Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 16 de novembre de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el vicerector Avel·lí Blasco i el professor Perfecto Cuadrado.

Abans d'iniciar la sessió el Rector felicita la professora Isabel Moreno Castillo i el professor Andreu Palou Oliver amb motiu de la seva reelecció com a directors dels departaments de Biologia i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, respectivament.

També felicita el professor Miquel Masot Miquel pel seu nomenament com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2000 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 26 d'octubre de 2000.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que, en absència del vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb l'Acadèmia d'Educació Física P. F. Lesgaft.

Amb l'Escola Balear de l'Esport.

Amb el Consorci Mirall-Palma-Centre.

Amb l'Ateneu Alcari.

Amb el Grup d'Educadors de Carrer.

Amb l'Associació Marginats - La Sapiència.

Amb l'Associació Pare Montalvo.

Amb l'Ajuntament de Palma.

Amb Grid Systems, SA, i Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

Amb Telefónica Servicio y Contenidos por la Red, SA (TSCR).

Amb el Consell de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, la Fundació AENA, la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Lluís.

Amb la Comunitat Autònoma de les IIles Balears i la Fundació Universíada.

Amb la Conselleria d'Innovació i Energia.

Amb la Conselleria de Treball i Formació.

Amb l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa.

Amb la Universitat Complutense de Madrid.

Amb el Consell de Mallorca.

Amb l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Amb l'Ajuntament de Felanitx.

Amb el Consell de Mallorca.

Amb el Consorci Mirall-Palma-Centre.

Amb diverses entitats (MODEL).

Amb l'Ateneu Alcari.

Amb el GREC (Grup d'Educadors de Carrer).

Amb l'Associació Marginats - La Sapiència.

Amb l'Associació Pare Montalvo.

Amb el Consell de Mallorca.

Amb el Consell de Mallorca.

Amb Parcbit Desenvolupament, SA.

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

Amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra.

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

A continuació s'inicia un debat sobre distints convenis:

En relació amb el conveni amb Grid Systems, SA, i el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), intervé el professor Pere M. Deyà Serra i assenyala que en cas que es concedís el projecte a què fa referència l'objecte del conveni les prestacions que faci la UIB mai no haurien de ser en detriment de la pròpia universitat. Li respon el vicerector.

En relació amb el conveni amb Telefónica Servicio y Contenidos por la Red, SA (TSCR), intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que assenyala que la informació tramesa per l'entitat esmentada en el disquet està en castellà. Li respon el Rector.

En relació amb el conveni amb la Conselleria de Treball i Formació intervé el professor Andreu Palou Oliver per demanar els criteris emprats en la selecció dels cursos. Li respon el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals. També intervenen els professors Pere M. Deyà Serra, Joan Mas Vives, Lluís Mas Franch, Francesca Garcias Gomila i Francesca Salvà Mut; particularment el professor Joan Mas Vives demana que es pregunti a la Conselleria de Treball i Formació per què s'ha rebutjat un curs del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, atès que estava proposat i no figura a l'annex del conveni. A continuació se sotmet a votació aquest conveni, que s'aprova amb dues abstencions. Així mateix, cal fer una correcció al títol del curs que està en el sisè lloc: allà on diu «elements» ha de dir «aliments».

Quant als convenis relatius a les pràctiques d'Educació Social per als estudiants d'aquesta diplomatura, la professora Francesca Garcias Gomila demana que la Junta de Govern faculti les facultats i les escoles per a l'aprovació dels convenis sobre les pràctiques d'estudiants. La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta.

En relació amb el conveni amb el ParcBIT, el professor Pere M. Deyà Serra demana per què es financen dos contractes d'investigació per a la realització de tesis doctorals per part de l'entitat esmentada a canvi de contraprestacions per part de la UIB. Li respon el Rector, que manifesta el seu desacord amb el plantejament del professor Deyà. També intervé el professor José Á. Torres Lana. Finalment la Junta de Govern aprova el conveni amb la supressió de l'acord tercer i acorda de fer un nou conveni per regular el tema dels contractes d'investigació esmentats.

La professora Francesca Salvà Mut intervé per demanar aclariments sobre el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors. Li respon la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment la resta d'acords marc, convenis i protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia i Empresa, Ciències de l'Educació, Química, Física, Psicologia i Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

Finalment se sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment (annex 2).

Punt 4: Màster Universitari en Comunicació Digital

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el contingut i l'abast del Màster Universitari en Comunicació Digital, proposat pel Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. A continuació el Rector dóna la paraula al professor Arnau Mir Torres, secretari del departament esmentat, que completa la informació lliurada. A continuació el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals fa una sèrie de precisions i indica que aquest màster es durà a terme amb independència de la participació de la nostra universitat.

Tot seguit el professor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre aquest màster i el professor Lluís Mas Franch sobre la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El Rector intervé per indicar que l'aprovació del màster estaria condicionada a la implicació de la UPC, pendent de confirmar. També intervé la professora Francesca Garcias Gomila.

Finalment se sotmet a votació el màster presentat, que s'aprova per assentiment, amb la condició proposada pel Rector (annex 3).

Punt 5: Modificació de la composició numèrica de la Junta de la Facultat de Ciències i de la Junta de l'Escola Politècnica Superior

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la modificació de la composició numèrica de la Junta de la Facultat de Ciències i de la Junta de l'Escola Politècnica Superior, ateses l'adscripció dels estudis conduents a l'obtenció del títol de Llicenciat en Matemàtiques de la Facultat de Ciències a l'Escola Politècnica Superior, realitzada mitjançant l'Ordre de 2 d'octubre de 2000 (BOIB núm. 125, de 12 d'octubre), i la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial, a la Universitat de les Illes Balears, autoritzada mitjançant el Decret 114/2000, de 21 de juliol (BOIB núm. 94, d'1 d'agost). Així mateix, assenyala que s'ha de fer una modificació al document presentat, que afecta la composició de la Junta de la Facultat de Ciències: en lloc de cinc representants dels professors del Departament de Biologia han de ser sis i en lloc de deu representants dels professors del Departament de Física han de ser nou.

A continuació la professora Francesca Garcias Gomila, degana de la Facultat de Ciències, demana permís a la Junta de Govern per demanar a la Comissió Electoral que posi en marxa un procés electoral per cobrir les places vacants d'estudiants a la Junta de la dita facultat. També s'adhereix a la petició la professora Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat d'Educació.

Finalment se sotmet a votació la nova composició de les juntes esmentades, que s'aprova per assentiment (annex 4).

Punt 6: Professors emèrits

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica les dues sol·licituds de professor emèrit:

a) La proposta de renovació del senyor Guillem Mateu Mateu com a professor emèrit del Departament de Ciències de la Terra, amb la mateixa retribució.

b) La proposta de nomenament del catedràtic d'universitat Josep Miró Nicolau, recentment jubilat, com a professor emèrit del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Pel que fa a les retribucions el professor Miró, rebrà una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d'universitat, del mes d'agost de 2000.

Tot seguit el professor Arnau Mir Torres, secretari del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, destaca la tasca del professor Miró realitzada com a membre de la comunitat universitària i, en concret, com a professor del seu departament.

Se sotmeten a votació les propostes, que s'aproven per assentiment (annex 5).

Així mateix, el Rector recorda que la proposta de nomenament del senyor Miró com a professor emèrit s'ha de tramitar al Consell d'Universitats perquè emeti l'informe corresponent.

Finalment el Rector fa una reflexió sobre la figura del professor emèrit i informa la Junta de Govern que el Vicerectorat de Professorat i Departaments té en marxa l'elaboració d'una normativa per regular la declaració de professor emèrit.

Punt 7: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa els membres de la Junta de Govern dels temes següents:

a) De la sessió del Claustre del dia 22 de novembre de 2000 i de la inclusió com a punt de l'ordre del dia de l'elecció dels membres que han de formar la Comissió d'Apel·lació de Concursos. El Rector explica el sistema d'elecció i destaca que es requereix el vot favorable de les tres cinquenes parts dels membres del Claustre. Finalment indica que fins ara s'han presentat les candidatures dels professors Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic, i Sergio Alonso Oroza, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica del Departament de Física.

b) De la proposta del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts sobre el nomenament de doctor honoris causa del senyor Miquel Barceló Artigues. Així mateix assenyala que la documentació presentada compleix els requisits establerts en el Reglament, la qual queda dipositada a la Secretaria General, i que la proposta es durà com a punt de l'ordre del dia de la propera Junta de Govern.

c) Del procés d'avaluació del Servei de Biblioteca i Documentació dins el Pla d'avaluació de qualitat de la UIB.

d) Dels fons FEDER.

e) De la darrera reunió de la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats, en què es va informar favorablement de la implantació dels estudis de Fisioteràpia i Filologia Anglesa a la nostra universitat, la qual cosa tindrà lloc el proper curs 2001-2002. També informa que el Consell d'Universitats va aprovar per unanimitat l'informe d'extraterritorialitat referent a la creació d'una universitat privada en el municipi de Llucmajor, dependent de la Universitat Europea CEES.

f) De la modificació de la Llei de reforma universitària (LRU) i del compromís de la ministra d'Educació i Cultura de tenir-ne llest un esborrany el mes d'abril de 2001. Així mateix, explica les principals línies de reforma previstes.

g) De la sol·licitud d'adhesió al manifest contra la reforma de la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (Llei 4/2000), sol·licitud que ha fet la Plataforma per la Convivència. El Rector comenta que no considera oportú un pronunciament institucional contra una llei, però sí la manifestació sobre la plena integració dels estrangers.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa del cessament del senyor Josep A. Tur Marí com a delegat de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i del nomenament, en lloc seu, del senyor Vicenç A. Barros Bonnín, titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat, del Departament d'Economia i Empresa.

Així mateix, informa del cessament del senyor Antoni Sastre Albertí com a director del Títol Superior de Turisme i del nomenament, en lloc seu, de la senyora C. Nativitat Juaneda Sampol, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement d'Economia Aplicada, del Departament d'Economia i Empresa.

3. El vicerector de Professorat i Departaments informa del document presentat sobre relació numèrica dels professors acollits al Programa de promoció de la formació investigadora des de l'any 1996 (annex 6).

4. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de l'aparició a la premsa d'un manifest per a la defensa de la ciència.

5. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa de la remodelació de la pàgina web de la UIB.

Tot seguit informa de l'estat de les obres de can Oleo i de les actuacions que s'han dut a terme fins ara, arran de l'aparició d'una informació a la premsa divendres passat.

Finalment dóna la paraula al director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General perquè expliqui les activitats sobre la commemoració dels cent anys d'emissió de la Lletra de convit de mossèn Alcover. El director d'aquest departament explica que entre les actuacions previstes amb motiu d'aquesta commemoració es farà la Lletra de Convit 2001 (annex 7).

El professor José Á. Torres Lana demana si aquesta iniciativa queda aprovada o si es durà a una propera Junta de Govern. Després d'un debat, el Rector manifesta que, sense necessitat de sotmetre aquest punt a votació, es fa palès el suport de la Junta de Govern a aquesta iniciativa.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 8):

1. Iñigo Casasayas Talens

Departament : Dret Privat. Dates : Curs 2000-2001.

2. Carlos Izquierdo Téllez

Departament : Dret Privat. Dates : Curs 2000-2001.

3. Javier Muñoz Jiménez

Departament : Dret Privat. Dates : Curs 2000-2001.

4. Mariano Zaforteza Fortuny

Departament : Dret Privat. Dates : Curs 2000-2001.

5. Pelayo Antonio Matas Riutort

Departament : Dret Privat. Dates : Curs 2000-2001.

6. Josep Llorenç Mulet Sans

Departament : Dret Públic. Dates : Curs 2000-2001.

7. Òscar Massanet Baena

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. Dates : Curs 2000-2001.

8. Esther Cardo Jalón

Departament : Psicologia. Dates : Curs 2000-2001.

b) Visitants

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 8):

El senyor Alan Gilbert, de la School of International Studies of Denver (EUA), adscrit al Departament de Filosofia, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de febrer i el 23 de març de 2001, amb nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

La senyora Lídia Yágüez Hervas, de l'Institute of Psychiatry de Londres, Department of Psychology (Regne Unit), adscrita al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre el 14 de maig i el 8 de juny de 2001, amb nivell de retribució de titular d'universitat.

La senyora Maria José Abásolo Guerrero, de la Universitat de La Plata (Argentina), adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte per un període d'un any, de l'1 de novembre de 2000 al 31 d'octubre de 2001, amb nivell de retribució de titular d'escola universitària, amb càrrec a dues places d'ajudant vacants.

A continuació la Junta de Govern ratifica el nomenament de professors visitants que ha aprovat el Consell Executiu, per delegació de la dita junta:

El senyor Oleg Stasyk, de l'Institute of Plant Physiology and Genetics, de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de juny al 31 d'agost de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

La senyora Denise Gastaldo, de la Universitat de Toronto (Canadà), adscrita al Departament d'Infermeria, amb un contracte d'un mes, del 14 de maig al 15 de juny de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor Andrea Corradini, de la Universitat de Pisa (Itàlia), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

El senyor Guillem Bernat Nicolau, de la Universitat de York (Regne Unit), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de dos mesos, del 8 de gener al 7 de març de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor Víctor Bartol, de la Universitat de Varsòvia (Polònia), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 20 de juny al 20 de juliol de 2001, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

El senyor Òscar Pujol Riembau, de la Universitat Hindú de Benarés (Índia), adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte de tres mesos, de l'1 d'abril al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El senyor Antoni Robert Ligeza Vista, de la Staszic Technical University (Polònia), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 25 de juny al 25 de juliol de 2001, amb nivell de retribució de titular d'universitat.

c) Llicències d'estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis al senyor Romualdo Romero March (Aj. U), adscrit al Departament de Física, al National Severe Stroms Laboratory (EUA), per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2000 i el 15 de gener de 2001, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions (annex 8).

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 9):

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Geografia Humana

Perfil : Geografia dels transports

Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil : Bioquímica, biologia molecular i control metabòlic i el propi de l'àrea

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica

Perfil : Transmissió de dades I

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Matemàtica Aplicada

Perfil : Equacions diferencials i anàlisi matemàtica IV

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica

Perfil : Fonaments de computadors

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil : Avaluació i explotació de sistemes informàtics

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil : Xarxes de computadors (Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió) i Circuits digitals (Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes)

Departament : Psicologia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Psicologia Social

Perfil : Psicologia del treball i de les organitzacions

Departament : Psicologia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics

Perfil : Psicologia de la personalitat

Departament : Física

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Tecnologia Electrònica

Perfil : Electrònica analògica i teoria de circuits

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Història de l'Art

Perfil : Tendències artístiques des de 1945

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Economia del sector públic

Així mateix, la Junta de Govern aprova la modificació de la composició dels tribunals següents:

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : Geografia humana d'Europa

Departament : Filosofia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Treball Social i Serveis Socials

Perfil : Treball social de casos

e) Vènies docents

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada referent a professors que imparteixen classes a l'Escola Universitària de Relacions Laborals (annex 10).

A continuació intervé el professor Federico Garau Sobrino per reivindicar, en nom de la Junta de la Facultat de Dret, la integració de la dita escola. Així mateix, el Rector demana als representants de la UIB al Patronat d'aquesta escola que iniciïn les passes per a aquesta integració.

Així mateix, la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada relativa a professors que imparteixen classes a l'Escola Universitària de Formació de Professorat d'EGB Alberta Giménez (annex 10).

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 9: Precs i preguntes

1. El professor José Á. Torres Lana intervé per fer dos precs i una pregunta. El primer prec fa referència al nomenament del professor Miquel Masot Miquel com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: demana que la Junta de Govern li trameti una felicitació. La Junta de Govern aprova la iniciativa. En segon lloc, demana que es resolgui el sistema per cobrir la seva vacant amb la incorporació d'una persona del mateix cos docent que el senyor Masot. Li respon el Rector.

Finalment demana informació sobre la col·locació de bandes asfàltiques al campus. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

2. La professora Isabel Moreno Castillo demana informació sobre el tema del servei de menjadors i cafeteries. Li responen el Gerent, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals i el Rector.

3. El professor Federico Garau Sobrino demana sobre una fotocopiadora que no funciona del Servei de Reprografia de l'edifici Anselm Turmeda. També demana sobre l'antena telefònica instal·lada al mateix edifici. Li responen el Gerent i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

4. La professora Francesca Garcias Gomila agraeix la iniciativa del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals sobre la invitació al concert de Santa Cecília que va oferir la Coral Universitat Illes Balears el proppassat dia 21 de novembre.

També agraeix l'anunci de distintes activitats per correu electrònic i demana que quan es comuniquin les activitats per correu electrònic no es faci per escrit. Així mateix, demana que la informació que es tramet a través del correu electrònic tingui format ASCII en lloc de document Word.

A continuació demana que es cuidi la correcció de la informació en anglès i castellà que figura a la web, i ofereix la seva col·laboració.

Tot seguit fa una reflexió sobre els problemes per a la utilització de paper reciclat, atès que les impressores no l'admeten.

També exposa la problemàtica del trànsit al campus i sobre les condicions d'aparcament.

Així mateix, fa una reflexió sobre la formació del personal en relació amb la prevenció de riscs.

A continuació agraeix al Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa l'horari establert per als cursos d'idiomes del Pla de formació del present curs acadèmic 2000-2001.

Finalment convida els membres de la comunitat universitària al cicle Ciència i Societat.

5. La professora Maria Payeras Grau intervé en relació amb el tema de la circulació i la senyalització al campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.