Rotger

31. Margalida Gili Planas