Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 15 de maig de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

Abans de començar la sessió, el Rector diu que li agradaria tractar el tema de l'Avantprojecte de llei orgànica d'universitats al punt 15, corresponent a Informació del Consell Executiu. Afegeix que el calendari de tramitació previst per la ministra és molt ajustat; el proper dilluns, 21 de maig, es reuneix la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i a final de mes el Consell d'Universitats.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2001.

La professora Francesca Garcias Gomila assenyala que hi ha un error material al punt 15 de l'acta, apartat Visitants, el qual es corregirà.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb l'Instituto Cervantes.

Amb el Sistema Tec de Monterrey (Mèxic).

Amb la Universitat Autònoma d'Asunción (Paraguai).

Amb la Universitat de Camagüey (Cuba).

Amb l'Ajuntament de Ciutadella.

Amb l'Ajuntament d'Inca.

Amb l'Ajuntament de Son Servera.

Amb la Conselleria de Treball i Formació i Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears.

Amb la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Amb el Consell Insular de Menorca.

Amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.

Amb el Centre d'Estudis Filosòfics, Polítics i Socials Vicente Lombardo Toledano. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universitat Autònoma Metropolitana (Mèxic).

Amb la Universitat de Granada.

Amb Carlos Meneses.

Amb la Universitat de Panamà (Panamà).

Amb la Clínica Femenia, SA.

Amb el Sistema Tec de Monterrey (Mèxic).

Amb la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya), Federació Russa.

Amb el Real Club Deportivo Mallorca SAD.

Amb el Govern de les Illes Balears.

Amb l'Hospital Sant Joan de Déu.

Amb l'Associació de Paràlisi Cerebral de Balears.

Amb la Clínica Femenia, SA.

Amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

Abans d'iniciar un debat sobre els convenis, el vicerector assenyala que s'ha de retirar el conveni amb la Conselleria de Benestar Social, atès que es tramitarà conforme a l'article 11 de la Llei de reforma universitària.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments en relació amb els convenis amb Sistema Tec de Monterrey (Mèxic), amb la Conselleria de Treball i Formació i Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i amb el Govern de les Illes Balears. El professor Pere M. Deyà Serra també intervé per demanar aclariments en relació amb el conveni amb la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya), Federació Russa. Els responen els vicerectors de Projectes i Relacions Internacionals i d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu, amb tres modificacions, una que afecta el conveni amb la Conselleria de Treball i Formació i Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears: a l'acord primer, allà on diu: «una assignatura opcional», ha de dir: «una assignatura de lliure configuració», la segona que afecta el conveni amb el Govern de les Illes Balears: a la clàusula vuitena, allà on diu: «un professor del departament de l'estudiant becat», ha de dir: «un professor dels estudis de l'estudiant becat», i la tercera que afecta l'acord marc amb la Clínica Femenia, SA: a l'apartat «Manifesten», segon paràgraf, s'ha de substituir l'expressió «de les ciències biomèdiques i les de l'activitat física» per «de les ciències de la salut i les de l'activitat física i la fisioteràpia».

Punt 3: Nomenament de doctor honoris causa del senyor Cesare Segre

El Rector dóna la paraula al professor Perfecto Cuadrado Fernández, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, que exposa els mèrits del senyor Cesare Segre, proposat pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina com a doctor honoris causa.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta de nomenament, aprovada pel Consell Executiu, i recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és de 43 vots a favor i 1 en blanc: per tant, s'aprova la proposta.

Punt 4: Nomenament de doctor honoris causa del senyor Antoni Martorell

El Rector dóna la paraula al professor Jordi Vallespir Soler, director del Departament de Ciències de l'Educació, que exposa els mèrits del senyor Antoni Martorell Miralles i remet a la intervenció que es va fer a l'anterior Junta de Govern del compositor perquè sigui nomenat doctor honoris causa.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta de nomenament, aprovada pel Consell Executiu, i recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és de 41 vots a favor i 1 en blanc: per tant, s'aprova la proposta.

Punt 5: Màster Universitari en Economia del Turisme i del Medi Ambient

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que convida la professora C. Nativitat Juaneda Sampol com a directora del màster, presentat pel Departament d'Economia i Empresa, perquè el presenti als membres de la Junta de Govern (annex 2).

Se sotmet a votació el màster presentat, que s'aprova per unanimitat.

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Ajuda Psicomotriu

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que convida la professora M. Lluïsa Mir Pozo com a directora del curs, presentat pel Departament de Ciències de l'Educació, perquè el presenti als membres de la Junta de Govern (annex 3). El vicerector indica que té el document corresponent a la reserva d'espai que no s'ha inclòs a la documentació presentada. El professor Josep I. Aguiló Fuster posa de manifest la problemàtica que es pot plantejar pel fet d'utilitzar les instal·lacions de videoconferència com a espai per impartir-hi el curs. A continuació el Rector recorda la prioritat que han de tenir els ensenyaments reglats i la professora Francesca Salvà Mut felicita la professora M. Lluïsa Mir Pozo per l'organització d'aquest curs, en què es tenen presents les Illes menors.

Se sotmet a votació el curs presentat, que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Nous plans d'estudis: Turisme (centre adscrit)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta el pla d'estudis de Turisme (centre adscrit) i indica que en termes generals, tret de petites modificacions, és idèntic al que actualment s'imparteix.

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila per fer una observació.

Finalment se sotmet a votació el pla d'estudis de Turisme (centre adscrit), que s'aprova per unanimitat amb la inclusió de les modificacions assenyalades pel vicerector (annex 4).

Punt 8: Modificació del pla d'estudis del Títol Propi de Turisme

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que agraeix la feina feta a la professora C. Nativitat Juaneda Sampol. A continuació indica que la modificació que es presenta preveu en un futur el segon cicle en els estudis de Turisme. Aquesta professora informa de les característiques generals de la modificació del pla d'estudis del Títol Propi de Turisme (annex 5).

Tot seguit intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que fa referència a la falta d'alguna assignatura sobre la prevenció de riscs laborals. Li respon la professora C. Nativitat Juaneda Sampol. El professor Gabriel Oliver Codina intervé per presentar una queixa del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica per la falta d'informació sobre la modificació d'aquest pla d'estudis. El Rector, arran d'aquestes intervencions, assenyala que seria oportú que es contactàs amb les persones implicades i afectades per la modificació d'aquest pla d'estudis i resoldre els problemes que puguin sorgir.

Se sotmet a votació la modificació del pla d'estudis del Títol Propi de Turisme, que s'aprova per unanimitat.

Punt 9: Modificacions del Reglament acadèmic

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat, així com la motivació, de les modificacions del Reglament acadèmic, que afecten els articles 10, 18, 19, 52 i 61 a més d'introduir una nova disposició transitòria.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Perfecto Cuadrado Fernández i el professor Federico Garau Sobrino, que indiquen que seria convenient que la referència que es fa a l'article 10 sobre la inclusió d'una bibliografia bàsica fos una mera recomanació. La professora Francesca Garcias Gomila fa aclariments a les dues intervencions anteriors i agraeix, d'altra banda, que en les modificacions s'hagin recollit diverses recomanacions fetes al vicerector; també sol·licita que les assignatures convalidades no siguin tingudes en compte per treure la mitjana de l'expedient acadèmic. Així mateix, assenyala que a l'apartat de l'article 10 corresponent a la publicitat del programa de l'assignatura s'hi hauria d'incorporar la descripció dels crèdits pràctics i també els criteris d'avaluació. Finalment proposa una modificació a l'article 26 del Reglament acadèmic, en el sentit que s'hauria de parlar de professorat responsable en lloc de professor responsable. Li respon el vicerector.

A continuació intervenen els professors José Á. Torres Lana, Ramon Puigjaner Trepat, Perfecto Cuadrado Fernández, Federico Garau Sobrino, la professora Francesca Salvà Mut, el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Bernat Vidal Arbona.

El Rector sotmet a votació el text proposat amb la modificació assenyalada anteriorment de l'article 10.c) i la proposada per la professora Francesca Garcias Gomila a l'article 26. El resultat de la votació és de 25 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció; per tant, s'aproven les modificacions del Reglament acadèmic proposat (annex 6).

Punt 10: Normativa sobre trasllats d'expedients dels estudis d'Infermeria i Fisioteràpia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que exposa les raons de la normativa sobre trasllats d'expedients dels estudis d'Infermeria i Fisioteràpia. A continuació intervenen la professora M. de Lluc Bauzà Amengual, que completa la informació facilitada, el senyor Lluís Piña Saiz, que demana aclariments, i el professor José Á. Torres Lana.

El Rector sotmet a votació la normativa, amb exclusió del punt 4. La Junta de Govern aprova el text per unanimitat (annex 7).

Punt 11: Modificació dels plans d'estudis de Diplomat en Infermeria i de Llicenciat en Filologia Hispànica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la modificació dels plans d'estudis de Diplomat en Infermeria i de Llicenciat en Filologia Hispànica (annex 8).

El Rector sotmet a votació les modificacions presentades, que s'aproven per assentiment.

Punt 12: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia i Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Física, Ciències de la Terra, Psicologia, Química, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Infermeria. Així mateix, constata una sèrie de correccions que s'incorporen a la documentació que s'adjunta (annex 9).

Finalment se sotmet a votació la modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment.

A continuació el vicerector comunica als membres de la Junta de Govern que deixa el càrrec de vicerector i manifesta la seva satisfacció per haver format part de l'equip de govern i haver dut endavant la tasca encomanda durant aquests darrers sis anys. El Rector li agraeix la feina feta, en nom seu i del Consell Executiu. També manifesten el seu agraïment el professor Perfecto Cuadrado Fernández i la professora Maria Payeras Garau.

Punt 13: Substitució de dos membres de la Comissió de Doctorat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que informa de la necessitat de substituir la professora Isabel Moll Blanes com a membre de la Comissió de Doctorat, atès el seu recent nomenament com a professora del cos de catedràtics d'universitat i atès que era membre d'aquesta comissió en representació del professorat del cos de titulars d'universitat, i el professor Bernat Sureda Garcia, catedràtic d'universitat, atès el seu recent nomenament com a president del Consell Escolar de les Illes Balears.

A continuació el vicerector proposa el professor Josep Servera Baño, catedràtic d'universitat, de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, en substitució del professor Bernat Sureda Garcia, i la professora Victòria Ferrer Pérez, titular d'universitat, de l'àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia, en substitució de la professora Isabel Moll Blanes, sens perjudici que la Junta de Govern pugui proposar altres professors.

Tot seguit intervenen el professor F. Javier Pérez Pareja, que proposa com a candidat el professor Alfons L. Palmer Pol, titular d'universitat, per cobrir la vacant de la professora Moll, i el professor Pere M. Deyà Serra, que presenta una queixa sobre el sistema adoptat per cobrir vacants a la Comissió de Doctorat. Els responen el Rector i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Se sotmeten a votació les propostes dels candidats assenyalats, els quals obtenen els resultats següents:

El professor Josep Servera Baño, 31 vots a favor.

La professora Victòria Ferrer Pérez, 28 vots a favor i 1 vot en blanc. El professor Alfons L. Palmer Pol obté 6 vots a favor.

Per tant, resulten elegits el professor Servera i la professora Ferrer com a nous membres de la Comissió de Doctorat. Així mateix, el Rector manifesta que en futures eleccions s'indicarà a la convocatòria corresponent la forma de presentació de candidatures.

Punt 14: Canvi de denominació del Departament d'Infermeria

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la motivació del canvi de denominació del Departament d'Infermeria, que passarà a denominar-se Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, atesa l'adscripció de l'àrea de coneixement de Fisioteràpia al departament esmentat (annex 10).

Se sotmet a votació la proposta de canvi de nom d'aquest departament, que s'aprova per assentiment.

Punt 15: Informació del Consell Executiu

1. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient dóna a conèixer la publicació sobre Prevenció de riscs laborals als despatxos i oficines de la UIB. Normes bàsiques de seguretat, higiene i ergonomia al lloc de treball adreçades al personal docent i d'administració i serveis de la UIB , elaborada pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

A continuació informa del concurs d'avantprojectes arquitectònics per a la reforma de can Oleo.

2. El Gerent informa de l'anul·lació de l'Acord normatiu 3369/1996, del dia 18 de desembre, pel qual s'aprova el règim d'aplicació de diferents normes reguladores que afecten el personal d'administració i serveis de la UIB (FOU núm. 129, de 27 de desembre), com a conseqüència d'una sentència judicial.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de l'aprovació de la nova normativa sobre els estudis de doctorat per part de la Comissió de Doctorat.

A continuació assenyala que es treballa en l'elaboració d'una nova reglamentació sobre el préstec de llibres de les biblioteques.

Finalment indica que també es treballa en la consideració de la Universitat com a parc científic.

4. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals informa de la convocatòria de beques dins el programa Sèneca.

5. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres dóna a conèixer la publicació de la Guia de títols propis de postgrau.

6. El Rector informa del nomenament del vicerector d'Investigació i Política Científica, senyor Eugeni Garcia Moreno, com a membre del Comitè Assessor 6 (Enginyeries i Arquitectura) de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora.

A continuació el Rector informa de la tramitació de l'Avantprojecte de llei orgànica d'universitats i del seu estat actual. Així mateix, suggereix que els membres de la Junta de Govern interessats es podrien reunir el proper divendres, a les 10 h, per tractar aquest tema i manifestar el seu parer. El Rector comenta diversos aspectes de l'avantprojecte: la selectivitat, l'habilitació, els òrgans de govern (el Consell Social) i el finançament. Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Ramon Puigjaner Trepat i el senyor Bernat Vidal Arbona.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradora referent a la senyora que s'indica a continuació (annex 11):

Maria Marrugat Brossa.

Departament : Departament d'Infermeria i Fisioteràpia. Dates : 2000-2001.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 12):

Departament : Física
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Tecnologia Electrònica
Perfil : Electrònica analògica

Departament : Ciències de la Terra
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Geodinàmica Externa
Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història Medieval
Perfil : Història de les Balears edat mitjana

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Història Contemporània
Perfil : Història contemporània universal i Història contemporània d'Amèrica

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Història Moderna
Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : Art medieval a les Balears

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : Història de l'art contemporani

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : Història de les idees estètiques

Departament : Dret Públic
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Ciències de la Terra
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional
Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Física
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Física Teòrica
Perfil : Relativitat i cosmologia

Departament : Física
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada
Perfil : Física estadística

Pel que fa al tribunal que s'indica a continuació, la Junta de Govern aprova per unanimitat delegar el Consell Executiu perquè, si és el cas, faci els ajustaments oportuns a la terna de secretaris proposada, atès que considera que si hi figura el professor Antoni Roig Muntaner, ho hauria de fer en primer lloc.

Departament : Química
Plaça : CU
Àrea de coneixement : Química Física
Perfil : Química física

Així mateix, vist l'informe favorable del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, s'aprova la composició del tribunal que ha de jutjar la plaça per concurs de mèrits que s'indica a continuació:

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Anglès per a fins específics. Anglès per a Turisme

c) Altres

La Junta de Govern aprova per unanimitat la pròrroga de la llicència d'estudis per al senyor Jesús Andreu Garcia Sevilla, catedràtic d'universitat del Departament de Biologia, per un període d'un any, de l'1 d'octubre de 2001 al 30 de setembre del 2002, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), sense retribucions (annex 13).

Punt 17: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra presenta una queixa sobre l'aspecte del campus l'endemà de la Diada Cultural i fa una reflexió. Li responen el Rector i el president del Consell d'Estudiants, senyor Bernat Vidal Arbona.

2. El professor Antoni Socias Salvà fa una pregunta en relació amb l'aplicació del document de plantilla. Li respon el vicerector de Professorat i Departaments, que li dóna la raó sobre el tema de les places de CU estructurals, l'única cosa que no s'ha dut a terme del document de plantilla.

3. El professor Federico Garau Sobrino demana sobre el retard amb què arriba el BOE i d'altres publicacions periòdiques a la Facultat de Dret. Li respon el Rector i li diu que d'això se n'ocuparà el Gerent.

4. La professora Rosario Huesa Vinaixa informa que ha presentat la dimissió com a directora del Departament de Dret Públic. El Rector li agraeix, en nom seu i de la Junta de Govern, la feina realitzada.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.55 h. De totes les quals coses, com a vicesecretari, don fe.