Consell de Govern

A les 13 h del dia 4 de juny de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió extraordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusa d'assistir-hi el professor Gabriel Fiol Roig, per raons acadèmiques.

Punt 1: Modificació de plantilla i aprovació del COA dels departaments, si escau
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica en primer lloc les línies generals del document presentat i els criteris seguits en la seva elaboració. A continuació explica les modificacions, una per una, de plantilla dels distints departaments que ho han sol·licitat:
¿ Biologia Ambiental
¿ Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
¿ Ciències de l'Educació
¿ Ciències de la Terra
¿ Ciències Històriques i Teoria de les Arts
¿ Dret Privat
¿ Dret Públic
¿ Economia i Empresa
¿ Filologia Catalana i Lingüística General
¿ Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
¿ Filosofia
¿ Física
¿ Infermeria (en constitució)
Així mateix informa d'alguns canvis de darrera hora sobre la documentació presentada que afecten els departaments de Física, Filologia Catalana i Lingüística General i Dret Públic. També informa que el Departament de Psicologia retira la seva proposta i que la presentarà a la propera sessió de la Junta de Govern. A continuació intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Montserrat Casas Ametller, Antoni Roig Muntaner i Martí March Cerdà. Els responen el Rector, el vicerector de Professorat i el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
Finalment, el vicerector de Professorat recorda que és necessari que els departaments concretin els perfils de les places i informin sobre els membres de la comissió de contractació.
El Rector sotmet a votació les propostes de modificació de plantilla i els COA dels departaments, que s'aproven per unanimitat.

Punt 2: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs acadèmic 1998-99
El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Alumnes i Campus, que presenta la proposta d'acord de convocatòria de places d'alumnes col·laboradors i informa d'un error a la documentació entregada que afecta el punt 7 i explica quin serà el procediment per crear i cobrir les places.
Tot seguit intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner i el professor Martí March Cerdà. Els responen la vicerectora d'Alumnes i Campus i el Rector.
El Rector sotmet a votació la proposta d'acord de convocatòria presentada, que s'aprova per unanimitat.
A l'últim el Rector agraeix als departaments i als vicerectors d'Ordenació Acadèmica i de Professorat l'esforç realitzat en la modificació de plantilla i elaboració dels COA.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.05 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.