Consell de Govern

A les 10.10 hores del dia 16 de desembre de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la professora Margalida Miró Bonet, per motius acadèmics, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, per motius de viatge, i el doctor Josep Servera Baño.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2005.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat País
Objecte

1189

AM
Universitat Autònoma Metropolitana, Unitat Iztapalapa Mèxic

Genèric

1213

AM
Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ)  

Genèric

1215

AM
Universitat de Toronto (Facultat d'Infermeria) Canadà

Genèric

1219

AM
Universitat Abdou Moumouni de Niamey Níger

Genèric

1223

AM
Universitat Nacional de Córdoba Argentina

Genèric

1224

CV/P
Fundació Yannick i Ben Jakober  

Genèric

1227

AM
Escola Superior Politècnica del Litoral de Guayaquil Equador

Genèric

1230

AM
Universitat de Neuchâtel Suïssa

Genèric

1233

AM
Universitat Normal de Xangai Xina

Genèric

1220

CV/P
Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa  

Dues beques (Gestió i Polítiques Culturals)

1214

CV/P
Fundació Hospital Son Llàtzer  

Espai per al IUNICS

1234

AM
Institut Balear de la Dona i Fundació Sa Nostra  

Estudi (la dona en el mercat laboral)

1229

CV/P
Conselleria d'Educació i Cultura  

Finançament d'obres (edifici Dret i Economia)

1222

CV/P
Institut d'Ensenyament Secundari Josep Miquel Guàrdia d'Alaior  

Instal·lacions per a activitats de l'ICE (reciclatge, CAP, Educació Especial i UOM)

1240

CV/P
Ministeri de Cultura  

Inventari de béns eclesiàstics 2005

1225

CV/P
Conselleria de Medi Ambient  

Inventari i cartografia serra de Tramuntana

1218

Addenda
Consell de Mallorca (Departament de Cultura)  

Més activitats diverses 2005

1228

CV/P
Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA) Perú

Mobilitat estudiantil (sistema CINDA)

1221

CV/P
Universitat Autònoma de Barcelona  

Projecte de recerca (Motivación deportiva i deportividad)

1217

CV/P
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació  

Quatre beques (MTA i MBA) 2006

1226

CV/P
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca  

Taller ArtUOM

1239

CV/P
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca  

Universitat Oberta per a Majors (UOM) 2004-2005

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Física i Economia Aplicada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les modificacions de plantilla presentades (annex 3).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula al Gerent, que indica que la modificació que es proposa estableix les bases per a la funcionarització del personal laboral, per a la consolidació del treball estructural i per a les futures promocions. També explica l'abast i el significat de les distintes modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral, com són:

1. La modificació de l'estructura de cossos i escales pròpies de la Universitat de les Illes Balears.
2. La creació d'una nova estructura administrativa: el Servei d'Informació, per la qual cosa es transforma l'actual Oficina d'Informació.
3. La creació de places de funcionaris de cossos generals i de cossos específics.
4. La reparació d'un error material de l'Acord normatiu del dia 17 de desembre de 2004.
5. La modificació de jornada de diverses places, així com de denominació i de dependències funcionals d'altres places.
6. El desdoblament de totes les places de funcionaris de cossos generals del grup D, que passen a ser C/D, de les places del grup C, que passen a ser B/C, i de les places del grup E, que passen a ser D/E. Així mateix, el desdoblament de totes les places de funcionaris de cossos específics de biblioteca i arxiu del grup B, que passen a ser A/B.
7. La redistribució d'efectius com a conseqüència de la creació de l'Oficina de Postgrau i de la reestructuració del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.

Finalment el Gerent constata una errada al punt 8 de l'Acord normatiu pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB, ja que on diu: plaça: «706», ha de dir: plaça «2043».

La doctora Catalina Cantarellas Camps demana aclariments en relació amb el tema del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Li contesta el Rector. La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre el punt 9 de l'acord normatiu pel qual s'aproven diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB. Li contesta el Rector.

El Consell de Govern aprova per 32 vots a favor i una abstenció la modificació del catàleg del PAS presentada amb la correcció indicada (annex 4).

Punt 5: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2006 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que assenyala que el Pressupost de 2006 que es presenta és equilibrat. El pressupost que se sotmet a l'aprovació del Consell de Govern puja a 74,8 milions d'euros, és a dir, un 5,25 per cent més que el corresponent a l'any 2005, que era de 71,1 milions d'euros. També indica que la transferència nominativa que es realitza se situa en els 50,24 milions d'euros, quan l'exercici anterior era de 46,8 milions, la qual cosa suposa un increment del 7,35 per cent respecte de l'any anterior; això implica que s'augmenta la ràtio corresponent a la transferència nominativa per estudiant.

A continuació el vicerector es refereix a una sèrie de mesures concretes que preveu el Pressupost:

En primer lloc, indica que l'aposta per la qualitat caracteritza el pressupost per a l'any 2006.

Seguidament manifesta que la millora dels distints indicadors de qualitat de la producció universitària és l'objectiu essencial del pressupost de la UIB per a l'any 2006. En termes percentuals el pressupost de la UIB creix un 5,25 per cent sobre l'exercici 2005, per sobre, per tant, del creixement econòmic de les Illes Balears per a l'any 2006, que es calcula apropat al 2,4 per cent.

D'aquesta manera, en termes absoluts els 74,8 milions d'euros pressupostats per a 2006, enfront dels 71,1 milions de l'exercici anterior, permetran cobrir les necessitats més urgents de la institució, afrontar amb bones perspectives molts dels reptes de futur i resoldre algunes de les mancances històriques.

El vicerector afegeix que cal considerar en primer lloc que les despeses en noves infraestructures no estan incloses al pressupost, ja que són assumides pel Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU). En segon lloc, perquè no s'implantarà durant l'any 2006 cap estudi nou finançat pressupostàriament a conseqüència de la moratòria ministerial. I en tercer lloc, perquè les xifres totals d'estudiants matriculats a la UIB es mantenen respecte a l'any anterior. Així doncs, minimitzat el creixement quantitatiu, l'increment notable de pressupost permetrà fer front a millores en la qualitat i en diversos àmbits universitaris.

Segueix comentant que la despesa durant 2006 es distribuirà segons cinc línies estratègiques d'actuació, totes adreçades a incrementar la qualitat del servei que la UIB ha de donar a la societat de les Illes Balears:

¿ Millora de la dotació i de la qualificació del personal.
¿ Apropament dels serveis a l'alumnat i d'altres usuaris.
¿ Implantació del nou espai europeu d'educació superior.
¿ Millora de la cultura social i de la cultura preventiva.
¿ Promoció universitària.

També comenta que les actuacions que presenten una major dotació econòmica o que presenten un creixement percentual important són les següents:

a) 66,6 per cent d'increment respecte al pressupost de l'any 2005 en el cas del Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU).
b) Es dupliquen les quantitats destinades l'any anterior a l'increment de places i promoció de PDI.
c) El pressupost 2006 destina 250.000 euros a la dotació de places als serveis administratius deficitaris.
d) Els capítols de formació per a PDI i PAS s'incrementen un 10,9 per cent i un 4 per cent respectivament.
e) La partida de pràctiques per als alumnes experimenta un increment del 12 per cent respecte a l'exercici previ.
f) Augmenta en un 47,5 per cent la partida destinada a prevenció de riscs laborals.
g) Es potencien els òrgans intermedis de la institució, sobretot deganats i direccions d'escola universitària.

El vicerector indica que, estructurada segons les línies estratègiques del pressupost, procedeix a ampliar la informació sobre les diverses partides de despesa.

1. Millora en la dotació i en la qualificació del personal

La despesa en personal suposa el 64 per cent del total del pressupost, amb 47,6 milions d'euros. Aquesta xifra experimenta un increment respecte a l'any anterior de 3,5 milions d'euros, és a dir, un 8 per cent.

Les noves disponibilitats pressupostàries permeten destinar recursos a certes línies estratègiques d'actuació:

a) Increment de la dotació per al personal docent i investigador de 400.000 euros

Es dupliquen les quantitats destinades l'any anterior a l'increment de places i promoció de PDI, i s'hi dediquen aquests 400.000 euros. D'aquests, 250.000 euros es destinaran a cobrir alguns dels dèficits que s'arrosseguen i a aconseguir una estructura de les plantilles dels departaments més adequada reconvertint places de professorat no permanent (en especial, associats) en places de professorat permanent; 100.000 euros més es dedicaran a la promoció dels titulars d'escola universitària a titulars d'universitat. La UIB considera prioritària la solució del problema de promoció d'aquest col·lectiu, dins la seva política de personal. Finalment es destinaran 50.000 euros més a altres promocions.

b) Increment de la dotació per al personal d'administració i serveis

El pressupost 2006 hi destina la quantitat de 250.000 euros, amb la finalitat de permetre continuar en la línia encetada ara fa dos anys de dotar noves places als serveis administratius deficitaris, com també millorar el nivell de les places actualment existents, amb la finalitat de reconvertir en places fixes aquelles que actualment estan ocupades per contractats estructurals. Una part de la dotació prevista per al PAS permetrà la millora de nivell de places ara existents, moltes amb un nivell inferior al de les funcions que tenen encomanades.

c) Partides de formació del personal

La partida destinada a la formació del personal docent i investigador i personal d'administració i serveis i la corresponent a ajuts a l'assistència a congressos experimenten també augments significatius. Si la primera (10,9 per cent d'increment) és cabdal en qualsevol institució per millorar el seu principal recurs (capital humà), la segona (4 per cent d'increment) és especialment important en una universitat que és única al territori insular i en la qual els costs dels desplaçaments són més elevats que en altres indrets. En qualsevol cas, el professor universitari no pot romandre aïllat, per tal com forma part d'una comunitat científica moltes vegades constituïda en xarxa.

2. Apropament dels serveis a l'alumnat i d'altres usuaris

El pressupost té com a línia estratègica la potenciació dels òrgans intermedis de la institució mitjançant una major dotació als deganats i a les direccions d'escola universitària (increment del 19,19 per cent) i als departaments (3,14 per cent), i la millora de la qualitat d'alguns serveis com el de Biblioteca i Documentació (4,9 per cent), el Centre de Tecnologies de la Informació (9,8 per cent) o els Serveis Cientificotècnics (7,4 per cent).

Al mateix temps s'obre un nou compte pressupostari destinat a solucionar els problemes organitzatius relacionats amb la realització d'exàmens a les seus d'Eivissa i Formentera i Menorca. Cal recordar que el Reglament acadèmic de la UIB reconeix als alumnes el dret de poder realitzar els exàmens tant al campus de Palma com a les seus universitàries.

En la mateixa línia d'apropament de serveis a l'alumnat es creen els nous comptes anomenats Software i Software lliure, dotats amb 150.000 euros i 50.000 euros respectivament. D'una banda, aquesta creació respon a la necessitat d'ordenar tot el procés de compra, i així poder conèixer el cost d'oportunitat de cada un dels productes adquirits amb molta més facilitat i claredat.

D'altra banda, la despesa dóna resposta a les necessitats cada vegada més grans de tota la comunitat universitària de disposar d'eines informàtiques ràpides i segures. En aquest sentit, la UIB vol fer una aposta decidida pel programari lliure, no tan sols per mandat estatutari sinó per pròpia convicció. Com a primera i important mesura per a l'any acadèmic 2006-2007, està prevista la substitució progressiva de l'actual plataforma educativa virtual (de software de propietat) per la plataforma Moodle, de software lliure.

3. Implantació del nou espai europeu d'educació superior

L'EEES suposarà un canvi de model educatiu i un increment de la competència entre institucions acadèmiques, competència que la UIB vol afrontar amb les millors garanties d'èxit. Per aquest motiu, el compte Doctorat i postgrau, nivell en què es troba més avançada la implantació del nou model, rep el mateix increment que l'any anterior, en què es va crear, de forma que se'n dobla la quantia, que arriba als 36.000 euros.

Aquesta dotació complementa les dutes a terme l'any anterior, amb la creació de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea, que tenen com a objectiu aconseguir orientar totes les accions universitàries cap a l'EEES de forma que aquest repte es pugui convertir en una gran oportunitat.

Sense sortir de l'esperit del nou model europeu i de la reforma anunciada de la Llei orgànica d'universitats, en què suposa un punt cabdal impulsar tota acció que augmenti la participació de l'alumnat en la Universitat, el pressupost obre un nou compte destinat a Associacions d'alumnes, administrat pel vicerector d'Estudiants, que ha de possibilitar ajudar a dinamitzar la vida estudiantil permetent donar suport a tots aquells esdeveniments que es considerin d'interès.

4. Promoció universitària

El pressupost 2006 dedica un important increment del 66,6 per cent respecte al pressupost anterior al Programa d'orientació i transició a la Universitat, que també rep finançament de la comunitat autònoma i que té com a finalitat principal la informació i la comunicació dels estudiants de secundària i la formació i coordinació del professorat que més capacitat d'influència pot tenir sobre els futurs universitaris, per aconseguir incrementar la baixa taxa d'escolarització en la franja d'edat compresa entre els 16 i els 29 anys.

D'altra banda, el pressupost obre un nou compte de Publicitat i màrqueting (18.000 euros) que té com a objectiu la posada en funcionament d'un pla de publicitat i de màrqueting que pugui servir per reordenar tota la publicitat que fa la UIB, com també fer campanyes per a la difusió de la Universitat en la societat balear, per ajudar a donar un caire més estructurat a la publicitat, més ben adaptat al públic destinatari i, per tant, més eficient a l'hora de transmetre la informació pertinent.

5. Millora de la cultura social i de la cultura preventiva

Es destinen igualment importants increments a la prevenció i a l'alumnat discapacitat. La feina no pot comportar riscs per a la salut ni dels treballadors ni de la resta de la comunitat universitària. Així, és necessari canviar l'estil i la cultura de prevenció, és a dir, prevenir en lloc d'actuar quan ja s'han produït danys a la salut dels treballadors o dels alumnes. Amb l'increment assignat al present pressupost (del 47,5 per cent), aquesta partida arriba als 93.100 euros, que han de tenir com a destinació sobretot orientar totes les accions de la Universitat vers la cultura de la prevenció.

D'altra banda, al Consell de Direcció de 26 d'abril de 2005 es va aprovar la creació de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, dependent del Vicerectorat d'Estudiants, amb l'objectiu principal de potenciar i aconseguir la integració de les persones amb discapacitat a la nostra comunitat, siguin estudiants, professors o personal d'administració i serveis. La UIB vol ser una universitat sensibilitzada, sense barreres arquitectòniques, en la qual tothom pugui participar amb les mateixes oportunitats. Evidentment es tracta d'un objectiu que no es pot assolir d'un dia per l'altre i el pressupost de 2006 inclou una nova partida.

Finalment, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa fa referència a la distribució dels pressuposts per a les facultats i escoles i explica l'observació realitzada per la degana de la Facultat d'Educació en el sentit de computar cada una de les especialitats de Mestre.

El Rector obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Gabriel Oliver Codina, que felicita l'equip que ha elaborat el Pressupost per la consideració en aquest pressupost d'una partida dedicada al software i de la menció al software lliure.

La doctora Francesca Garcias Gomila també felicita els responsables per la redacció del Pressupost. A continuació hi constata algunes errades o millores: a la pàgina 53 l'edifici Guillem Colom Casasnovas no pot oferir l'aula d'informàtica; a la pàgina 46 i en relació amb els preus públics per la prestació de serveis, suggereix d'implantar un cost per serveis que ara són gratuïts. Finalment indica que considera que la partida d'incentius a degans i directors d'escola no incentiva suficientment.

Li contesten el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent.

El Rector sotmet a votació el Pressupost de 2006 amb les modificacions assenyalades. S'aprova per unanimitat el pressupost presentat (annex 5).

Punt 6: Aprovació dels programes oficials de postgrau

El Rector, de forma prèvia, fa una exposició general de la situació en què s'han tramitat els programes oficials de postgrau a la nostra universitat per primer any. Indica que l'opció de la nostra universitat va ser participar, tot i la dificultat que es plantejava. També afegeix que aquesta opció ha estat la minoritària a l'Estat espanyol, per la qual cosa en el si de la Universitat es varen adoptar mesures concretes, com la creació d'un vicerectorat de Postgrau i de la Comissió d'Estudis de Postgrau i el posterior enfortiment del Vicerectorat, que han de culminar en la creació d'un centre d'estudis de postgrau.

A continuació, el Rector informa que es varen presentar divuit propostes de postgrau, les quals varen ser avaluades per la Comissió d'Estudis de Postgrau. Afegeix que el Consell de Direcció, a la sessió extraordinària del dia 2 de desembre, va analitzar les propostes i, aplicant uns criteris estrictes i restrictius, ha elevat al Consell de Govern del dia d'avui onze propostes. Matisa que, evidentment, el sedàs aplicat hauria pogut ser diferent.

Tot seguit, el Rector fa una reflexió sobre el resultat final dels programes de postgrau presentats i agraeix la feina feta.

Finalment, el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que explica l'abast i el significat de la documentació presentada als membres del Consell de Govern (annex 6) i realitza una sèrie de consideracions de caràcter tècnic. Així mateix, indica els motius pels quals es va desestimar la tramitació al Consell de Govern de les set propostes de postgrau referides.

La vicerectora de Postgrau indica que les propostes que es presenten per a l'aprovació del Consell de Govern són les següents:

A. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

¿ Màster en Cognició i Evolució Humana

B. CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES

¿ Màster en Tractament Matemàtic de la Informació
¿ Màster en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
¿ Màster en Ciència i Tecnologia Química
¿ Màster en Física i Doctor en Física
¿ Màster en Física i Química per a la Docència
¿ Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies
¿ Màster en Microbiologia
¿ Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica)
¿ Màster en Nutrició Humana

C. CIÈNCIES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES

¿ Màster Internacional en Economia del Turisme i Medi Ambient

D. CIÈNCIES DE LA SALUT I DEL COMPORTAMENT

¿ Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica)
¿ Màster en Nutrició Humana

A continuació el Rector indica que s'ha convidat tot un grup de professors perquè defensin les propostes que es presenten. Són els següents: el doctor Camilo José Cela Conde defensarà el Màster en Cognició i Evolució Humana; la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol defensarà el Màster Internacional en Economia del Turisme i Medi Ambient; mentre que la doctora Josefa Donoso Pardo s'encarregarà de la defensa del Màster en Ciència i Tecnologia Química; pel que fa al Màster en Física i Doctor en Física i al Màster en Física i Química per a la Docència, els defensarà la doctora Montserrat Casas Ametller; el Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies serà defensat pel doctor Maurici Mus Amézquita; el doctor Jordi Lalucat Jo defensarà el Màster en Microbiologia; el Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica) serà defensat per la doctora Ana M. Rodríguez Guerrero, el doctor Josep A. Tur Marí defensarà el Màster en Nutrició Humana; i finalment el doctor Josep Lluís Ferrer Gomila s'encarregarà de la defensa del Màster en Tractament Matemàtic de la Informació i el Màster en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

El professorat indicat realitza, ordenadament, la defensa dels màsters esmentats.

En el decurs de l'exposició demanen aclariments el doctor Joan Jordi Muntaner Guasp en el sentit de modificar la denominació del Màster en Física i Química per a la Docència per evitar confusions. Li contesten la doctora Montserrat Casas Ametller i la doctora Josefa Donoso Pardo. També intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per fer una puntualització. El doctor Joan Jordi Muntaner Guasp fa la proposta de canvi de denominació. El Rector indica que al moment oportú se n'ajustarà la denominació.

També la doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments en relació amb el Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies. Li contesta el doctor Maurici Mus Amézquita.

Finalment, la doctora Josefa Donoso Pardo demana aclariments sobre la denominació del Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica) i del Màster en Nutrició Humana i també sobre el fet que no comparteixen cap mòdul. Li contesten la doctora Ana M. Rodríguez Guerrero i el doctor Josep A. Tur Marí; també intervé la doctora Francesca Garcias Gomila.

Finalitzada l'exposició, la doctora Francesca Garcias Gomila exposa tres qüestions formals per millorar la documentació presentada: completar els títols de doctor que s'impartiran, corregir referències a facultats i escoles i corregir les errades ortogràfiques.

El doctor Lluís Mas Franch demana aclariments per veure si l'aprovació dels que s'impartiran en col·laboració amb altres universitats va lligada a l'aprovació a altres universitats. Li contesta el Rector.

El doctor Gabriel Oliver Codina posa de manifest les circumstàncies en què s'han elaborat els programes de postgrau i mostra la seva reticència en relació amb la manera com s'han tractat els diferents motius formals de denegació.

La vicerectora de Postgrau contesta totes les intervencions.

Efectuades les votacions pertinents, el Consell de Govern acorda el següent respecte a les propostes de títols oficials de postgrau:

Aprovar per unanimitat el Màster en Cognició i Evolució Humana.
Aprovar per unanimitat el Màster Internacional en Economia del Turisme i Medi Ambient.
Aprovar per unanimitat el Màster en Ciència i Tecnologia Química.
Aprovar per unanimitat el Màster en Física i Doctor en Física.
Aprovar per unanimitat el Màster en Física i Química per a la Docència (pendent de la denominació definitiva).
Aprovar per unanimitat el Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies.
Aprovar per unanimitat el Màster en Microbiologia.
Aprovar per 32 vots a favor i una abstenció el Màster en Nutrició Humana.
Aprovar per 32 vots a favor i una abstenció el Màster en Nutrició i Metabolisme (Nutrigenòmica).
Aprovar per unanimitat el Màster en Tractament Matemàtic de la Informació.
Aprovar per unanimitat el Màster en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

El Rector indica que tots els màsters aprovats porten aparellada l'aprovació del doctorat corresponent, excepte el Màster en Física i Química per a la Docència, que resta pendent de la denominació definitiva.

Punt 7: Aprovació, si escau, dels diplomes UOM de Menorca i UOM d'Eivissa i Formentera

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, que excusa l'absència de la doctora Maria Antònia Manassero Mas, que havia de fer l'exposició i que per motius acadèmics no la pot fer.

La vicerectora de Projecció Cultural explica l'abast i el significat de la proposta dels diplomes UOM de Menorca i UOM d'Eivissa i Formentera.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 7).

Punt 8: Ajudes per estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 de gener de 2006 i el 30 de juny de 2006. La doctora Francesca Garcias Gomila trasllada la petició d'aclarir la forma de realitzar el còmput que estableix la normativa per a la concessió d'ajudes per estades breus de professors convidats, a l'article 6 («Els investigadors que facin les propostes poden obtenir estades de professors convidats per un màxim de cinc mesos cada dos anys [...]»). Li contesta el vicerector d'Investigació i Política Científica dient-li que el còmput és des del moment d'aprovació per part del Consell de Govern cap endarrere.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 8).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa:

1. De l'estat de la qüestió de la reforma de la LOU que es va tractar en una reunió de la CRUE a Jaén, en la qual es varen treballar quatre documents: CASUE, organització i govern, estudiants i investigació. El Rector considera que el resultat no va ser fructífer, ja que no es varen aprovar tots els documents presentats, atès que alguns rectors varen presentar noves propostes en relació amb el sistema d'accés a la funció pública docent. Finalment indica que el gener de 2006 tindrà lloc una nova reunió de la CRUE.

2. De la situació del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Considera que els fets desenvolupats han estat lamentables i fa un breu resum dels fets esdevinguts i indica que ja era intenció de l'equip de direcció d'afrontar una reestructuració del Servei i procedir a l'externalització de part de les actuacions del servei esmentat, atesa la relació entre el cost i el resultat assolit.

A continuació el Rector indica que arran de la transcendència exterior que han tingut determinats esdeveniments i després d'emetre un comunicat, es va decidir continuar amb l'elaboració d'un informe per part del Gerent. El Rector fa una reflexió final.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa que al FOU que es publica avui apareix una modificació de la normativa que regula el procediment per a la realització d'exàmens escrits corresponents a convocatòries ordinàries a les seus universitàries.

La vicerectora de Professorat indica que a la primera sessió del Consell de Direcció del mes de gener s'aprovarà la convocatòria dels quatre complements retributius autonòmics (complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació, complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària i complement retributiu d'estímul i de reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent). Afegeix que aquestes quatre convocatòries es publicaran en un FOU extraordinari que apareixerà el proper 13 de gener de 2006.

El vicerector d'Investigació i Política Científica explica la situació dels actuals contractes del programa Ramón y Cajal i la possible solució, que passaria per la convocatòria de dotze places docents (professorat contractat doctor) i amb perfil com a investigadors i que tindrien un finançament específic.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'incendi que va tenir lloc al soterrani de l'edifici Guillem Colom Casasnovas.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa explica el motiu pel qual el sopar de Nadal es fa el penúltim dia i no el darrer dia feiner.

La doctora Catalina Cantarellas Camps exposa la seva opinió sobre la situació del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i sobre l'oportunitat que es faci la reestructuració del Servei en aquests moments. Li contesten el Rector i la vicerectora de Projecció Cultural.

També intervé el senyor Luis Francisco Piña Saiz, en relació amb el mateix tema, per demanar prudència, tal com ha fet el Rector.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2005-2006 per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 9):

¿ Senyor Esteve Bardolet Jané, del Departament d'Economia Aplicada, per a l'any acadèmic 2005-2006.

¿ Senyor Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2005-2006.

¿ Senyor Josep Melià Ques, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2005-2006.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

El Consell de Govern aprova les vènies docents sol·licitades per als professors que imparteixen docència al Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, adscrit a la UIB, que s'indiquen a continuació: Ana Core Ribot, Apol·lònia Matas Amer, Rafael Mas Tous, Hermínia Pilar Planisi Gili, Mariola Revert Revert, Gaspar Caballero Femenias, Jordi Cahué Vivó, Jorge Calleja Cortés, María Susana Alicia Crespo Rosselló, Ana María López Arroyo, Javier Mato Veiga, María Esther Melero de Pablo i Eva María Pérez Rodríguez (annex 10).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes

El doctor Antoni Llull Gilet demana informació sobre la lentitud en la realització de les revisions mèdiques al personal de la UIB. Li contesta el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2005

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas
2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
3. Francesca Salvà Mut
4. Francesca Garcias Gomila
5. Gabriel Fontanet Nadal
6. Miquel Rafael Tortella Feliu
7. Carlos Moreno Gómez
8. Joan Jordi Muntaner Guasp
9. Maurici Mus Amézquita
10. Luis Francisco Piña Saiz
11. Rafael Barea Roig
12. Maribel Baltasar Qusada
13. Maria Llompart Bibiloni
14. Miquel Pastor Tous
15. Joan Mas Vives
16. Antoni Llull Gilet
17. Gabriel Oliver Codina
18. Antoni Socias Salvà
19. Irene Nadal Gómez
20. Joan Ensenyat Rodríguez
21. Josefa Donoso Pardo
22. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
23. Lluís Mas Franch
24. Francesca Lladó Pol
25. Francisco Muñoz Izquierdo
26. Sergio Alonso Oroza
27. Mercè Gambús Saiz
28. Catalina Cantarellas Camps
29. Gabriel Moyà Niell
30. Esperança Munar Muntaner
31. Joan Antoni Mesquida Cantallops
32. Marta Carrió Palou
33. Avel·lí Blasco Esteve
34. Lluís Garau Juaneda