Consell de Govern

A les 10.15 h del dia 11 de novembre de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusa d'assistir-hi el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, per motius de viatge, i en representació seva hi assisteix el professor Luis Vegas Alonso, vicerector associat de Planificació Economicoadministrativa, de conformitat amb l'article 34 de l'Acord normatiu de regiment de govern de la Universitat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 1998.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica, en primer lloc, el nou procés per donar publicitat als acords marc, convenis protocols i contractes generals, dels quals s'informarà de forma resumida al FOU i íntegra a la pàgina web en una secció denominada Cooperació Exterior:
1. Acords marc, convenis i protocols.
2. Cooperació internacional.
A continuació inicia l'exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):
¿ Amb el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears.
¿ Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió d'Esports i Joventut), Protocol núm. 3.
¿ Amb el Consell Insular de Mallorca (pràctiques d'Infermeria).
¿ Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
¿ Amb l'Hospital Sant Joan de Déu.
¿ Amb la Caixa d'Estalvis de Balears, «Sa Nostra», i el Consorci Centre Balears Europa.
¿ Amb el Ministeri de Treball i Afers Socials.
¿ Amb l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals.
¿ Amb la Universitat Àrab de les Ciències.
¿ Amb la Universitat de Panamà.
¿ Amb la Universitat Nacional de La Plata.
¿ Amb la Universitat Nacional de La Plata (primer protocol).
¿ Amb la Universitat Nacional de Salta.
¿ Amb el Govern balear (en relació amb l'extensió del conveni per al desenvolupament d'infraestructures avançades de telecomunicacions, signat el dia 3 d'abril de 1998 entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'entitat Empresas de Telefónica de España, SA).
Sobre el contingut del conveni amb l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals intervenen el professor Antoni Rodríguez Perea, el senyor Joan Moranta Mesquida i el professor Javier Pérez Pareja. Els contesta el vicerector de Cooperació Exterior.
Sobre el contingut del primer protocol amb la Universitat Nacional de La Plata intervé la professora Montserrat Casas Ametller en relació amb l'intercanvi de professorat esmentat a l'article 3 i la complexitat del procés d'estades curtes. El Rector li contesta que el seu contingut pot ser solucionat amb un altre protocol i el vicerector de Cooperació Exterior considera que no té per què afectar les activitats desenvolupades actualment.
Finalment, el Rector explica la motivació i els efectes econòmics del conveni de col·laboració entre el Govern balear i la Universitat de les Illes Balears.

Punt 3: Conveni de col·laboració amb Parcbit Desenvolupament, SA
El Rector explica l'origen del conveni de col·laboració amb Parcbit Desenvolupament, SA. Així mateix recorda la cessió inicial de 40.000 m 2 i les paraules de l'informe emès en el seu moment, que diu textualment: «la finalitat essencial del Parc precisament és el desenvolupament i la transmissió de la investigació i de la tècnica, per la qual cosa coincideix plenament amb un dels fins universitaris (l'estudi-investigació)».
A continuació, analitza el contingut dels acords del conveni de col·laboració entre la UIB i la societat Parcbit Desenvolupament, SA (annex 2). També fa referència a la reunió que va tenir lloc dilluns a la Conselleria de Foment sobre el projecte d'accés al campus, i pel que sembla només hi haurà dos vials d'accés en lloc de quatre. S'obre un debat en què intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner en relació amb el contingut dels punts 4 i 5 i assenyala que d'aquest darrer punt caldria suprimir-ne l'últim paràgraf. Li contesta el Rector. El senyor Ernest Riera Martí demana que la societat se sotmeti al Codi de conducta ambiental. El Rector li contesta que en un futur es podrien dur a la Junta de Govern les actuacions ambientals de l'entitat. La professora Montserrat Casas Ametller intervé en relació amb el contingut del punt 3 i assenyala la possibilitat de fer una contraprestació. El senyor Lluís Piña Saiz considera que la solució de construir dos edificis és positiva. Afegeix que el ParcBIT ha d'estar interessat en aquesta construcció, a més la UIB considera convenient dissenyar un pla de necessitats pel que fa als nous edificis. Així mateix creu que s'ha d'insistir en la gestió d'aquests edificis a càrrec de la UIB i tal vegada part de l'equipament, però no tot. Finalment fa referència a l'assumpció d'obligacions per ambdues parts signants. El professor Bernat Sureda Garcia troba molt positiva la gestió realitzada, no obstant això, s'adhereix al plantejament fet pel senyor Lluís Piña Saiz. Finalment, considera que al punt 2, darrer paràgraf, s'ha de substituir l'expressió «gestió de l'institut» per «gestió de l'edifici». El professor Ramon Puigjaner Trepat fa observacions al punt primer. El professor Pere M. Deyà Serra explica que la UIB ha realitzat determinades anàlisis per a la Conselleria de Treball que després no s'han pogut cobrar. També fa referència a l'adquisició d'aparells útils per a la investigació i no per a l'activitat empresarial. Finalment, fa una reflexió sobre el que s'ha exposat i agraeix l'activitat desenvolupada. El professor Antoni Rodríguez Perea sol·licita la publicació del conveni al FOU. Li contesten el Rector i el vicerector de Relacions Institucionals. El Rector afegeix també que possiblement el conveni de col·laboració haurà de ser complementat amb protocols específics.
Finalment, el Rector sotmet a votació el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la societat Parcbit Desenvolupament, SA, que s'aprova per unanimitat amb les modificacions següents:
a) Acord primer, paràgraf segon, s'ha de suprimir «les empreses».
b) Acord segon, darrer paràgraf, s'ha de substituir «l'institut esmentat» per «l'edifici esmentat».
c) Acord cinquè, darrer paràgraf, s'ha d'afegir «de la construcció de l'accés» després de la paraula «obres».

Punt 4: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla presentada a la Junta de Govern, que afecta els departaments de Dret Privat, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de l'Educació i Filosofia.
Se sotmet a votació el document de plantilla presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 5: Suspensió temporal de remodelacions i assignacions d'espais
El Rector informa que aquest punt es retira de l'ordre del dia i explica quina era la filosofia inspiradora d'aquesta proposta. S'obre un debat en què intervenen els professors Antoni Rodríguez Perea, Ramon Puigjaner Trepat i Andreu Palou Oliver, el senyor Lluís Piña Saiz, el professor Pere M. Deyà Serra, la professora Montserrat Casas Ametller, el senyor Joan Moranta Mesquida i el professor Bernat Sureda Garcia.

Punt 6: Màster en Ciències, Tècniques i Gestió Ambiental
Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Educació de Persones Adultes
Punt 8: Màster Universitari en Drogodependències
Punt 9: Màster Universitari en Salut Infantil
El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta els màsters i el curs que s'indiquen en els punts 6, 7, 8 i 9, promoguts el primer pel Departament de Química, el segon i el tercer pel Departament de Ciències de l'Educació i l'últim pel Departament de Psicologia (annexos 4, 5, 6 i 7).
Així mateix informa que les edicions posteriors d'aquests màsters i curs s'hauran de sotmetre a un procediment d'aprovació.
En relació amb el contingut del Màster en Ciències, Tècniques i Gestió Ambiental intervé la professora Catalina Juaneda Sampol, directora del Departament d'Economia i Empresa, per posar de manifest que el seu departament no ha estat convidat a participar en aquest màster. Intervenen també els professors Antoni Roig Muntaner, Pere M. Deyà Serra i Antoni Rodríguez Perea, que fa una reflexió sobre la participació de professors en els cursos i màsters sense estar-ne assabentats, com és el seu cas, el senyor Ernest Riera Martí i els professors Jordi Vallespir Soler i F. Javier Pérez Pareja. Els contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
A continuació se sotmeten a votació, que s'aproven amb els resultats següents:
¿ Màster en Ciències, Tècniques i Gestió Ambiental, 34 vots a favor i una abstenció.
¿ Curs d'Especialista Universitari en Educació de Persones Adultes, per unanimitat.
¿ Màster en Drogodependències, per unanimitat.
¿ Màster Universitari en Salut Infantil, 34 vots a favor i una abstenció.

Punt 10: Proposta de nomenament del senyor Jafar Jafari com a doctor honoris causa de la Universitat
El Rector exposa les circumstàncies de la proposta de nomenament del senyor Jafar Jafari com a doctor honoris causa per part del Departament d'Economia i Empresa i l'Escola de Turisme i dóna la paraula a la directora del Departament d'Economia i Empresa. També intervé el professor Eugeni Aguiló Pérez, que explica de forma breu que és un professor fincat als Estats Units, vinculat a la Universitat de Wisconsin des de fa trenta anys, i en destaca el currículum.

Punt 11: Informació del Consell Executiu
1. El Rector, en primer lloc, felicita el professor Gabriel Janer Manila per la concessió de la Creu de Sant Jordi, i a continuació agraeix als membres de la Facultat de Ciències la feina feta en les tasques sobre l'avaluació de la UIB.
Tot seguit informa sobre:
a) L'inici del debat parlamentari del Projecte de Llei del Consell Social i indica que tots els grups parlamentaris han recollit els suggeriments fets per la UIB.
b) La situació de l'adscripció de les escoles de Turisme a la UNED i assenyala que el Consell d'Universitats prohibeix aquest tipus d'adscripció.
c) La subvenció de quaranta milions de pessetes per a infraestructura científica.
d) Un romanent de la partida del 0,7 destinada a Centramèrica, com a conseqüència de la l'huracà Mitch, i de les destinacions que va acordar de donar-hi el Consell Executiu, que són:
¾ 100.000 pessetes a la Universitat Pedagògica d'Hondures.
¾ 300.000 pessetes a la Creu Roja.
¾ 300.000 pessetes a l'organització Pueblos de la Tierra.
Les 79.803 pessetes restants es destinaran a donar publicitat a una campanya de recollida de donatius al campus.
e) La convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes d'investigació en tecnologies de la informació i comunicacions, medi ambient, educació i foment de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, mitjançant Ordre del conseller de 20 d'octubre de 1998 (BOCAIB núm. 140, de 3 de novembre). Hi participarà el vicerector d'Investigació, i en cas de substitució, el vicerector de Cooperació Exterior.
f) El procés d'integració de l'Escola de Treball Social i l'estat actual de la qüestió. El Rector fa una reflexió sobre la conveniència o no de crear un centre nou, del qual formin part només dos-cents estudiants. Així mateix informa sobre l'acord del Consell Executiu pel que fa al president del Consell d'Estudis de Treball Social, al qual es va assignar un complement equivalent al de vicedegà per un termini de sis mesos, amb efectes des de l'1 d'octubre, atesa la posada en funcionament de l'Escola de Treball Social.
2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre:
a) La tramesa als directors de departament dels resultats de l'avaluació docent, que considera satisfactori, 7,21 sobre 10. També fa referència a la feina feta per la Unitat Tècnica d'Avaluació (UTA) en la realització d'aquesta activitat.
3. La vicerectora d'Extensió Universitària informa sobre:
a) El Servei d'Activitats Culturals (SAC) i la seva posada en marxa.
b) La crida que es farà a la comunitat universitària per recaptar fons per Centramèrica i la mecànica que s'emprarà. El senyor Lluís Piña Saiz proposa que el personal de la UIB cedeixi un dia de sou. El Rector indica que s'adoptaran les mesures pertinents.
4. La vicerectora d'Alumnes i Campus informa sobre:
a) La pròxima sortida a concurs de la licitació de la construcció i gestió d'una àrea de serveis i del seu contingut. A continuació intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Pere M. Deyà Serra, Joan Josep Fornós Astó i Jordi Vallespir Soler i els senyors Joan J. Mateos Muntaner i Lluís Piña Saiz. Els respon la vicerectora d'Alumnes i Campus i el vicerector de Relacions Institucionals.
b) Els resultats de l'auditoria ambiental i de l'estudi paisatgístic del campus. Així mateix indica que en un futur s'haurà de tramitar un nou pla especial.
c) L'estat actual de l'accés a la UIB i la sortida a concurs de l'accés per part de la societat Parcbit Desenvolupament, SA (annex 8). Intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat.
5. El vicerector de Relacions Institucionals informa sobre la publicitat d'una urbanitzadora de la creació d'una universitat privada, Universitat Jaume III, en el terme municipal de Llucmajor (annex 9).
6. El vicerector d'Investigació informa sobre:
a) La propera reunió de la Comissió d'Investigació per a l'adjudicació de beques.
b) La presència de la UIB a la sectorial d'investigació de la CRUE.
7. El Gerent informa sobre:
a) La sortida a concurs de diversos contractes administratius: la gestió de la Residència Bartomeu Rosselló-Pòrcel, la gestió de l'explotació d'instal·lacions esportives. Així mateix informa sobre la renovació per un any del contracte de subministrament de revistes. Intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner i els professors Pere M. Deyà Serra, Jordi Lalucat Jo i Antoni Rodríguez Perea. Els contesta el Gerent.
Abans de finalitzar, el Rector comenta els dos comunicats preparats per la Universitat sobre la moratòria urbanística i sobre la reforma de la carretera d'accés a la UIB i demana si la Junta de Govern s'hi adhereix (annexos 10 i 11). Finalment informa sobre la convocatòria d'eleccions a directors de departament, degans i directors d'escola universitària.

Punt 12: Afers de tràmit
a) Col·laboradors.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 12):

¾ Senyor Iñigo Casasayas Talens com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1998-99.
¾ Senyor Antoni Verd Noguera com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1998-98.
¾ Senyora Teresa Blanco Fernández com a col·laboradora del Departament de Dret Privat, per al curs 1998-99.
¾ Senyor Pelayo Antonio Matas Riutort com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1998-99.
¾ Senyora Núria Garcia Canals com a col·laboradora del Departament de Dret Públic, per al curs 1998-99.
¾ Senyor Josep Melià Ques com a col·laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 1998-99.
¾ Senyor Antoni Coll Alonso com a col·laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 1998-99.
¾ Senyor Miquel Suau Rosselló com a col·laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 1998-99.
¾ Senyora Estefania Martínez Borràs com a col·laboradora del Departament de Dret Privat, per al curs 1998-99.

b) Visitants.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 12):

¿ Senyor Ramón Parra Loera, de la Universitat Autònoma de Juárez (Mèxic), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de gener al 31 de març de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Radko Mesiar, de la Universitat Tècnica Eslovaca de Bratislava (Eslovàquia), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 15 d'abril al 15 de maig de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor Brian O. J. Tupper, de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de febrer al 31 de març de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Ángel Luis Plastino, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes i mig, del 15 de juny al 31 de juliol de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Vladimir Chernenko, de l'Institute of Metal Physics, Kíev (Ucraïna), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de maig al 31 de juliol de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Omar Osenda, de la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de novembre de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor Wen-You Li, de la Universitat del Sud-est de Nanjing (Xina), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, del 15 de gener al 15 d'abril de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyora Natalia V. Semenova, de la Universitat Estatal de Moscou (Rússia), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, del 15 de gener al 15 d'abril de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyora N. Ana Jofre Cabello, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrita al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb un contracte de tres mesos, del 15 de febrer al 15 de maig de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 13):

Departament : Física
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Física Teòrica
Perfil : Relativitat i cosmologia

Departament : Física
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Física Aplicada
Perfil : Termodinàmica I i II

Departament : Dret Públic
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil : Dret del Treball i de la Seguretat Social

Departament : Dret Públic
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil : Dret del Treball i de la Seguretat Social

d) Llicències per estudis.
La Junta de Govern aprova la concessió de les llicències d'estudis per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 12):
¾ Senyora Mercè Llabrés Segura, ajudanta d'escola universitària del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període de tres mesos, de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 1998, a la Universitat Tècnica de Berlín (Alemanya), amb unes retribucions del 80 per cent, atès que es tracta d'una pròrroga de la llicència per estudis concedida mitjançant la Resolució del Rectorat 3986/1998, de 31 de març (FOU núm. 146, de 30 d'abril).
¾ Senyor Guillem Joan Bernat Nicolau, ajudant d'escola universitària del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període de set mesos, del 9 d'octubre de 1998 al 9 de maig de 1999, a la Universitat de York (Regne Unit), amb unes retribucions del 80 per cent.
¾ Senyor Pere Puigserver Burguera, ajudant d'escola universitària del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per un període de 9 mesos, de l'1 de novembre de 1998 al 31 de juliol de 1999 al Dana-Farber Cancer Institute / Harvard Medical School de Boston, Massachusetts (EUA). No percebrà retribucions durant aquest període atès que disposa de finançament complet i per aquest motiu renuncia a rebre remuneracions.

e) Renovació de professor emèrit.
La Junta de Govern aprova la renovació del contracte del senyor Guillem Mateu Mateu com a professor emèrit d'aquesta universitat per dos anys (annex 14).
f) Altres.
La Junta de Govern aprova la modificació del pla d'estudis d'Història, que s'amplia amb la inclusió de l'assignatura Moviments Socials i Culturals Contemporanis (annex 15).
La Junta de Govern acorda de concedir les veniae docendi sol·licitades per al professorat de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (annex 16).

Punt 13: Precs i preguntes
1. El professor Ramon Puigjaner demana sobre la possibilitat que el Govern balear millori les remuneracions del professorat universitari. Respon el Rector, que informa de les gestions realitzades amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i que farà arribar als membres de la Junta de Govern la solució a què s'ha arribat a la Comunitat Autònoma de les Canàries.
2. La senyora Joana M. Galmés Llodrà es queixa dels problemes d'espai que pateixen els alumnes i demana informació sobre les eleccions d'estudiants. Li respon el Rector.
També exposa que determinats professors sotmeten alumnes d'assignatures de plans extingits als exàmens corresponents al temari de les assignatures de pla nou.
3. El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana sobre la situació de les aules informàtiques, un cop ha quedat deserta la convocatòria d'alumnes col·laboradors. També demana informació sobre el pagament de l'aigua i l'electricitat de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador i es queixa de la qualitat i els preus del servei de bar i menjadors. Li responen la vicerectora d'Alumnes i Campus i el Gerent.
4. La professora Montserrat Casas Ametller demana que no es cedeixin els números de telèfon dels despatxos perquè en facin ús comercial les empreses privades i es queixa per l'incompliment dels terminis fixats en matèria de promoció de places per part d'alguns departaments. Li contesten el Gerent i el vicerector de Professorat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.