Consell de Govern

A les 9.30 h del dia 11 de novembre de 1997, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de setembre de 1997.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
El vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals inicia l'exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):
-- Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i el Consell Assessor de RTVE.
-- Amb Planas Salud (IMEQBA).
-- Amb l'Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM).
-- Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió de Cultura i Patrimoni Històric) (CIM-CCPH).
-- Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió d'Esports i Joventut) (CIM-CEJ).
-- Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió d'Esports i Joventut) (CIM-CEJ).
-- Amb l'Institut Josep Miquel Guàrdia d'Alaior (IJMGA).
-- Amb la Universitat Pedagògica Nacional de Santa Fe de Bogotá (Colòmbia).
-- Amb UNICEF.
-- Amb Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença (primer protocol).
-- Amb l'Escola de Mines d'Alès (França).
-- Amb la Societat Municipal Llar de Majors, SA, de Calvià.
-- Amb la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.
-- Amb l'Escola Superior Tècnica de Buenos Aires (Argentina) (segon protocol addicional al conveni signat el 17-I-1989).
-- Amb la Fachhochschule Kempten/Neu-Ulm (Alemanya).

A continuació la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i signats (annex 2):

Amb l'Institut de Metal.lúrgia i Ciència dels Materials de l'Acadèmia Polonesa de la Ciència (IMMS).
Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
Amb la Universitat de Los Lagos (Xile).
Amb la Conselleria de Treball i Formació i les fundacions MAPFRE i MAPFRE Medicina.
Amb les fundacions MAPFRE i MAPFRE Medicina.

Sobre el contingut dels acords marc amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió d'Esports i Joventut) (CIM-CEJ), intervenen la professora Montserrat Casas, el senyor Joan Moranta, el professor Jordi Lalucat i el senyor Joan Josep Mateos. Els contesten el Rector i el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals.

Sobre el contingut del conveni amb Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença (primer protocol), intervenen els professors Gabriel Fiol i Llorenç Valverde. Els contesten el Rector i el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals.

Punt 3: Modificació de plantilla
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual explica de forma detallada el contingut del document presentat i fa un afegitó al Departament de Psicologia: els efectes són a partir de l'1 d'octubre de 1997.
S'aprova per assentiment la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Modificació del Reglament acadèmic
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica l'abast i el significat de la modificació del Reglament acadèmic i fa esment dels motius causants d'aquesta modificació. A continuació, de forma detallada, explica els canvis proposats (que afecten els articles 61, 65 i 66).
S'obre un torn de paraules en el qual intervenen el senyor Jaume Reynés, el professor Pere Deyà, la professora Montserrat Casas i la senyora Joana M. Galmés. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
S'aprova per unanimitat la modificació proposada (annex 4).

Punt 5: Assignació de docència de Ciències Psicosocials Aplicades

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica la problemàtica sorgida amb l'assignació de la docència de l'assignatura Ciències Psicosocials Aplicades, corresponent a la diplomatura d'Infermeria. Afegeix que l'assignatura precedent era la de Ciències de la Conducta, impartida pel Departament de Psicologia.
El vicerector explica que el criteri del Consell Executiu, vists els precedents d'altres universitats i el currículum del professorat implicat (v. gr. senyores Victòria Ferrer i Joana Fornés), és el següent: tres crèdits i mig teòrics al Departament de Psicologia i un crèdit teòric i dos de pràctics al Departament d'Infermeria (en constitució).
S'obre un torn de paraules en el qual intervenen els directors dels departaments implicats: Infermeria (en constitució) la directora del qual llegeix un text (annex 5) i Psicologia. La professora Joana Fornés vol fer constar que no ha volgut fer acusacions velades en cap moment de la intervenció. També intervé la senyora Joana M. Galmés, que indica que els representants dels estudiants consideren que la proposta de compartir la docència és la menys favorable per als alumnes. El professor Francesc Torres considera que hauria estat convenient que aquesta proposta s'hagués posat a l'abast dels membres de la Junta de Govern amb més antelació. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica. La professora Joana Fornés vol fer constar que, abans de la integració dels estudis d'Infermeria a la UIB, l'assignatura en qüestió la impartia personal d'Infermeria, des de l'any 1985.
Tot seguit el Rector sotmet a votació la proposta presentada pel Consell Executiu, que s'aprova per vint-i-set vots a favor, set en contra i nou abstencions.
El senyor Joan Josep Mateos explica que els vots en contra dels representants dels estudiants obeeixen no a un rebuig de la proposta, sinó a la conveniència que l'assignatura l'imparteixi un sol departament. El professor Perfecto Cuadrado també explica el sentit del seu vot.

Punt 6: Aplicació immediata del nou pla d'estudis d'Informàtica (enginyeria superior)
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica la petició del degà de la Facultat d'Informàtica i dels alumnes de la facultat esmentada relativa a l'aplicació immediata del nou pla d'estudis d'Informàtica (enginyeria superior).

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen la senyora Joana M. Galmés i els professors Llorenç Valverde, Antoni Rodríguez, Perfecto Cuadrado, Gabriel Fiol i Francesc Torres.
El Rector sotmet a votació la proposta d'aplicació immediata del nou pla d'estudis d'Informàtica (enginyeria superior), que s'aprova per quaranta-dos vots a favor i una abstenció.

Punt 7: Codi de conducta ambiental
Aquest punt s'ajorna per a la propera sessió de la Junta de Govern, a fi que pugui ser discutit en profunditat i amb coneixement de causa, sens perjudici que també es pugui sotmetre al Claustre.

Punt 8: Elecció de representant del Consell de Direcció del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, Pròpia de les Illes Balears
El Rector explica que al BOCAIB núm. 131, de 21 d'octubre, es va publicar el Decret 126/1997, de 3 d'octubre, de creació del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, Pròpia de les Illes Balears. Afegeix que l'article 7 d'aquest decret preveu que la UIB tindrà quatre representants al consell de direcció: el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals, el delegat del Rector en matèria de política lingüística, el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i un altre representant nomenat per la Junta de Govern.
Vist això, el Rector demana que es presentin candidatures per al nomenament que falta fer i el professor Llorenç Valverde presenta la seva.
Es procedeix a la votació, que té el resultat següent: trenta-tres vots a favor de la candidatura presentada, nou en blanc i dos de nul.ls.

Punt 9: Informació del Consell Executiu
1. El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'estat d'elaboració de la normativa d'organització i funcionament del Registre de la UIB. Assenyala que la motivació és doble: adaptar-se a les exigències de la LRJAP i PAC i desenvolupar el contingut de l'ANRU. A continuació en comenta els aspectes més destacats (un Registre General amb diverses estacions, documents registrables, entre d'altres).
Així mateix, la Secretària General informa de la publicació al BOCAIB núm. 138, de 6 de novembre, del Decret 130/1997, de 24 d'octubre, de modificació de la disposició addicional cinquena dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, modificació ratificada pel Claustre universitari reunit en sessió extraordinària el dia 21 d'abril de 1997.
2. El Rector informa sobre distints temes els membres de la Junta de Govern.
a) L'enfrontament entre la CRUE i el MEC a causa de la creació d'una comissió per estudiar distints temes: reforma del títol V de la LRU, modificació del concepte crèdit, reforma del tercer cicle i Llei de finançament de les universitats.
b) Recorda que el termini per a la presentació de propostes dels nous títols acaba el dia 28 de novembre de 1997. Així mateix, informa de les peticions que s'han rebut fins ara.
c) El Consell Superior d'Esports té interès a organitzar un campionat universitari el primer trimestre de l'any 1999, amb caràcter de prova i com a preparatori de la Universíada.
d) Informa sobre l'estat d'elaboració del Pressupost, sobre la partida destinada a la UIB, que és de quatre mil cinc-cents milions de pessetes, és a dir, la mateixa de l'any passat, sense increment. Indica que la Conselleria ha fet saber que assumiria el 2,1 per cent d'increment del capítol I. El Rector vol manifestar que la mateixa universitat acabarà assumint aquest increment a través de les inversions previstes.
3. El vicerector d'Investigació informa sobre distints temes:
a) De l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports del dia 17 d'octubre de 1997 per la qual es convoquen ajudes per a la realització de projectes d'investigació en tecnologies de la informació i de les comunicacions, i en sistemes d'informació geogràfica aplicats a la planificació educativa, publicada al BOCAIB núm. 135, de 30 d'octubre (annex 6).
b) De la propera convocatòria de beques FPI i de les beques UIB, si hi ha disponibilitats pressupostàries.
c) Del Programa de gestió de la recerca.

Punt 10: Afers de tràmit
a) Col.laboradors.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col.laborador del Departament de Química del senyor Laszlo Marosi, per al curs 1997-98 (annex 7).
b) Visitants.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 8):
-- Senyor Daniel Walgraef, de la Universitat Lliure de Brussel.les (Bèlgica), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de març al 30 d'abril de 1998, i un nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
-- Senyora María Cristina Apella, del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) i de la Facultat de Ciències Naturals i Institut Miguel Lillo de la Universitat Nacional de Tucumán (Argentina), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de juny al 31 d'agost de 1998, amb nivell de retribució de titular d'universitat.
-- Senyor Juan Raúl Álvarez Idaboy, de la Facultat de Química de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de maig al 31 de juliol de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
-- Senyor Ángel Plastino, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes i mig, del 15 de juny al 31 de juliol de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
-- Senyora Aurora Vicens Joglar, adscrita al Departament de Física, amb un contracte de vuit mesos, de l'1 de gener al 31 d'agost de 1998, i nivell de retribució d'associat de tres hores.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 9):

1. Departament : Economia i Empresa
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Matemàtiques de les Operacions Financeres

2. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Finances Empresarials: Inversió i Finançament

3. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia Espanyola i Mundial

4. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Microeconomia

5. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Macroeconomia

6. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Matemàtiques de les Operacions Financeres

7. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil : Màrqueting

8. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Organització i Direcció d'Empreses
Perfil : Direcció Estratègica

9. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Organització i Direcció d'Empreses
Perfil : Economia d'Empresa

10. Departament : Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Organització i Direcció d'Empreses
Perfil : Economia d'Empresa

11. Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : Història de l'Art.

La Junta de Govern acorda que els tribunals 9 i 10 es constituiran com un únic tribunal per jutjar dues places.
Pel que fa al tribunal corresponent al Departament de Química, que ha de jutjar una plaça de CU de l'àrea de coneixement de Química Orgànica, amb perfil de docència de l'àrea (annex 10) , abans de sotmetre la proposta a votació, el Rector llegeix un escrit presentat pel senyor José M. Saá Rodríguez (annex 11). Seguidament, el Rector dóna la paraula al director del Departament de Química. També intervenen el professor Pere M. Deyà i el senyor Joan Moranta. S'aprova la proposta presentada per vint-i-quatre vots a favor i setze abstencions.
d) Llicències per estudis.
La Junta de Govern acorda per assentiment de concedir una llicència per estudis a l'ajudant d'universitat Tomàs M. Sintes Olives pel període comprès entre l'1 d'octubre de 1997 i el 30 de gener de 1998 al Forschungszentrum Jülich (Alemanya) i amb unes retribucions del vuitanta per cent de les seves remuneracions (annex 12).
e) Aplicació de l'article 105.2 dels Estatuts.
El vicerector de Professorat explica que el Consell Executiu, reunit en sessió ordinària el dia 30 de setembre de 1997, va acordar de contractar la senyora M. Magdalena Bisquerra Sans com a professora associada (tres hores), als efectes d'exempció de les activitats docents de la senyora Maria A. Riera Jaume, tot i que no és llicenciada. Afegeix que l'article 105.2 dels Estatuts estableix que els professors associats hauran de posseir el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer, però que en casos especials i ateses les circumstàncies concurrents en els candidats, la Junta de Govern podrà eximir d'aquest requisit.
La Junta de Govern, considerades les circumstàncies que concorren en la senyora M. Magdalena Bisquerra, l'eximeix de posseir el títol de llicenciada.
f) Sol.licituds de canvi d'àrea de coneixement.
La Junta de Govern acorda d'informar favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement de Filologia Espanyola a Literatura Espanyola del professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Antonio Bernat Vistarini (annex 13).
g) Altres.
La Junta de Govern aprova la proposta de premi extraordinari de llicenciatura de Ciències Econòmiques i Empresarials (Secció Empresarials), corresponent al curs acadèmic 1993-94, per al senyor Francisco Javier Lozano Ibáñez (annex 14).

Punt 11: Precs i preguntes
1. El senyor Joan Josep Mateos fa diverses preguntes sobre el finançament de la Universitat, sobre l'equip de rugbi, sobre els campionats universitaris centralitzats i sobre la Universíada cultural, i, finalment, vol agrair la feina de l'Oficina d'Informació. Li responen el Rector i la vicerectora d'Alumnes i Campus.
2. El professor Eugeni Aguiló vol pregar al Consell Executiu que informi sobre l'aplicació de l'article 11 de la LRU, en el sentit que sembla que a la UIB existeixen fórmules societàries tendents a eludir l'aplicació de les previsions estatutàries. Li contesta el Rector.
3. La senyora Joana M. Galmés fa un prec sobre l'EMT i la problemàtica del carnet d'estudiant. Li respon la vicerectora d'Alumnes i Campus.
4. El senyor Joan Moranta fa una pregunta sobre l'Ecoauditoria. Li contesta el Gerent. Així mateix, fa una pregunta sobre la dedicació dels professors associats que imparteixen assignatures quadrimestrals.
5. El professor Jordi Lalucat fa un prec i una pregunta en relació amb el POA real dels departaments per àrees de coneixement i sobre el seu control. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
6. La professora Montserrat Casas fa un prec al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que li respon.
7. El professor Andreu Palou fa una pregunta sobre la identificació del personal docent de la UIB. Li contesta el Rector. També fa un prec sobre les actuacions conjuntes amb la FUEIB, relatives a l'organització dels cursos. Li contesten el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica. Finalment, fa un prec sobre l'orientació professional i una pregunta sobre la càrrega docent prevista i real dels departaments. Li contesten el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
8. El professor Antoni Rodríguez incideix en el tema de l'article 11 de la LRU, també fa una pregunta sobre les enquestes i la seva valoració. Finalment, demana aclariments sobre el concepte <<crèdit>>. Li contesten el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
9. La senyora Teresa Sureda fa un prec sobre els alumnes de Mestre d'Educació Primària i el tractament que la Direcció Provincial del MEC fa a la seva especialitat. També fa una pregunta sobre l'Escoleta a la UIB. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
10. El senyor Jaume Reynés fa dos precs: un, relacionat amb les beques i altres beneficis per a estudiants de les illes menors i de la Part Forana, i l'altre relatiu a la necessitat d'agilitar els tràmits per constituir el proper curs la Facultat de Psicologia. Li contesta el Rector.
11. El professor Perfecto Cuadrado fa un prec sobre les assignatures compartides i sobre la situació actual de les Humanitats a l'Estat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.