Consell de Govern

A les 9.45 h del dia 16 d'octubre de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusen d'assistir-hi els professors Josep Lluís Ballester Mortes i Miquel Duran Pastor i el senyor Joan Moranta Mesquida.
Hi ha presents com a convidats, atès que pertanyen a la comissió per a la reforma dels Estatuts, la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts, la professora Victoria E. Combarros Villanueva i el professor Eduard Rigo Carratalà.

Punt únic: Presentació i, si escau, aprovació del projecte de reforma dels Estatuts, elaborat de conformitat amb la disposició addicional cinquena dels Estatuts
En primer lloc, el Rector indica que el motiu de la sessió extraordinària de la Junta de Govern és la presentació i, si escau, aprovació del projecte de reforma dels Estatuts, elaborat de conformitat amb la disposició addicional cinquena dels Estatuts, la qual preveu textualment: «1. En el supòsit que, per modificacions en la legislació universitària, sigui necessària una adaptació dels actuals Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, o en cas que s'hagi produït una renovació total del Claustre i aquest acordi que és necessari de fer una revisió dels Estatuts, la Junta de Govern elegirà la comissió que elaborarà el projecte de reforma dels Estatuts. 2. Perquè el projecte de reforma s'aprovi, l'hauran de ratificar la majoria absoluta de la Junta de Govern i la majoria absoluta del Claustre, reunit amb aquesta finalitat en sessió extraordinària.»
El Rector vol agrair una altra vegada la feina realitzada per la comissió de reforma dels Estatuts, la Secretària General i l'assessor jurídic.
A continuació indica el nombre d'esmenes presentades (vuitanta-nou), que han estat numerades, i recorda que perquè una esmena s'aprovi cal la majoria absoluta: per tant, vint-i-vuit vots, i que també es necessita aquest nombre de vots per aprovar el projecte de reforma dels Estatuts, elaborat de conformitat amb la disposició addicional cinquena dels Estatuts.
Seguidament explica que per fer més entenedora l'exposició de les esmenes trameses amb la convocatòria (annex 1), s'ha agrupat en set blocs temàtics l'índex enviat (annex 2): esmenes relatives a ordenació acadèmica, a les extensions universitàries, a representativitat o eleccions, a règim econòmic, a instituts, a la Comissió de Doctorat i a espai físic (s'incorpora com a annex 3 el document que es reparteix).
Després d'explicar el mètode, el Rector explica l'organització amb què es desenvoluparà el debat: presentació de l'esmena; contesta, si escau, de la comissió per a la reforma dels Estatuts (possibilitat de realitzar esmenes in voce , incloses les transaccionals); i votació, la qual es realitzarà a mà alçada llevat que se sol·liciti votació secreta.
A continuació el Rector indica que pot ser que la sessió de la Junta de Govern que ara comença se suspengui si el debat s'estén i si el nombre d'assistents disminueix.
Finalment, i abans de començar al debat, demana als assistents que les intervencions siguin breus i concises per evitar, precisament, que el debat s'allargui més del compte.
El debat comença amb la indicació del Rector que se seguirà l'ordre de la documentació repartida sobre agrupació de les esmenes en blocs temàtics.

A les 9.55 h comença la discussió sobre la relació d'esmenes referents a ordenació acadèmica.
1. El Rector dóna la paraula al professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica la motivació de les esmenes d'addició 13 i de supressió 19, de modificació 11 i de supressió 16, d'addició 12 i de supressió 14, consistents a atribuir competències a la Junta de Govern que fins ara eren atribuïdes al consell de departament (art. 48.13 dels Estatuts) i al Consell Executiu (art. 23.1.j i 23.1.h dels Estatuts), respectivament.
Aquestes sis esmenes se sotmeten a votació, el resultat de la qual és el següent:
a) Esmenes 13 i 19 (la segona és conseqüència de la primera): 32 vots a favor, cap vot en contra i sis abstencions. Per tant, s'aproven les esmenes 13 i 19 presentades.
b) Esmenes 11 i 16 (la segona és conseqüència de la primera): 39 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Per tant, s'aproven les esmenes 11 i 16 presentades.
c) Esmenes 12 i 14 (la segona és conseqüència de la primera): 39 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Per tant, s'aproven les esmenes 12 i 14 presentades.
2. A continuació el Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica i defensa l'esmena de modificació 18 que ha presentat en aquest apartat.
Aquesta esmena se sotmet a votació, el resultat de la qual és el següent: 6 vots a favor, 20 vots en contra i 15 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 18 presentada pel professor Antoni Rodríguez Perea.
3. El Rector dóna la paraula al professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica i defensa la motivació de les esmenes de modificació 26 i 65, atès que estan relacionades.
Intervenen la professora Montserrat Casas Ametller, el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Aquestes dues esmenes se sotmeten a votació, el resultat de la qual és el següent:
a) Esmena 26: 38 vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions. Per tant, s'aprova l'esmena 26.
b) Esmena 65: 37 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions. Per tant, s'aprova l'esmena 65.
El professor Antoni Rodríguez Perea demana la paraula i exposa que, segons el seu parer, de forma prèvia a les votacions no hi ha prou debat.
4. El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Florit Alomar, vicedegana de la Facultat d'Educació, la qual en substitució del degà de la Facultat d'Educació proposa de retirar l'esmena 33, presentada pel senyor Antoni J. Colom Cañellas en nom de la Junta de Centre de la Facultat d'Educació, atès que clarament no s'indica si ha de ser de supressió o d'inclusió. L'esmena 33 és retirada.
5. Seguidament el Rector exposa que les esmenes d'addició 55 i 56 pràcticament són idèntiques, diferenciades únicament amb el darrer incís del tercer punt, atès que l'esmena 56 ha suprimit la referència a l'afavoriment d'incorporació de titulats proposats per la UIB a altres universitats o institucions i organismes oficials.
Intervenen els professors Pere M. Deyà Serra i Perfecto Cuadrado Fernández, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, la professora Montserrat Casas Ametller, el professor Jordi Lalucat Jo i el Rector.
La directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, vista l'existència de l'esmena 56, retira l'esmena 55.
Se sotmet a votació l'esmena 56, el resultat de la qual és el següent: 37 vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions.
Per tant, l'esmena 56 s'aprova.
6. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica l'esmena de modificació 57 presentada.
Intervé el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 34 vots a favor, cap vot en contra i 7 abstencions.
Per tant, l'esmena 57 s'aprova.
7. El Rector dóna la paraula al professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica l'esmena de supressió 61 presentada.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 41 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, l'esmena 61 s'aprova.
8. El Rector dóna la paraula al professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica l'esmena de supressió 62 presentada.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 41 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena 62.
9. El Rector dóna la paraula a la professora Joana M. Petrus Bey, vicerectora d'Alumnes i Campus, la qual explica l'esmena de modificació 63 presentada.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 37 vots a favor, cap vot en contra i una abstenció.
Per tant, l'esmena 63 s'aprova.
10. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, el qual explica l'esmena de modificació 66 presentada.
Intervenen el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 29 vots a favor, cap vot en contra i 7 abstencions.
Per tant, s'aprova l'esmena 66.

A les 10.40 h s'inicia el debat de les esmenes referents a les extensions universitàries.
1. El Rector explica l'esmena de modificació 43 que ha presentat.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 37 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena 43.
2. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, el qual explica l'esmena de modificació 42 presentada.
Intervé el Rector.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 2 vots a favor, 32 vots en contra i cap abstenció.
Per tant, es rebutja l'esmena 42.
3. El Rector dóna la paraula al senyor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica l'esmena d'addició 44 presentada.
Intervenen el Rector, els professors Pere M. Deyà Serra i Bernat Sureda Garcia i el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 39 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, l'esmena 44 s'aprova.
4. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, el qual explica l'esmena de modificació 45 presentada.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 41 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena 45.
5. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica l'esmena de modificació 46 presentada.
Intervé el Rector per exposar la problemàtica de la reelecció del director de l'extensió universitària. També intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner, el professor Pere M. Deyà Serra i el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 7 vots a favor, 23 vots en contra i 12 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 46.

A les 11 h comença el debat de les esmenes referents a representativitat o eleccions.
1. El Rector dóna la paraula al professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica l'esmena de modificació 1.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 43 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, l'esmena 1 s'aprova.
2. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica l'esmena de modificació 2.
Intervé el senyor Rafael Barea Roig.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 9 vots a favor, 22 vots en contra i 7 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 2.
3. El Rector explica que les esmenes de modificació 3 i 4 pràcticament són iguals i les defensa.
Intervenen el professor Antoni Rodríguez Perea, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, els professors Pere M. Deyà Serra i Perfecto Cuadrado Fernández, la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts, i el Rector.
Atesa l'afinitat de les esmenes 3 i 4, el senyor Lluís Piña Saiz retira l'esmena 3.
El Rector, in voce , realitza una esmena transaccional a l'esmena 4, en el sentit d'incloure entre els membres nats del Claustre el president del Consell d'Estudiants.
Se sotmet a votació aquesta esmena in voce , amb el resultat següent: 34 vots a favor, 2 vots en contra i 4 abstencions.
Per tant, l'esmena 4 s'aprova.
4. El Rector dóna la paraula al senyor Rafael Barea Roig, el qual explica l'esmena de modificació 5.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 29 vots a favor, 6 vots en contra i 5 abstencions.
Per tant, l'esmena 5 s'aprova.
5. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica i defensa l'esmena de modificació 17.
Intervé el Rector.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 3 vots a favor, 32 vots en contra i 3 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 17.
6. El Rector explica que les esmenes de modificació 22 i 23 són idèntiques.
A continuació intervé el professor Jordi Pericàs Beltran per defensar l'esmena 22, idèntica a la 23. Tot seguit intervenen el professor Eduard Cesari Aliberch, vicerector d'Investigació, i la professora Joana M. Petrus Bey, vicerectora d'Alumnes i Campus.
Se sotmeten a votació aquestes dues esmenes de contingut idèntic, amb el resultat següent: 2 vots a favor, 35 vots en contra i 2 abstencions.
Per tant, es rebutgen les esmenes 22 i 23.
7. El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Florit Alomar, vicedegana de la Facultat d'Educació, la qual, en substitució del degà de la Facultat d'Educació, explica i defensa l'esmena de modificació 24.
Intervenen els professors Antoni Rodríguez Perea, Bernat Sureda Garcia i Gabriel Fiol Roig, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, el professor Pere M. Deyà Serra i el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 36 vots a favor, 4 vots en contra i 4 abstencions.
Per tant, l'esmena 24 s'aprova.
8. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual explica i defensa l'esmena de modificació 31 presentada.
Intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: un vot a favor, 32 vots en contra i 2 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 31.
9. El Rector exposa el contingut de l'esmena de supressió 32.
Intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica. Després d'aquestes intervencions, el Rector retira l'esmena 32.
10. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual retira l'esmena de modificació 37.
11. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, el qual defensa l'esmena de modificació 38, presentada pel professor Antoni J. Colom Cañellas, molt semblant, quant a contingut, a l'esmena de modificació 39, presentada pel professor Antoni Rodríguez Perea, el qual la defensa, atès que afecta el mateix precepte estatutari.
Els contesta la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts. Intervenen els professors Pere M. Deyà Serra, Antoni Rodríguez Perea, Perfecto Cuadrado Fernández i Josep I. Aguiló Fuster, el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, i el professor José Á. Torres Lana.
Se sotmeten a votació aquestes esmenes, amb el resultat següent:
a) Esmena 38: 2 vots a favor, 34 vots en contra i 6 abstencions. Per tant, l'esmena 38 es rebutja.
b) Esmena 39: 5 vots a favor, 29 vots en contra i 6 abstencions. Per tant, es rebutja l'esmena 39.
12. A continuació el Rector dóna la paraula al senyor Rafael Barea Roig, el qual explica i defensa l'esmena de modificació 40, que coincideix amb el contingut de l'esmena de modificació 41.
Intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner i els professors Gabriel Fiol Roig i Josep I. Aguiló Fuster.
Se sotmet a votació l'esmena 40 (i, en conseqüència, també la 41), amb el resultat següent: 30 vots a favor, 6 vots en contra i 5 abstencions.
Per tant, les esmenes 40 i 41 s'aproven.
13. El Rector dóna la paraula al senyor Antoni Rodríguez Perea, el qual defensa l'esmena de modificació 47.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 42 vots a favor, un vot en contra i cap abstenció.
Per tant, l'esmena 47 s'aprova.
14. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, el qual defensa l'esmena de modificació 48, presentada pel senyor Antoni J. Colom Cañellas, degà de la Facultat d'Educació.
Intervé el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 36 vots a favor, un vot en contra i 6 abstencions.
Per tant, l'esmena 48 s'aprova.
15. El Rector dóna la paraula al senyor Antoni Rodríguez Perea, el qual defensa l'esmena de modificació 50, i al senyor Rafael Barea Roig, el qual defensa l'esmena d'addició 49, atès que van lligades temàticament.
Intervé el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmeten a votació aquestes esmenes, amb el resultat següent:
a) Esmena 50: 6 vots a favor, 16 vots en contra i 13 abstencions. Per tant, es rebutja l'esmena 50.
b) Esmena 49: 22 vots a favor, 4 vots en contra i 10 abstencions. Per tant, aquesta esmena es rebutja.
16. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual defensa l'esmena de modificació 51.
Se sotmet a votació aquesta esmena amb la modificació d'afegir-hi un incís final que digui: «excepte en el cas dels estudiants, que serà mitjançant sorteig». El resultat de la votació és el següent: 38 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, l'esmena 51 s'aprova.
17. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual defensa l'esmena de modificació 52.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 17 vots a favor, 4 vots en contra i 18 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 52.
18. El Rector dóna la paraula al professor Antoni Rodríguez Perea, el qual retira l'esmena de modificació 53.
19. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, que defensa l'esmena d'addició 64.
Intervé el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 2 vots a favor, 35 vots en contra i cap abstenció.
Per tant, es rebutja l'esmena 64.

El Rector suspèn la sessió a les 12.55 h durant deu minuts.
A les 13.10 h es reprèn la sessió.
Els senyors Lluís Piña Saiz i Joan J. Mateos Muntaner demanen de suspendre la sessió de la Junta de Govern, atesa la minva que ha sofert el quòrum d'assistents després del descans, ja que per a una aprovació tan transcendent com aquesta cal una major presència dels membres de la Junta de Govern i evitar, així, que algunes esmenes no s'aprovin perquè no aconsegueixin la majoria absoluta, per la falta d'assistència.
La professora Montserrat Casas Ametller demana que consti en acta la seva protesta per la falta de participació en un òrgan col·legiat (en aquest cas, la Junta de Govern), dels seus membres.
El professor Pere M. Deyà Serra s'adhereix a la protesta i afegeix que el proper dia 21 d'octubre té convocada reunió de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències, amb la problemàtica que aquesta convocatòria pot plantejar.
El Rector ajorna la sessió fins dimecres que ve, dia 21 d'octubre de 1998, a les 15.30 h, atès que com ha dit al començament de la sessió, és possible de suspendre la sessió si el debat s'allarga i disminueix el nombre d'assistents, d'una banda, i vistes les peticions d'ajornament formulades, de l'altra.

A les 15.45 h del dia 21 d'octubre de 1998 continua la sessió extraordinària de la Junta de Govern que es va ajornar el passat 16 d'octubre.
S'excusen d'assistir-hi el senyor Bernat Prats Taberner i els professors Pere M. Deyà Serra i Antoni Rodríguez Perea.
Hi assisteix el senyor Jeroni Reynés Vives, vicesecretari general i assessor jurídic, per substitució reglamentària de la professora Apol·lònia Martínez Nadal, Secretària General. També hi són presents com a convidats, atès que pertanyen a la comissió per a la reforma dels Estatuts, la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts, la professora Victoria E. Combarros Villanueva i el professor Eduard Rigo Carratalà.
El Rector reobre la sessió.
En primer lloc el Rector exposa que, pel que fa a l'apartat relatiu a la relació d'esmenes referents a instituts, no és present a la sessió el professor Antoni J. Colom Cañellas, autor d'aquestes esmenes. És per això que es retiren, amb la conformitat del professor Jordi Vallespir Soler, les esmenes referents a instituts.

En conseqüència, la sessió comença amb el debat de la relació d'esmenes corresponents a la Comissió de Doctorat. Abans de començar a debatre-les, el Rector indica que, atesa l'absència del professor Antoni Rodríguez Perea, defensarà les esmenes presentades per aquest senyor el subdirector del Departament de Ciències de la Terra, el professor Antoni A. Artigues Bonet.
1. El Rector dóna la paraula al professor Antoni A. Artigues Bonet, que defensa i explica l'esmena de supressió 67.
Intervé la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: un vot a favor, 39 vots en contra i cap abstenció.
Per tant, es rebutja l'esmena 67.
2. El Rector dóna la paraula al professor Antoni A. Artigues Bonet, que defensa l'esmena de modificació 69.
Intervé la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts.
Atès el raonament realitzat per la professora M. Carmen Fernández González, es retira l'esmena 69.
3. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, que defensa l'esmena de modificació 68.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: cap vot a favor, 37 vots en contra i cap abstenció.
Per tant, es rebutja l'esmena 68.
4. El Rector dóna la paraula al professor Bernat Sureda Garcia, que defensa i explica l'esmena de modificació 70.
Intervenen en la discussió de l'esmena el professor Eduard Cesari Aliberch, vicerector d'Investigació, el Rector i el professor Bernat Sureda Garcia.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 30 vots a favor, 9 vots en contra i cap abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena de modificació 70.
5. El Rector dóna la paraula al professor Antoni A. Artigues Bonet, que defensa l'esmena de modificació 71.
Intervé el professor Eduard Cesari Aliberch, vicerector d'Investigació.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: cap vot a favor, 9 vots en contra i 33 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 71.
Amb aquesta esmena s'acaba el bloc dedicat a la Comissió de Doctorat.

Tot seguit s'inicia el debat relatiu a les esmenes referents a espai físic.
1. El Rector defensa l'esmena d'addició 21.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 41 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena 21.
2. El Rector sotmet a votació l'esmena de supressió 20, amb el resultat següent: cap vot a favor, 40 vots en contra i una abstenció.
Per tant, es rebutja l'esmena 20.
3. El Rector retira l'esmena de supressió 36.
4. El Rector sotmet a votació l'esmena de modificació 35, amb el resultat següent: un vot a favor, 39 vots en contra i una abstenció.
Per tant, es rebutja l'esmena 35.
Amb aquesta esmena s'acaba el bloc dedicat a l'espai físic.

Tot seguit s'inicia el debat relatiu a les esmenes referents al règim econòmic.
1. El Rector defensa l'esmena de supressió 6.
Intervé la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts. També intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner, la professora Catalina Cantarellas Camps i el professor Josep I. Aguiló Fuster. Els contesta el Rector.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 17 vots a favor, 15 vots en contra i 8 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 6.
2. El Rector defensa l'esmena de modificació 7.
Intervé la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts. També intervé la professora Victoria E. Combarros Villanueva.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 39 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions.
Per tant, s'aprova l'esmena 7.
3. El Rector defensa l'esmena de supressió 88, defensa a la qual s'adhereix el senyor Lluís Piña Saiz, com un dels autors de l'esmena de supressió 87, ja que aquestes dues esmenes tenen el mateix contingut.
Intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner, el professor Josep I. Aguiló Fuster, la senyora Joana M. Galmés Llodrà, el professor Antoni Roig Muntaner i la professora Joana M. Petrus Bey, vicerectora d'Alumnes i Campus.
Els contesten el Rector i el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica.
Se sotmeten a votació aquestes dues esmenes amb el resultat següent per a ambdues: 32 vots a favor, 5 vots en contra i cinc abstencions.
Per tant, s'aproven les esmenes 88 i 87.
4. Com a conseqüència de l'aprovació de les esmenes anteriors, resulta aprovada l'esmena de modificació 9, que consisteix a suprimir com a competència de la Junta de Govern l'elecció dels membres de la Comissió de Contractació de Béns i Serveis, atès que s'ha suprimit l'article dedicat a aquesta comissió.
5. Tot seguit es debaten les esmenes de modificació 59, 60 i 58, atès que es refereixen al mateix article (art. 129 dels Estatuts).
a) El Rector dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, el qual defensa i explica l'esmena 59, presentada en nom del Consell Executiu. Així mateix, informa que se suprimeix l'incís final del text proposat de l'esmena.
b) El professor Antoni A. Artigues Bonet defensa l'esmena 60, presentada pel senyor Antoni Rodríguez Perea.
c) El senyor Lluís Piña Saiz defensa l'esmena 58, presentada per ell mateix.
S'obre un debat en el qual intervenen els professors Llorenç Valverde Garcia i Jordi Lalucat Jo i el senyor Enric Tortosa Martorell.
El senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, presenta una esmena in voce a la 59, de tal manera que la redacció seria: «La distribució dels ingressos derivats de realitzar els contractes regulats per l'article 11 de la LRU s'ha d'ajustar als criteris següents: la Universitat percebrà el 20 per cent del total. Una vegada deduït aquest percentatge, el romanent es pot destinar totalment a retribuir els professors que hagin realitzat el contracte. Del percentatge que correspongui a la Universitat, el 25 per cent es destinarà al departament responsable del contracte.»
Se sotmeten a votació les tres esmenes debatudes, i el resultat és el següent:
a) 35 vots a favor, 2 vots en contra i 3 abstencions per a l'esmena 59, amb la redacció proposada in voce . Per tant, l'esmena 59 resta aprovada.
b) L'esmena 60 es retira, atès que queda recollida a l'anterior.
c) El senyor Lluís Piña Saiz retira l'esmena 58.
6. El Rector dóna la paraula al senyor Lluís Piña Saiz, que defensa l'esmena de modificació 72.
Li contesta la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: un vot a favor, 22 vots en contra i tres abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 72.
7. El Rector dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, el qual defensa l'esmena de modificació 73.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: 36 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, resulta aprovada l'esmena 73.
8. El Rector dóna la paraula al senyor Antoni A. Artigues Bonet, el qual defensa l'esmena de modificació 74.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: 35 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena 74.
9. El Rector dóna la paraula al senyor Lluís Piña Saiz, el qual defensa l'esmena de supressió 75.
Intervé el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: un vot a favor, 37 vots en contra i dues abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 75.
Com a conseqüència del rebuig de l'esmena 75, no es discuteix l'esmena de modificació 8.
10. El Rector dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, el qual defensa l'esmena de modificació 76.
Intervé el professor Antoni Roig Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: 39 vots a favor, cap vot en contra i una abstenció.
Per tant, resulta aprovada l'esmena 76.
11. El Rector dóna la paraula al senyor Lluís Piña Saiz, el qual defensa l'esmena de modificació 77.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: 1 vot a favor, 32 vots en contra i 2 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 77.
12. El Rector dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, el qual defensa l'esmena de modificació 78.
Intervé la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts. També intervenen la professora Catalina Cantarellas Camps i el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: 23 vots a favor, 6 vots en contra i 5 abstencions.
Per tant, es rebutja l'esmena 78.
13. El Rector dóna la paraula al professor Antoni A. Artigues Bonet, el qual defensa i explica l'esmena de modificació 79.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: cap vot a favor, 27 vots en contra i 7 abstencions.
Per tant, resulta rebutjada l'esmena 79.
14. El Rector dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, el qual defensa l'esmena de supressió 80.
Intervenen la professora Victoria E. Combarros Villanueva, el professor Santiago Cavanillas Múgica, vicerector d'Ordenació Acadèmica, i els senyors Lluís Piña Saiz i Enric Tortosa Martorell.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és el següent: 15 vots a favor, 13 vots en contra i 6 abstencions.
Per tant, l'esmena 80 es rebutja.
15. El Rector indica que es debatran conjuntament les esmenes de modificació 81 i 82, atès que són idèntiques. Seguidament dóna la paraula al senyor Lluís Piña Saiz, el qual en defensa el contingut.
Li contesta la professora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts.
Se sotmeten a votació aquestes esmenes, i el resultat és el mateix per a ambdues: 33 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions.
Per tant, s'aproven les esmenes 81 i 82.
16. El Rector manifesta que es debatran conjuntament les esmenes de modificació 83 i 84, perquè són idèntiques. Seguidament dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, el qual en defensa el contingut.
Intervé el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
Se sotmeten a votació aquestes esmenes, i el resultat és de 18 vots a favor, 6 vots en contra i 8 abstencions.
Per tant, es rebutgen les esmenes 83 i 84.
17. El Rector indica que es debatran conjuntament les esmenes de modificació 85 i 86, atès que són idèntiques. Seguidament dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, perquè defensi el contingut de l'esmena 86.
Se sotmet a votació aquesta esmena, i el resultat és de 29 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.
Per tant, s'aprova l'esmena 86 i, en conseqüència, també l'esmena 85.
18. El Rector dóna la paraula al senyor Sebastià Alemany Font, Gerent, perquè defensi l'esmena de modificació 89.
Se sotmet a votació aquesta esmena, amb el resultat següent: 32 vots a favor, dos vots en contra i una abstenció.
Per tant, s'aprova l'esmena 89.

Acabat el debat de les esmenes presentades, el Rector indica que la propera tasca que s'ha de fer és elaborar el nou text refós dels Estatuts que incorpori les esmenes presentades. Assenyala que, un cop elaborat aquest text, es trametrà als membres de la Junta de Govern perquè realitzin una votació de conjunt sobre el contingut dels nous Estatuts.
En aquest punt el Rector suspèn la sessió a les 17.45 h i assenyala que quan s'hagi concretat el dia per a la votació de conjunt esmentada hom avisarà els membres de la Junta de Govern i els trametrà el text refós amb l'antelació necessària per garantir la màxima assistència.

A les 9.50 del dia 10 de novembre de 1998 es reprèn la sessió extraordinària de la Junta de Govern que es va iniciar el passat 16 d'octubre i es va continuar el dia 21 d'octubre.
S'excusa d'assistir-hi el professor Carles Manera Erbina, vicerector de Planificació Economicoadministrativa ¿per motiu de viatge professional¿, el qual és substituït, d'acord amb les previsions de l'article 59.1 de l'Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), pel professor Luis M. Vegas Alonso, vicerector associat.
En primer lloc el Rector indica que avui s'ha de votar el text de la reforma dels Estatuts que la Junta de Govern ha de proposar al Claustre, en cas que s'aprovi. Seguidament explica que la documentació tramesa és el resultat de les propostes fetes per la comissió per a la reforma dels Estatuts més les esmenes que els membres de la Junta de Govern hi varen fer (annex 4).
Tot seguit el Rector reconeix i agraeix a la comissió per a la reforma dels Estatuts, a la Secretaria General i als serveis jurídics la tasca realitzada. També vol que consti en acta l'agraïment als membres de la Junta de Govern que han participat en aquesta reforma presentant esmenes al text del projecte d'Estatuts.
Abans de votar el Rector recorda que, segons el text de la nova disposició addicional cinquena, aprovada pel Claustre a la sessió extraordinària del dia 21 d'abril de 1997, cal que la Junta de Govern ratifiqui el projecte de reforma dels Estatuts per majoria absoluta; és per això que es necessiten vint-i-vuit vots favorables. Així mateix també recorda que, de conformitat amb l'article 20 del Reglament de la Junta de Govern, la votació serà a mà alçada.
Comprovat que hi ha el quòrum suficient, atès que hi ha presents trenta-nou membres de la Junta de Govern, es vota el projecte de reforma dels Estatuts presentat. El resultat de la votació és el següent: 37 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions.
En conseqüència, la Junta de Govern aprova per la majoria requerida el projecte de reforma dels Estatuts, per la qual cosa el trametrà al Claustre de la Universitat perquè, si escau, l'aprovi també per majoria absoluta en sessió extraordinària.
Un cop la Junta de Govern ha aprovat el projecte de reforma dels Estatuts, el Rector indica que, com a conseqüència de l'aprovació esmentada, han acabat les tasques de la comissió de reforma dels Estatuts i de la delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts, per la qual cosa la comissió ja no tornarà a funcionar i la delegada del Rector cessarà en data de demà. A tots ells els agraeix els serveis prestats.
Abans de finalitzar la sessió, el Rector indica que la Mesa del Claustre, que es reunirà la propera setmana, fixarà el procediment de debat en el Claustre que ha de discutir el projecte de reforma estatutària tramès.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.05 h del dia 10 de novembre de 1998. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.