Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 17 de desembre de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius de viatge, i la professora Maria Barceló Crespí, per motius acadèmics.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió del dia 16 de novembre de 1999, amb la incorporació de les esmenes presentades per la professora Francesca Garcias Gomila, que afecten els punts 5, 10 i 19 de l'acta (annex 1), i d'algunes correccions materials.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2):

Amb l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa.

Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió de Cultura i Patrimoni Històric).

Amb el Consell Territorial de Balears de l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social de Balears.

Amb Nex Assistance.

Amb Oracle Ibérica, SRL.

Amb Star Century, SL.

Amb Telefónica de España, SAU.

Amb les universitats de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra i Saragossa.

Amb la Universitat Autònoma de Nuevo León.

Amb la Universitat Autònoma de San Luis Potosí.

Amb la Universitat de Playa Ancha, Valparaíso.

El professor Josep Morata Socias intervé sobre el contingut del conveni amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió de Cultura i Patrimoni Històric) pel que fa a la participació del seu departament. També intervenen la professora Montserrat Casas Ametller en relació amb el mateix conveni; la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni amb l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, amb Oracle Ibérica, SRL, i amb les universitats de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra i Saragossa; i, finalment, el professor Joan Mas i Vives en relació amb el conveni amb el CIM. Els responen el Rector, el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals i el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica l'abast i el significat de la modificació de plantilla que es presenta a la Junta de Govern i que afecta els departaments de Filosofia i Ciències de la Terra (annex 3).

Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Proposta del Síndic de Greuges al Claustre

El Rector recorda que a la sessió anterior va proposar la candidatura de la professora Montserrat Casas Ametller per al càrrec de Síndic de Greuges i convida els membres de la Junta de Govern perquè en presentin d'altres, si ho consideren oportú.

A continuació, atès que no es presenta cap altra candidatura, el Rector dóna la paraula a la professora Montserrat Casas Ametller, que agraeix la confiança de les persones que han pensat en ella per ocupar el càrrec de Síndic de Greuges i exposa els objectius que pretén aconseguir en cas de ser elegida (annex 4). Tot seguit intervenen el senyor Lluís Piña Saiz en relació amb el Reglament del Síndic de Greuges i el professor Francesc Torres Marí també en relació amb el Reglament i amb el suport administratiu del càrrec esmentat.

La Junta de Govern acorda de proposar al Claustre la professora Casas Ametller com a Síndic de Greuges de la UIB, de conformitat amb el que estableix l'article 21.1.24) dels Estatuts de la Universitat. L'acord s'adopta per assentiment, atès que no hi ha petició de votació nominal i secreta.

Punt 5: Modificació del catàleg

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica la modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb els punts 1 i 7 de la proposta d'acord normatiu. Li respon el Gerent, que també explica els motius de la creació d'una plaça de laboral grup I (analista) adscrita al Servei de Càlcul i Informatització. El professor Federico Garau Sobrino fa una referència a l'augment de funcions de les facultats i escoles i al suport administratiu als deganats. El professor Francesc Torres Marí intervé en relació amb les qüestions assenyalades. La professora Montserrat Casas Ametller es refereix a les dificultats d'ubicació del personal que dóna suport administratiu als departaments i als deganats. També intervenen el professor Josep Morata Socias i la professora Francesca Garcias Gomila, que demana, a més, que el perfil de les places sigui l'adequat i que es facin constar les que estan ocupades efectivament.

A continuació el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent intervenen per contestar de forma global les intervencions anteriors.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Lluís Pomar Gomà, que qüestiona el suport administratiu als docents; el professor Antoni Socias Salvà, que admet l'existència de millores pel que fa al suport administratiu, però hi planteja una modificació; el professor Ramon Puigjaner Trepat, que manifesta l'oblit d'aquest suport pel que fa als centres; el professor Jordi Vallespir Soler, que manifesta que al seu departament s'han produït millores en aquest sentit; finalment, intervenen els professors Francesc Torres Marí, Federico Garau Sobrino, Josep Morata Socias, Andreu Palou Oliver i Pere M. Deyà Serra, els senyors Lluís Piña Saiz i Bernat Prats Taberner i la professora M. Carme Bosch Juan. Els respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa. El Rector afegeix que en el futur es farà un debat global sobre el model d'organització del PAS.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta d'acord normatiu presentada. El resultat de la votació és el següent: 45 vots a favor i 1 abstenció. Per tant, s'aprova la proposta (annex 5).

Punt 6: Pressupost de 2000 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector, en primer lloc, agraeix als directors de departament la comprensió sobre la retallada de 15.000.000 de pessetes de la partida corresponent del Pressupost. Així mateix indica que en relació amb els deganats es prendran les mesures pertinents per tal que les distintes partides pressupostàries vagin agrupades.

Tot seguit dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica el contingut del Pressupost de l'any 2000. Destaca un increment molt important de les inversions previstes en equipaments i construccions: 259 milions d'assignació més generalista i 1.000 milions de la primera anualitat de l'edifici d'Economia i Dret. Així mateix destaca l'increment dels recursos propis destinats a investigació, que sumen 422 milions de pessetes. També assenyala la dotació de la FuGUIB amb 6.000.000 de pessetes, la creació d'un fons de caució amb 25.000.000 de pessetes i la dotació dels departaments amb 182.500.000 pessetes. Pel que fa a les assignacions de tipus social, es mantenen les mateixes del pressupost anterior. A continuació el vicerector explica el Pressupost 2000 per programes. Tot seguit intervé el Gerent, que posa de manifest un error a la pàgina 40 relatiu a la places desdotades, a les quals s'ha d'afegir la desdotació de la plaça núm. 2050 del Servei de Càlcul i Informatització i que correspon a una plaça de laboral del grup IV.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Ramon Puigjaner Trepat, la professora Montserrat Casas Ametller i el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb el pressupost de l'IMEDEA, el professor Joaquim Tintoré Subirana, director de l'IMEDEA, el professor Federico Garau Sobrino en relació amb les pràctiques, la senyora Isabel Puig Palerm, el professor Francesc Torres Marí i el professor Josep Morata Socias. Els responen el Rector, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent.

Finalment se sotmet a votació el Pressupost 2000, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Modificació de l'Acord normatiu 4701/1999, pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola (Facultat d'Educació)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la naturalesa de la modificació que es proposa i que afecta la Facultat d'Educació. Informa que la nova composició numèrica proposada respon a una petició del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. A continuació intervé la senyora Mercedes Yolanda Cabello Vives, que demana quins seran els efectes d'aquesta modificació en les eleccions d'estudiants. Li respon el vicerector.

A continuació se sotmet a votació la proposta presentada sobre la composició numèrica de la Junta de la Facultat d'Educació, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 8: Màster Semipresencial en Gestió d'Activitats i Recursos Turístics de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta el Màster Semipresencial en Gestió d'Activitats i Recursos Turístics de la UIB i en fa una justificació (annex 8). Completa la informació el professor Francesc Sastre Albertí. A continuació intervenen el professor Jaume Rosselló Mir i la professora Isabel Moreno Castillo en relació amb la implicació dels seus departaments. La senyora Isabel Puig Palerm manifesta que els alumnes de Turisme donen suport a la proposta del màster.

Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Creació del nou Servei Lingüístic

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que explica els antecedents i els motius de les propostes de supressió del Servei Lingüístic i del Servei d'Idiomes de la Universitat i la creació del nou Servei Lingüístic. A continuació n'explica l'estructuració (annex 9).

A continuació informa de la presentació d'una esmena a la proposta d'acord normatiu de creació del Servei Lingüístic per part del director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, el professor Joan Mas Vives, el qual explica el sentit i la motivació de l'esmena, relativa a la necessitat de remarcar les funcions del seu departament i de l'Institut d'Estudis Catalans (annex 10). Li respon la vicerectora, que manifesta el seu desacord amb l'esmena presentada i explica els motius per demanar que es rebutgi l'esmena. A continuació intervenen el professor Ramon Puigjaner Trepat, que dóna suport a l'opinió de la vicerectora, el professor Francesc Torres Marí, que demana aclariments sobre l'àrea de promoció, el professor Joan Mas i Vives, que exposa de nou els seus arguments a favor de l'esmena, el professor Pere M. Deyà Serra, en relació amb la funció de traducció del Servei, el professor Federico Garau Sobrino, que fa unes precisions jurídiques, la senyora Francesca Salvà Cerdà, el professor Gabriel Oliver Codina, la professora Isabel Maria Aguiló Pons, el professor Ramon Puigjaner Trepat i la professora Francesca Garcias Gomila, que demanen aclariments. Els respon la vicerectora.

A continuació se sotmeten a votació les propostes d'acord normatiu presentades, amb el resultat següent: 42 vots a favor i 1 abstenció. Per tant, s'aprova la proposta.

Seguidament es vota l'esmena presentada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb el resultat següent: 9 vots a favor, 10 abstencions i 26 en contra. Per tant, no s'incorpora l'esmena.

Finalment el professor Ramon Puigjaner Trepat manifesta que ha de quedar clar el contingut relatiu als idiomes moderns i no només al català. Tot seguit intervenen els professors Lluís Pomar Gomà, Jaume Rosselló Mir i Andreu Palou Oliver, el qual demana que a l'objectiu 2 del tercer acord normatiu s'especifiqui que la llengua és la catalana. El Rector manifesta que la vicerectora farà totes les incorporacions assenyalades i agraeix la feina feta al director del Servei d'Idiomes que avui se suprimeix.

Punt 10: Fundació Càtedra Llatinoamericana a la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica la motivació, l'abast i el significat de la Fundació Càtedra Llatinoamericana a la Universitat de les Illes Balears, el suport econòmic amb què es compta per dur endavant la iniciativa, els seus objectius i les accions en què es podria concretar.

A continuació el Rector explica que la constitució de la Fundació queda condicionada a l'aportació inicial de les entitats implicades. Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Ramon Puigjaner Trepat, que expressa una queixa, i la professora Montserrat Casas Ametller, que recomana que hi hagi uns diners destinats a una càtedra permanent.

Se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment (annex 11).

Punt 11: Informació del Consell Executiu

1. El Rector dóna la paraula al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que informa de la intenció de posar en funcionament un espai amb la possibilitat de fer aules i despatxos, el qual constituiria la primera fase d'un multiaulari. Així mateix, informa que la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports ha tramès el projecte definitiu de la carretera, el qual sortirà a informació pública després de les vacances de Nadal. També informa de les gestions sobre el tancament de la carretera que afecta l'accés de devora l'edifici Ramon Llull.

2. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa de la presentació del programa 2000 i UIB, que es farà el proper dia 21 de desembre. Així mateix informa d'una ajuda del Govern per a la consolidació de Can Oleo.

3. El vicerector de Professorat i Departaments informa sobre la promoció extraordinària a CU, el termini de la qual acabava l'1 d'octubre de 1999. Ja que el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut no ha contestat, amb la qual cosa s'entén que hi renuncia, i atès l'empat que s'ha produït entre distints departaments, la promoció esmentada s'acumularà a la del proper any, que suma un total de tres places.

4. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre el tema de la Biblioteca i el seu model i demana que s'incorpori un representant dels alumnes a la Comissió de Biblioteca.

5. Finalment el Rector informa sobre les eleccions que es realitzaren ahir.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 12):

Senyor Ferran Barbé Illa com a col·laborador del Departament de Psicologia, per al curs 1999-2000.

Senyor Andreu Maimó Bordoy com a col·laborador del Departament de Psicologia, per al curs 1999-2000.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 12):

Senyor Derek Burl Roger, de la Universitat de York (Regne Unit), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte de quinze dies, de l'1 al 15 d'abril de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Christopher A. Hunter, de la Universitat de Sheffield (Regne Unit), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un mes, del 8 d'abril al 8 de maig de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Martyn Amos, de la Universitat de Liverpool (Regne Unit), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, del 10 de juny al 10 de juliol de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Senyor Klaus-Peter Hoinka, de l'Institut de Física de l'Atmosfera (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 d'abril al 31 de maig de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Victor Anatoliyevich L'Vov, del Departament de Radiofísca de la Universitat Taras Xevtxenko de Kíev (Ucraïna), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de març al 31 de maig de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Senyor Miguel Luis Hoyuelos, de la Universitat Nacional Mar del Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

No n'hi ha.

d) Altres.

No n'hi ha.

Punt 13: Precs i preguntes

1. La professora Francesca Garcias Gomila demana sobre distintes qüestions de procediments electorals en relació amb les eleccions que es realitzaren ahir.

2. El professor Pere M. Deyà Serra demana sobre la partida a la qual s'ha d'imputar l'adquisició de software. Així mateix agraeix la sensibilitat del Consell Executiu en relació amb l'acte d'homenatge a la senyora Maria Estrella Escalona Platero i la celeritat del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic en la publicació d'un díptic. Finalment, fa unes observacions sobre el correu.

3. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana sobre la cobertura de l'entitat asseguradora.

4. La senyora Isabel Puig Palerm demana per la implantació del sistema mixt per a la presentació de candidatures i sobre la possibilitat de fer una segona volta. Així mateix demana sobre les pràctiques de Dret per al curs 2000-2001.

5. El professor Jaume Rosselló Mir demana un millor rendiment del servei d'avaries i també demana que es reflexioni sobre el sistema de calefacció dels edificis.

6. El senyor Bernat Prats Taberner respon a algunes de les observacions del professor Deyà sobre el funcionament del correu.

A continuació el Rector agraeix al professor Gabriel Jordà Lliteras la tasca realitzada pel Servei d'Idiomes.

Finalment el Rector desitja unes bones festes de Nadal i convida tothom a assistir al sopar de Nadal del proper dia 22.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.50 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.