Consell de Govern

A les 10 hores del dia 17 de desembre de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Maurici Mus Amézquita i el senyor Vicent J. Torres Escandell, per motius acadèmics, la doctora Margalida Gili Planas, la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, la professora Margalida Miró Bonet, el doctor Jaume Sureda Negre i el senyor Luis Fco. Piña Saiz.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de novembre de 2004, un cop acceptades les esmenes presentades. La primera, presentada pel Rector al punt 11 de l'acta, és arran d'una observació expressada pel doctor Pere M. Deyà Serra, el qual figura com a candidat per formar part de la Comissió d'Estudis de Postgrau, quan ell manifesta que mai no s'ha presentat com a tal: per tant en aquest punt se suprimeix la referència que s'ha fet al doctor Deyà. L'altra esmena, també relativa al punt 11 de l'acta, és la presentada per la doctora Francesca Garcias Gomila i consisteix a fer una substitució de termes quan es parla de la Comissió d'Estudis de Postgrau, on diu: «Estudis experimentals», ha de dir «Ciències experimentals», i on diu: «Ciències tècniques», ha de dir: «Ensenyaments tècnics».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1039

AM

Institut d'Investigacions Ecològiques (Màlaga)

Genèric

1044

AM

Caixa de Balears, «Sa Nostra», i Fundació Iberostar

Genèric

1047

CV/P

Ajuntament de Pollença i Rotary Club de Pollença

Accés a la Biblioteca digital

1043

CV/P

Conselleria en Cap de la Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència, Secretaria de Política Lingüística)

Centres de documentació especialitzats en sociolingüística

1031

CV/P

Universitat de València

Conservació de l'espècie Apium bermejoi (projecte LIFE Natura)

1041

CV/P

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Treball i Formació)

Pla d'acció (orientació i inserció laboral)

1042

CV/P

Conselleria d'Interior

Projecte europeu DAMAGE

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Proposta del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa

El Rector recorda que a la sessió anterior es va fer la presentació i la defensa del currículum del senyor Josep Palau i Fabre, que ha estat proposat com a doctor honoris causa per la Facultat de Filosofia i Lletres, amb el suport del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta de nomenament, aprovada pel Consell de Direcció, per aprovar la qual, de conformitat amb l'article 21.2.23 dels Estatuts, s'exigeix una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern. El resultat de la votació és de 34 vots a favor. El Rector manifesta que l'acte d'investidura tindrà lloc el 24 de febrer de 2005.

Punt 4: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filosofia i Treball Social i Ciències de la Terra.

Així mateix informa de la sol·licitud de dotació d'una plaça de professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Ciències de la Terra, a l'empara de l'Acord normatiu del dia 28 de setembre de 2004 sobre promoció de professors habilitats (FOU núm. 243), atès que el doctor Jesús Manuel González Pérez, del departament esmentat, ha obtingut l'habilitació.

El doctor Josep Servera Baño demana un aclariment en relació amb la modificació de plantilla del Departament d'Economia de l'Empresa. Li respon la vicerectora de Professorat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada, inclosa la que afecta el Departament de Ciències de la Terra (annexos 3 i 4).

Punt 5: Curs d'Expert Universitari en Internacionalització de l'Empresa

El Rector dóna la paraula al doctor Lluís Garau Juaneda, que, com a director del curs, explica l'abast i el significat del Curs d'Expert Universitari en Internacionalització de l'Empresa. Prèviament, assenyala que es tracta d'una sol·licitud de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera i de l'Observatori de la Mediterrània.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 5 bis: Curs d'Expert Universitari en Estadística Aplicada a l'Economia

El Rector explica que aquest punt es va incloure a la convocatòria en un segon escrit perquè es va considerar necessari, atesa la urgència de presentar el curs i fer els tràmits pertinents, i a continuació dóna la paraula a la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, que, en substitució del director del curs perquè es troba de viatge, explica el curs d'Expert Universitari en Estadística Aplicada a l'Economia, proposat pel Departament d'Economia Aplicada.

El Rector assenyala que el finançament prové majoritàriament de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'assignació del complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (opció A) a la doctora Teresa Riera Madurell, ja que la proposta fou valorada favorablement per la comissió d'assessorament de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (annex 7).

El doctor Lluís Mas Franch posa de manifest la seva estranyesa perquè es pugui concedir un complement d'aquesta naturalesa a una persona que considera que en aquests darrers anys no ha impartit classes. Li respon la vicerectora de Professorat.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana dos aclariments, un sobre la denominació del punt i l'altre sobre la circumstància que l'escrit presentat fa referència a dues persones i nominalment només n'hi figura una. Li respon la vicerectora de Professorat.

El Consell de Govern aprova per 29 vots a favor i 1 abstenció la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament. El senyor Andreu Crespí Plaza explica el motiu de la seva abstenció, atesa la seva relació personal amb la doctora Teresa Riera Madurell.

Punt 7: Modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica l'abast i el significat de les distintes modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral, com són la creació de tres escales facultatives de funcionari, la creació de diverses places de funcionaris, la modificació de la denominació de dues unitats administratives: la corresponent a l'edifici Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom i Casasnovas, que passa a ser Mateu Orfila i Rotger, Guillem Colom i Casasnovas i Cientificotècnic ¾ en què constata una errada¾ , i l'actual denominació del Servei de Personal, que passarà a denominar-se Servei de Recursos Humans, i la supressió de la unitat administrativa de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador. Finalment, assenyala la modificació de les característiques d'una plaça.

El doctor Joan Jordi Muntaner Guasp fa una pregunta sobre el personal adscrit a l'ICE que es troba inclòs dins la relació de personal de l'edifici Sa Riera. El Gerent li respon que es podria crear una unitat administrativa que sigui pròpiament ICE.

També intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que reivindica el suport administratiu específic a facultats i escoles.

A continuació intervé el professor Carlos Moreno Gómez, que demana si la modificació del catàleg s'ha negociat amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa. El Gerent li respon que s'ha negociat.

El Consell de Govern aprova per 31 vots a favor i una abstenció la modificació del catàleg del PAS, amb l'observació realitzada pel Gerent (annex 8).

Punt 8: Pressupost de 2005 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que assenyala que el Pressupost de 2005 que es presenta suposa una aposta decidida per a l'alumnat. El pressupost que se sotmet a l'aprovació del Consell de Govern puja a 71,1 milions d'euros, és a dir, un 5,8 per cent més que el corresponent a l'any 2004. També indica que la transferència nominativa que es realitza se situa en els 46,8 milions d'euros, quan l'exercici anterior era de 40,3 milions, la qual cosa implica que s'augmenta la ràtio corresponent a la transferència nominativa per estudiant.

A continuació el vicerector es refereix a una sèrie de mesures concretes que preveu el Pressupost:

1. Increment de la dotació per al PAS (0,27 milions d'euros) i inici del procés de dotació de suport administratiu als degans i directors d'escola. El pressupost preveu així la dotació de set places d'auxiliar administratiu amb destinació a les diferents secretaries dels edificis del campus. A aquestes places se n'hi han d'afegir vuit més destinades als diferents serveis a la comunitat universitària. Totes aquestes places són de funcionari, ja que durant l'exercici 2004 s'ha avançat en el desenvolupament del procés de funcionarització.

2. Increment de la dotació per al PDI (0,2 milions d'euros) per esbandir dèficits de plantilla i promocions.

3. S'incorporen noves partides destinades a:

a) La creació de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea, per tal de facilitar la tasca d'adaptació dels estudis a l'espai europeu d'educació superior: el pressupost de 2005 recull una partida de 50.000 euros per a la creació durant l'exercici de l'Oficina.

b) Facilitar l'ús dels idiomes moderns i la mobilitat dels alumnes. Al primer objectiu, el pressupost hi destina una partida de 6.400 euros, mentre que per aconseguir el segon objectiu es destinaran 24.000 euros.

c) Desenvolupar els estudis de postgrau i doctorat. El pressupost corresponent a 2005 inclou una nova partida de 18.000 euros destinada al desenvolupament dels estudis esmentats.

d) Potenciar les polítiques d'acció social. El pressupost de 2005 recull una partida de 6.000 euros per possibilitar la creació de l'Oficina de Suport al Discapacitat i 6.000 euros més per dotar l'Observatori per a la Igualtat d'Oportunitats.

4. Incrementar la dotació de deganats i direccions d'escola i incrementar els recursos destinats a departaments. En el primer cas, l'increment és de 22.000 euros i fa un total de 202.000 euros. En el segon cas, l'increment és de 20.000 euros i el total suma la quantitat de 954.523,24 euros.

5. Altres increments que cal destacar són: un increment de 30.000 euros per al programa Campus Extens i un increment de 3.000 euros destinats a alumnes col·laboradors de les aules informàtiques; un increment de la dotació al Consell d'Estudiants i l'augment de la dotació per a la realització de pràctiques.

6. Finalment també destaca els augments produïts en diverses partides relacionades amb el suport a la recerca i la formació del professorat: la corresponent a l'adquisició de revistes especialitzades i la corresponent al programa d'ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball per al professorat.

Finalment el Gerent constata una petita modificació de darrera hora i assenyala que s'inclourà en el capítol 6 una partida de 30.000 euros per al Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU) destinats a les accions per potenciar l'increment d'alumnes. El Rector completa la informació.

El Rector obre un torn de paraules, en què intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per agrair la incorporació de la partida per fomentar accions encaminades a augmentar el nombre d'estudiants i sol·licita que les assignatures d'anglès que ja s'imparteixen puguin ser incloses en l'àmbit de les accions que preveu el Pressupost. A continuació intervé el senyor Andreu Crespí Plaza, que demana un aclariment en relació amb la partida de complements retributius. Li respon el Gerent, que assenyala que enguany és el primer any que aquesta partida s'incorpora a la transferència nominativa que realitza el Govern de la comunitat autònoma. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa completa la informació. El doctor Joan E. de Pedro Gómez es felicita per aquest fet i planteja tres qüestions: una sobre el suport administratiu als degans de facultat i directors d'escola, una altra sobre la situació dels centres que ja estan saturats i, a l'últim, una altra sobre la necessitat de potenciar més el projecte Campus Extens illes. Li respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

El Rector sotmet a votació el pressupost de 2005, amb les modificacions assenyalades, i la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears, que s'aproven per unanimitat (annex 9).

Punt 9: Reglament de la Junta de Degans i Directors de Centre

Punt 10: Reglament de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca

El Rector assenyala la conveniència de tractar de forma conjunta els punts 9 i 10. Així mateix, assenyala que si s'aproven els reglaments es publicaran oportunament al FOU com a acords normatius, amb text articulat i amb la rúbrica corresponent.

Tot seguit el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'abast i el significat del Reglament de la Junta de Degans i Directors de Centre i del Reglament de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per unanimitat (annexos 10 i 11).

Punt 11: Normativa sobre el procediment per a la realització dels concursos d'accés a places dels cossos docents universitaris

El Rector recorda les dues fases que s'han de superar per accedir a la condició de funcionaris dels cossos docents universitaris, l'habilitació i l'accés. Així mateix recorda que la normativa que es presenta és una regulació provisional, ja que serà aplicable en el sistema actual, per tal com cal tenir en compte que està en marxa un procés de reforma del sistema d'accés actual.

A continuació el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la motivació de la normativa i n'assenyala els aspectes més rellevants. També destaca que s'hi han d'introduir dues modificacions, arran de la reunió de la Junta de Degans i Directors de Centre, que afecten l'article 7.1.b), c) i d), en què s'unificarà la composició del tribunal per als concursos d'accés a places de TU i CEU i s'equipararà l'actuació de TU i CEU a les comissions.

A continuació intervé el doctor Lluís Mas Franch per demanar aclariments sobre l'article 3, relatiu a la convocatòria dels concursos d'accés. La doctora Francesca Garcias Gomila demana si els professors d'universitats estrangeres poden formar part de les comissions de selecció i una sèrie d'aclariments. També intervé per demanar aclariments el doctor Joan Mas Vives. El doctor Lluís Mas Franch suggereix la inclusió d'un nou paràgraf a l'article 7.2 relatiu a la possibilitat que puguin formar part de les comissions de selecció professors d'universitats estrangeres. Li responen el Rector, la vicerectora de Professorat i el senyor Jeroni Reynés Vives.

El Rector sotmet a votació la normativa, amb les modificacions següents sorgides del debat:

1. Es modifica l'incís final de l'article 3.1 en el sentit següent: en lloc de figurar-hi «de conformitat amb les previsions dels Estatuts de la UIB», es recolliran textualment les previsions de l'article 109.1 in fine dels Estatuts: «amb l'informe previ del consell de departament corresponent».

2. S'unifiquen en una sola lletra les lletres b) i c) de l'article 7.1, amb la redacció següent: «Per a concursos d'accés a places de professors titulars d'universitat i de catedràtics d'escola universitària: dos catedràtics d'universitat, un dels quals en serà el president, i tres professors titulars d'universitat o catedràtics d'escola universitària». Així mateix, també es modifica la redacció de la nova lletra c) final en el sentit següent: «Per a concursos d'accés a places de professors titulars d'escola universitària: un catedràtic d'universitat o, si escau, un catedràtic d'escola universitària o professor titular d'universitat, que en serà el president, un catedràtic d'escola universitària o professor titular d'universitat i tres catedràtics d'escola universitària o professors titulars d'escola universitària».

3. Es modifica també l'article 7.2 amb la introducció d'un paràgraf nou, relatiu a la participació dels professors estrangers a les comissions d'accés en els mateixos termes en què participen en les comissions d'habilitació.

4. Es modifica l'article 12.2 amb la supressió de la referència al Full Oficial de la Universitat .

El Consell de Govern aprova la normativa per unanimitat (annex 12).

Punt 12: Ajudes per estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 de gener de 2005 i el 31 de juliol de 2005.

També demanen aclariments el doctor Lluís Mas Franch, que fa unes observacions, i el doctor Antoni Socias Salvà. Els responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el vicerector d'Ordenació Acadèmica, en funcions de president, el qual indica que es tindran en compte les observacions.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 13).

Punt 13: Aparcament i circulació al campus

El vicerector d'Ordenació Acadèmica, en funcions de president, dóna la paraula al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que recorda la darrera intervenció que es va fer en el Claustre el proppassat 24 de novembre en relació amb aquest tema i també assenyala que es tracta d'un tema recurrent en aquest òrgan.

A continuació el vicerector explica el contingut de la documentació que s'ha lliurat en mà (annex 14) i indica que el nombre d'aparcaments al campus és superior a tres mil, però la distribució no és proporcional als voltants dels distints edificis. També planteja possibles actuacions de millora, que poden quedar relacionades amb les obres que s'han de realitzar a la carretera de Valldemossa. A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el doctor Antoni Socias Salvà per demanar que amb vista a la construcció de futurs edificis s'hi prevegi la realització d'aparcament subterrani, i també fa algunes reflexions. La doctora Catalina Cantarellas Camps posa de manifest la necessitat de millores al campus en matèria de medi ambient i no sols en infraestructura. El doctor Antoni Llull Gilet exposa la necessitat d'una normativa de circulació i de mesures dissuasives, així com la necessitat d'habilitar zones de càrrega i descàrrega i la possibilitat de reservar zones d'aparcament per al personal de la UIB. La doctora Francesca Garcias Gomila exposa la necessitat d'impulsar polítiques per fomentar l'ús compartit de vehicles i planteja la situació en què es trobava el campus avui al matí a les 8.20 hores com a conseqüència de la quantitat de cotxes mal aparcats. La doctora M. Dolors Forteza Forteza també reclama places d'aparcament per al professorat i posa de manifest l'escassa il·luminació en determinades zones d'aparcament del codi de barres i, finalment, denuncia la circulació defectuosa al campus. El doctor Joan E. de Pedro Gómez assenyala la seva discrepància en relació amb determinades intervencions anteriors i considera que el personal universitari no ha de gaudir d'un pàrquing privat. El doctor Miquel R. Tortella Feliu denuncia un altre tema que és prioritari als aquí esmentats, que és la falta de civisme. També planteja que la relació amb la policia municipal hauria de ser permanent, i manifesta que no és partidari dels aparcaments reservats i que, en qualsevol cas, els aparcaments reservats s'haurien de pagar. I, finalment, afegeix que s'haurien de condicionar més aparcaments per a les motos.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient respon a les intervencions fetes i assenyala que és evident que l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos ha fet modificar les ràtios d'aparcament del campus; també apunta que es tindran en consideració els aspectes mediambientals al campus i a can López, així com la necessitat d'habilitar zones de càrrega i descàrrega, els problemes d'il·luminació i de l'aparcament del codi de barres, com també l'actuació de la policia municipal al campus. Finalment assenyala que la modificació de la carretera de Valldemossa incidirà en determinats llocs d'aparcament del campus.

El Rector fa una reflexió final i indica que algunes de les mesures esmentades es posaran en marxa ben aviat.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

¾ De les eleccions dels representants dels estudiants al Claustre, que varen tenir lloc ahir, i assenyala que la participació va ser de l'11,60%: el total d'electors era de 4.432, i únicament exerciren el vot 505 estudiants. També afegeix que no es varen produir incidents.

¾ De l'increment del 5,38% del nombre d'alumnes respecte de l'any passat, i afegeix que, globalment, són unes bones xifres comparades amb la resta d'universitats espanyoles, en què s'ha experimentat un descens de l'1,9%, més pronunciat en certes universitats (per exemple, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat de Vigo i les universitats catalanes).

¾ De la sol·licitud de creació de la Universitat Internacional de Mallorca i de l'informe negatiu que ha emès el Consell de Coordinació Universitària.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa dels temes tractats a les reunions de la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària. A més completa la informació relativa a l'informe negatiu sobre la creació de la universitat esmentada. El vicerector posa de manifest també la preocupació del Ministeri davant el fracàs estudiantil. Finalment facilita informació sobre l'augment progressiu d' overheads dels projectes d'investigació, el foment de grups de recerca, noves beques d'investigació i sobre els incentius a la contractació estable d'investigadors (finançament de tres anys de contracte).

També informa sobre el procés de Bolonya i de la pròxima publicació dels reials decrets reguladors de la matèria i del catàleg de titulacions, que haurien de sortir a partir del mes de maig de 2005 per publicar posteriorment les directrius pròpies de cada titulació.

Tot seguit informa de l'increment del finançament de les universitats i, finalment, de la modificació de la LOU en els aspectes següents: la prova única d'accés a la Universitat, l'elaboració de l'estatut de l'estudiant, la modificació de l'estatut jurídic de l'ANECA i la introducció de mesures que afavoreixin i millorin l'autonomia universitària (el sistema d'elecció de rector, la Junta Consultiva amb caràcter facultatiu, la participació dels membres del Consell Social en el Consell de Govern, l'elecció del president del Consell Social i l'acreditació del professorat com a forma d'accés als cossos docents, en substitució del sistema actual d'habilitació).

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa dels projectes propis de recerca, de la finestreta única d'investigació i de la inauguració de l'edifici destinat als Serveis Cientificotècnics, que va tenir lloc el proppassat dia 13.

La vicerectora de Projecció Cultural informa que demà tindrà lloc el concert de Nadal, interpretat per la Coral Universitat de les Illes Balears.

El Gerent informa que a la nòmina del mes de desembre es produirà una regularització de l'IRPF.

La vicerectora de Professorat informa de la propera convocatòria dels complements retributius autonòmics del professorat.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de la constitució del Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU), que va tenir lloc el proppassat dia 13 de desembre.

Així mateix informa de les obres d'ampliació de l'edifici Ramon Llull, de la seu de Menorca, del Laboratori d'Arquitectura Tècnica i de can Oleo.

A continuació informa del nou sistema d'impressió de les aules informàtiques al Servei de Reprografia, situat a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

El Rector felicita la doctora Rosa Maria Alberdi Castell, professora d'Infermeria de la UIB, pel premi A prop Teu, el guardó més alt que atorga el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona, i el doctor Josep A. Tur Marí, professor de Fisiologia de la UIB, que ha ingressat com a nou membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 15):

Senyora Liliana Lorenzana Álvarez com a col·laboradora honorífica del Departament de Filosofia i Treball Social, per a l'any acadèmic 2004-2005.

Senyor Atahualpa Fernández Nieto com a col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social, per a l'any acadèmic 2004-2005.

Senyor Antoni Damià Canals Prats com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2004-2005.

Senyor Iñigo Casasayas Talens com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2004-2005.

Senyor Joan Mesquida Sampol com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2004-2005.

Senyor Miquel Àngel Mas Colom com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per a l'any acadèmic 2004-2005.

Senyora Montserrat Rodríguez Delgado com a col·laboradora honorífica del Departament de Química, per a l'any acadèmic 2004-2005.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern acorda d'aprovar les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (annex 16):

Categoria: professor col·laborador

Departament: Física

Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques

Perfil: Organització i control d'obres i Mesures, pressuposts i valoracions (estudis d'Arquitectura Tècnica)

Categoria: ajudant doctor

Departament: Dret Públic

Àrea de coneixement: Dret Públic Internacional

Perfil: Dret internacional dels drets humans, Dret internacional penal

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Sabàtic

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Lluís Pomar Gomà, catedràtic d'universitat del Departament de Ciències de la Terra, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 al Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell'Orto Botanico de la Universitat de Mòdena i Reggio de l'Emília (Itàlia), al College of Marine Science de la Universitat de Florida del Sud (EUA) i al Department of Geological Sciences de la Universitat de Carolina del Sud (EUA) (annex 17).

Així mateix, aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per a la doctora Joana M. Seguí Pons, catedràtica d'universitat del Departament de Ciències de la Terra, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 al Département de Géographie de la Universitat del Quebec a Montreal (Canadà) (annex 18).

e) Vènies docents

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada relativa al professorat que imparteix classes a l'Escola Universitària Alberta Giménez (annex 19):

Senyor Antoni Albertí Amengual

Senyora Catalina Darder Font

Senyora Francesca Serra

El doctor Joan E. de Pedro Gómez demana aclariments sobre la concessió de les vènies docents i es refereix a la conveniència que les escoles adscrites adjuntin també un currículum del professorat per al qual es demana la vènia docent.

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 16: Precs i preguntes

No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2004

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Francesca Salvà Mut

 6. Francesca Garcias Gomila

 7. Joan Ernest de Pedro Gómez

 8. Carlos Moreno Gómez

 9. Joan Mas Vives

 10. Miquel Rafael Tortella Feliu

 11. C. Nativitat Juaneda Sampol

 12. Eugeni Aguiló Pérez

 13. Catalina Cantarellas Camps

 14. Rafael Barea Roig

 15. M. Isabel Baltasar Quesada

 16. M. Dolors Forteza Forteza

 17. Miquel Pastor Tous

 18. David Pons Florit

 19. Antoni Llull Gilet

 20. Josep Servera Baño

 21. Joan Jordi Muntaner Guasp

 22. Irene Nadal Gómez

 23. Josefa Donoso Pardo

 24. Lluís Mas Franch

 25. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 26. Francesca Lladó Pol

 27. Francisco Muñoz Izquierdo

 28. Esperança Munar Muntaner

 29. Andreu Crespí Plaza

 30. Antoni Socias Salvà

 31. Francesc Escanellas Garcias

 32. Sergio Alonso Oroza

 33. Gabriel Fontanet Nadal

 34. José Miguel Gómez García
 35. Avel·lí Blasco Esteve

 36. Lluís Garau Juaneda