Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 11 de maig de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusa d'assistir-hi el senyor Joan Moranta Mesquida, per motius de feina.
Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda a la senyora Carme Vives Penyafort, nova secretària del Consell d'Estudiants.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 31 de març de 1998 un cop introduïdes les esmenes presentades, una pel professor Andreu Palou Oliver al punt 7 i una altra per la senyora Joana M. Galmés Llodrà al punt 16.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que inicia l'exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):
¿ Amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).
¿ Amb la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).
¿ Amb la Universitat de Salamanca.
¿ Amb Bartolomé Massanet Nebot.
¿ Amb la Germandat de Donants de Sang de Mallorca.
¿ Amb la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid.
¿ Amb Foment del Turisme de Mallorca.
¿ Amb la Universitat Central de Veneçuela (UCV).
¿ Amb el Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana (COFUC).
¿ Amb la Zona Militar de Balears (Centre Regional).
¿ Amb la Mancomunitat des Raiguer.
¿ Amb la Universitat Complutense de Madrid (UCM), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Comissió Nacional Espanyola de la UNESCO, el Comitè Espanyol del Programa MaB (Man and the Biosphere) i l'Institut Menorquí d'Estudis (IME).
Sobre el contingut del conveni amb la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid intervenen la professora Montserrat Casas Ametller, la vicerectora Mercè Gambús Saiz i el professor Pere M. Deyà Serra.

Punt 3: Modificació de plantilla
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica el document presentat (annex 2) i fa l'observació que en el document de modificació de plantilla presentat a la sessió ordinària del 31 de març de 1998 hi ha un error que afecta el Departament de Física. En conseqüència, per al curs acadèmic 1998-99 hi haurà nou places de promoció a TU/CEU en lloc de les vuit previstes i per al curs acadèmic 1999-2000 n'hi haurà set de promoció a TU/CEU. La professora Montserrat Casas agraeix al Consell Executiu l'esforç realitzat per corregir l'error.

Punt 4: Aprovació del procediment per concedir l'any sabàtic
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica l'abast i el significat del procediment per concedir l'any sabàtic que desenvolupa l'article 117 dels Estatuts de la UIB i el fa operatiu.
Intervenen per demanar aclariments la professora Montserrat Casas Ametller i el professor Andreu Palou Oliver, que sol·licita una modificació del segon paràgraf de l'article 6, i el professor Jordi Lalucat Jo, que fa una precisió a l'article 7. Els respon el vicerector esmentat.
Finalment se sotmet a votació la proposta d'acord normatiu sobre la concessió de l'any sabàtic amb la modificació de l'article 6, que s'aprova per assentiment (annex 3). 

Punt 5: Modificació del Reglament acadèmic
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica i analitza amb detall el contingut de la modificació del Reglament acadèmic presentat a la Junta de Govern (articles 18, 19, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 i 64 i disposicions transitòries).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Montserrat Casas Ametller, que fa referència a l'article 18.1.f), el professor Pere Deyà Serra, que fa referència als articles 18.5 i 52.3, i la professora Joana Fornés Vives, que fa referència a l'article 18.1.g). Els respon per aclarir els dubtes plantejats el vicerector d'Ordenació Acadèmica. Tot seguit intervenen la senyora Joana M. Galmés Llodrà, el professor Martí X. March Cerdà, el professor Ramon Puigjaner Trepat, que demana si s'han consultat els consells d'estudis i els centres sobre la modificació, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, el senyor Joan J. Reynés Avellà, el senyor Ernest Riera Marí i el professor Perfecto Cuadrado Fernández. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica, que indica que si bé no hi ha hagut cap consulta per la via formal als consells d'estudis i juntes de centre, sí que es recull la problemàtica des del punt de vista pràctic que s'ha plantejat amb els òrgans esmentats. Finalment el professor Jordi Pericàs Beltran intervé per plantejar una problemàtica relativa a la matrícula dels estudiants a les assignatures d'Infermeria.
El Rector sotmet a votació la modificació del Reglament acadèmic, que s'aprova per 42 vots a favor, un en contra i una abstenció (annex 4). El professor Ramon Puigjaner explica les raons del seu vot en contra de la modificació del Reglament acadèmic: «1. La manca de consulta prèvia ni formal ni informal als consells d'estudis i centres en general ni en particular amb el Consell d'Estudis d'Enginyeria Informàtica ni amb la Facultat d'Informàtica.
»2. La situació esbiaixada en què queden les decisions de centres i consells d'estudis, que queden supeditades a la supervisió de la Comissió Acadèmica, en què ni els uns ni els altres no hi estan representats. Aquesta situació no es produeix, per exemple, entre departaments i Comissió de Recerca.»

Punt 6: Modificació dels plans d'estudis de Treball Social i de Filosofia
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica les modificacions que el Consell d'Estudis de Filosofia proposa per als estudis de Filosofia. Intervenen per demanar aclariments el professor Francisco J. Pérez Pareja i el senyor Joan J. Mateos Muntaner, que sol·licita que en un futur es pugui convocar a la sessió de la Junta de Govern el president del consell d'estudis corresponent.
Se sotmet a votació la modificació del pla d'estudis de Filosofia, que s'aprova per 39 vots a favor i 3 abstencions (annex 5).
A continuació el vicerector exposa les modificacions que es proposen per als estudis de Treball Social i fa constar una sèrie d'errors (per exemple, l'àrea de coneixement de Filosofia del Dret, Moral i Política per Filosofia Moral). El Rector destaca l'actitud dels departaments implicats, que permetrà iniciar el proper curs amb aquest nou pla d'estudis. Finalment intervenen les professores Joana Fornés Vives i Rosario Huesa Vinaixa i el professor Antoni Artigues Bonet per fer unes matisacions sobre les assignatures optatives generals.
Se sotmet a votació la modificació del pla d'estudis de Treball Social, que s'aprova per 41 vots a favor i una abstenció (annex 6).

Punt 7: Modificació dels departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i d'Infermeria
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la problemàtica creada per l'existència de dues places de professor associat de sis hores que tenien assignada una assignatura inexistent de l'àrea de coneixement de Ciències de la Salut. A continuació explica el contingut del document presentat a la Junta de Govern.
Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Andreu Palou Oliver per exposar que la solució determina que el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut perdi una nova plaça i sol·licita que si més endavant es justifica la docència es tingui present en unes futures dotacions, i la professora Joana Fornés Vives, que agraeix al Consell Executiu que hagi adoptat mesures per solucionar la qüestió plantejada.
Finalment se sotmet a votació la proposta de modificació dels departaments esmentats, que s'aprova per 41 vots a favor i una abstenció (annex 7).

Punt 8: Numerus clausus de Turisme
El Rector pren la paraula i comunica que la proposta de numerus clausus per als estudis de Turisme per al proper curs 1998-99 és de 200 alumnes.
A continuació s'obre un torn de paraules, en què intervenen la senyora Joana M. Galmés Llodrà, el professor Ramon Puigjaner Trepat, el professor Eugeni Aguiló Pérez i el professor Francesc Sastre Albertí. Els responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
El Rector sotmet a votació la proposta de numerus clausus, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Informació del Consell Executiu
El Rector indica, en primer lloc, que convidarà a entrar el cap del servei de biblioteques, senyor Miquel Pastor Tous, però abans informa de l'ordre del dia de la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats del passat dia 7 de maig de 1998 i en comenta els aspectes més interessants: el reconeixement d'universitats privades i l'establiment de numerus clausus per al proper curs acadèmic (annex 8).
Així mateix informa de l'estat actual de la feina desenvolupada per la comissió per a la reforma dels Estatuts, que ja ha elaborat una memòria, però encara no ha desenvolupat un text articulat. Aquests fets han determinat que la Mesa del Claustre del dia 4 de maig de 1998 acordàs d'ajornar la sessió, en principi prevista per a aquesta primavera, per al mes de novembre i donar a conèixer als claustrals les primeres conclusions sobre la possible reforma, un cop informada la Junta de Govern. En relació amb aquest tema intervé la senyora Joana M. Galmés Llodrà, que recorda que a final d'any s'ha de procedir també a la convocatòria d'eleccions d'estudiants.
A continuació informa de la darrera reunió de la CRUE a Màlaga, on es va plantejar la problemàtica dels professors associats a temps complet i l'equiparació dels diplomats i enginyers tècnics als llicenciats i enginyers als efectes de l'accés a la Funció Pública. També informa d'un conveni amb Telefònica en virtut del qual es negociarà una tarifa plana per a les comunicacions de la UIB. I finalment informa de la finalització del mandat pel qual foren nomenats els membres del Consell Social representants dels interessos socials.
El vicerector de Professorat informa de la finalització del termini de presentació del POA i de les sol·licituds de places per part dels departaments, procés que culminarà amb la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Junta de Govern.
El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa del calendari acadèmic per al curs 1998-99. A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Pere Deyà Serra, el professor Ramon Puigjaner Trepat, el senyor Joan J. Mateos Muntaner i la senyora Joana M. Galmés Llodrà.
El vicerector d'Investigació informa sobre la modificació del Reial decret 185/1985, de 23 de gener, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis postgraduats, que ha estat derogat pel Reial decret 778/1998, de 30 d'abril.
El Gerent informa sobre l'acord amb l'OCU per distribuir el programa AGORA de gestió de matrícula. El Gerent felicita els tècnics del Servei de Càlcul i Informatització que han elaborat el producte i el Servei d'Alumnes i el PAS de tots els centres que l'han aplicat.
Finalment, el cap de Servei de Biblioteca, senyor Miquel Pastor, explica la situació actual ¿amb dèficits en matèria d'espais i personal tècnic, amb un bon nivell quant a adquisicions de material documental (llibres i publicacions periòdiques), i amb retards en les adquisicions i en el servei de documentació¿ i els projectes de futur del servei, que inclouen la compartició de bases de dades amb altres universitats, la subscripció a revistes electròniques, etc. A continuació intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Gabriel Fiol Roig, Rosario Huesa Vinaixa, Josep I. Aguiló Fuster, Pere M. Deyà Serra, Montserrat Casas Ametller, Antoni Roig Muntaner i Andreu Palou Oliver, que fan alguns comentaris, preguntes i observacions. Els respon el director del servei, juntament amb el Rector i el vicerector d'Investigació.

Punt 10: Afers de tràmit
a) Col·laboradors
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 9):
¿ Senyor Francesc Font Quetglas com a col·laborador del Departament de Física, per al curs 1997-98.
¿ Senyor David Pons Florit com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 1997-98.
b) Visitants
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):
¿Senyor Esteban Chornet, catedràtic de la Universitat de Sherbrooke, Quebec (Canadà), i investigador del National Renewable Energy Laboratory, Colorado (EUA), adscrit al Departament de Biologia Ambiental, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de setembre de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿Senyor Andreas Wacke, de l'Institut für Römisches Recht Universität zu Köln (Alemanya), adscrit al Departament de Dret Privat, amb un contracte d'un mes, del 15 de maig al 15 de juny de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 11):

Departament : Biologia Ambiental
Plaça : CU
Àrea de coneixement : Biologia Vegetal
Perfil : fisiologia vegetal - ecofisiologia

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història Moderna
Perfil : el propi de l'àrea

d) Llicències per estudis
La Junta de Govern aprova la concessió de la llicència d'estudis de la senyora Rosa Arrom Loscos, catedràtica d'escola universitària interina del Departament de Dret Privat, per un període tres mesos i mig, del 13 d'abril al 31 de juliol de 1998, a la Universitat de València, amb unes retribucions del 80 per cent (annex 12).
El Rector recorda als directors de departament la necessitat de presentar les sol·licituds de llicència d'estudis dins el termini i en la forma escaient.
e) Altres
No n'hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes
El professor Ramon Puigjaner Trepat demana novament informació sobre la devolució de l'IVA als professors i sobre l'existència d'un aparcament reservat per als professors a l'Escola d'Hoteleria. Li responen el Rector, el Gerent i la vicerectora d'Alumnes i Campus.
El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana informació sobre les beques del programa Leonardo i del fet que el gestioni la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. També demana pel tema de la cessió de dades en la gestió de la Borsa de Treball. Li responen el Rector i la vicerectora d'Alumnes i Campus.
El professor Andreu Palou Oliver demana sobre la situació actual dels consells d'estudis. Li respon la Secretària General.
El professor Pere J. Deyà Serra demana sobre les aules informàtiques, el Comitè de Salut Laboral i l'elaboració d'horaris per al proper curs. Finalment, posa de manifest el seu agraïment pels esforços realitzats per al finançament de les pràctiques.
A l'últim, el professor Francesc Torres Marí demana sobre la firma del conveni amb l'Escola de Treball Social. Li respon el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.