Consell de Govern

A les 10 hores del dia 17 de febrer de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, el doctor David Pons Florit, per motius de viatge, el senyor José Miguel Gómez García, per motius laborals, i el doctor Josep Morata Socias.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2003, amb la inclusió de l'esmena presentada per la doctora Rosa Maria Alberdi Castell, que consisteix en l'afegitó d'un incís final al paràgraf novè del punt 16 de l'acta: «Finalment intervé la senyora Rosa Maria Alberdi Castell, que també està d'acord a fer un comunicat i creu que la UIB s'ha de posicionar en temes que afecten la societat, com ha fet en ocasions anteriors.»

També s'inclou l'esmena presentada pel doctor Pere M. Deyà Serra al punt 6 de l'acta, que consisteix a modificar la intervenció següent: allà on diu: «El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix la feina feta. A continuació demana per què el capítol I està congelat i a continuació si està desglossat. També demana si hi ha un compromís per part de la comunitat autònoma per transferir els doblers [¿]», ha de dir: «El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix la feina feta. A continuació demana per què el capítol I està congelat i, tot seguit, pel que fa al desglossament del mateix capítol I i, més concretament, a l'article 16 («Quotes i prestacions socials»), demana aclariments sobre la disminució en 2,1 milions d'euros de la partida corresponent a les quotes de la Seguretat Social i si per cobrir-la hi ha un compromís escrit per part del Govern de les Illes Balears per transferir aquests doblers [¿].»

Finalment també s'incorporen dues esmenes presentades per la doctora Francesca Garcias Gomila. La primera al punt 6, allà on diu: «Enginyer Tècnic Agrícola», ha de dir: «Enginyeria Tècnica Agrícola», i la segona al punt 18.f), allà on diu: «[¿] treure a concurs públic [¿]», ha de dir: «[¿] treure a habilitació [¿]».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0721

AM

Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes

Marroc

Genèric

0828

AM

Universitat Nacional Tres de Febrero

Argentina

Genèric

0880

AM

Universitat Mayor

Xile

Genèric

0897

AM

Universitat de Tecnologia de Luleå

Suècia

Genèric

0902

AM

Universitat Nacional de la Rioja

Argentina

Genèric

0903

AM

GAESCO, SA

Genèric

0891

AM

Institut de l'Empresa Familiar, Associació Balear de l'Empresa Familiar i Banca March, SA

a

Càtedra Banca March d'Empresa Familiar

0896

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

a

Cooperació al desenvolupament

0893

CV/P

Universitat de Barcelona

a

Doctorat interuniversitari (Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies)

0887

CV/P

Universitats Politècnica de Catalunya i Rovira i Virgili

a

Doctorat interuniversitari (Enginyeria Electrònica)

0884

CV/P

Universitats d'Alacant, Rovira i Virgili, de Lleida, Jaume I, de València, de Girona, de Salamanca, de Granada, Complutense, Nacional d'Educació a Distància i Santiago de Compostel·la

a

Doctorat interuniversitari (Estudis filològics nterdisci-plinaris (Filologia Catalana i afins))

0882

AM

Russian International Academy for Tourism (RIAT)

Federació

Russa

Formació (llengua espanyola, turisme) i pràctiques (sector turístic)

0889

AM

Fundació Juan March

a

Genèric (art contemporani)

0873

CV/P

Fundació Sa Nostra, Caixa de

Balears

a

Herbari Virtual

0845

CV/P

Universitat de Barcelona

a

Postgrau (màsters de riscs i conflictes)

0890

CV/P

Fundació Juan March

a

Pràctiques al Museu d'Art Espanyol Contemporani

0883

CV/P

Banca March

a

Pràctiques (LADE i Econòmiques)

0835

Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària

a

Pràctiques (RD 1497/1981)

0895

CV/P

Federació Balear de Futbol

a a

Publicar un estudi (Joc net i no-violència en el futbol)

0839

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

a

Reciclatge 2002-2003

0898

CV/P

Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Mèxic

Superconductivitat d'alta temperatura

La vicerectora de Relacions Exteriors completa la informació relativa al conveni amb la Conselleria de Presidència i Esports per a la cooperació al desenvolupament quant a l'aportació econòmica total i la distribució de les quanties per a activitats convingudes, de les quals destaca les més innovadores, com ara el programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament, la convocatòria de projectes de cooperació del professorat i el desenvolupament d'activitats temàtiques d'informació, documentació i divulgació.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per demanar un aclariment en relació amb el conveni amb la Banca March per a pràctiques (LADE i Econòmiques) sobre la data de finalització d'estudis. Li respon el Rector.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

En aquest punt el Secretari General excusa la seva absència per motiu de viatge i el substitueix el vicesecretari general, senyor Jeroni Reynés Vives.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica les modificacions de plantilla que afecten els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filologia Catalana i Lingüística General, Psicologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències de l'Educació, Biologia, Filosofia i Treball Social i Economia Aplicada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Complements retributius de professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha cinc professors que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

A continuació explica les circumstàncies que es donen en el professorat que figura al document tramès (annex 4).

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada.

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 5: Modificació dels plans d'estudis conduents als títols d'Enginyeria en Informàtica, d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica les modificacions que afecten els plans d'estudis conduents als títols d'Enginyeria en Informàtica, d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i que corresponen a assignatures optatives (annex 5).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació dels plans d'estudis conduents als títols d'Enginyeria en Informàtica, d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa que les propostes dels prerequisits d'aquests plans d'estudis que s'inclouen a la documentació són una simple informació, atès que l'aprovació d'aquests correspon a la Comissió Acadèmica.

Punt 6: Màster universitari en Gestió del Risc i les Emergències

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que indica que el màster que es presenta s'ha de realitzar sota l'empara del conveni Universitat de Barcelona (0845), que s'acaba d'aprovar.

Tot seguit el Rector dóna la paraula a la senyora Rosa Maria Alberdi Castell perquè completi la informació i explica l'origen de l'articulació com a títols conjunts entre ambdues universitats i el propòsit general del projecte.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 7: Curs d'Expert Universitari en Relacions Laborals: la pràctica judicial

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica les característiques generals del Curs d'Expert Universitari en Relacions Laborals: la pràctica judicial.

Intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments sobre el curs i assenyala el possible conflicte amb la diplomatura de Relacions Laborals i que tal vegada podria ser considerat com una fase mitjana d'un títol superior. Li respon el Rector, que fa èmfasi especial en la part final de la denominació del curs: «la pràctica judicial». El Rector afegeix que des del Consell de Direcció es vol fomentar la realització de cursos de postgrau per poder facilitar a tots els estudiants l'accés a aquests tipus d'estudis, atès que actualment estan centrats en determinades àrees de coneixement. Finalment fa referència al compromís assumit de modificar la normativa de títols propis, pendent encara del desplegament normatiu estatal.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 8: Reglament de la Comissió de Biblioteca

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que explica l'abast i el significat del Reglament de la Comissió de Biblioteca.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per demanar com s'articularà la representació dels membres que han de formar part de la Comissió de Biblioteca d'entre el col·lectiu de degans, directors d'escola, directors de departament i directors d'institut universitari de recerca «de manera que sempre quedin representats els sis àmbits científics: humanitats, ciències socials, ciències jurídiques, ciències experimentals, estudis tècnics i ciències de la salut».

També intervé en el mateix sentit el doctor Mateu Servera Barceló. Els respon la vicerectora d'Investigació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat, amb la correcció d'una errada al darrer paràgraf de l'apartat corresponent a la composició, on s'ha de substituir el terme «secretaria» per «secretari» (annex 8).

Punt 9: Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que explica l'abast i el significat del Reglament de l'Institut de Ciències de l'Educació. També recorda la provisionalitat en què es troba el director actual de l'ICE, doctor Joan J. Muntaner Guasp.

A continuació s'obre un torn de paraules. El doctor Jaume Sureda Negre intervé per demanar si hi ha hagut converses sobre el Reglament amb els departaments i els centres més implicats: el Departament de Ciències de l'Educació, el Departament de Psicologia, la Facultat d'Educació i la Facultat de Psicologia. A continuació intervé en relació amb els articles 10 i 14, proposa una nova redacció del punt 2 de l'article 10, que literalment sigui: «Àrea de formació permanent del professorat no universitari», i proposa d'afegir el següent incís final a l'article 14: «amb l'informe previ del Consell de l'ICE». Li responen el Rector, que accepta les modificacions proposades, i la vicerectora d'Investigació.

El senyor Luis Fco. Piña Saiz fa una intervenció en relació amb l'article 13 sobre el pressupost d'ingressos i considera que hauria de dir: «El pressupost d'ingressos serà integrat per les assignacions que la Universitat realitzi i les que provenen de: [...]». Li respon el Rector, que indica que es farà la correcció proposada.

El doctor Mateu Servera Barceló considera convenient no restringir a degans i directors de centre i directors de departament i d'institut universitari de recerca la composició del Consell de l'ICE. El Rector fa una reflexió sobre la intervenció i, després d'un debat, proposa que l'article 4.c) quedi redactat de la forma següent: «escollits en sessió conjunta per la Junta de Degans i Directors de Centre i la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca».

La doctora Francesca Garcias Gomila manifesta que està d'acord amb el contingut d'aquest reglament, però que caldria revisar la redacció del text. La vicerectora d'Investigació i el Rector indiquen que es revisarà i corregirà. La doctora Rosa Maria Alberdi Castell demana aclariments sobre l'apartat 4 de l'article 10. Li respon la vicerectora i assenyala que se n'ha de modificar la redacció i que en lloc de dir: «Àrea de formació docent universitària», ha de dir: «Àrea de formació docent del professorat universitari.»

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta presentada, amb les modificacions introduïdes en el debat als articles 4.c), 10.2 i 4, 13 i 14, que s'aprova amb aquestes modificacions per unanimitat (annex 9).

Punt 10: Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que explica l'abast i el significat del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i en destaca les novetats més importants, com ara la introducció de la figura de l'editor com a òrgan del Servei, la composició del Consell d'Edició i la regulació dels requisits que han de complir les col·leccions i les revistes.

Tot seguit intervé el doctor Pere M. Deyà Serra, que demana sobre els ajuts per a la publicació d'articles científics en revistes. Li respon la vicerectora d'Investigació, que assenyala que aquest tipus d'ajuts ja estan canalitzats. La doctora Isabel Moreno Castillo fa una matisació sobre les normes de presentació d'originals que figuren a l'annex pel que fa a la utilització de les cursives. També intervenen en relació amb aquesta qüestió el vicerector d'Estudiants i el doctor Joan Mas Vives, que indica que és partidari de conservar les coses que ja funcionen i també intervé sobre els mitjans de distribució de les obres que es publiquen. El doctor Perfecto Cuadrado Fernández demana una reunió amb els directors de les publicacions.

La vicerectora d'Investigació respon a les distintes intervencions i assenyala, en primer lloc, que les normes de presentació d'originals són orientatives, sens perjudici de les peculiaritats de cada publicació. En segon lloc, indica que per descomptat es mantindran sense modificar tots aquells aspectes del servei que funcionen correctament. En tercer lloc, fa referència a la distribució de les publicacions. La doctora Francesca Garcias Gomila insisteix en el tema de la deficient distribució de materials didàctics, que, de vegades, no es poden aconseguir fora d'aquesta universitat. Finalment demana que l'annex d'aquest reglament no formi part de l'acord normatiu. El Rector li respon que hi ha dues opcions, que l'annex tingui un paper divulgatiu o que el Consell de Direcció examini les normes generals de presentació d'originals.

El Rector sotmet a votació el reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, sense l'annex, que s'aprova per unanimitat (annex 10).

Punt 11: Programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector de Política Científica, que explica l'abast i el significat del programa d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB.

A continuació intervé el doctor Pedro Rivas Yarza per fer una observació a l'article 2 que consisteix en la supressió del terme «doctors» perquè els ajuts s'estenguin a tots els investigadors adscrits als departaments i als instituts universitaris de recerca de la UIB. També intervé en relació amb l'article 5 el doctor Pere M. Deyà Serra.

El vicerector de Política Científica indica que se suprimeix l'incís final de l'article 6. La doctora Francesca Garcias Gomila considera que no queda prou clar que la finalitat d'aquest programa sigui l'organització d'activitats previstes a la Universitat. Li respon el vicerector en sentit contrari.

El Rector sotmet a votació la normativa presentada, que s'aprova per unanimitat amb les modificacions assenyalades als articles 2 i 6 (annex 11).

Punt 12: Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball

El Rector recorda que la normativa que es presenta ja es va aprovar a la darrera sessió del Consell de Govern, del dia 18 de desembre de 2003, i que correspon a l'antic Programa de formació del professorat. El vicerector de Política Científica assenyala les modificacions que s'han introduït als articles 4, 6 i 7 respecte de la versió anterior.

El Rector sotmet a votació la normativa presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 12).

Punt 13: Observatori per a la Igualtat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, que informa sobre l'acord del Consell de Direcció relatiu a la creació de l'Observatori per a la Igualtat i explica breument el contingut de la documentació presentada (annex 13).

La doctora Francesca Garcias Gomila demana pel cost de l'Observatori per a la Igualtat. La vicerectora de Relacions Exteriors indica que per cada projecte concret que s'elabori s'haurà de cercar el finançament. La senyora Rosa Maria Alberdi Castell felicita el Consell de Direcció per la creació de l'observatori esmentat.

Punt 14: Informació del Consell de Direcció

El Rector recorda que el passat dia 22 de gener es varen realitzar eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat i d'escola, als consells de departament i al Consell d'Estudiants i que varen transcórrer amb normalitat, sens perjudici d'alguns incidents. Agraeix la feina feta al PAS implicat en el desenvolupament dels distints processos electorals.

Així mateix, recorda que en aquests moments està obert, fins demà, el termini de presentació de candidatures al càrrec de director de departament i manifesta certa preocupació perquè a hores d'ara hi ha departaments que no han presentat cap candidatura. També agraeix la feina feta als membres del Consell de Govern que deixaran de pertànyer a aquest òrgan arran dels processos electorals que estan en marxa o a punt de posar-s'hi.

A continuació posa de manifest la seva preocupació pel retard en el desenvolupament de la normativa corresponent a l'espai europeu d'educació superior, que roman aturada des d'abans de Nadal, sembla que per objeccions plantejades per part del Ministeri d'Administracions Públiques i del Ministeri d'Hisenda, i que també amb motiu de les eleccions generals el tema s'haurà ajornat com a mínim mig any.

Tot seguit fa referència a la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària que té lloc avui, en què es tractarà el projecte del reial decret de professorat. També recorda que resta pendent el relatiu als departaments universitaris.

Finalment el Rector fa una reflexió sobre el retard en el desplegament normatiu de la LOU, i sobre l'esforç que han fet les universitats per donar compliment a les adaptacions estatutàries a aquesta llei.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica completa la informació facilitada pel Rector i explica el contingut d'una reunió de la CRUE que va tenir lloc ahir. També comenta dos aspectes del projecte del reial decret de professorat, la jubilació anticipada i la dedicació del professorat.

Finalment informa sobre diverses qüestions: els sexennis, l'habilitació, el suplement europeu al títol, les qualificacions numèriques i les activitats de l'ANECA.

La vicerectora de Professorat recorda que els departaments han de presentar el POA com a data límit el 20 de febrer de 2004.

El delegat del Rector per a les tecnologies de la informació informa de la problemàtica dels virus informàtics, que fa que el servidor vagi saturat. Completa la informació el director del CTI@UIB, doctor Gabriel Fontanet Nadal, i assenyala que es crearà una comissió de seguretat.

La vicerectora d'Investigació informa que el 15 de gener de 2004 va finalitzar el termini de presentació de programes de doctorat. L'any passat se'n varen presentar 26 i enguany se n'han presentat un total de 35, del quals tretze són interuniversitaris i d'aquests, sis són coordinats per departaments de la UIB. Així mateix, recorda que hi ha 142 assignatures de doctorat en què ningú no s'ha matriculat i 120 amb una sola persona matriculada. També manifesta la seva preocupació pel fet que s'imputi càrrega docent a professorat que després no es reflecteix en la impartició de la matèria perquè no hi ha estudiants matriculats.

Per la seva banda, el Rector també manifesta la seva preocupació, no perquè augmenti l'oferta docent, sinó perquè hi hagi 262 assignatures amb cap o un alumne matriculat, que això doni lloc a descomptes docents que no corresponen a la realitat i que, en definitiva, es desvirtuï el contingut del document de plantilla.

A continuació s'obre un torn de paraules sobre les informacions facilitades en què intervé el doctor Perfecto Cuadrado Fernández en relació amb les qualificacions numèriques, els sexennis, l'ANECA i els cursos de doctorat. El doctor Joan Mas Vives intervé per demanar informació sobre el perfil de l'acreditació que ha d'assolir el professorat ajudant i ajudant doctor per part de l'ANECA i s'adhereix al moviment que es dóna actualment en el si de la Universitat per encaminar aquest tema. També intervé en relació amb els cursos de doctorat i exposa la possibilitat que es reconeguin crèdits per a la realització d'altres activitats com la impartició d'assignatures optatives corresponents a itineraris d'especialització.

Tot seguit intervé el doctor Mateu Servera Barceló sobre el tema de sexennis i també es manifesta en el mateix sentit que el doctor Joan Mas Vives en relació amb el reconeixement de crèdits.

El Rector respon a les intervencions i sobre l'actuació de l'ANECA en relació amb les sol·licituds d'acreditacions de persones que presten serveis a la UIB, i exposa que hi ha una petició del Departament de Dret Públic. Finalment indica que es trametrà a la CRUE un escrit per explicar la situació a la UIB i demanar informació sobre l'enfocament d'aquest tema a les altres universitats i, si escau, demanar que s'adopti una mateixa postura davant l'ANECA.

A continuació intervé el doctor Jordi Pich Solé en relació amb els sexennis. El doctor Antoni Llull Gilet intervé en relació amb el tema de les acreditacions de l'ANECA i dóna també el seu suport al contingut de l'escrit a què ha fet referència el Rector. Així mateix, assenyala la necessitat d'activar l'AQUIB i planteja la possibilitat que es faci segons el model de la comunitat autònoma de Madrid. Li respon la vicerectora de Professorat amb una exposició de les intencions de l'AQUIB. El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el tema de doctorat i indica que és important valorar el nombre de tesis doctorals que finalment es llegeixen.

El senyor Vicent J. Torres Escandell condemna els fets lamentables produïts durant la campanya electoral i assenyala que els mitjans de comunicació els varen exagerar, i que a més, per altra banda, no varen destacar l'elevada participació dels estudiants, superior a la d'altres processos electorals.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana com s'han de cobrir les vacants produïdes arran dels processos electorals recents. Li respon el vicesecretari general.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament dels col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 14):

¿ Senyor Ferran Bàdenas Jovani com a col·laborador honorífic del Departament de Química, per al curs 2003-2004.

¿ Senyor Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada, per al curs 2003-2004.

¿ Senyor Andreu Rigo Sureda com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per al curs 2003-2004.

¿ Senyora Adela López-Zafra com a col·laboradora honorífica del Departament de Química, per al curs 2003-2004.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova el tribunal que ha de jutjar la plaça de professor contractat doctor de l'àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia (annex 15).

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Proposta de professor emèrit

La vicerectora de Professorat planteja la proposta de nomenament del catedràtic d'universitat Miquel Morey Andreu com a professor emèrit del Departament de Biologia i afegeix que el contracte seria per dos anys renovables. Pel que fa a les retribucions, el professor Morey rebrà una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d'universitat en servei actiu (annex 16).

Tot seguit el doctor Maurici Mus Amézquita fa una exposició dels mèrits de la persona proposada.

El Consell de Govern aprova la proposta per 29 vots a favor i cap en contra. Per tant, s'aprova el nomenament per unanimitat de tots els assistents.

e) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per als professors que s'indiquen tot seguit (annex 17):

- Eduard Petitpierre Vall, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Genètica del Departament de Biologia , pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2004 i el 30 de setembre de 2005, a la Universitat Nacional de la Patagònia Austral (República Argentina), al Museu de Ciències Naturals de Torí (Itàlia) i a Xile.

- Francesc Torres Marí, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Filosofia del Departament de Filosofia i Treball Social, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2004 i el 30 de setembre de 2005, a l'Institut de Filosofia de l'Acadèmia de Ciències de la República Txeca.

f) Vènies docents

El Consell de Govern acorda, per 28 vots a favor i 1 abstenció, d'atorgar la vènia docent a la professora Margalida Rafael Cardona per impartir classes a l'Escola Universitària Alberta Giménez (annex 18).

g) Altres

No n'hi ha.

Punt 16: Precs i preguntes

El doctor Jordi Pich Solé informa de l'exclusió dels llicenciats de Psicologia de la Llei d'ordenació del personal sanitari i mostra la seva preocupació per aquest fet i per les conseqüències que se'n poden derivar. El Rector assenyala que la qüestió plantejada s'havia de tractar a la reunió del Consell de Coordinació Universitària que té lloc avui mateix.

El doctor Ramon Puigjaner Trepat fa un prec al vicerector d'Ordenació Acadèmica.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana pels fons FEDER i sobre el retorn d'aquests fons. Li respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa. A continuació demana sobre el paper de la UIB davant determinats temes i informacions periodístiques. Li respon el Rector, que recorda la seva intervenció sobre la qüestió del català en el darrer Consell de Govern, del 18 de desembre de 2003, i que hi va haver un pronunciament d'aquest òrgan i, posteriorment, del Consell de Direcció. Sobre el tema del medi ambient, el Consell de Direcció va fer una declaració el proppassat dia 10 de febrer. Finalment el Rector fa referència al tema del Museu Es Baluard i indica que la Universitat com a institució no s'ha de pronunciar, sens perjudici que individualment o col·lectivament les persones ho puguin fer. També li responen el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el vicerector de Política Científica.

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana sobre la publicitat dels detalls comptables del Consell d'Estudiants. Li respon el vicerector d'Estudiants, que assenyala que es prendran mesures perquè no es repeteixin els fets.

El doctor Joan Mas Vives considera que en el tema del català la UIB ha actuat com havia d'actuar i agraeix al Consell de Direcció les actuacions realitzades.

La doctora Francesca Garcias Gomila posa de manifest la necessitat de desplegar normativa per aplicar als concursos d'accés i al professorat contractat, així com per establir canals de representació del PDI contractat, i també sobre la representació d'estudiants a les juntes de facultat i d'escola.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 FEBRER DE 2004

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Pere M. Deyà Serra

 6. Francesca Garcias Gomila

 7. Isabel Moreno Castillo

 8. Joan Mas Vives

 9. Joan Jesús Fiol Arbós

 10. Carolina Garau Rosselló

 11. Mateu Servera Barceló

 12. Maurici Mus Amézquita

 13. Vicent Joan Torres Escandell

 14. Bernat Prats Taberner

 15. Luis Fco. Piña Saiz

 16. Rafael Barea Roig

 17. M. Isabel Baltasar Quesada

 18. Ramon Oliver Herrero

 19. Pedro Antonio Rivas Yarza

 20. Jaume Sureda Negre

 21. Miquel Pastor Tous

 22. C. Nativitat Juaneda Sampol

 23. Andreu Crespí Plaza

 24. Antoni Llull Gilet

 25. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 26. Gabriel Fontanet Nadal

 27. Francisco José Perales López

 28. Francesca Lladó Pol

 29. Francesca Salvà Mut

 30. Francisco Muñoz Izquierdo

 31. Esperança Munar Muntaner

 32. Sergio Alonso Oroza

 33. Rosa Maria Alberdi Castell

 34. Perfecto Cuadrado Fernández

 35. Jeroni Reynés Vives

 36. Avel·lí Blasco Esteve

 37. Lluís Garau Juaneda