Consell de Govern

A les 10 hores del dia 16 de març de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Ramón Oliver Herrero i el professor Carlos Moreno Gómez, per motius acadèmics.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda als representants dels estudiants claustrals que s'incorporen com a nous membres del Consell de Govern, arran de les darreres eleccions d'aquests al Claustre:

Sr. Bartomeu Coll Bosch (estudiant de Psicologia, primer cicle)
Sr. Joan Jiménez Llinàs (estudiant de Mestre, primer cicle)
Sr. Guillem Colom Montero (estudiant de Filologia Anglesa, primer cicle)
Sr. Manuel Oliva Cervera (estudiant de la UOM, segon cicle)
Sr. Joan Enseñat Rodríguez (estudiant d'Economia, segon cicle)
Sr. Pau Cortès Mascaró (estudiant de Biologia, segon cicle)
Sra. Antonia Martín Perdiz (estudianta de tercer cicle, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia)

Finalment el Rector assenyala que el senyor Joan Enseñat Rodríguez substitueix la senyora Aina M. Vidal Font, atesa la dimissió d'aquesta, per motius personals.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2005.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1078

AM

Mercadona, SA

 

Genèric

1054

Addenda

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Accés a la Biblioteca Digital de Catalunya

1077

AM

Centre Tecnològic Balear de la Fusta, CETEBAL

 

Arquitectura Tècnica

1081

CV/P

Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL

 

Beca de col·laboració (gestió ambiental i energies renovables)

0905

CV/P

IP Learning e-ducativa, SL

 

Cessió gratuïta (Campus Virtual e-ducativa)

1088

CV/P

Universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i Organisme Autònom Parcs Nacionals

 

Doctorat interuniversitari (Educació Ambiental)

1082

AM

Haroldo Laya Fanfano

 

Donació (llibres)

1083

CV/P

IMASTE IPS, SL

 

Fòrum d'ocupació

1085

CV/P

Fundació Yannick i Ben Jakober

 

Gestió de biblioteques

1087

CV/P

Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca

 

Igualtat d'oportunitats

1076

AM

Fundació Mateu Orfila, d'investigació en salut, de les Illes Balears

 

Infermeria (especialitat Obstetricoginecològica)

1071

CT

Portal Universia, SA

 

Portal de cursos

1089

CV/P

Conselleria d'Interior

 

Postgrau (Especialista Universitari en Dret Local)

1086

CV/P

Institut d'Estratègia Turística, INESTUR (Conselleria de Turisme)

 

Quarter d'Intendència, can Fàbregues i can Serra

1090

AM

Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

 

Treballs i estudis (ordenació territorial i urbanística)

1080

CV/P

Institut d'Estudis Fiscals

 

XII Encuentro de Economía Pública

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia de l'Empresa, Economia Aplicada, Dret Públic, Filosofia i Treball Social, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Infermeria i Fisioteràpia i Psicologia (annex 3).

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada.

Punt 4: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per al curs 2005-2006

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que indica, en primer lloc, que s'ha lliurat un nou document en què s'incorporen a la proposta inicial els estudis de segon cicle (annex 4). També en destaca una errada, atès que els estudis d'Enginyeria Informàtica han de figurar sense limitació de places.

A continuació explica les modificacions respecte a l'any passat:

 • En els estudis d'Educació Social es produeix una ampliació de places ofertes, de 60 a 120, com a conseqüència de la creació d'un nou grup.
 • En els estudis d'Infermeria es disminueix el nombre de places ofertes respecte de l'any anterior a Eivissa, que passa de 25 a 18, i a Menorca, que passa de 25 a 15, d'acord amb la capacitat dels centres sanitaris que han d'acollir l'alumnat en pràctiques. Així mateix, constata l'augment de places per a aquests estudis a Palma, que passen de 100 a 110. Finalment, assenyala, a petició del director de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia, que aquest centre s'ha de pronunciar sobre la proposta pròximament.
 • La proposta inclou la limitació de places als dos nous estudis que s'han d'impartir a l'Escola Universitària Alberta Giménez: Periodisme i Comunicació Audiovisual. El vicerector afegeix que resta pendent l'homologació d'aquests títols per part del Govern.

Finalment, el Rector indica que el nou grup d'Educació Social correspon a un grup virtual exclusivament en línia que pot tenir alumnes d'altres àmbits geogràfics, i considera que aquesta iniciativa suposa un pas més en l'oferta d'estudis.

La doctora Irene Nadal Gómez demana aclariments sobre els estudis de Dret, que l'any que ve s'impartiran a les seus, atès que no figura la distinció de Menorca i Eivissa i Formentera. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica. El Rector proposa que hi hagi limitació de places a Menorca i a Eivissa i Formentera, de 25 places a cada seu.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, amb les modificacions assenyalades pel que fa als estudis de Dret i d'Enginyer en Informàtica, i s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2005-2006

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que constata una modificació a la documentació que s'ha lliurat en mà abans d'iniciar la sessió, relativa a la inclusió de l'activitat de les facultats i escoles en relació amb l'alumnat de nou ingrés (segon paràgraf del punt 3.a).

A continuació intervé el senyor Alejandro Aparicio Díaz, que demana aclariments sobre el tancament de les actes. La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la feina feta i també insisteix en la intervenció del senyor Alejandro Aparicio Díaz. Es proposa avançar les dates de lliurament d'actes que figuren al punt 4. El doctor Eugeni Aguiló Pérez intervé per fer matisacions a la intervenció anterior. El Rector proposa les dates de 3 de març de 2006 i 14 de juliol de 2006, per a les convocatòries de febrer i juny respectivament.

Tot seguit intervé el doctor Gabriel Oliver Codina, que assenyala que al calendari no figura la interrupció de classes, com és costum, durant el període d'exàmens de les assignatures del primer quadrimestre. S'accepta la proposta per part del Rector, que indica que el primer paràgraf del punt 3.a) quedaria de la manera següent: «El període de classes de les assignatures serà el comprès entre el 3 d'octubre de 2005 i el 27 de gener de 2006 i entre el 20 de febrer i el 31 de maig de 2006».

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb la inclusió de les modificacions de les dates relatives als terminis per lliurar les actes i la proposta del doctor Gabriel Oliver Codina, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l'AQUIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica que la modificació que es planteja és l'adaptació dels Estatuts de l'AQUIB a la legislació autonòmica. Afegeix que s'hi han incorporat una sèrie d'articles (19, 20, 27 i 28) relatius a la figura del secretari i a les funcions d'aquest, així com del règim comptable i l'aprovació dels comptes. En general s'hi han incorporat una sèrie de millores tècniques.

El Rector sotmet a votació la modificació dels Estatuts de l'AQUIB, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la capacitat docent i càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2004-2005

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que indica que a la documentació facilitada es constaten uns petits errors numèrics que afecten els departaments de Biologia i Química. També assenyala la incidència important que poden tenir en el COA aspectes com els següents: les experiències pilot de determinats estudis d'adequació a l'espai europeu d'educació superior, els estudis en línia, la tutorització d'alumnes en programes de mobilitat, la matrícula del segon quadrimestre i el pràcticum de Mestre.

La vicerectora destaca aquestes qüestions i la incidència sobre la plantilla, i així mateix recorda que les vacants de professorat que es puguin produir han de ser resoltes pels òrgans de la UIB.

La doctora Francesca Garcias Gomila constata l'error a l'enunciat del punt, que hauria de dir «de l'any acadèmic 2005-2006» en lloc de «per a l'any acadèmic 2004-2005». A continuació demana alguns aclariments. El doctor Lluís Mas Franch demana aclariments sobre les xifres que figuren a la casella de Doctorat. El doctor Josep Servera Baño no està d'acord amb la intervenció de la doctora Francesca Garcias Gomila pel que fa a l'error constatat a l'enunciat del punt, en el sentit que els resultats són relatius a l'any acadèmic 2004-2005. Intervenen el Rector i la vicerectora de Professorat, que indiquen que es modificarà la part final de la denominació del punt i en lloc de dir: «per a l'any acadèmic 2004-2005», dirà: «de l'any acadèmic 2004-2005».

El Consell de Govern aprova per unanimitat la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2004-2005 (annex 7).

Punt 8: Proposta al Claustre de nomenament de Síndic/a de Greuges de la UIB

El Rector recorda que el mandat de cinc anys que preveuen els Estatuts per al Síndic de Greuges ha finalitzat i destaca que el Consell de Govern és l'òrgan encarregat de proposar una candidatura al Claustre perquè n'elegeixi un altre, si escau, mitjançant una majoria qualificada (majoria absoluta).

A continuació el Rector fa un resum del currículum de la candidata que proposa el Consell de Direcció per a aquest càrrec, la doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Així mateix assenyala que aquesta proposta no exclou que se'n puguin presentar d'altres, tal com es va exposar a les juntes de Degans i Directors de Centre i de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.

Finalment el Rector agraeix l'excel·lent feina realitzada per la Síndica de Greuges, doctora Montserrat Casas Ametller. Tot seguit proposa votar la candidatura de la doctora Gianotti, atès que no se'n fan de noves, mitjançant votació secreta. El resultat és el següent: 36 vots a favor i 4 en blanc. La proposta es durà a la sessió extraordinària del Claustre que oportunament es convocarà.

Punt 9: Normativa per als usuaris dels recursos informàtics i de comunicacions de la UIB

El Rector exposa que a les reunions de la Junta de Degans i Directors de Centre i de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca es varen fer observacions a la normativa per als usuaris dels recursos informàtics i de comunicacions de la UIB, que avui s'havia de tractar, perquè es considera excessivament rígida. Per tant el Rector assenyala que aquest punt es retira de l'ordre del dia d'avui i es tractarà en una propera sessió.

Punt 10: Reconeixement de la tutorització d'alumnes que participen en el programa de mobilitat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que matisa la denominació del punt que hauria de fer referència als programes, en plural, de mobilitat.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana sobre els programes de mobilitat que gestiona el Servei de Relacions Internacionals i si aquests afecten tot l'alumnat, la possibilitat d'acumular crèdits i quin és l'àmbit d'aplicació de l'exempció. La vicerectora de Relacions Exteriors concreta que els programes a què es refereix són els gestionats des del seu vicerectorat i que s'aplicaran amb posterioritat al treball realitzat, això és, que l'exempció s'aplicarà l'any següent, i que no és partidària de l'acumulació de crèdits.

També intervé el doctor Maurici Mus Amézquita, que planteja la qüestió de la mobilitat dels alumnes de doctorat. Li respon el Rector. El doctor Gabriel Oliver Codina assenyala que és partidari de la possibilitat d'acumulació de crèdits i d'incentivar la mobilitat. El senyor Joan E. de Pedro Gómez proposa reconsiderar la normativa. La vicerectora de Professorat es manifesta contrària a l'acumulació de crèdits. La doctora Rosa I. Rodríguez Rodríguez fa una proposta. Finalment la vicerectora de Relacions Exteriors fa una recapitulació del tema i proposa la inclusió del nom dels programes de mobilitat (Sòcrates-ERASMUS, SICUE-Sèneca, Intercanvi d'alumnat en el marc de convenis bilaterals, alumnat visitant i Programa de beques de pràctiques en països empobrits), que la tutorització afecti els alumnes que van a fer una part dels estudis fora i aquells que vénen a fer una part dels seus estudis a la UIB, que la tutorització d'alumnes es pugui acumular durant dos anys i que les exempcions es comencin a aplicar l'any acadèmic 2005-2006.

El Rector sotmet a votació la proposta de la vicerectora, que s'aprova per 32 vots a favor i 1 abstenció (annex 8).

Punt 11: Divisió del Departament de Ciències de l'Educació

El Rector fa una introducció del tema i assenyala que els criteris fins ara aplicats en la divisió de departaments també es compleixen en aquest cas. Afegeix que el decret estatal sobre creació de departaments encara no s'ha aprovat i la normativa interna de la UIB tampoc.

A continuació el Rector dóna la paraula al director del Departament de Ciències de l'Educació, doctor Josep A. Pérez Castelló, que fa una exposició detallada de la situació que ha dut a la divisió d'aquest departament i, en particular, a la mateixa dimensió del Departament. Assenyala que els nous departaments que es creen són: el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, que integrarà les àrees de coneixement de Teoria i Història de l'Educació, Didàctica de l'Expressió Musical, Música, Didàctica de l'Expressió Plàstica i Educació Física i Esportiva; i el Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, que integrarà les àrees de coneixement de Didàctica i Organització Escolar i Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

El professorat que imparteix l'àrea de coneixement de Doctrina Catòlica i la seva Didàctica s'integrarà en el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

El doctor Antoni Socias Salvà intervé per fer una reflexió i felicita el doctor Pérez Castelló pel consens obtingut. El Rector agraeix al doctor Pérez Castelló la feina feta.

El Rector sotmet a votació la proposta d'acord normatiu pel qual se suprimeix el Departament de Ciències de l'Educació i, en conseqüència, es creen dos nous departaments, que s'aprova per unanimitat (annex 9).

Punt 12: Eleccions de representants dels estudiants a les comissions que provenen del Consell de Govern

El Rector indica que, ateses les eleccions de representants dels estudiants al Claustre que varen tenir lloc el dia 16 de desembre de 2004 i les eleccions dels estudiants claustrals al Consell de Govern del dia 23 de febrer de 2005, correspon, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la UIB i d'acord amb el que disposa l'Acord normatiu 3929/1998, de 21 de març, pel qual es crea una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, d'elegir els representants dels estudiants a les diverses comissions que depenen del Consell de Govern (annex 10):

 • Comissió Econòmica: es presenta un sol candidat, i atès que hi ha un sol lloc per cobrir, no és necessari realitzar cap elecció. Per tant, formarà part de la comissió indicada el senyor Joan Enseñat Rodríguez.
 • Comissió Electoral: es presenta un sol candidat i el lloc per cobrir és un, per tant queda elegit aquest candidat, el senyor Bartomeu Coll Bosch. El Rector indica que l'any passat es va renovar un dels dos membres que formen part d'aquesta comissió en representació dels estudiants i que va resultar elegit el senyor Alejandro Aparicio Díaz, i atès que la durada del mandat dels representants de l'alumnat, en virtut del que estableix l'article 91.1, darrer paràgraf dels Estatuts, és de dos anys, ara es renova l'altre membre.
 • Comissió Acadèmica: es presenten com a candidats cinc estudiants, i atès que aquest és el nombre d'estudiants que han de formar part de la comissió indicada, a partir d'ara formaran part de la Comissió Acadèmica el senyor Bartomeu Coll Bosch, el senyor Alejandro Aparicio Díaz, el senyor Guillem Colom Montero, el senyor Manuel Oliva Cervera i el senyor Joan Enseñat Rodríguez.
 • Comissió d'Investigació: es presenten com a candidats dos estudiants, i atès que aquest és el nombre d'estudiants que han de formar part de la comissió indicada, a partir d'ara formaran part de la Comissió d'Investigació el senyor Miquel A. Capó Navarro i la senyora Antonia Martín Perdiz.
 • Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat: es presenta un sol candidat, i atès que hi ha un sol lloc per cobrir, no és necessari realitzar cap elecció. Per tant formarà part d'aquesta comissió el senyor Xavier Llobera Franch.
 • Consell Social: es presenta un candidat, i atès que hi ha un sol lloc per cobrir, no és necessari realitzar cap elecció. Per tant formarà part del Consell Social el senyor Alejandro Aparicio Díaz.

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa del temes següents:

a) De la implantació d'un nou grup d'estudis de Dret a partir del proper any acadèmic a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera i també a Palma mitjançant el sistema de Campus Extens. Pel que fa a les seus universitàries, aquests estudis s'impartiran en substitució dels estudis de Psicopedagogia.

b) De l'elaboració del catàleg de titulacions i de la creació de diversos grups de treball en el si del Consell de Coordinació Universitària, i de l'estat dels treballs.

c) De la reunió de rectors del grup d'universitats denominat G9, en què es va tractar de l'ampliació del nombre d'assignatures que s'imparteixen a través de Campus Virtual Compartit de 42 actuals a 69 l'any vinent i de la impartició conjunta d'un títol propi de postgrau sobre tecnologies de la informació aplicades a l'educació, que dirigirà el doctor Jesús Salinas Ibáñez.

d) Del projecte de modificació de la LOU, prevista abans de l'estiu.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la reunió de la CASUE, que va tenir lloc a Sevilla, en relació amb els temes d'ordenació acadèmica, de professorat i de postgrau i, en particular, completa la informació relativa a ordenació acadèmica, com és el calendari acadèmic.

També informa sobre els nous criteris de l'ANECA per a l'avaluació del professorat.

La vicerectora de Professorat informa de la reunió de la CASUE en relació amb temes de professorat i comenta les modificacions del decret d'habilitació del professorat, així com l'estat d'elaboració del nou decret i, en particular, la problemàtica sobre l'associació de professors amb àrees de coneixement, la dedicació del professorat i la necessitat de flexibilització. També informa dels mecanismes de prejubilació que apliquen certes universitats.

Finalment informa de les gestions sobre la possible acreditació dels professors titulars d'escola universitària doctors com a titulars d'universitat.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de les convocatòries dels programes Juan de la Cierva i Ramón y Cajal, publicades al BOE del dia 8 de març de 2005.

A continuació informa que enguany s'han concedit tres milions d'euros dels fons FEDER, dels quals 2.300.000 euros van destinats a la construcció de nous edificis al campus i 700.000 euros a la xarxa de comunicacions.

El vicerector d'Estudiants informa del Fòrum de l'Ocupació de la UIB que es realitza al campus avui i demà, en què els representants dels sectors implicats valoraran el resultat de la trobada entre universitaris i empreses.

La vicerectora de Relacions Exteriors posa a l'abast el primer informe de situació de l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats de la UIB (annex 11).

A continuació informa del programa Voluntariat UIB, on es reflecteixen les dades estadístiques a gener de 2005 i les distintes activitats de formació que estan en marxa (annex 12).

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de la reunió del Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU) i del nomenament del gerent d'aquest consorci.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa de la reunió de la CASUE a Sevilla en matèria de postgrau.

També informa de les línies de treball del seu vicerectorat, com és ara l'aprovació del model de sol·licitud de declaració d'interès en projectes de postgrau i la tramesa per correu electrònic d'aquest model. També informa de l'organització de jornades informatives en relació amb els estudis de postgrau i de l'elaboració del reglament de funcionament de la comissió d'estudis de postgrau de la UIB.

Finalment informa que es faran reunions dels departaments amb el Rector i amb membres del Consell de Direcció, amb un ordre del dia a proposta dels departaments.

El Gerent demana, després de fer una exposició dels motius, l'autorització del Consell de Govern per a la renegociació del préstec amb el Banco Santander Central Hispano per tal d'ajornar-ne l'amortització, com a forma de compensar el deute de la Universíada. El Consell de Govern autoritza la renegociació i acorda de sotmetre aquest acord a la ratificació del Consell Social.

S'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Francesca Garcias Gomila en relació amb la matrícula de les assignatures de Campus Virtual Compartit, que actualment es tanca a final d'octubre, i considera que s'hauria de preveure abans d'iniciar el segon quadrimestre.

També demana sobre el termini per sol·licitar places d'habilitació per enguany.

El doctor Antoni Llull Gilet fa unes reflexions sobre els criteris d'avaluació de l'ANECA i sobre la situació dels TEU doctors.

Responen a les intervencions el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i la vicerectora de Professorat.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 13):

 • Senyora Denise Gastaldo com a col·laboradora honorífica del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, per a l'any acadèmic 2004-2005.
 • Senyor Pere Ollers Vives com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2004-2005.
 • Senyora Graciela de Armas Bermúdez com a col·laboradora honorífica del Departament de Química, per a l'any acadèmic 2004-2005.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern acorda d'aprovar les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (annex 14):

Categoria: professor col·laborador
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Llenguatges i Sistemes

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les següents llicències per estudis (annex 15):

 • Sr. José Javier González de Alaiza Cardona, ajudant d'universitat, del Departament de Dret Privat, al Centre for Comercial Law Studies de la Queen Mary, Universitat de Londres (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 de març i el 31 d'agost de 2005, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 • Sra. Marta Marcos Moreno, ajudanta, del Departament de Física, a la Universitat de La Rochelle (França), pel període comprès entre l'1 de març i el 30 de setembre de 2005, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 • Sr. Vicente Fernández López, ajudant del Departament de Física, a l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), de Bolonya (Itàlia), pel període comprès entre l'1 de març i el 30 de setembre de 2005, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.
 • Sra. Alícia Magdalena Sintes Olives, titular d'escola universitària, del Departament de Física, a l'Albert Einstein Institut, Max Planck Institut für Gravitationsphysik de Golm, Postdam (Alemanya), pel període comprès entre l'1 de març i el 15 de juny de 2005, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants.

d) Retribucions del professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha una professora, Maria Llompart Bibiloni, que ha demanat augment de càrrega docent fins a 9 crèdits (annex 16), i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

Tot seguit la vicerectora de Professorat explica que el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2005, va acordar de retirar el complement que percep la doctora M. del Carme Orte Socias com a associada de 3 hores per la impartició de l'assignatura 1431, Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil, als estudis de Psicopedagogia del projecte Campus Extens illes, a partir del dia 7 de febrer de 2005, a petició de la persona interessada i amb el vistiplau de la directora de Campus Extens.

Així mateix, el Consell de Direcció va acordar d'atorgar aquest complement al professor Josep L. Oliver Torelló, que s'encarregarà d'impartir l'assignatura esmentada en substitució de la professora Orte, del Departament de Ciències de l'Educació.

S'aproven per unanimitat les propostes dels complements retributius de professorat presentades.

Finalment, el Rector indica que les propostes aprovades es traslladaran al Consell Social perquè les autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa aplicable.

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 15: Precs i preguntes

El doctor Gabriel Oliver Codina demana quin és el nom oficial de la nostra universitat.

A continuació intervé com a director de l'Escola Politècnica Superior sobre l'estat actual de les instal·lacions de l'edifici Anselm Turmeda i la seva repercussió en la qualitat de l'ensenyament. S'inclou com a annex un resum d'aquesta intervenció (annex 17). Li responen el Rector i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

El doctor Maurici Mus Amézquita fa una reflexió sobre la impartició en línia del títol conduent a la diplomatura d'Educació Social i assenyala que s'hauria de facilitar la matriculació en línia als alumnes no catalanoparlants. Li respon el Rector que s'està elaborant el disseny d'una nova pàgina web en català, castellà i anglès.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que des del programa AGORA es puguin emetre certificats acadèmics en anglès. A continuació insisteix en la situació dels edificis, d'acord amb la línia exposada pel doctor Gabriel Oliver Codina. Finalment fa una pregunta sobre els complements retributius autonòmics del professorat i una altra sobre els concursos d'accés. Li responen el Rector i la vicerectora de Professorat.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz agraeix les intervencions anteriors en relació amb l'estat dels edificis i demana una valoració sobre el nou sistema d'impressió a les aules informàtiques. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2005

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Mercè Gambús Saiz
 4. Francesca Salvà Mut
 5. Francesca Garcias Gomila
 6. Margalida Miró Bonet
 7. Joan Ernest de Pedro Gómez
 8. Maurici Mus Amézquita
 9. Joan Mas Vives
 10. Gabriel Oliver Codina
 11. Manuel Oliva Cervera
 12. Joan Ensenyat Rodríguez
 13. Guillem Colom Montero
 14. Alejandro Aparicio Díaz
 15. Bartomeu Coll Bosch
 16. Francesc Escanellas Garcias
 17. Luis Francisco Piña Saiz
 18. M. Isabel Baltasar Quesada
 19. Andreu Crespí Plaza
 20. Gabriel Fontanet Nadal
 21. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 22. Irene Nadal Gómez
 23. Josep Servera Baño
 24. Antoni Llull Gilet
 25. Miquel Rafael Tortella Feliu
 26. Josefa Donoso Pardo
 27. Margalida Gili Planas
 28. Margalida Payeras Llodrà
 29. Antoni Socias Salvà
 30. Lluís Mas Franch
 31. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 32. Francisco Muñoz Izquierdo
 33. Francesca Lladó Pol
 34. Esperança Munar Muntaner
 35. Sergio Alonso Oroza
 36. Eugeni Aguiló Pérez
 37. Gabriel Moyà Niell
 38. Antonia Martín Perdiz
 39. Rafael Barea Roig
 40. Catalina Costa Bonet
 41. Avel·lí Blasco Esteve
 42. Lluís Garau Juaneda