Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 17 de febrer de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió del dia 17 de desembre de 1999.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb l'Ajuntament de Calvià.

Amb l'Ajuntament de Campos i Caixa Rural.

Amb l'Ajuntament de Palma.

Amb la Banca March (quart protocol).

Amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra (dotzè protocol de col·laboració).

Amb diverses entitats.

¾ Amb la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco i Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó.

Amb Globalia Sistemas y Comunicaciones, SL.

Amb l'Institut de Migracions i Serveis Socials.

Amb l'Institut de Recerca Hiperbàrica i Subaquàtica MEDISUB.

Amb Ona Digital, SL.

Amb el Reial Club Esportiu Mallorca, SAE.

Amb la Universitat de Coblença-Landau.

Amb la Universitat de les Ciències i de la Tecnologia Houari Boumediene.

Amb la Universitat Nacional del Sur (Bahía Blanca).

Amb la Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 3).

Amb la Universitat Rovira i Virgili.

A continuació intervenen la senyora Isabel Puig Palerm en relació amb el conveni amb l'Ajuntament de Campos relatiu a la creació de centres universitaris en diversos municipis (Calvià, Manacor, Alcúdia, Santanyí, etc.). També intervenen el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb el conveni amb Globalia Sistemas y Comunicaciones, SL, amb el conveni amb la Fundació Rubió i Tudurí Andrómaco i Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó i amb el conveni amb Ona Digital, SL, i la professora Montserrat Casas Ametller en relació amb el conveni amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra (dotzè protocol de col·laboració) i amb el conveni amb Globalia Sistemas y Comunicaciones, SL. El professor Jordi Vallespir Soler demana aclariments sobre el procediment de renovació de convenis; intervé el senyor Fernando Monar Lora; el professor Gabriel Fontanet Nadal planteja la problemàtica sorgida entorn de la figura del tutor de becaris en pràctiques i el professor Ramon Puigjaner Trepat intervé en relació amb els convenis de pràctiques per a alumnes. Els responen el Rector, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que informa, prèviament, de la finalització de l'aplicació del document de plantilla corresponent al curs 2000-2001 i dels criteris que se seguiran per calcular la càrrega i la capacitat docent, i també destaca la necessitat de fixar un POA. Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Francesca Garcias Gomila, la professora Montserrat Casas Ametller, el professor Ramon Puigjaner Trepat, el professor Francesc Torres Marí, el professor Perfecto Cuadrado Fernández, el professor Josep Morata Socias, el professor Pere M. Deyà Serra i el professor Antoni Socias Salvà en relació amb la implicació dels centres en el POA, i, novament, la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el mateix tema. Els responen el Rector i el vicerector.

A continuació el vicerector explica l'abast i el significat de la modificació de plantilla que es presenta a la Junta de Govern i que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia i Empresa, Ciències de la Terra i Ciències de l'Educació. La Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla presentada (annex 2).

Punt 4: Promocions extraordinàries

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica les circumstàncies de la proposta del document de promocions extraordinàries a CU corresponent al curs 1999-2000 (annex 3).

A continuació intervé la professora Montserrat Casas Ametller per demanar que la data en què els departaments han de manifestar el seu interès sigui al més endavant possible per poder incloure nous sexennis dels professors. Per tant, el termini més indicat per presentar promocions extraordinàries seria el 31 de desembre de 2000, en lloc de l'1 d'octubre de 2000.

Finalment la Junta de Govern aprova la proposta de promocions extraordinàries presentada amb la modificació proposada, per assentiment.

Punt 5: Màster en Organització i Gestió de Serveis i Programes d'Educació de Persones Adultes. Títol de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i aquest la cedeix al professor Jordi Vallespir Soler, director del màster, que n'explica breument la finalitat i el contingut i mostra la seva disposició a la participació de professors i departaments implicats en la matèria (annex 4).

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Especialista Universitari en Gerontologia Social. Títol de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta el curs d'Especialista Universitari en Gerontologia Social. Títol de postgrau de la UIB, i en fa una justificació (annex 5). Així mateix explica que es tracta de l'actualització d'un curs d'Especialista Universitari en Gerontologia ja aprovat per la Junta de Govern el dia 25 de gener de 1993 i realitzat; per això es presenta i se sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern l'equivalència d'ambdós cursos (annex 6).

A continuació se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment. Així mateix s'aprova per assentiment l'equivalència del curs d'Especialista Universitari en Gerontologia amb el títol d'Especialista Universitari en Gerontologia Social.

Punt 7: Curs d'Anàlisi de Risc d'Inundació en Cursos Mediterranis. Títol de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta el curs d'Anàlisi de Risc d'Inundació en Cursos Mediterranis. Títol de postgrau de la UIB, i en fa una justificació (annex 7).

A continuació se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Finalment el professor Pere M. Deyà Serra demana sobre l'existència de normativa reguladora de màsters a distància per mitjans electrònics. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

Punt 8: Grups de recerca consolidats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta una proposta de creació d'un catàleg de grups de recerca i explica que es tracta d'un tema ja regulat en altres universitats (de Catalunya i del País Valencià). A continuació destaca que el document presentat és fruit de la feina feta al si de la comissió assessora i que és un document de treball. Així mateix demana l'autorització de la Junta de Govern per posar en marxa el procediment de creació de grups de recerca, i als departaments els demana una reflexió sobre el document presentat (annex 8).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Pere M. Deyà Serra, Jordi Vallespir Soler, Ramon Puigjaner Trepat, Josep Morata Socias, Montserrat Casas Ametller, Antoni Socias Salvà, Perfecto Cuadrado Fernández i Andreu Palou Oliver. Els responen el Rector i el vicerector. Finalment el Rector indica que en una propera Junta de Govern es presentarà un document definitiu sobre els grups de recerca.

Punt 9: Proposta de nomenament de doctor honoris causa del senyor Joan Pons

El Rector recorda que en una Junta de Govern anterior el professor Ramon Puigjaner Trepat va plantejar la possibilitat de nomenar el senyor Joan Pons Pons com a doctor honoris causa de la UIB i dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que explica els mèrits i la trajectòria professional del senyor Pons i en proposa el nomenament, de conformitat amb l'article 2.c) del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. Tot seguit el professor Perfecto Cuadrado Fernández intervé com a degà en funcions de la Facultat de Filosofia i Lletres per donar suport a la proposta.

Punt 10: Supressió del Servei d'Esports i modificació del Servei d'Activitats Culturals

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que explica els antecedents i els motius de la proposta de supressió del Servei d'Esports i la proposta de modificació del Servei d'Activitats Culturals, que quedarà articulat en tres àrees.

La Junta de Govern aprova per assentiment la supressió del Servei d'Esports i la modificació del Servei d'Activitats Culturals (annex 9).

Punt 11: Informació del Consell Executiu

1. El Rector, en primer lloc, agraeix la participació dels membres de la Junta de Govern a la visita de Ses Majestats els Reis d'Espanya d'ahir al campus i explica l'origen i la motivació d'aquesta visita.

A continuació felicita el professor Camilo J. Cela Conde pel reconeixement públic obtingut amb la concessió del diploma Fellow per part de l'American Asociation for the Advancement of Science. I també felicita els professors Perfecto Cuadrado Fernández i Carles Manera Erbina, membres de la Junta de Govern, per l'obtenció de les càtedres respectives.

Tot seguit informa de diversos temes:

a) De la problemàtica suscitada en les proves del borsí d'interins de la CAIB, i fa una narració dels fets esdevinguts i comenta els dos incidents produïts, un en una prova de Química i l'altre en un test psicotècnic, a les proves corresponents a auxiliars administratius. A continuació indica la feina feta per la comissió d'investigació creada a la UIB per analitzar els fets esmentats i explica les conclusions a què va arribar. Tot seguit explica els motius pels quals es va fer públic el nom de la professora associada que va elaborar el test psicotècnic. I, finalment, assenyala que el Departament de Psicologia va elaborar el test corresponent per repetir la prova.

A continuació intervenen els professors Pere M. Deyà Serra i F. Javier Pérez Pareja per explicar la seva posició, i el professor Joan Mas i Vives per explicar els motius pels quals accepta elaborar les proves de català. També intervenen els professors Francesc Torres Marí i Jordi Vallespir Soler i el vicerector de Professorat i Departaments, com a president de la comissió d'investigació esmentada.

b) De les notícies aparegudes a la premsa sobre la implantació d'una universitat privada a la nostra illa, i llegeix un informe realitzat, a petició del MEC, en què manifesta que aquest tipus de projecte no s'ajusta a dret.

c) De la convocatòria del Claustre per al proper dia 6 de març de 2000.

d) Del canvi d'estatuts de l'Escola d'Hoteleria i del Consorci amb el CITTIB.

2. El vicerector de Professorat i Departaments informa dels resultats de l'aplicació del document de plantilla (annex 10).

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre:

a) L'acord sobre distribució d'espais amb l'IMEDEA a Esporles. Tot seguit intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i la professora Francesca Garcias Gomila. Els responen el vicerector i el Rector.

b) L'aprovació dels fons FEDER.

4. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa sobre:

a) L'aprovació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i de la creació del Gabinet Tècnic d'Imatge i del Laboratori en Ciències de l'Activitat Física.

b) La normativa del nou Servei Lingüístic que afecta els temes de correcció, traducció i normalització.

5. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals informa sobre el programa Sèneca. Tot seguit intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat. Li respon el vicerector.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa sobre:

a) El Pla especial del campus, i comunica que el projecte de la carretera d'accés al campus està obert a informació pública. Intervenen els professors Josep Morata Socias, Ramon Puigjaner Trepat i Isabel Moreno Castillo.

b) El pressupost previst per a la construcció de l'edifici d'economia i dret, que serà de 2.500 milions de pessetes, i del calendari de les obres. A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila.

7. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa sobre:

a) L'augment de les despeses telefòniques, per la qual cosa diu que es trametran les dades relatives al consum tant als usuaris com als directors de departament.

b) L'acord d'endeutament de la UIB per a la realització d'inversions per un import de 600 milions de pessetes i un termini d'amortització de quinze anys.

8. El Gerent informa de la conclusió del nou conveni col·lectiu amb el personal laboral de la UIB i expressa el seu agraïment al Comitè d'Empresa i al Gerent anterior, senyor Sebastià Alemany Font, per la tasca realitzada en el seu moment. El Gerent també agraeix l'elaboració i la comprensió de tota la comunitat universitària pel que fa a la implantació d'un nou programa de gestió de personal. A continuació el Rector també expressa el seu agraïment als sindicats, al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, al Gerent actual i a l'anterior per la tasca realitzada. Finalment el senyor Bernat Prats Taberner també reconeix la tasca que va realitzar en el tema del conveni el Gerent anterior.

9. La Secretària General informa de les candidatures presentades i ja proclamades a les distintes convocatòries d'eleccions de degans i directors de facultats i escoles.

Punt 12: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Visitants

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 11):

¾ Senyora Lily Litvak, de la Universitat de Texas (EUA), adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyora María de Fátima Rodrigues de Freitas Morna, de la Universitat de Lisboa (Portugal), adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un mes, del 15 de febrer al 15 de març de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

¾ Senyora Ivana Vucenik, de l'Escola de Medicina de la Universitat de Maryland (EUA), adscrita al Departament de Química, amb un contracte d'un mes i mig, de l'1 de juny al 15 de juliol de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

¾ Senyor Alexey Tsyganenko, de l'Institut de Física de la Universitat de Sant Petersburg (Rússia), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyor Jules S. Jaffe, del Marine Physical Laboratory de l'Scripts Institution of Oceanography de la Universitat de Califòrnia (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de juliol de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyor Norberto J. Palleroni, de la Universitat de Rutgers, Nova Jersey (EUA), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¾ Senyor Òscar Pujol Riambau, de la Universitat de Benarés (Índia), adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte d'un mes i trenta dies, del 2 de maig al 30 de juny de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa que a la propera Junta de Govern s'aprovaran els professors visitants per a la resta del curs 1999-2000.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que síindiquen tot seguit (annex 12):

Departament : Infermeria

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Infermeria

Perfil : Relacions humanes en infermeria

Departament : Infermeria

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Infermeria

Perfil : Infermeria medicoquirúrgica

Departament : Psicologia

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Psicologia Social

Perfil : Psicologia social

Departament : Psicologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Perfil : Teràpia de conducta

Departament : Filosofia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Treball Social i Serveis Socials

Perfil : Treball social de grup

Departament : Filosofia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Treball Social i Serveis Socials

Perfil : Treball social de casos

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Econometria

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : Anàlisi geogràfica regional

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Perfil : Psicologia del desenvolupament

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Història Contemporània

Perfil : Història contemporània d'Espanya i d'Europa

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : Geografia humana d'Europa

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : Geografia física d'Europa

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Geografia Humana

Perfil : Geografia rural

El vicerector de Professorat i Departaments agraeix al director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts la tasca feta en relació amb la proposta de la comissió jutjadora de la plaça de CU de l'àrea de coneixement d'Història Contemporània.

d) Altres

La Junta de Govern, a proposta del Consell d'Estudiants, aprova la modificació del calendari escolar pel que fa a la data de la celebració de la Diada Cultural, la qual es fixa per al dia 12 de maig de 2000. La professora Francesca Garcias Gomila manifesta que no pot garantir que el dia 12 de maig sigui inhàbil a efectes docents a la Facultat de Ciències, a causa de la dificultat de reorganitzar les sessions previstes per a aquesta data.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessiÛ de la llicËncia díestudis per al senyor Aleix Calveras Maristany, titular d'escola universitària interí del Departament d'Economia i Empresa, per un perÌode de set mesos, de l'1 de març al 30 de setembre de 2000, a la Universitat de Salern (Itàlia), amb una remuneració del 80 per cent de les seves retribucions (annex 11).

Punt 13: Precs i preguntes

1. El professor Perfecto Cuadrado Fernández demana sobre la possibilitat de renovació de l'equipament informàtic. Així mateix demana per avançar el punt de l'ordre del dia relatiu a la «Informació del Consell Executiu».

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana sobre la possibilitat que hi hagi la presència de personal del Servei de Càlcul i Informatització els horabaixes. Li respon el Rector. A continuació demana si el Consell Executiu té informació sobre la problemàtica existent quant a les millores retributives del personal funcionari de la UIB. Li respon el Rector en relació amb el personal docent i PAS laboral i funcionari.

3. La professora Montserrat Casas Ametller demana sobre la possibilitat de realitzar als centres docents no universitaris activitats de presentació de la UIB. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

4. El professor Josep Morata Socias intervé per demanar també la renovació de l'equipament informàtic. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

5. El professor Lluís Pomar Gomà demana sobre l'enllumenat de la zona de l'aparcament.

6. El senyor Fernando Monar Lora demana que es millori i augmenti la informació als alumnes i qüestiona l'atenció del personal de les secretaries. El professor Perfecto Cuadrado Fernández es queixa per les referències a la secretaria del seu centre.

7. El professor Ramon Puigjaner Trepat intervé en relació amb la renovació de material informàtic.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.50 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.