Consell de Govern

A les 10 hores del dia 14 de juny de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Ramón Oliver Herrero, per motius de viatge, la senyora Catalina Costa Bonet, el senyor José M. Gómez García, per motius laborals, el doctor David Pons Florit i el doctor Joan J. Muntaner Guasp.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de maig de 2004, amb la inclusió de l'esmena presentada per la doctora Francesca Garcias Gomila al punt 3 de l'ordre del dia sobre el nou Reglament acadèmic: a la part corresponent al capítol 2, a la referència sobre l'article 11, on diu: «La doctora Francesca Garcias Gomila considera que seria convenient incorporar aquesta esmena a l'apartat c) de l'article. El Rector mostra la conformitat amb la proposta de la doctora Garcias [...]», hauria de dir: «La doctora Francesca Garcias Gomila considera que seria convenient incorporar aquesta esmena a l'apartat c) de l'article amb la redacció "així com recomanacions quant a coneixements previs". El Rector mostra la conformitat amb la proposta de la doctora Garcias [...]».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0917

CV/P

Universitat Nacional Tres de Febrero

Argentina

Genèric

0941

CV/P

Universitat de Los Lagos

Xile

Genèric

0942

AM

Fundació Teatre del Mar

Genèric

0944

AM

Tecnologies Avançades en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, SL

Genèric

0945

AM

Universitat Central Marta Abreu de Las Villas

Cuba

Genèric

0955

AM

Universitat de l'Huila

Colòmbia

Genèric

0960

AM

Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

Genèric

0963

AM

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

Genèric

0957

CV/P

Conselleria d'Interior

Assignatures (Dret Local i Gestió Financera i Pressupostària de les Corporacions Locals)

0950

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura (DG de Política Lingüística)

Biblioteca virtual de rondalles de les Illes Balears (Pitiüses)

0956

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Càtedra Illes Balears (U. de Sheffield) 2004-2006

0948

CV/P

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

Curs d'espanyol

0954

CV/P

Compañía Trasmediterránea, SA, i Caja de Ahorros del Mediterráneo

Descompte en bitllets de transport marítim (targeta AVANTE)

0692

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca i Conselleria d'Educació i Cultura

Enginyeria Tècnica Agrícola (Hortofructicultura i Jardineria)

0962

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Finançament d'obres a través d'un consorci

0949

AM

CEMEX España

Genèric (Arquitectura Tècnica)

0964

CV/P

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

Intercanvi d'estudiants (pregrau)

0965

CV/P

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

Intercanvi d'estudiants (Turisme)

0862

CV/P

Institut Nacional de Meteorologia

Intercanvi de dades i productes

0943

CV/P

Diverses entitats

Oferta de productes i serveis

0936

CV/P

Ajuntament de Calvià

Parc arqueològic Puig de sa Morisca (analítiques científiques)

0958

CV/P

Consell de Mallorca

Pla de normalització lingüística (Mallorca)

0845

CV/P

Universitat de Barcelona

Postgrau (màsters de riscs i emergències i de conflictes)

0847

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2003)

0953

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

Reciclatge 2003-2004

0961

CV/P

Fundació Bancaixa

Universitat d'Estiu 2004 (Palma)

0968

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Equipament infraestructures cientificotècniques

A continuació intervé el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient per explicar el protocol general d'intencions entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'infraestructures universitàries, així com les actuacions més importants per desenvolupar en un termini més immediat. El Rector completa la informació i fa constar el compromís assumit pel Govern, tot i que no s'assenyala la quantia que implica, atesa la dificultat per justificar a priori la despesa necessària. El Rector també posa de manifest la importància que suposa la signatura d'aquest conveni pel fet innecessari de negociar cada any les actuacions que s'hagin de realitzar. El vicerector exposa les darreres consideracions.

A continuació el Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica el protocol de col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (ref.: 0847) per desenvolupar el programa Ramón y Cajal corresponent a la convocatòria 2003, el qual comptarà amb un cofinançament de caràcter plurianual des de l'any 2004 fins al 2008.

Tot seguit explica el protocol de col·laboració amb la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'equipament de les infraestructures cientificotècniques de la UIB (ref.: 0968) i fa constar una modificació a l'annex del protocol introduïda al darrer moment com a conseqüència d'unes observacions fetes per la comunitat autònoma.

La doctora Catalina Cantarellas Camps intervé en relació amb els edificis que la UIB té a Palma, Sa Riera i can Oleo, i sobre les possibles ampliacions d'aquests espais que es puguin fer (per exemple amb les dependències militars no utilitzades). Li responen el vicerector d'Infraestructurers i Medi Ambient i el Rector, el qual aprofita l'avinentesa per fer referència a l'edifici de l'Estudi General Lul·lià i a les negociacions amb l'associació Estudi General Lul·lià i l'Ajuntament de Palma per constituir una fundació que s'encarregui de la gestió de l'edifici i de les activitats que s'hi desenvolupin. El senyor Luis F. Piña Saiz fa referència al fet que la constitució d'una fundació no suposi una renúncia a la reivindicació històrica de la Universitat de les Illes Balears sobre l'edifici de l'Estudi General Lul·lià. També fa referència a la situació de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador i a la necessitat de considerar-lo com a edifici de la UIB. Li responen el Rector i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

El senyor Andreu Crespí Plaza fa una sèrie d'observacions i reflexions sobre el protocol amb la comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament d'obres al campus a través d'un consorci (ref.: 0962) i assenyala que la normativa reguladora d'aquest consorci hauria de ser aprovada pel Consell de Govern. Li respon el Rector.

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana sobre la ubicació del nou edifici interdepartamental i concretament per les antigues reivindicacions dels estudiants. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el qual assenyala que la ubicació està pendent de concretar i que una possible ubicació seria a prop del propileu a fi de revitalitzar aquesta zona del campus.

A continuació demana uns aclariments en relació amb el conveni amb el Consell de Mallorca sobre el pla de normalització lingüística (ref.: 0958). Li respon el vicerector d'Estudiants.

El doctor Jaume Sureda Negre insisteix en la necessitat de fer constar a la documentació relativa al conveni amb la comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament d'obres a través d'un consorci la referència a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador com a edifici de la UIB.

El senyor Miquel Pastor Tous intervé en relació amb la necessitat de disposar d'un edifici per albergar la biblioteca i diu que mentrestant s'hauran de prendre necessàriament mesures transitòries.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia de l'Empresa, Dret Privat, Dret Públic, Ciències de la Terra, Filosofia i Treball Social, Química, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Economia Aplicada, Física, Ciències de l'Educació, Biologia, Filologia Catalana i Lingüística General, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i Psicologia.

A continuació intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que fa unes observacions a la modificació de plantilla corresponent als departaments de Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Economia de l'Empresa.

La vicerectora assenyala que aclarirà les qüestions plantejades i, si escau, les corregirà.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Curs d'Especialista Universitari en Enologia

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que fa una explicació general dels cursos de postgrau que es presenten en aquesta sessió. Així mateix, assenyala que al pròxim Consell de Govern es durà una proposta de normativa de títols propis i posa de manifest que la seva intenció és fer una oferta planificada en dues convocatòries anuals.

A continuació intervé el director del Curs d'Especialista Universitari en Enologia, doctor Hipólito Medrano Gil, que explica aquest curs, proposat pel Departament de Biologia.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Bioquímica Ecològica i Contaminació

El Rector dóna la paraula al doctor Antoni Pons Biescas, director del curs, que explica el Curs d'Especialista Universitari en Bioquímica Ecològica i Contaminació, proposat pel Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Software Obert i Software Lliure

El Rector dóna la paraula al doctor Llorenç Valverde Garcia, director del curs, que explica el Curs d'Especialista Universitari en Software Obert i Software Lliure, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. A continuació fa constar una queixa per l'escassa antelació amb què s'ha fet la convocatòria d'aquest Consell de Govern. També expressa una queixa sobre la pressa per realitzar aquest curs, que en qualsevol cas no és imputable ni a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears ni a la UIB. Li respon el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Formació d'Investigadors i Desenvolupadors de les Noves Tecnologies

El Rector dóna la paraula al doctor Antoni Bibiloni Coll, director del curs, que explica el Curs d'Especialista Universitari en Formació d'Investigadors i Desenvolupadors de les Noves Tecnologies, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari en Productes Naturals, Aspectes Botànics i Químics. Producció, Optimització i Usos Terapèutics

El Rector dóna la paraula al doctor Ángel García Raso, director del curs, que explica el Curs d'Especialista Universitari en Productes Naturals, Aspectes Botànics i Químics. Producció, Optimització i Usos Terapèutics, proposat pel Departament de Química.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 9: Curs d'Especialista Universitari de Tècniques Avançades d'Investigació en Modelatge de Sistemes Web

El Rector dóna la paraula al doctor Carlos Juiz García, coordinador del curs, que explica el Curs d'Especialista Universitari de Tècniques Avançades d'Investigació en Modelatge de Sistemes Web, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El senyor Vicent J. Torres Escandell planteja el problema que suposa l'aprovació de cursos de postgrau després que s'hagin iniciat i de les repercussions que hi pot haver. Li respon la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector. També intervé el doctor Jaume Sureda Negre per posar de manifest la necessitat que hi hagi agilitat en la tramitació i presentació dels cursos.

El Rector fa una intervenció final. Tot seguit sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 10: Aprovació dels títols propis Diploma Sènior i Diploma Sènior Superior del Programa de la Universitat Oberta per a Majors

El Rector fa unes consideracions prèvies sobre els ensenyaments que s'impartiran a través del programa Universitat Oberta per a Majors (UOM), atès que el Consell de Govern no havia fet cap pronunciament sobre l'aprovació d'aquests estudis ni sobre els plans d'estudis que avui es presenten. Així mateix, fa referència al finançament que s'ha obtingut per dur-los a terme. A continuació dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, que exposa que aquest programa s'inicià el curs 1998-99 i que avui compta amb 313 alumnes matriculats, que sumats als alumnes inscrits a les activitats desplegades a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera i als distints centres universitaris municipals fan un total d'uns vuit-cents alumnes.

Tot seguit planteja la proposta per realitzar cinc cursos que es distribuiran de la forma següent: s'hauran de superar tres cursos amb un 80% d'assistència, a més dels treballs i els exàmens corresponents per assolir el títol de Diploma Sènior del Programa de la Universitat Oberta per a Majors. Aquests estudis es podran completar amb la superació de dos cursos més, amb les condicions esmentades abans per assolir el títol de Diploma Sènior Superior del Programa de la Universitat Oberta per a Majors.

La doctora M. Antònia Manassero Mas, directora de la UOM, fa un plantejament del contingut dels estudis que es presenten, els quals configuraran títols de formació bàsica, atesos els requisits d'accés. La doctora Manassero destaca que el Diploma Sènior Superior plantejarà tres itineraris: Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, i Ciències. Finalment agraeix la col·laboració dels departaments i dels professors que imparteixen aquests estudis.

A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar informació sobre l'oferta d'aquests estudis a les persones de l'illa de Formentera. Així mateix, demana que se suprimeixi l'expressió «guetos» que figura al segon full i, finalment, demana sobre el valor dels títols. Li responen la vicerectora de Projecció Cultural i el vicerector d'Estudiants. Pel que fa a la impartició d'aquests cursos a Formentera, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa assenyala la dificultat pel fet de no haver-hi cap centre universitari en funcionament en aquests moments. Sobre el valor dels títols, li respon el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat, amb la supressió de «guetos», que figura al segon full (annex 10).

Punt 11: Normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica els motius sobre la proposta de la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears. En primer lloc, perquè fins ara la normativa es recollia en tres acords normatius diferents; en segon lloc, per desvincular la beca a la vigència d'un projecte i vincular-la a la disponibilitat econòmica. Finalment indica que el text presentat s'ha consensuat amb la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.

A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell, que demana sobre la promoció i difusió que es donarà de les beques i sobre la dotació anual d'aquestes segons s'estableix al darrer paràgraf de l'article 2. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica, el qual assenyala que de la promoció i difusió se n'ocuparà l'Oficina de Suport a la Recerca i li explica la motivació del que estableix la normativa sobre la dotació anual de les beques.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 11).

Punt 12: Normativa d'alumnes col·laboradors

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la nova normativa d'alumnes col·laboradors i constata una modificació a l'article 9.a).

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per demanar una modificació de les dates que figuren a l'article 4 relatives al període de col·laboració de l'alumne i proposa que el període sigui el comprès entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre.

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana una sèrie d'aclariments sobre aquesta normativa i afegeix que s'hauria d'haver traslladat prèviament al Consell d'Estudiants. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

El vicerector d'Estudiants considera que en la publicitat de les convocatòries s'hi haurien d'implicar els centres, els departaments i els serveis. Finalment el vicerector d'Investigació i Política Científica presenta el document titulat «Repartiment beques alumnes col·laboradors als centres UIB». El doctor Eugeni Aguiló Pérez fa unes reflexions sobre aquest document. Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el senyor Carlos García Gómez, el doctor Gabriel Oliver Codina, la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Josep Servera Baño. El Rector assenyala que es podran repensar els criteris amb vista al proper any.

El Rector sotmet a votació la proposta de normativa presentada, així com el document relatiu al repartiment de beques, que s'aproven per unanimitat (annex 12).

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

a) Del moment actual de desenvolupament de la LOU i de la possibilitat que es reformi; afegeix que la setmana que ve hi ha una reunió de la CRUE a Vigo i recorda que el compromís de la CRUE és elaborar un document sobre aspectes de la llei esmentada susceptibles de ser reformats.

b) Del projecte d'universitat privada que es pretén implantar a la nostra comunitat (Universitat Internacional del Mediterrani), que sembla que és el mateix projecte que es va presentar fa quatre anys.

A continuació el Rector felicita la doctora Aina Calvo Sastre pel seu nomenament com a subdirectora general de Cooperació i Promoció de l'AECI del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa d'una reunió de vicerectors en matèria d'ordenació acadèmica de la CRUE.

A continuació informa de les activitats de formació en relació amb la integració a l'espai europeu d'educació superior, tant pel que fa al professorat com pel que fa al professorat en formació («Programa d'ajut a la docència universitària. Feim camí cap a Europa»).

També planteja la possibilitat de posar en pràctica de forma experimental el crèdit europeu en dos primers cursos.

La vicerectora de Relacions Exteriors informa del conveni per a la concessió de beques Lider de la Fundació Carolina i comunica que una d'aquestes beques ha estat concedida a l'alumna Eulàlia Tolosa Pardo, dels estudis de Bioquímica de la Facultat de Ciències, la qual felicita.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la convocatòria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació d'ajudes per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern balear. També informa de la convocatòria dels fons FEDER per als propers anys.

El senyor Jeroni Reynés Vives dóna compte de la informació que va facilitar el subsecretari d'Educació del MEC, senyor Fernando Gurrea Casamayor, en un seminari sobre aspectes jurídics de la gestió universitària, en relació amb les grans línies bàsiques d'actuació del Ministeri referents a la política universitària, així com a les intencions de modificació de la LOU, com per exemple el sistema d'habilitació, i la normativa de desenvolupament corresponent.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern aprova una llicència d'estudis per al doctor Pau Ballester Balaguer, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Orgànica del Departament de Química, a l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2004 i el 30 d'agost de 2005, sense retribucions (annex 13).

d) Canvi d'àrea de coneixement

El Consell de Govern, vist l'informe favorable del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, aprova el canvi d'àrea de coneixement demanat pel doctor Marc Carbonell Huguet, catedràtic d'escola universitària, de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial a l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada, i acorda d'iniciar la tramitació posterior corresponent (annex 14).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 15: Precs i preguntes

El senyor Luis F. Piña Saiz demana sobre l'augment de retribucions dels membres del PAS que resta pendent i sobre la possibilitat que determinats càrrecs dels Serveis de la Universitat puguin ser ocupats per membres d'aquest col·lectiu. El Gerent li respon a la primera qüestió i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa a la segona, el qual manifesta el seu acord amb la intervenció. El Rector expressa el seu compromís de professionalitzar la gestió de la Universitat, la qual cosa suposa la dotació de places de nivell superior.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa un prec en relació amb el futur del CAP. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual informa que està treballant juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre la reorganització del CAP amb vista al pròxim curs.

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana que la UIB faci valer la funció que li atorguen l'Estatut d'Autonomia i el Reglament de normalització lingüística. Així mateix, felicita el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient per la disposició d'espais que tenen els estudiants en aquesta època d'exàmens per poder estudiar, sens perjudici de les gestions amb l'Ajuntament de Palma per facilitar espais als estudiants a la ciutat. Finalment felicita el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres per la incorporació d'un alumne a l'equip deganal i també el vicerector d'Ordenació Acadèmica per l'aprovació del Reglament acadèmic. Li responen el Rector, la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, i també hi intervé el doctor Joan Mas Vives.

La doctora Irene Nadal Mas planteja la impossibilitat d'accedir físicament a determinades revistes jurídiques. Li responen el senyor Miquel Pastor Tous i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL 14 DE JUNY DE 2004

Relació d'assistents:

 1. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 2. Josep I. Aguiló Fuster
 3. Esperança Munar Muntaner
 4. Sergio Alonso Oroza
 5. Francisco Muñoz Izquierdo
 6. Gabriel Moyà Niell
 7. Francesca Salvà Mut
 8. Mercè Gambús Saiz
 9. Francesca Lladó Pol
 10. Andreu Alcover Ordinas
 11. Gabriel Fontanet Nadal
 12. Antoni Llull Gilet
 13. Carlos Moreno Gómez
 14. Margalida Miró Bonet
 15. Eugeni Aguiló Pérez
 16. Gabriel Oliver Codina
 17. M. Dolors Forteza Forteza
 18. Miquel Rafael Tortella Feliu
 19. Francesca Garcias Gomila
 20. Margalida Payeras Llodrà
 21. Catalina Cantarellas Camps
 22. Joan Mas Vives
 23. Josefa Donoso Pardo
 24. Irene Nadal Gómez
 25. Antoni Socias Salvà
 26. Margalida Gili Planas
 27. Miquel Pastor Tous
 28. Jaume Sureda Negre
 29. Andreu Crespí Plaza
 30. Josep Servera Baño
 31. Vicent Joan Torres Escandell
 32. Carolina Garau Rosselló
 33. Luis Francisco Piña Saiz
 34. M. Isabel Baltasar Quesada
 35. Rafael Barea Roig
 36. Francesc Escanellas Garcias
 37. Avel·lí Blasco Esteve
 38. Lluís Garau Juaneda