Consell de Govern

A les 10.05 hores del dia 16 de juny de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi els professors Ramon Oliver Herrero i Maurici Mus Amézquita, per motius acadèmics.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 3 de maig de 2006, amb unes correccions al punt 13.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1288

AM

Ministeri de Ciències, Tecnologia i Medi Ambient, delegació de Santiago de Cuba

Cuba

Genèric

1294

AM

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa

 

Genèric

1296

AM

Fundació Cabana

 

Genèric

1297

AM

Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

 

Genèric

1330

AM

Laboratoris Sanifit, SL

 

Genèric

1338

AM

Universitat Fumec

Brasil

Genèric

1339

AM

Fundació Salvadorenca per a la Promoció Social i el Desenvolupament Econòmic (FUNSALPRODESE)

El Salvador

Genèric

1340

AM

Associació pels Drets Humans a Guatemala (ADEHGUA)

Guatemala

Genèric

1309

CV/P

Ajuntament de Sineu

 

Centre universitari

1310

CV/P

Brújula Telecom, SA

 

Assignatura (Sistemes Oberts amb Arquitectura J2EE)

1336

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports i Consorci Escola Balear de l'Esport

 

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

1327

CV/P

Ajuntament de Capdepera

 

Digitalització del Llibre Parcel·lari 1859-60

1315

CV/P

Universitat de Granada

 

Doctorat interuniversitari (Tecnologia i Qualitat dels Aliments (TQA))

1331

AM

Melcior Rosselló i Simonet

 

Donació (retrat i llibre)

1335

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports i Consorci Escola Balear de l'Esport

 

Esportistes d'alt nivell balear

1322

CV/P

Institut de Serveis Socials i Esportius

 

Estudi (Accessibilitat de municipis de Mallorca)

1313

CV/P

Associació de Paràlisi Cerebral

 

Estudi (Utilització de la mobilització passiva en la rehabilitació de pacients amb paràlisi cerebral)

1333

AM

Conselleria de Presidència i Esports i Consorci Escola Balear de l'Esport

 

Genèric (Activitat Física i Esport)

1341

AM

Universitat de Ginebra

Suïssa

Genèric (Llengua i Filologia)

1321

CV/P

Institut d'Estudis Fiscals

 

I ECINEQ Summer School

1337

CV/P

Institut d'Estratègia Turística, INESTUR (Conselleria de Turisme)

 

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1334

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports i Consorci Escola Balear de l'Esport

 

Potenciar l'esport universitari

1318

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Pràctiques (Mestre)

1317

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Pràctiques (Psicopedagogia i Pedagogia)

1314

CV/P

Universitat de Girona

 

Projecte de recerca (Imposició òptima aplicada: una aplicació de la microsimulació)

1319

CV/P

Consell d'Eivissa i Formentera

 

UOM a Eivissa i Formentera 2005-2006

1329

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Viatge cultural a Bulgària

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que indica, de forma prèvia, els criteris generals d'assignació pressupostària: prioritzar la dotació de places de professorat permanent a partir de la desdotació i reconvertir les places de professorat no permanent; facilitar el pas dels ajudants no doctors que s'han acreditat a la figura del professor ajudant doctor; i cobrir el dèficit docent en algunes àrees de coneixement. A continuació presenta la modificació de plantilla docent 2006-2007, que afecta els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filosofia i Treball Social, Economia de l'Empresa, Dret Públic, Dret Privat, Química, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Economia Aplicada, Física, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Infermeria i Fisioteràpia i Biologia. Finalment, constata unes errades detectades a la modificació que afecta els departaments de Dret Públic i Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El Rector completa la informació recalcant que l'assignació total de la modificació presentada suposa la quantitat de 263.807,23 euros, la qual cosa fa que enguany s'hi hagin destinat al voltant dels 300.000 euros.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Aprovació, si escau, del document de plantilla del personal d'administració i serveis de la UIB per als anys 2006-2007

El Rector pren la paraula per manifestar que, des del seu punt de vista, es tracta del punt més destacat de l'ordre del dia de la sessió d'avui. Afegeix que amb la presentació d'aquest document es vol donar compliment a una de les previsions del Pla estratègic de la UIB i recorda que l'estructura del PAS és millorable (hi ha molts llocs base i pocs de nivells superiors).

Afegeix que l'aprovació d'aquest document suposarà la possibilitat de promoció de 87 places de funcionaris, amb una inversió de 400.000 euros en dos anys.

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que completa la informació explicant els tres eixos d'actuació prevista: consolidació, promoció i promoció interna horitzontal (l'antiga «funcionarització»). El vicerector remarca que es tracta d'un document consensuat amb els representants dels treballadors públics.

A continuació el Rector dóna la paraula al Gerent, el qual explica de forma detallada el contingut de l'articulat de la proposta d'acord normatiu presentada (annex 4). Així mateix, constata una correcció a l'article 3.7, el qual quedaria de la forma següent: «El personal laboral fix que no accedeixi a cossos específics de funcionari quedarà com a personal laboral i la plaça que ocupa quedarà per extingir i mantindrà el règim laboral i retributiu establert al Conveni col·lectiu vigent», i també una errada a l'article 9.1.b), on no s'ha de parlar de «perlocutiva», sinó de «prelocutiva».

El senyor Rafael Barea Roig agraeix a l'equip rectoral la feina feta, especialment al Gerent i al vicerector. Afegeix que és un bon document, que contribuirà a millorar l'organització de la institució, i es felicita per la solució intel·ligent de la promoció horitzontal.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz s'adhereix a les paraules del senyor Barea i demana que el procés es realitzi amb la major celeritat. Finalment indica que si hi hagués de fer alguna queixa seria que s'hauria hagut de fer amb anterioritat, ja que la proposta es trobava recollida a distints programes a les eleccions de Rector.

Els contesta el Rector.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, del diploma universitari d'Història de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la proposta de diploma universitari d'Història de les Illes Balears presentada per la Facultat de Filosofia i Lletres, el qual aprofita assignatures troncals i obligatòries i, d'acord amb la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes Balears (Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre), correspon a un títol de formació bàsica la càrrega lectiva del qual és de 36 crèdits (annex 5).

El Consell de Govern aprova per unanimitat el diploma universitari d'Història de les Illes Balears.

Punt 6: Curs d'Actualització Professional sobre Gestió de Prevenció de Riscs Laborals. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual explica que s'ha de retirar aquest punt, ja que es troba pendent d'un escrit del Col·legi de Graduats Socials que ratifiqui l'interès en la realització del curs d'actualització.

Punt 7: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic d'estudis oficials de postgrau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que indica que la proposta distribuïda s'ha de substituir per la distribuïda a l'inici de la sessió (annex 6), com a conseqüència dels suggeriments rebuts al document inicialment presentat.

A continuació, la vicerectora de Postgrau explica l'abast i el significat del contingut del calendari acadèmic d'estudis oficials de postgrau i fa notar que el període de classes s'iniciarà el dia 9 d'octubre de 2006.

El doctor Lluís Mas Franch posa de manifest que la planificació que en el moment oportú es va sol·licitar es va exigir abans del calendari, i fa una reflexió. Li contesta la vicerectora de Postgrau i demana disculpes per la situació generada.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana d'introduir-hi una disposició transitòria. Li respon el Rector, que proposa que la vicerectora la redacti.

S'obre un debat, en el qual intervenen el doctor Antoni Socias Salvà i la doctora Esperança Munar Muntaner. Els contesta la vicerectora de Professorat.

El Rector indica que la incorporació de la disposició indicada permetrà flexibilitzar determinats supòsits. Seguidament sotmet a votació la proposta realitzada amb l'afegitó indicat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada pel Rector.

Punt 8: Modificació del pla d'estudis de la diplomatura de Ciències Empresarials

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la petició de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials relativa a la modificació del pla d'estudis de la diplomatura de Ciències Empresarials, amb la inclusió de dues matèries optatives: Inversió en Borsa i Inversió en Bons, Futurs i Opcions.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació del pla d'estudis de la diplomatura de Ciències Empresarials presentada (annex 7).

Punt 9: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per a l'any acadèmic 2006-2007

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, el qual indica que a la Junta de Degans i Directors de Centre es va demanar l'ajornament d'aquest punt perquè en reiterades ocasions s'ha demanat de modificar els criteris de distribució. Afegeix que els degans i directors de centre consideren que s'haurien de modificar els criteris de repartiment i per, tant, a la propera sessió del Consell de Govern del mes de juliol es durà una nova proposta de convocatòria de places d'alumnes col·laboradors.

El Consell de Govern ajorna aquest punt per a la propera sessió.

Punt 10: Elecció d'un membre de la Comissió de Bioètica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, el qual recorda que a la darrera sessió del Consell de Govern es va aprovar la modificació de la Comissió de Bioètica. El vicerector proposa que el nou membre sigui el senyor Antoni Marí Enseñat, del qual s'ha repartit el currículum (annex 8).

El Consell de Govern aprova per unanimitat el nomenament proposat.

Punt 11: Elecció d'un representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica

El Rector explica la motivació de l'elecció d'un representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica (annex 9): la senyora Marta Carrió Palou, com a presidenta del Consell d'Estudiants, havia resultat designada representant dels estudiants al Consell de Govern i, en virtut d'aquesta designació, elegida representant dels estudiants al Consell Social i a les comissions indicades, i atès que aquesta senyora ha perdut la condició de representant dels estudiants perquè ja no és la presidenta del Consell d'Estudiants, cal substituir-la.

Així mateix, el Rector aprofita l'ocasió per felicitar el senyor Joan Enseñat Rodríguez com a nou president del Consell d'Estudiants en substitució de la senyora Carrió Palou.

El Rector demana al representant dels estudiants present si hi ha candidats que es vulguin presentar a l'elecció. El senyor Joan Enseñat Rodríguez es presenta per a la Comissió Electoral i per al Consell Social. No es presenta ningú per a la Comissió Acadèmica, ja que el senyor Joan Enseñat Rodríguez ja n'és membre.

Sense necessitat de fer cap votació, atès que és l'únic candidat presentat, el senyor Joan Enseñat Rodríguez és proclamat membre del Consell Social i de la Comissió Electoral.

Punt 12: Informació del projecte UIBdigital

El Rector dóna la paraula al doctor Gabriel Fontanet Nadal, que explica de forma detallada el contingut del document «Projecte UIBdigital planificació estratègica en l'àmbit de les tecnologies de la informació» (annex 10) i indica els distints grups de treball que planteja: entorn de treball en col·laboració, Gradus, plataforma de teleeducació, gestió d'identitats, signatura digital i web.

El Rector recorda que el text presentat no s'ha de dur a aprovació, sinó a informació, i demana que tots els suggeriments que es vulguin fer es facin arribar al delegat del Rector.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Josefa Donoso Pardo per demanar aclariments en relació amb el grup de treball web; la doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la feina feta, tot i que fa notar que falta indicar les persones responsables corresponents. Així mateix, la doctora Garcias Gomila remarca la necessitat que mitjançant el programa Agora/Gradus es pugui donar publicitat a les notes parcials.

Els contesta el doctor Gabriel Fontanet Nadal, el qual indica explícitament que el nom dels responsables es farà públic oportunament a la pàgina web del CTI@UIB , una vegada se n'hagi donat compte al Consell de Govern el dia d'avui.

Punt 13: Ajudes per estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta la relació d'estades breus de professors convidats corresponent al segon semestre de 2006, un cop avaluades les vint-i-sis sol·licituds presentades per la Comissió Avaluadora de l'OSR, d'acord amb la normativa per a la concessió d'ajudes per estades breus de professors convidats (Acord normatiu 6381/2002, de 5 de novembre). Indica que s'han rebutjat cinc sol·licituds perquè els investigadors sol·licitants no eren doctors, una perquè l'estada de l'investigador era inferior a tres setmanes i una més perquè el centre de provinença de l'investigador no era estranger.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 11).

Punt 14: Complements retributius del professorat

La vicerectora de Professorat explica l'assignació de distints complements retributius del professorat (annex 12):

¿ El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (renovació i nova adjudicació).
¿ El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 15: Aprovació, si escau, de les normes reguladores de la jornada, els permisos i les vacances del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB

El vicerector d'Ordenació Acadèmica, en absència del Rector, dóna la paraula al Gerent, el qual, en primer lloc, explica la motivació de la presentació a aprovació d'aquest nou acord normatiu pel qual s'aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos i les vacances del PAS funcionari de la UIB. Indica que aquest nou acord és conseqüència de l'aprovació del pla Concilia corresponent a l'Administració general de l'Estat i del seu anàleg en l'àmbit de l'Administració autonòmica.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa indica que pròximament es realitzaran negociacions en l'àmbit del personal docent.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les normes reguladores de la jornada, els permisos i les vacances del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB (annex 13).

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa:

a) De l'estat actual del procés de reforma de la LOU i indica que hi ha un darrer document del mes de maig i afegeix que la CRUE hi ha realitzat una sèrie d'observacions que avui mateix es faran públiques a la pàgina web de la UIB. Seguidament indica que el problema que s'ha de resoldre és la transició del sistema d'habilitació nacional al nou sistema que s'implanti i explica que en els moments actuals es planteja la possibilitat o bé de modificar la redacció de l'article 14 del Reial decret 774/2002, de 26 de juliol, o bé de treure una convocatòria de procediment d'habilitació amb 0 places en determinats supòsits o bé d'interpretar el contingut de l'article 14 esmentat.

b) De l'estat del doctorat actual, que es prorroga fins a l'any acadèmic 2008-2009.

c) De la situació de l'EEES, en el qual s'està pensant a replantejar el catàleg de títols oficials, i sembla que el nou camí que s'està obrint fa referència a un augment de l'autonomia universitària en el seu disseny.

d) De la possibilitat que el CAP es realitzi un any més.

e) De l'aprovació, per part de la Comissió de Coordinació del Consell de Coordinació Universitària, de la forquilla dels preus dels postgraus entre els 13 i els 28 euros per crèdit, i d'entre 780 i 1.680 euros per als màsters de 60 crèdits.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa del següent:

a) En el Consell de Coordinació Universitària va tenir lloc un ampli debat sobre la modificació que es planteja del dit consell.

b) S'han presentat al Consell de Direcció diferents propostes de programació (termporalització) d'assignatures i indica que la tramitació serà: aprovació pel Consell de Direcció, aprovació per la Comissió Acadèmica i informació al Consell de Govern de l'actuació realitzada.

c) El canvi en la direcció de l'Oficina d'Harmonització i Convergència Europea, atès que l'actual directora abandona l'illa per motius familiars.

El vicerector d'Estudiants informa sobre la realització de les proves de selectivitat. Afegeix que les notes sortiran publicades el proper 23 de juny, però que si es pot avançar aquesta publicació, s'avançarà.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de:

a) L'inici de les obres de can Oleo i de la seu universitària de Menorca a Alaior, així com de la inauguració dels nous laboratoris d'Arquitectura Tècnica i les obres que ha de realitzar el COFIU. Acabant aquest bloc, afegeix que el proper dia 15 de juliol començaran les obres d'ampliació de l'edifici Ramon Llull.

b) A partir del dia 1 de juliol de 2006 s'iniciarà l'asfaltat definitiu de la carretera de Valldemossa i al mes de setembre es lliuraran definitivament les obres.

La vicerectora de Postgrau informa de l'estat actual de la segona convocatòria dels títols oficials de postgrau (2007-2008), així com de les propostes presentades i rebutjades.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana per la resolució de projectes ECTS per al proper any acadèmic. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

Punt 17: Afers de tràmit

 1. Col·laboradors honorífics

  No n'hi ha.

 2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

  El Consell de Govern aprova les convocatòries de concursos d'accés a les places dels cossos docents que s'indiquen a continuació i les comissions que han de jutjar els candidats (annex 14):

  Categoria: TU
  Departament: Física
  Àrea de coneixement : Enginyeria de la Construcció
  Perfil: El propi de l'àrea

  Categoria: TU
  Departament: Dret Privat
  Àrea de coneixement : Dret Mercantil
  Perfil: El propi de l'àrea

  Categoria: CU
  Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
  Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació
  Perfil: Pedagogia de la inadaptació social

  A continuació el Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat que s'indiquen a continuació (annex 15):

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Física
  Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques
  Perfil docent: Mètodes constructius (estudis d'Arquitectura Tècnica)

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
  Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical
  Perfil: Formació vocal i auditiva. Educació artística. Agrupacions musicals I. Pràcticum de mestre en educació musical

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
  Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical
  Perfil: Llenguatge musical I. Llenguatge musical II. Formació rítmica i dansa. Pràcticum de mestre en educació musical

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
  Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva
  Perfil: Aprenentatge i desenvolupament motor. Educació física i la seva didàctica I. Educació física i la seva didàctica II. Pràcticum de mestre en Educació Física

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Filosofia i Treball Social
  Àrea de coneixement : Treball Social i Serveis Socials
  Perfil: El propi de l'àrea

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement : Arquitectura i Tecnologia de Computadors
  Perfil: Informàtica industrial i Fonaments de computadors

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica
  Perfil: Xarxes de comunicacions mòbils i projectes

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement : Enginyeria de Sistemes i Automàtica
  Perfil: Automatització industrial i sistemes integrats de fabricació

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement
  : Enginyeria de Sistemes i Automàtica
  Perfil: Xarxes de comunicacions industrials i sistemes encastats

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  Àrea de coneixement : Matemàtica Aplicada
  Perfil: Àlgebra dels estudis de Gestió i Sistemes i mètodes matemàtics III dels estudis de LE i LADE

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Biologia
  Àrea de coneixement : Producció Vegetal
  Perfil: Producció vegetal i jardineria mediterrània

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Biologia
  Àrea de coneixement : Enginyeria Agroforestal
  Perfil: Enginyeria del medi rural i projectes

  Categoria: professor col·laborador
  Departament: Psicologia
  Àrea de coneixement : Psicologia Social
  Perfil: Psicologia social de les organitzacions

  Categoria: professor ajudant doctor
  Departament: Dret Privat
  Àrea de coneixement : Dret Civil
  Perfil: El propi de l'àrea

  Categoria: professor ajudant doctor
  Departament: Economia de l'Empresa
  Àrea de coneixement : Organització d'Empreses
  Perfil: El propi de l'àrea

  Categoria: professor ajudant doctor
  Departament: Psicologia
  Àrea de coneixement : Psicobiologia
  Perfil: Fonaments de neurociència

  Categoria: professor contractat doctor
  Departament: Dret Públic
  Àrea de coneixement : Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
  Perfil: Docència i recerca pròpies de l'àrea, amb preferència en l'àmbit de la protecció internacional dels drets humans i el dret internacional penal

  Categoria: professor ajudant doctor
  Departament: Dret Públic
  Àrea de coneixement : Dret Internacional Privat
  Perfil docent: Dret del comerç internacional i Dret processal civil internacional
  Perfil investigador: Comerç electrònic

 3. Llicències d'estudis
 4. No n'hi ha.

 5. Sabàtics

  El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Francisco José Perales López, professor titular d'universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2006 i el 30 de juny de 2007 al Laboratori de Sistemes de l'Institut d'Investigacions Tecnològiques de la Universitat de Santiago de Compostel·la, al Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i a la Universitat d'Edimburg (Regne Unit) (annex 16).

  De la mateixa manera, el Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Gabriel Amengual Coll, catedràtic d'universitat del Departament de Filosofia i Treball Social, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2006 i el 30 de setembre de 2007 a la Universitat Westfaliana Wilhelm de Münster (Alemanya) (annex 17).

 6. Altres

  No n'hi ha.

Punt 18: Precs i preguntes

No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE JUNY DE 2006

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Mercè Gambús Saiz
 4. Francesca Salvà Mut
 5. Gabriel Moyà Niell
 6. Francesca Garcias Gomila
 7. Miquel Rafael Tortella Feliu
 8. Margalida Gili Planas
 9. Joan Ernest de Pedro Gómez
 10. Catalina Cantarellas Camps
 11. Maria Llompart Bibiloni
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. Luis Francisco Piña Saiz
 14. M. Isabel Baltasar Quesada
 15. Rafael Barea Roig
 16. Joan Enseñat Rodríguez
 17. M. Dolors Forteza Forteza
 18. Joan Mas Vives
 19. Antoni Socias Salvà
 20. Antoni Llull Gilet
 21. Josep Servera Baño
 22. Josefa Donoso Pardo
 23. Irene Nadal Gómez
 24. Gabriel Oliver Codina
 25. Lluís Mas Franch
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Gabriel Fontanet Nadal
 28. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 29. Francesca Lladó Pol
 30. Francisco Muñoz Izquierdo
 31. Esperança Munar Muntaner
 32. Sergio Alonso Oroza
 33. Avel·lí Blasco Esteve
 34. Lluís Garau Juaneda