Consell de Govern

A les 9.30 h del dia 12 d'abril de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

Abans d'iniciar la sessió el Rector indica que tot i que es tracta d'una sessió extraordinària, a petició del nou president del Consell d'Estudiants, senyor David Bauzà Fuster, es procedirà a presentar dos membres nous de la comissió permanent del Consell d'Estudiants, la senyora Elena Sami Buaki, encarregada de l'alumnat, i el senyor Tomeu Antinch Luque, encarregat d'ordenació acadèmica.

Punt 1: Nous estudis

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el procés que s'ha dut a terme en relació amb la implantació de nous estudis. El resum de l'informe/estudi que es presenta recull les tres línies que va marcar el Consell Social: la demanda de titulats per part de la societat, la demanda estudiantil i les noves tendències. El resultat de l'informe que ha elaborat PriceWaterhouseCoopers és conseqüència del concurs convocat per la Conselleria d'Educació i Cultura per analitzar la demanda socioeconòmica dels sectors d'activitat econòmica (annex 1).

A continuació el vicerector indica que les recomanacions de l'informe són que s'implantin les titulacions següents: Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica Industrial, diplomatura de Fisioteràpia, llicenciatura de Medicina i llicenciatura de Filologia Anglesa i/o Alemanya. Per tant, de l'informe es dedueix que les àrees d'estudi deficitàries a la nostra universitat són les relatives als estudis tècnics, medicosanitaris i filològics. Finalment afegeix que la possibilitat d'implantar els estudis de Medicina, des del Govern no es considera viable actualment, atès el cost elevat d'aquests estudis. El fet que s'implantin correspon a una decisió política.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per indicar que considera molt positiva l'ampliació de l'àrea politècnica. Així mateix indica que seria convenient, per començar, implantar el primer curs de l'Enginyeria Tècnica Industrial, i posteriorment l'Arquitectura Tècnica. El professor Francesc Torres Marí fa unes reflexions crítiques sobre el funcionament del Consell Social. També indica que troba a faltar una enginyeria agroalimentària. Finalment, indica que no s'ha fet menció dels estudis de caire social. Li respon el Rector.

Tot seguit intervé la professora Isabel Moreno Castillo, que diu que considera que l'informe de PriceWaterhouseCoopers no és neutral i que ignora qualsevol opció mediambiental. Així mateix indica que com a representant del Departament de Biologia vol fer constar que la posició de la UIB sobre aquest tema és prou coneguda. El professor Pere M. Deyà Serra agraeix que s'hagi fet aquesta Junta de Govern per tractar el tema dels nous estudis i, d'altra banda, diu que considera que la Universitat deixa en mans del Govern la implantació de nous estudis sense fer ús de les competències que té en aquesta qüestió. Finalment fa una sèrie de reflexions crítiques sobre el resum de l'informe elaborat per PriceWaterhouseCoopers i posa de manifest la utilitat dels estudis de Farmàcia. El professor Francesc Torres Marí intervé en relació amb l'Enginyeria Tècnica Agroalimentària. A continuació analitza la qualitat del conjunt de l'estudi. El professor Enric Descals Callisen subscriu les paraules de la professora Isabel Moreno. El professor Macià Blázquez Salom intervé per fer una sèrie de reflexions. Els responen el Rector i el vicerector de Professorat i Departaments. Així mateix, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres respon de forma global a les distintes intervencions i assenyala la conveniència de fer esment dels estudis agraris i de tipus mediambientals, que s'haurien d'incorporar al document.

Tot seguit intervé el professor Joan Mas i Vives per dir que en un futur s'hauria de fer una reflexió sobre el tema de les humanitats. El professor Francesc Torres Marí considera que la Junta de Govern ha d'elevar un document al Consell Social. El professor José Á. Torres Lana considera que, òbviament, l'informe no és vinculant. El professor Josep L. Ballester Mortes considera que s'hauria d'incloure una planificació sobre la incorporació dels nous estudis per poder tenir clar quins estudis s'implantarien ja el proper curs. El professor Pere M. Deyà Serra considera convenient fer menció dels estudis de Farmàcia. El professor Eugeni Aguiló Fuster fa una sèrie de reflexions. El professor Andreu Bover Bover fa una reflexió en relació amb els estudis de Fisioteràpia.

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres indica que la proposta que es podria presentar al Consell Social seria la següent:

1. La posada en funcionament de noves titulacions ha d'anar sempre acompanyada dels esforços d'inversió necessaris per mantenir i aprofundir la qualitat dels estudis ja existents a la UIB.

2. La planificació de les noves titulacions ha d'anar sempre acompanyada de les inversions que calguin en relació amb els espais que siguin necessaris per poder desenvolupar correctament les activitats acadèmiques.

3. La planificació dels nous estudis ha de preveure el model economicosocial cap al qual vol anar la nostra societat. En aquest sentit, la Junta de Govern vol expressar la seva defensa d'un model de desenvolupament sostenible. Una opció d'aquest tipus ha de conduir necessàriament a la potenciació d'estudis dels àmbits mediambiental i agroalimentari.

4. La Junta de Govern considera prioritari iniciar al més aviat possible el debat que ha de conduir a la definició de la segona fase de noves titulacions. En aquesta nova fase s'hauria de comptar amb una participació més intensa de la comunitat universitària i s'hauria de veure el futur de la Universitat, no solament a partir d'un model d'universitat servei, sinó també com a universitat motor (en llenguatge de l'informe de PriceWaterhouseCoopers) que suposi una aposta pel desenvolupament de determinats sectors econòmics que tinguin potencial de futur.

Finalment, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 2: Aplicació del document de plantilla per al curs 2000-2001

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments per fer una sèrie de reflexions sobre el procés d'elaboració dels POA dels departaments. A continuació explica determinades modificacions introduïdes a la documentació inicialment presentada (annex 2).

A continuació intervé la professora Catalina Picó Segura per demanar aclariments sobre el còmput de determinades assignatures de Bioquímica (troncals) i Biologia (optatives). El professor Francesc Torres Marí planteja el problema de la càrrega docent dels TEU i es queixa dels resultats de l'aplicació del document de plantilla al seu departament. La professora Isabel Moreno demostra preocupació pels superàvits que tenen determinats departaments. El professor Macià Blázquez Salom planteja la problemàtica de reconvertir professorat no permanent en professorat permanent. La professora Francesca Garcias Gomila es queixa que les facultats i escoles no han estat consultades a l'hora d'elaborar aquest document. El professor Josep Morata Socias demana aclariments. El professor Ramon Puigjaner Trepat s'adhereix a la queixa de la professora Francesca Garcias Gomila. El professor Antoni Socias Salvà manifesta que han col·laborat amb els centres, el professor Joan Mas Vives demana aclariments sobre la creació de grups d'assignatures en els estudis de Magisteri i sobre les promocions, el professor Pere M. Deyà Serra demana que s'aixequin les moratòries, la professora Francesca Salvà Mut insisteix sobre la formació de grups d'assignatures en els estudis de Magisteri i sobre el tema de les promocions, la professora Maria Ballester Cardell planteja la possibilitat de mantenir la plantilla de professorat malgrat el superàvit, atès que en dos anys s'implantaran les pràctiques de Dret i farà falta la contractació de nou professorat. Els respon el vicerector de Professorat i Departaments. A continuació intervenen la professora Francesca Salvà Mut, que insisteix en la formació dels grups d'assignatures, i el professor Nicolau A. Dols Salas, que posa de manifest el retard dels calendaris per a la confecció d'horaris i demana que es refacin.

Se sotmet a votació la proposta d'aplicació del document de plantilla per al curs 2000-2001, que s'aprova per 46 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions. El professor Ramon Puigjaner Trepat explica que el motiu de la seva abstenció no és que tingui dubtes sobre el procediment d'elaboració del POA, sinó que no s'ha especificat cap mecanisme clar pel qual els centres rebin a temps la informació necessària per dur a terme la tasca d'organitzar els ensenyaments i preparar els horaris.

A continuació el professor Pere M. Deyà Serra felicita el vicerector de Professorat i Departaments per la tasca realitzada i insisteix perquè s'aixequi la moratòria tenint en compte que, de fet, s'ha ampliat a un any l'aplicació del document de plantilla, i demana que es reflexioni sobre aquesta petició. Li respon el Rector.

Finalment el Rector felicita el vicerector de Professorat i Departaments per la feina feta i manifesta que tot el procés d'aplicació s'ha realitzat de manera clara i transparent. Així mateix demana que es faci una reflexió col·lectiva sobre els resultats de l'aplicació del document.

Punt 3: Reglament de la Sindicatura de Greuges

El Rector dóna la paraula a la Síndica de Greuges, que presenta una Proposta de reglament de la Sindicatura de Greuges. Així mateix explica el procés d'elaboració d'aquest document i assenyala que és una normativa de mínims que amplia el contingut estatutari. A continuació explica de manera detallada el contingut dels distints articles (annex 3).

Tot seguit s'obre un torn de paraules, en què intervenen la professora Francesca Salvà Mut, que demana que s'utilitzi una terminologia no sexista, i la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb la delimitació temporal d'actuacions. Els responen el Rector i la Síndica de Greuges.

Finalment se sotmet a votació la proposta de reglament presentada, que s'aprova per unanimitat.

Punt 4: Professors visitants

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 4):

Senyora Rosana Beatriz Zanetti, de la Universitat Nacional de la Plata (Argentina), adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, amb un contracte de tres mesos, de l'1 abril a l'1 de juliol de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.45 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.