Consell de Govern

A les 10 hores del dia 10 de novembre de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el professor Maurici Mus Amézquita, per raons familiars, el senyor Vicent J. Torres Escandell, per motius acadèmics, la professora Margalida Gili Planas, el professor Carlos Moreno Gómez, la professora Margalida Payeras Llodrà, el professor David Pons Florit i la senyora M. Isabel Baltasar Quesada.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2004.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0987

AM

Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears

Genèric

1012

AM

DIALMA, SA (Oli Caimari)

Genèric

1014

AM

Universitat Tecnològica de Panamà

Panamà

Genèric

1015

AM

Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER)

Genèric

1030

AM

Universitat Anáhuac de Xalapa

Mèxic

Genèric

1022

CV/P

Ajuntament de Palma

Centre universitari

1010

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Accions del voluntariat

1025

CV/P

CEMEX España

Beca (anàlisi d'escòries de residus per a la fabricació del ciment)

1009

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Cofinançament IUNICS (programa FEDER)

1020

CV/P

Universitat d'Aveiro

Portugal

Cotitularitat de resultats

0899

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

Doctorat interuniversitari (Educació Ambiental)

0994

Addenda

Universitats de Lleida, Múrcia, Rovira i Virgili i Sevilla

Doctorat interuniversitari (Tecnologia Educativa)

1029

CV/P

Serveis de Millora Agrària, SA (Conselleria d'Agricultura i Pesca) i Conselleria d'Educació i Cultura

Enginyeria Tècnica Agrícola (Hortofructicultura i Jardineria)

1033

AM

Consorci Escola Balear de l'Esport

Genèric (activitat física i esport)

1024

Addenda

CEMEX España

Genèric (ampliació)

1007

AM

Geónica, SA

Genèric (Biologia de les plantes)

1023

CV/P

Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d'Alaior

Instal·lacions per a activitats de l'ICE (reciclatge i CAP)

0998

Addenda

Hospital Son Dureta (Unitat de Semicrítics Pediàtrics del Servei de Pediatria)

Investigació i intervenció educativa (ICE)

1016

CV/P

Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER)

Màster i cursos (turisme)

1034

CV/P

Conselleria de Medi Ambient i Caixa de Balears, «Sa Nostra»

Observatori Mediambiental per a la Petita i la Mitjana Empresa de les Illes Balears (OMPIB)

1040

CV/P

Conselleria d'Interior

Postgrau (Especialista Universitari en Dret Local)

0997

AM

Hospital Son Dureta (Unitat de Semicrítics Pediàtrics del Servei de Pediatria)

Pràctiques (segon i tercer any, postgrau i doctorat), investigació i formació

1026

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

Programa de voluntariat

0999

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

Projecte de recerca (Motivació esportiva i esportivitat)

1002

CV/P

Institut Espanyol d'Oceanografia

Projecte de recerca (Tunibal) i ajudants tècnics

En primer lloc el Secretari General constata una errada en l'encapçalament de l'acord marc 1015 i del conveni 1016, que es corregirà a l'acta.

El Rector destaca la importància de l'acord amb la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) i del conveni amb la Conselleria de Medi Ambient i Caixa de Balears, «Sa Nostra», per al desenvolupament d'accions de suport a les bones pràctiques ambientals a les empreses de les Illes Balears. Completa la informació el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

El Secretari General exposa que l'aprovació del conveni amb la Conselleria d'Interior està condicionada a l'aprovació del Curs d'Especialista Universitari en Dret Local, que es tracta més endavant.

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats, amb les observacions formulades.

Punt 3: Proposta del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa

El Rector explica que la Facultat de Filosofia i Lletres ha presentat, amb el suport del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, una proposta de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Josep Palau i Fabre. Així mateix, explica el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa).

El doctor Joan Mas Vives, director del departament esmentat, explica breument el currículum i els mèrits del senyor Josep Palau i Fabre, així com la seva relació amb les Illes Balears.

Punt 4: Curs d'Especialista Universitari en Dret Local

El Rector enllaça la presentació d'aquest punt amb el que ha assenyalat abans el Secretari General pel que fa a l'aprovació del conveni amb la Conselleria d'Interior i el curs en qüestió. Tot seguit explica la motivació del curs i assenyala que es tracta d'una petició concreta realitzada per la Conselleria d'Interior, la qual finança pràcticament el curs complet.

A continuació explica breument el contingut de la documentació presentada.

Finalment indica que els alumnes pagaran inicialment 250 euros i que seran retornats a les persones que superin el curs, a fi d'evitar un nombre elevat de renúncies si el curs s'ofereix de forma gratuïta.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 5: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències de l'Educació, Dret Públic i Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 4).

Punt 6: Complements retributius autonòmics del professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'assignació de distints complements retributius del professorat (annex 5):

El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent.
El complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària.
El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opcions A i B.
El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació.

Així mateix, la vicerectora de Professorat constata un error a les llistes distribuïdes, que afecta la senyora Mercè Llabrés Segura, que figura a la relació dels complements esmentats i no hi ha de figurar.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

La vicerectora de Professorat indica que posteriorment es publicaran al FOU del mes de gener.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una referència al contingut textual de la convocatòria del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació (opció A) i del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació (opció B) i demana que s'aclareixin els termes, atès que indueixen a error a l'hora de fer la sol·licitud. Així mateix demana que es permeti als professors que s'han errat de fer el canvi d'opció. Li responen la vicerectora de Professorat i el president de la Junta del PDI, doctor Antoni Llull Gilet.

El Rector fa una reflexió final i indica que en qualsevol cas s'ha d'interposar el recurs corresponent.

Punt 7: Complements retributius del professorat del projecte Campus Extens

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta corresponent als complements retributius del professorat que treballa en el projecte Campus Extens.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 6).

Punt 8: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha quatre professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social») i constata que a la relació s'hi ha d'afegir l'ampliació docent del professor Roberto Pascual Gascó, titular d'universitat interí, de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat del Departament d'Economia de l'Empresa, fins a 9 crèdits.

A continuació explica breument les circumstàncies que es donen en el professorat que figura al document tramès (annex 7).

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada.

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 9: Títol propi de primer cicle de Psicologia

El vicerector d'Ordenació Acadèmica exposa i explica la proposta de títol propi de primer cicle de Psicologia que ha presentat la Junta de la Facultat de Psicologia.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el títol propi de grau de primer cicle de Psicologia (annex 8).

Punt 10: Criteris sobre el catàleg d'investigadors i grups de recerca

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica els criteris sobre el catàleg d'investigadors i grups de recerca que han estat consensuats per la Comissió d'Investigació.

A continuació assenyala que s'hauria de modificar la redacció del text en el sentit d'incloure-hi els grups actualment reconeguts. Tot seguit intervé el doctor Joan Jordi Muntaner Guasp per demanar aclariments. Li respon el vicerector.

El Consell de Govern aprova per unanimitat els criteris sobre el catàleg d'investigadors i grups de recerca (annex 9).

Punt 11: Elecció dels membres de la comissió d'estudis de postgrau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que explica la funció i la composició de la Comissió d'Estudis de Postgrau i assenyala que aquesta es mantindrà fins a l'aprovació del decret de postgrau. Així mateix proposa que estigui integrada pels membres que formen la Comissió de Doctorat, sens perjudici que es completi la composició amb la incorporació d'altres persones.

Tot seguit el Rector demana que es presentin candidatures per als distints camps científics, que són:

Camps científics

Candidats

Ciències experimentals

Magdalena Gianotti Bauzà
Lluís Mas Franch

Humanitats

Joan Mas Vives
Camilo J. Cela Conde
Joana M. Petrus Bey

Ciències socials, econòmiques i jurídiques

Joan David Janer Torres
José Á. Torres Lana
C. Nativitat Juaneda Sampol
Rafel Crespí Cladera

Ensenyaments tècnics

Ramon Mas Sansó

Ciències de la salut

Victòria Ferrer Pérez
Antoni Aguiló Pons

S'obre un torn de paraules, en què intervenen el doctor Joan Mas Vives, que recorda que ja va ser elegit com a membre de la Comissió de Doctorat i, posteriorment, va renunciar, però que ara es presenta perquè considera que els estudis que representa han d'estar representats en aquesta comissió. També intervé la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, que considera que han d'estar representades les ciències socials, econòmiques i jurídiques en els estudis de postgrau. El doctor Antoni Socias Salvà assenyala el seu suport a la candidatura de Rafel Crespí Cladera. La doctora Catalina Cantarellas Camps demana si la Comissió d'Estudis de Postgrau va més enllà del gremialisme. Li respon la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector. El doctor Lluís Mas Franch defensa la posició del doctor Ramon Mas Sansó. El senyor Joan E. de Pedro Gómez indica que dóna suport a la candidatura del doctor Antoni Aguiló Pons. La doctora Irene Nadal Gómez fa una reflexió. La vicerectora de Postgrau i Gabinet de Rector assenyala que d'acord amb la futura normativa és possible que s'ampliï el nombre de membres de la comissió.

El Rector fa una recapitulació de les candidatures presentades per les distintes àrees que representen i es fa la votació. Els resultats són els següents, a més d'un vot en blanc:

Camps científics

Candidats

Vots

Ciències experimentals

Magdalena Gianotti Bauzà

Lluís Mas Franch

27

32

Humanitats

Joan Mas Vives

Camilo J. Cela Conde

Joana M. Petrus Bey

23

29

14

Ciències socials, econòmiques i jurídiques

Joan David Janer Torres

José Á. Torres Lana

C. Nativitat Juaneda Sampol

Rafel Crespí Cladera

2

30

8

26

Ensenyaments tècnics

Ramon Mas Sansó

34

Ciències de la salut

Victòria Ferrer Pérez

Antoni Aguiló Pons

27

5

En conseqüència queden elegits els candidats següents:

Camps científics

Candidats

Ciències experimentals

Magdalena Gianotti Bauzà
Lluís Mas Franch

Humanitats

Joan Mas Vives
Camilo J. Cela Conde

Ciències socials, econòmiques i jurídiques

José Á. Torres Lana
Rafel Crespí Cladera

Ensenyaments tècnics

Ramon Mas Sansó

Ciències de la salut

Victòria Ferrer Pérez

Punt 12: Modificació de la normativa electoral (articles 3 i 41)

El Rector explica la motivació de la modificació de la normativa electoral i de la proposta de distribució de representants dels estudiants al Claustre per tenir en compte la representació de l'alumnat del programa Universitat Oberta per a Majors (UOM), la superació del qual condueix a l'obtenció del Diploma Sènior (tres anys) i el Diploma Sènior Superior (cinc anys), atesa la reivindicació sobre la participació en els processos electorals.

Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que assenyala que també es podria modificar l'article 41.4 de la normativa electoral sobre «circumscripció electoral i nombre de representants a cada circumscripció». El Rector considera que no és el moment d'abordar la modificació, ja que en el futur s'ha de fer una revisió d'altres aspectes de la normativa. Amb tot, el Rector està d'acord amb la proposta de la doctora Francesca Garcias Gomila.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de la normativa electoral (articles 3 i 41) (annex 10).

Punt 13: Distribució de representants dels estudiants al Claustre

El Rector dóna la paraula a l'assessor jurídic, senyor Jeroni Reynés Vives, que explica la proposta de distribució dels representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

A continuació intervé el doctor Eugeni Aguiló Pérez, que indica que s'abstindrà en la votació, perquè considera demagògica la inclusió de la UOM en els processos electorals, en virtut de l'aplicació de la modificació de la normativa electoral. Li respon el Rector. En el mateix sentit es manifesta la doctora M. Dolors Forteza Forteza, que també fa pública la seva abstenció.

També intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila i el senyor Joan E. de Pedro Gómez.

Finalment se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 32 vots a favor i dues abstencions (annex 11).

Punt 14: Normativa relativa a la participació del PAS en treballs contractats d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOU

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica la proposta sobre la normativa relativa a la participació del PAS en treballs contractats d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOU, i assenyala que, atès que a la LOU no es prohibeix aquesta participació, és convenient poder obtenir l'autorització de forma explícita i reglada. També destaca, entre les condicions que figuren a la normativa, que aquests treballs es qualifiquen com una activitat complementària a realitzar fora de la jornada habitual de treball (annex 12).

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada.

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa de la reunió de l'assemblea de la CRUE, prèvia a una sessió del Consell de Coordinació Universitària.

A continuació informa dels decrets de grau i postgrau, encara projectes, i assenyala les modificacions més importants que s'hi han fet: del decret de grau en destaca que s'ha fixat com a data final del procés l'any 2007, en què han de sortir els decrets corresponents a noves titulacions, i que el termini perquè les universitats elaborin els plans d'estudis serà de tres anys, l'any 2010. També destaca el contingut d'una disposició transitòria que estableix que la data límit de tramitació de plans d'estudis i presentació al Consell de Coordinació Universitària, d'acord amb la normativa vigent, és l'1 de març de 2005. Finalment destaca que els continguts formatius (matèries) no estaran vinculats a les àrees de coneixement, la qual cosa implicarà més flexibilitat.

Sobre el decret de postgrau destaca que s'eliminaran els cursos de doctorat i que l'accés al doctorat es farà a través d'un màster oficial, d'un mínim de 60 crèdits, i que la qüestió es planteja entre màsters oficials generalistes o especialitzats i el finançament d'aquests.

A continuació informa de la modificació del Decret 774/2003, de 26 de juliol, pel qual es regula el sistema d'habilitació nacional per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris i el règim dels concursos d'accés respectius, i en constata els aspectes més rellevants.

Finalment fa una reflexió sobre la política de la nostra universitat en relació amb aquest procés de reforma.

A continuació el Rector obre un torn de paraules en què intervenen la doctora Josefa Donoso Pardo per demanar aclariments, i el professor Joan E. de Pedro Gómez, que demana sobre els criteris d'homologació dels màsters oficials. També intervé la doctora Francesca Garcias Gomila. Els respon el Rector.

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica informa que la setmana vinent es reunirà la comissió assessora per a la integració a l'espai europeu d'educació superior.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la posada en marxa del programa de foment de la recerca, que es trobarà a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), a fi d'unificar les accions de la Universitat encaminades a la recerca.

La vicerectora de Projecció Cultural informa de futures actuacions de la UIMIR, que durant els pròxims dos anys coordinarà la UIB.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 13):

¿ Senyor Andreu Rigo Sureda com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per al curs 2004-2005.
¿ Senyor Josep Melià Ques com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per al curs 2004-2005.
¿ Senyor Jordi Forteza-Rey Borralleras com a col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 2004-2005.
¿ Senyor Antoni Obrador Adrover com a col·laborador honorífic del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 2004-2005.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar una llicència per estudis al senyor Joan Franch Fluxà, ajudant, del Departament de Dret Públic, al Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs-und Steuerrecht de Munic (Alemanya), pel període comprès entre el 2 de novembre de 2004 i el 30 de juny de 2005, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions (annex 14).

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 17: Precs i preguntes

El senyor Alejandro Aparicio Díaz, president del Consell d'Estudiants, informa de la realització durant aquests dies de la Setmana Eròtica.

El doctor Joan Mas Vives fa un comentari sociolingüístic en relació amb la sol·licitud de la televisió autonòmica IB3 al COFUC per elaborar un llibre d'estil i recorda el contingut de la disposició addicional segona de l'Estatut d'autonomia. Per tant demana que la UIB faci les gestions corresponents per participar en l'elaboració d'aquest llibre. Li respon el Rector, que assenyala que ja s'estudia la qüestió.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz demana la possibilitat que s'encarregui a algú la realització d'una història de la Universitat. La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector li recorda les actuacions 2000 UIB que es varen desenvolupar i diu que també està d'acord amb aquesta idea. La vicerectora de Projecció Cultural completa la informació.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una intervenció en relació amb les eleccions de representants dels estudiants al Claustre sobre la possibilitat de convocar eleccions parcials per cobrir vacants a les juntes de facultat i escola. Li respon l'assessor jurídic.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz demana sobre el reglament sancionador derivat del Reglament acadèmic. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2004

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas
2. Josep I. Aguiló Fuster
3. Mercè Gambús Saiz
4. Gabriel Moyà Niell
5. Francesca Garcias Gomila
6. Joan de Ernest Pedro Gómez
7. Margalida Miró Bonet
8. Miquel R. Tortella Feliu
9. Joan Mas Vives
10. Antoni Llull Gilet
11. Andreu Crespí Plaza
12. Francesc Escanellas Garcias
13. Luis Francisco Piña Saiz
14. Rafael Barea Roig
15. M. Dolors Forteza Forteza
16. C. Nativitat Juaneda Sampol
17. Josep Servera Baño
18. Miquel Pastor Tous
19. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
20. Joan Jordi Muntaner Guasp
21. Josefa Donoso Pardo
22. Irene Nadal Gómez
23. Antoni Socias Salvà
24. Lluís Mas Franch
25. Francesca Lladó Pol
26. Joan Antoni Mesquida Catallops
27. Francisco Muñoz Izquierdo
28. Esperança Munar Muntaner
29. Francesca Salvà Mut
30. Sergio Alonso Oroza
31. Catalina Cantarellas Camps
32. Eugeni Aguiló Pérez
33. Carolina Garau Rosselló
34. Gabriel Fontanet Nadal
35. Avel·lí Blasco Esteve
36. Lluís Garau Juaneda