Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 14 de novembre de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el vicerector d'Investigació i Política Científica, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el professor Antoni Llull Gilet, la professora Francesca Salvà Mut, el senyor Pere Sastre Fullana i el senyor Miquel Garí Quetglas.

Punt únic: Debat i aprovació inicial, si escau, del Pla estratègic de la UIB

El Rector, en primer lloc, agraeix a la comissió que ha elaborat el Pla estratègic, al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, professor Carles Manera Erbina, com a president d'aquesta comissió, i al personal de l'Oficina de Planificació i Prospectiva, la feina realitzada.

A continuació, el Rector fa una sèrie de reflexions i assenyala que com a fruit de debats i suggeriments presentats, s'han tingut en compte aquells que s'han considerat adients. Així mateix, assenyala que avui el Consell de Govern es reuneix expressament per debatre el Pla estratègic i aprovar-lo inicialment, si escau, i que posteriorment es trametrà al Consell Social perquè, si escau, l'aprovi, i finalment al Claustre.

Tot seguit fa una reflexió general sobre el Pla estratègic que resumeix en un document presentat als membres dels Consell de Govern (annex 2).

A continuació el Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que fa una exposició sintètica del Pla estratègic de la UIB per als anys 2002-2006 i en destaca els punts més rellevants (annex 3).

Seguidament el Rector dóna la paraula al senyor Vicent J. Torres Escandell, president del Consell d'Estudiants, que defensa la incorporació de les esmenes presentades al Pla estratègic (annex 4). El Rector i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa li responen que s'inclourà la idea central de l'esmena, la major presència de les seus universitàries en el conjunt de Pla estratègic.

A continuació el Rector dóna la paraula al professor Joan Mas Vives, que fa una reflexió sobre l'aplicació del Pla estratègic pel que fa a l'eix de la llengua i demana la substitució a l'objectiu III.9.4 de l'expressió "mèrit" per "requisit" a l'hora de valorar el professorat contractat que participi en les convocatòries de places i argumenta la seva defensa. Així mateix, felicita la comissió que ha elaborat el Pla estratègic.

Tot seguit intervé el professor Josep I. Aguiló Fuster, membre de la comissió esmentada, que mostra la seva conformitat amb el document presentat i demana la possibilitat de suprimir la paraula "indiscutiblement" que figura a l'eix de la llengua.

A continuació el professor Lluís Pomar Gomà fa una sèrie de reflexions entorn de la llengua i el seu paper en el món universitari. També fa una reflexió sobre l'actitud passiva de l'alumnat de la UIB. Intervé en aquesta discussió la senyora Josefina Salord Ripoll, representant del Consell Social, per manifestar el seu acord amb l'objectiu 9, "Millorar l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de la Universitat en el marc multilingüe en què es desenvolupa l'activitat de la UIB", i també amb la necessitat d'interrelacionar l'eix de la llengua amb altres eixos, sense que això suposi cap tipus d'enfrontaments. Li respon per al·lusions el professor Lluís Pomar Gomà.

A continuació intervé la professora Catalina Cantarellas Camps, que fa una sèrie de reflexions sobre la llengua, les línies preferents i sobre la creació d'una àrea de serveis. Així mateix incideix en la idea, que ha exposat en altres ocasions, d'inserir la Universitat dins Palma. La professora Isabel Moreno Castillo incideix en el tema de la llengua i també fa referència a l'eix VIII, "De les relacions exteriors i de la internacionalització". El professor Llorenç Valverde Garcia intervé per fer una reflexió sobre el tema de la llengua i la seva funció. El professor Eduard Cesari Aliberch manifesta la seva opinió sobre el tema de la llengua. A continuació fa uns comentaris sobre determinats aspectes del Pla estratègic presentat. El senyor Miquel Pastor Tous manifesta la necessitat de fer una planificació de la plantilla del PAS, la qual cosa s'hauria de reflectir en el Pla estratègic. El professor Pere M. Deyà Serra, com a membre de la comissió que ha elaborat el Pla estratègic, manifesta el seu acord amb el document presentat, tot i que assenyala que no recull tot que el que ell voldria. A continuació fa una reflexió sobre el tema de la llengua, sobre el campus, sobre les línies preferents (concretament es refereix al paràgraf que diu "No obstant això, durant el desplegament del Pla estratègic es podria incorporar alguna nova línia preferent de treball"), i sobre el desplegament d'aquest pla. El professor Josep Morata Socias intervé en relació amb l'eix IV, "De les persones (alumnat, PDI i PAS)", i l'eix V, "Dels campus", i suggereix que els serveis i els processos administratius se simplifiquin per millorar la gestió. El professor Bartomeu J. Serra Cifre intervé en relació amb l'eix I, "De la formació", i concretament amb l'objectiu 4 d'aquest eix, sobre l'ampliació i la millora de la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació per poder desenvolupar modalitats de formació semipresencial o no presencial i els escassos recursos per dur-ho a terme. També proposa retirar l'adjectiu "noves" de l'expressió "noves tecnologies de la informació i la comunicació".

Tot seguit el Rector fa un resum de les diferents intervencions i destaca que el parer general del Consell de Govern és favorable al Pla estratègic i, per tant, es pot donar per aprovat, tret d'algunes esmenes concretes que s'han de votar. Així mateix destaca la necessitat d'incorporar al document la participació activa de l'alumnat.

A continuació el Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que respon algunes de les intervencions realitzades.

Finalment se sotmeten a votació les esmenes següents:

 1. S'aprova per unanimitat suprimir la paraula "indiscutiblement" del preàmbul de l'eix de la llengua.

 2. Sobre l'eix III.9.4, es decideix valorar la llengua catalana com a mèrit, tal com figura a la redacció del text, i no com a requisit a totes les convocatòries de places de professorat contractat, per 26 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

 3. Sobre l'eix III.9.1, s'aprova per unanimitat substituir "Pla de normalització lingüística (PNL)" per "projecte lingüístic".

 4. Pel que fa a l'objectiu V.17.1, relatiu a la creació d'una àrea de serveis al campus, s'acorda de mantenir l'objectiu esmentat, en lloc de suprimir-lo, per 23 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.

 5. Pel que fa a l'apartat B.3, "Línies preferents 2002-2006", punt 4, relatiu a "Noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)", s'acorda per unanimitat de retirar l'adjectiu "noves" de l'expressió "noves tecnologies de la informació i la comunicació".

 6. Sobre l'objectiu VI.21, relatiu a la millora de l'eficàcia i l'eficiència de la gestió interna i del sistema informatiu, s'aprova per assentiment afegir l'expressió "potenciar la simplificació dels processos de gestió".

 7. També s'aprova per unanimitat la inclusió d'un objectiu sobre la planificació de la plantilla del PAS.
 8. Pel que fa a l'Objectiu I.1.1, relatiu a la millora de la formació i l'aprofitament acadèmic de l'alumnat de primer i segon cicles, i la qualitat dels estudis, s'aprova per assentiment la inclusió de la participació activa de l'alumnat.

 9. Pel que fa a les esmenes presentades pel president del Consell d'Estudiants relatives a l'eix V, "Dels campus", s'acorda que s'inclourà la idea central de les esmenes, és a dir, es tindrà en compte la major presència de les seus universitàries en el conjunt de Pla estratègic.

Finalment intervé la senyora Josefina Salord Ripoll i explica el procés de debat que tindrà lloc a la sessió del Consell Social, que es reunirà el proper dia 28 de novembre de 2002. Així mateix, comenta algunes de les esmenes que s'acaben de votar.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Gabriel Moyà Niell

 3. Bartomeu J. Serra Cifre

 4. Isabel Moreno Castillo

 5. Pere M. Deyà Serra

 6. José M. Gómez García

 7. Joan Llull Cabrer

 8. Carolina Garau Rosselló

 9. Maurici Mus Amézquita
 10. Miquel Pastor Tous

 11. Eduard Cesari Aliberch

 12. Gabriel Fontanet Nadal

 13. Llorenç Valverde Garcia

 14. Mateu Servera Barceló
 15. Antoni Socias Salvà

 16. Pedro Antonio Rivas Yarza

 17. Catalina Nativitat Juaneda Sampol

 18. Vicente Juan Torres Escandell

 19. Lluís Pomar Gomà

 20. Rafael Barea Roig

 21. Maribel Baltasar Quesada

 22. Bernat Prats Taberner

 23. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 24. Isabel Tapia Fernández

 25. Santiago Cavanillas Múgica

 26. María Nélida Tur Faúndez

 27. Carles Manera Erbina

 28. M. Jesús Mairata Creus (convidada)

 29. Josefina Salord Ripoll (Consell Social)

 30. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 31. Joan Mas Vives

 32. Catalina Cantarellas Camps

 33. Josep Morata Socias

 34. Jaume Sureda Negre

 35. Esperança Munar Muntaner

 36. Mercè Gambús Saiz

 37. Llorenç Huguet Rotger

 38. Margalida Gili Planas

 39. Luis Francisco Piña Saiz