Consell de Govern

A les 10 hores del dia 13 de maig de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S¿excusen d¿assistir-hi el doctor Ramon Puigjaner Trepat, el doctor Mateu Servera Barceló, el doctor Jordi Pich Solé, el doctor Josep Servera Baño, la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, la senyora Margalida Miró Bonet i el senyor Miquel Pastor Tous.

Abans de començar la sessió, el Rector dóna la benvinguda als nous representants dels directors de departament i institut universitari de recerca elegits al Claustre del passat 5 de maig (doctor Joan Mas Vives, doctor Antoni Socias Salvà, doctora Irene Nadal Gómez, doctor Josep Servera Baño, doctora Margalida Gili Planas, doctor Lluís Mas Franch, doctora Catalina Cantarellas Camps i doctor Mateu Servera Barceló), als nous representants dels claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador) (senyor Carlos Moreno Gómez i senyora Margalida Miró Bonet) i als nous representants dels claustrals del grup d) (personal d¿administració i serveis) (senyor Luis Fco. Piña Saiz, senyora M. Isabel Baltasar Quesada, senyor Rafael Barea Roig i senyor Francesc Escanellas Garcias).

També dóna la benvinguda al nou vocal designat pel Rector en funció de les atribucions conferides per l¿article 20.1.d) dels Estatuts i en substitució del doctor Francisco José Perales López, doctor Joan Jordi Muntaner Guasp (director de l¿Institut de Ciències de l¿Educació).

Punt 1: Aprovació, si escau, de l¿acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d¿aprovar per unanimitat l¿acta de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2004.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz agraeix la solució donada al problema suscitat a la Delegació d¿Alumnes de Turisme que va plantejar el senyor Vicent Joan Torres Escandell a la darrera sessió del Consell de Govern.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

0907

AM

Associació de Pares de Nins Autistes de Balears

Genèric

0946

CV/P

Ajuntament de Formentera

Centre universitari

0939

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura (addenda 1)

Activitats ICE (participació personal docent no universitari)

0927

CV/P

Conselleria de Medi Ambient i Caixa de Balears, "Sa Nostra"

Actuacions de la Càtedra UNESCO / Sa Nostra

0938

AM

Ajuntament de Calvià

Ampliar l'AM signat el 7 de juny de 1996

0947

Addenda

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Assignatures de lliure configuració

0928

CV/P

Hora Nova, SA (Diari de Balears)

Beca (Càtedra Alcover-Moll-Villangómez)

0860

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Carnet universitari

0925

CV/P

Ajuntament de Palma

Col·laboració en el programa Sòcrates-ERASMUS

0931

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Crèdits de lliure configuració

0901

CV/P

Universitats de Las Palmas de Gran Canaria i de La Laguna

Doctorat interuniversitari (Processos, Dinàmiques i Diagnòstics Territorials en Àrees Insulars)

0932

AM

Jaume i Esperança Espina Cloquell

Donació (revistes i llibres)

0913

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

Editar actes (Simposi J. A. Goytisolo)

0935

CV/P

Conselleria de Relacions Institucionals i Vicepresidència del Govern

Encontre Internacional sobre Neurociència de l'Envelliment Cognitiu

0933

CV/P

Conselleria d'Interior (DG d'Emergències)

Estudis i aplicacions (riscs dels corrents marins i onades en el litoral de les illes Balears)

0934

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

III Fira de la Ciència

0929

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Incrementar el nombre d'estudiants universitaris

0924

CV/P

EXCELTUR

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

0923

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Pràctiques (estudis empresarials)

0920

CV/P

Universitat Politècnica de Catalunya

Projecte de recerca (OCCULT)

0930

CV/P

Consell de Seguretat Nuclear

Vigilància radiològica ambiental 2004-2007

Tot seguit el Rector recorda que hi ha dos convenis que es tractaran amb els cursos de postgrau corresponents.

Finalment el Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes esmentats.

Punt 3: Discussió i aprovació, si escau, del nou Reglament acadèmic

El Rector explica quina és la documentació que s¿ha posat a l¿abast dels membres del Consell de Govern: la proposta de nou Reglament acadèmic i el Reglament actualment vigent (annex 3). També recorda que el vicerector d¿Ordenació Acadèmica va enviar als degans i directors d¿escola i de departament els textos indicats perquè poguessin fer-hi suggeriments, sens perjudici de donar als membres del Consell de Govern un termini per presentar-hi esmenes.

El Rector també posa de manifest que el text que es proposa és fruit d¿un ampli debat amb els diversos sectors de la comunitat universitària implicats i vol agrair la feina feta al vicerector d¿Ordenació Acadèmica. El Rector afegeix que avui s¿ha repartit un document (que porta com a títol "Introducció de les esmenes presentades a la proposta de Reglament acadèmic de la Universitat") (annex 4) en el qual s¿incorporen una sèrie de modificacions fruit de les esmenes i els suggeriments rebuts dels degans i directors d¿escola, de departament i d¿institut universitari de recerca, esmenes que, segons les indicacions del Rector, s¿entenen incorporades al text, i també es reparteix la documentació elaborada pels estudiants, en la qual s¿indiquen les esmenes que ells fan (annex 5).

Finalment el Rector explica la metodologia de discussió del Reglament, que es farà per capítols.

El Rector dóna la paraula al vicerector d¿Ordenació Acadèmica perquè expliqui la filosofia del nou Reglament acadèmic. El vicerector explica l¿abast i el significat de la normativa i indica que el Reglament pretén donar una major flexibilitat, fa notar la disminució del nombre d¿alumnes a la Universitat en general, que es pretén frenar, i també indica que s¿ha millorat la distribució de competències entre els òrgans universitaris i que el Reglament s¿ha adaptat a les reformes normatives que s¿han produït. Finalment recorda que en el seu moment el Reglament acadèmic s¿haurà d¿adaptar a la normativa que es promulgui com a conseqüència de la integració a l¿espai europeu d¿educació superior. A continuació el vicerector remarca aspectes concrets i més destacats del Reglament acadèmic i recorda que els aspectes relatius al règim general de permanència correspon d¿aprovar-los, de conformitat amb la legalitat vigent, al Consell Social, amb l¿informe previ del Consell de Coordinació Universitària; finalment indica que s¿haurà d¿incloure la referència a l¿aprovació del Consell Social en el text del Reglament.

Seguidament s¿inicia el debat sobre els textos i les esmenes presentades.

Capítol primer. Matrícula

Article 2 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i li indica que, pel que fa a la publicitat dels horaris, es remet a l¿article 11.a) de la proposta. El doctor David Pons Florit ofereix aclariments.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena sempre que es resolguin els problemes que es plantegen a les seus universitàries referents als horaris.

Article 8, apartat 5 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i indica que l¿aprovació de l¿esmena pot presentar problemes legals i tècnics.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Capítol segon. Règim acadèmic general

Article 10, apartat 1 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica. Intervé el senyor José Miguel Gómez García, que insisteix en la posició del president del Consell d¿Estudiants. També intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, la qual fa una reflexió sobre la redacció proposada al text, el senyor Carlos Moreno Gómez, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i la vicerectora de Cooperació Exterior.

El Rector proposa introduir al text una esmena transaccional, amb la redacció següent: "oïts els representants dels estudiants". La proposta del Rector s¿aprova per unanimitat.

Article 10, apartat 2 . La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre la interpretació de l¿expressió "els ajudants que no siguin doctors". Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica. El doctor Joan Mas Vives demana aclariments sobre la responsabilitat docent que pot tenir un ajudant. Li contesta el Rector i completa la informació la vicerectora de Professorat.

Article 11 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena d¿addició d¿un darrer apartat (e) a l¿article indicat. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica; el Rector completa la informació i diu que considera que es pot assumir l¿esmena i introduir un nou apartat e) a l¿article en qüestió.

La doctora Francesca Garcias Gomila considera que seria convenient incorporar aquesta esmena a l¿apartat c) de l¿article amb la redacció "així com recomanacions quant a coneixements previs". El Rector mostra la conformitat amb la proposta de la doctora Garcias Gomila, que també aprova per unanimitat el Consell de Govern.

Article 13 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena de modificació presentada, atesa la modificació introduïda en aquest article de conformitat amb la documentació presentada avui.

Article 15, apartat 1 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de supressió de l¿article indicat. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica.

La doctora Irene Nadal Gómez proposa afegir a l¿article 14 l¿adjectiu "ordinaris" al substantiu "prerequisits". El Rector assumeix la proposta, que el Consell de Govern aprova per unanimitat.

Article 16 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i demana aclariments.

També intervenen el senyor José Miguel Gómez García i el senyor Luis Fco. Piña Saiz. El vicerector d¿Ordenació Acadèmica considera, de conformitat amb la intervenció anterior, que es podria interpretar que quan el precepte diu "assignatures de la seva titulació" només es refereix a les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

El senyor Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Article 18 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena d¿addició d¿un tercer apartat final a l¿article indicat. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica, que considera que es podria recomanar que els departaments facin l¿oferta d¿optativitat de conformitat amb la demanda que realitzin els estudiants, però que no és qüestió del Reglament acadèmic.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena i agraeix les bones intencions demostrades.

Article 22, apartat 10 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica, que diu que dubta que l¿esmena vagi en favor dels estudiants. També intervenen el doctor David Pons Florit i el doctor Joan Jordi Muntaner Guasp. Finalment, intervé el Rector.

El vicerector d¿Ordenació Acadèmica planteja la possibilitat que l¿apartat 10 de l¿article 22 quedi redactat amb l¿expressió inicial "En termes generals, el [...]".

El Rector assumeix la proposta del vicerector d¿Ordenació Acadèmica, que el Consell de Govern aprova per unanimitat.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Article 23, apartats 1 i 2 i afegitó d¿un nou apartat 3 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa les esmenes de modificació que afecten els dos primers apartats i la d¿addició d¿un nou apartat a l¿article indicat. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica. A continuació intervé el senyor José Miguel Gómez García.

Es retiren les tres esmenes presentades a l¿article indicat.

Capítol tercer. Avaluació

En primer lloc, la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol demana aclariments sobre el contingut de l¿apartat a) de l¿article 26. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica.

Article 28 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica, el qual indica que atès que es plantegen problemes, tal vegada seria convenient reflectir l¿esmena en una disposició addicional que prevegi situacions particulars a les seus universitàries.

El Rector indica que es podria introduir una nova disposició addicional, que seria la primera, amb la següent redacció: "La Comissió Acadèmica estudiarà les peculiaritats de l¿aplicació del Reglament acadèmic a les seus universitàries". El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta del Rector.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena presentada.

Article 31, apartat 2 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica. També intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, el senyor José Miguel Gómez García i el Rector.

El Rector proposa incrementar a tres hores el temps entre exàmens, proposta que el Consell de Govern aprova per unanimitat.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Article 33, apartats 1 i 3 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa les dues esmenes de modificació presentades. Li responen el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i el Rector. També intervenen el senyor José Miguel Gómez García i la doctora Francesca Garcias Gomila.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira les esmenes presentades als apartats 1 i 3 de l¿article 33.

Article 33, apartat 6 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz explica l¿esmena d¿addició d¿un nou apartat sisè. Li contesta el Rector.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena presentada.

Article 35, lletra e) . La doctora Francesca Garcias Gomila defensa l¿esmena presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica. El Rector proposa de suprimir les expressions "de juny i setembre" i "i al febrer si s¿ha sol·licitat convocatòria anticipada".

El Consell de Govern aprova la proposta del Rector per assentiment.

Article 36 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el Rector. El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Article 38, apartat 2 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica, que indica que el text de la proposta s¿ajusta a la normativa legal requerida.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Article 39, apartat 1 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i, després del raonament corresponent, indica que l¿esmena es podria admetre.

Intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila, el doctor Joan Mas Vives, el senyor José Miguel Gómez García, el doctor Antoni Socias Salvà i el doctor Joan Jordi Muntaner Guasp. El Rector indica que ell mantindria el text original presentat.

El Rector sotmet a votació l¿esmena presentada. El resultat de la votació és de 4 vots a favor de l¿esmena, 22 vots a favor de la redacció originària i 3 abstencions.

Per tant, el Consell de Govern rebutja l¿esmena presentada i es manté la redacció original proposada.

Article 41 . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena d¿addició de dos nous apartats (segon i tercer) a l¿article indicat. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena.

Article 43 . La senyora Irene Nadal Gómez defensa l¿esmena de modificació presentada relativa a l¿expressió "tres professors permanents". Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica.

La doctora Irene Nadal Gómez retira l¿esmena.

Article 50 bis . El senyor Alejandro Aparicio Díaz defensa l¿esmena d¿addició d¿un nou article presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica, que proposa que el tema es tracti a la Comissió Acadèmica perquè es puguin adoptar les mesures corresponents.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz retira l¿esmena presentada.

Article 53 . El senyor José Miguel Gómez García defensa l¿esmena de modificació presentada. Li contesta el vicerector d¿Ordenació Acadèmica. També intervé la senyora Carolina Garau Rosselló.

El senyor José Miguel Gómez García retira l¿esmena presentada.

Capítol quart. Adaptacions i convalidacions

No s¿hi han presentat esmenes.

Capítol cinquè. Règim general de permanència

El Rector i el vicerector d¿Ordenació Acadèmica fan, successivament, una reflexió sobre el contingut de l¿article 58.

Capítol sisè. Àmbit d¿aplicació d¿aquest reglament acadèmic

No s¿hi han presentat esmenes.

Disposicions transitòries

No s¿hi han presentat esmenes.

Disposició addicional

La doctora Francesca Garcias Gomila defensa l¿esmena presentada en el sentit que el contingut de la disposició s¿introdueixi al preàmbul. Li contesten el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i el Rector, que indica que al preàmbul no tindria caràcter normatiu i en canvi com a disposició addicional sí que en té.

El Rector sotmet a votació l¿esmena. El resultat de la votació és de 14 vots a favor de mantenir la redacció actual, 3 vots en contra i 10 abstencions. Per tant, el Consell de Govern aprova per unanimitat el text originari de la disposició addicional presentat.

El Rector recorda que, en virtut del debat produït quan es tractava l¿esmena a l¿article 28, el Consell de Govern ha acordat per unanimitat d¿introduir una nova disposició addicional primera amb la redacció següent: "La Comissió Acadèmica estudiarà les peculiaritats de l¿aplicació del Reglament acadèmic a les seus universitàries."

Finalment, un cop acabat el debat sobre les esmenes presentades, el Rector sotmet a votació la proposta de Reglament presentada amb les esmenes indicades al document "Introducció de les esmenes presentades a la proposta de Reglament acadèmic de la Universitat" (modificacions que afecten els articles 8.3, 10.2, 13, 15.1, 19, 22.1.f), 23.1, 35, 44.1, 47, 48, 49 i 50 i renumeració dels articles afectats, 57.1, rúbrica del capítol VI i disposició derogatòria) i amb les esmenes ja aprovades com a conseqüència del debat dels articles 10.1, 11.c), 14, 22.10 i 31.2 i disposició addicional primera. La proposta indicada s¿aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 4: Curs d¿Especialista Universitari en Psicologia de l¿Esport

El Rector presenta el Curs d¿Especialista Universitari en Psicologia de l¿Esport, proposat pel Departament de Psicologia, i afegeix que la realització del curs està lligada a un protocol entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat Diego Portales, Xile (UDP), que dóna suport a la seva impartició (annex 7). A continuació dóna la paraula al professor Joan Tomàs Escudero López, que n¿explica l¿abast i el significat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d¿Especialista Universitari en Psicologia de l¿Esport i ratifica el protocol esmentat (annex 8).

Punt 5: Curs d¿Expert Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies

El Rector presenta el Curs d¿Expert Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies (12,4 crèdits), proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, i assenyala que també podrà donar lloc, si escau, al Diploma Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies, títol de formació bàsica de la UIB (12,4 crèdits), i al Diploma en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies, títol de formació bàsica de la UIB (12,4 crèdits).

A continuació dóna la paraula al professor Juan A. Montes de Oca Duran, director del curs, que n¿explica l¿abast i el significat.

Intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz per fer una observació sobre la titulació requerida per accedir als estudis i obtenir els corresponents títols propis. El Rector indica que s'haurà de tenir en compte l¿observació feta.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d¿Expert Universitari en la Producció Cinematogràfica i les Noves Tecnologies (annex 9).

Punt 6: Curs de postgrau en Anàlisi de Risc d¿Inundació a Cursos Mediterranis III

El Rector presenta inicialment el curs de postgrau en Anàlisi de Risc d¿Inundació a Cursos Mediterranis III per indicar que es fa en el marc del pla de formació Enllaç de la Conselleria de Treball i Formació, Objectiu 3 FSE. A continuació dóna la paraula al professor Miquel Grimalt Gelabert i al senyor Maurici Ruiz Pérez com a directors del curs, que n¿expliquen l¿abast i el significat.

Intervé el senyor Luis Fco. Piña Saiz per demanar aclariments. El Rector li respon que es tracta d¿un curs d¿expert universitari, atès el nombre d¿hores en què s¿impartirà.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d¿Expert Universitari en Anàlisi de Risc d¿Inundació a Cursos Mediterranis III (annex 10).

Punt 7: Curs d¿Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius

El Rector presenta el Curs d¿Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius, l¿aprovació del qual es va ajornar, després del corresponent debat, ja a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de març de 2004, i assenyala que ara es presenta un cop ajustat als requeriments i amb les correccions que es varen suggerir en aquella sessió. Així mateix, afegeix que el curs està condicionat al conveni corresponent amb l¿Escola Universitària Alberta Giménez.

A continuació el Rector dóna la paraula al professor Jaume Oliver Jaume, director del curs, que n¿explica l¿abast i el significat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d¿Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius i ratifica el conveni de col·laboració amb l¿Escola Universitària Alberta Giménez per a l¿organització d¿aquest curs (annex 11).

Punt 8: Modificació dels títols progressius de l¿Escola Universitària d¿Estudis Empresarials

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, davant l¿absència circumstancial del vicerector d'Ordenació Acadèmica, que assenyala els canvis que es produeixen dins els títols progressius que s'imparteixen a l¿Escola Universitària d¿Estudis Empresarials. A continuació explica de forma detallada la modificació proposada, que consisteix a incorporar al pla d'estudis tres assignatures noves de lliure configuració, que són: Empresa Familiar, Anàlisi Econòmica Financera per a la PIME i Tècniques de Comerç Exterior per a la PIME. Finalment indica que un dels títols progressius canvia de denominació, que serà la següent: Tècnic Universitari en Gestió de la Petita i Mitjana Empresa, Familiar i de Comerç, i que s¿introdueixen a l¿itinerari dues assignatures: Sistema Fiscal III (obligatòria) i Economia Balear (optativa).

La doctora Catalina Cantarellas Camps demana si la inclusió de noves assignatures suposa algun cost econòmic a la Universitat. Li respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació dels títols progressius de l¿Escola Universitària d¿Estudis Empresarials (annex 12).

Punt 9: Programa d¿ajuts per a la incorporació de tècnics

El Rector dóna la paraula al vicerector d¿Investigació i Política Científica, que explica el text la discussió del qual es va ajornar a la sessió del Consell de Govern del mes de desembre, pendent de resoldre una sèrie de problemes. També explica que el text s¿ha consensuat al si de la Comissió d¿Investigació.

Finalment se sotmet a votació el Programa d¿ajuts per a la incorporació de tècnics, que s¿aprova per unanimitat (annex 13).

Punt 10: Programa d¿orientació i transició a la Universitat (POTU)

El Rector dóna la paraula al vicerector d¿Estudiants, que explica breument la documentació lliurada sobre el Programa d¿orientació i transició a la Universitat (POTU), que fou aprovat per la comissió mixta de la Conselleria d¿Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a temes de secundària. Així mateix demana la implicació i la participació dels membres de la comunitat universitària (annex 14).

Punt 11: Programa d¿ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que explica el Programa d¿ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB, que recull com a normativa l¿experiència que s¿ha assolit a la Universitat, i en destaca les característiques més importants: els subjectes que poden demanar els ajuts, l¿objecte de finançament i el procediment de presentació i tramitació de les sol·licituds. Així mateix, indica que hi ha un error a l¿article 6.a), on cal introduir una referència al PAS.

A continuació intervé el doctor Lluís Mas Franch, que demana qui forma part de la comissió de relacions exteriors i sobre la dotació econòmica del programa. Li respon la vicerectora. El senyor Alejandro Aparicio Díaz demana sobre la situació dels estudiants. Li responen la vicerectora de Relacions Exteriors i el vicerector d¿Estudiants.

Finalment se sotmet a votació el Programa d¿ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB, que s¿aprova per unanimitat (annex 15).

Punt 12: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels estudis a les seus universitàries. Assenyala que s¿hi deixarà d¿impartir l¿especialitat d¿Educació Infantil dels estudis de Mestre, atès que finalitza un cicle, i s¿hi començarà a impartir l¿especialitat d¿Educació Especial dels estudis de Mestre.

A continuació el Rector informa de les peticions informals realitzades per a la implantació de nous estudis, com ara els estudis de Belles Arts, realitzada per un centre privat en col·laboració amb un centre adscrit a la Universitat Ramon Llull. Així mateix assenyala que hi ha hagut sol·licituds per implantar una titulació relacionada amb l¿aviació, per dues vies distintes, conduents a implantar el títol propi de Gestió Aeronàutica. El Rector assenyala que s¿ha encarregat un estudi sobre la viabilitat de l¿estudi a dues persones de l¿entorn d¿Economia; de Física i Ciències Experimentals.

També informa de la reunió de la CRUE que va tenir lloc a Alacant amb el secretari d¿Estat d¿Universitats i Investigació, senyor Salvador Ordóñez, exrector de la Universitat d¿Alacant, on es va tractar de la possibilitat de reformar la LOU per eliminar-ne els aspectes que poden suposar vulneració de l¿autonomia universitària, sobre la modificació del sistema d¿habilitació nacional, sobre la modificació de les disposicions transitòries i sobre la situació dels ajudants i professors associats. Així mateix comenta que es va tractar de la normativa d¿integració europea, de l¿aprovació dels reials decrets de grau i de postgrau, de l¿augment de beques FPI, de l¿augment del protagonisme de les comunitats autònomes, de l¿augment dels fons destinats a recerca i de la necessitat de realitzar un catàleg de titulacions.

El vicerector d¿Investigació i Política Científica informa de la modificació dels protocols d¿avaluació dels complements retributius dels professors universitaris dels cossos docents de la UIB signats el 14 de maig de 2003. Completa la informació el doctor Antoni Llull Gilet, president de la Junta de PDI.

La vicerectora de Professorat informa de la reunió de la comissió per a la concessió de quinquennis al professorat. També informa sobre el COA dels departaments.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n¿hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n¿hi ha.

c) Llicències d¿estudis

No n¿hi ha.

d) Sabàtics

El Consell de Govern acorda d¿atorgar una llicència per any sabàtic al doctor Pere A. Salvà Tomàs, catedràtic d¿universitat de l¿àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra, pel període comprès entre l¿1 d¿octubre de 2004 i el 30 de setembre de 2005 a les universitats de Las Palmas de Gran Canaria, l¿Havana (Cuba) i Camagüey (Cuba) (annex 16).

e) Proposta de nomenament de professor emèrit

La vicerectora de Professorat planteja la proposta de nomenament del catedràtic d¿universitat Josep A. Grimalt Gomila com a professor emèrit del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Completa la informació el doctor Joan Mas Vives com a director d¿aquest departament. A continuació la vicerectora afegeix que el contracte seria per dos anys, renovable, i pel que fa a les remuneracions, el professor Grimalt rebria una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d¿universitat en servei actiu (annex 17).

Se sotmet a votació la proposta, que es fa per votació secreta i dóna el resultat següent: 23 vots a favor, això és, s¿aprova la proposta per unanimitat.

f) Altres

No n¿hi ha.

Punt 14: Precs i preguntes

El senyor Alejandro Aparicio Díaz vol fer constar que els estudiants, no obstant haver votat a favor del Reglament acadèmic, estan decebuts perquè no s¿ha acceptat pràcticament cap de les esmenes presentades. Li respon el Rector, que fa la reflexió sobre el fet que la majoria de les seves propostes, debatudes durant el procediment de tramitació del Reglament, ja s¿havien recollit al text inicialment proposat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL 13 DE MAIG DE 2004

Relació d¿assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Francesca Lladó Pol
 4. Gabriel Moyà Niell
 5. Francesca Garcias Gomila
 6. Lluís Mas Franch
 7. Joan Mas Vives
 8. José Miguel Gómez García
 9. Alejandro Aparicio Díaz
 10. Vicent Joan Torres Escandell
 11. Carolina Garau Rosselló
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. Rafael Barea Roig
 14. Luis Francisco Piña Saiz
 15. M. Isabel Baltasar Quesada
 16. Jaume Sureda Negre
 17. Margalida Gili Planas
 18. Andreu Crespí Plaza
 19. Carles Moreno Gómez
 20. David Pons Florit
 21. Joan Jordi Muntaner Guasp
 22. Irene Nadal Gómez
 23. Antoni Socias Salvà
 24. Gabriel Fontanet Nadal
 25. Mercè Gambús Saiz
 26. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 27. Francesca Salvà Mut
 28. Francisco Muñoz Izquierdo
 29. Esperança Munar Muntaner
 30. Sergio Alonso Oroza
 31. Antoni Llull Gilet
 32. Catalina Costa Bonet
 33. Rafael Àngel Forteza Coll
 34. Catalina Nativitat Juaneda Sampol
 35. Avel·lí Blasco Esteve
 36. Lluís Garau Juaneda