Consell de Govern

A les 10.05 hores del dia 17 de juny de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el senyor Carlos Moreno Gómez, per motius acadèmics, la professora Margalida Payeras Llodrà, per motius de baixa laboral, i el doctor Josep Servera Baño, per motius acadèmics.

El Rector, de forma prèvia, dóna la benvinguda a la senyora Marta Carrió Palou, nova presidenta del Consell d'Estudiants, que forma part del Consell de Govern per designació del Rector, en substitució del senyor Alejandro Aparicio Díaz.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2005.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1113

AM

Universitat de Macerata

Itàlia

Genèric

1116

AM

Ministeri de Medi Ambient

 

Genèric

1123

AM

Universitat Diego Portales

Xile

Genèric

1132

AM

Fundació Universitat del Nord

Colòmbia

Genèric

1135

AM

Universitat Autònoma Juan Misael Saracho

Bolívia

Genèric

1125

AM

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Activitats de formació contínua

1118

CV/P

Construccions Llabrés Feliu, SA

 

Assignatura (Sistemes Tradicionals de Construcció) (Arquitectura Tècnica)

1120

CV/P

CEMEX España

 

Beca (Anàlisi de matèria primera per complir el Protocol de Kioto)

1110

CV/P

Ajuntament d'Alaior

 

Can Salort

1136

CV/P

Universitat Autònoma Juan Misael Saracho

Bolívia

Cooperació al desenvolupament (Infermeria)

1048

Addenda

Universitats Autònoma de Barcelona i Pública de Navarra

 

Doctorat interuniversitari (Economia, Organització i Gestió ( Business Economics ))

1119

CV/P

Universitats de Còrdova, de Barcelona, de Granada i Rovira i Virgili

 

Doctorat (Nutrició i Metabolisme)

1141

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Finançament d'obres al campus (COFIU)

1115

CV/P

Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears

 

Herbari Virtual

1138

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

Programa de voluntariat

1114

CV/P

Universitat de Macerata

Itàlia

Projecte d'internacionalització (Formació i gestió de recursos humans)

1122

CV/P

Universitat de Macerata

Itàlia

Projecte d'internacionalització (Open Distance Learning)

1124

CV/P

Universitat Complutense de Madrid

 

Real Colegio Complutense, Harvard, Massachusetts (EUA)

1129

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Administració i gestió; Comerç i màrqueting)

1130

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Electricitat i electrònica; Informàtica i comunicacions)

1111

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (formació professional i primer cicle) (MODEL)

1128

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Hoteleria i turisme)

1131

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reconeixement d'estudis (Sanitat)

1140

AM

Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears

 

Universitat d'Estiu (Taller d'Arquitectura amb Bambú)

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica l'abast i el significat del contingut de cinc convenis que s'han de signar amb la Conselleria d'Educació i Cultura (ref. 1111, 1128, 1129, 1130 i 1131).

El Rector completa la informació facilitada pel vicerector i agraeix la feina feta pels grups de treball.

S'obre un debat en el qual intervé el doctor Gabriel Oliver Codina, que planteja el problema que tal vegada es pot presentar en el cas d'alumnes que s'han presentat a una determinada assignatura de la titulació universitària i l'han suspesa i ara poden obtenir el reconeixement. El senyor Andreu Crespí Plaza fa una reflexió sobre l'àmbit d'aplicació dels convenis amb la Conselleria d'Educació i Cultura, ja que considera que pot ser discriminatori si només s'aplica als alumnes que han cursat els estudis a les Illes Balears. La doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments per veure si serà possible demanar convalidacions de matèries cursades en formació professional. El Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica contesten les intervencions.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filosofia i Treball Social, Economia de l'Empresa, Biologia, Química, Infermeria i Fisioteràpia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Economia Aplicada.

El Consell de Govern acorda per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 3).

Punt 4: Elecció d'un representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica

El Rector indica que cal substituir el senyor Alejandro Aparicio Díaz al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica, ja que va presentar la dimissió com a president del Consell d'Estudiants i atès que també ha deixat de ser membre del Consell de Govern, cal substituir-lo (annex 4). El Rector demana als representants dels estudiants si hi ha candidats que es vulguin presentar a l'elecció. Es presenten per a la Comissió Electoral la senyora Marta Carrió Palou i el senyor Joan Enseñat Rodríguez, per a la Comissió Acadèmica, únicament la senyora Marta Carrió Palou, i per al Consell Social, la senyora Marta Carrió Palou i el senyor Joan Enseñat Rodríguez.

Tot seguit tenen lloc les votacions: a l'elecció corresponent a la Comissió Electoral, la senyora Marta Carrió Palou obté tres vots i el senyor Joan Enseñat Rodríguez, dos; a l'elecció de la Comissió Acadèmica no cal efectuar cap votació, ja que ha quedat proclamada automàticament l'única candidata presentada; al Consell Social, la senyora Marta Carrió Palou obté tres vots i el senyor Joan Enseñat Rodríguez, dos vots.

Per tant, la senyora Marta Carrió Palou és elegida representant dels estudiants a la Comissió Acadèmica, a la Comissió Electoral i al Consell Social.

Punt 5: Elecció dels membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau

El Rector recorda que a la darrera sessió del Consell de Govern es va aprovar la creació de la Comissió d'Estudis de Postgrau i se'n va aprovar la normativa de funcionament. Afegeix que a l'article 2 se n'estableix la composició (annex 5).

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que indica les candidatures presentades: doctora Catalina Picó Segura, doctor Lluís Mas Franch, doctora Josefa Donoso Pardo, doctor Maurici Mus Amézquita i doctor Josep A. Tur Marí per a l'àmbit de les Ciències Experimentals; doctor Ramon Mas per a l'àmbit dels Ensenyaments Tècnics; doctor Antoni Aguiló Pons per a l'àmbit d'Infermeria i Fisioteràpia; doctora Victòria Ferrer Pérez per a l'àmbit de Psicologia; doctor Joan Mas Vives, doctor Camilo J. Cela Conde i doctor Josep Francesc Campos Vidal per a l'àmbit d'Humanitats; doctor José Á. Torres Lana per a l'àmbit de Ciències Jurídiques; doctora C. Nativitat Juaneda Sampol i doctor Rafael Crespí Cladera per a l'àmbit de Ciències Econòmiques; i doctora M. Dolors Forteza Forteza per a l'àmbit de Ciències de l'Educació.

A continuació el Rector demana si hi ha més candidatures presentades. No se'n presenten més i comença la votació:

Àmbit de coneixement de Ciències Experimentals : la doctora Catalina Picó Segura obté 4 vots, el doctor Lluís Mas Franch, 8 vots, el doctor Josep Tur Marí, 11 vots, el doctor Maurici Mus Amézquita, 22 vots, i la doctora Josefa Donoso Pardo, 27 vots. Per tant, resulten elegits la doctora Josefa Donoso Pardo i el doctor Maurici Mus Amézquita.

Àmbit de coneixement d'Ensenyaments Tècnics : el doctor Ramon Mas Sansó obté 34 vots. Per tant, és elegit representant.

Àmbit d'Infermeria i Fisioteràpia : el doctor Antoni Aguiló Pons obté 36 vots i resulta elegit.

Àmbit de Psicologia : la doctora Victòria Ferrer Pérez obté 36 vots. Per tant, és elegida.

Àmbit d'Humanitats : el doctor Josep Francesc Campos Vidal obté 8 vots, el doctor Joan Mas Vives, 32 vots, i el doctor Camilo J. Cela Conde, 37 vots. Per tant, són elegits representants els doctors Camilo J. Cela Conde i Joan Mas Vives.

Àmbit de Ciències Jurídiques : el doctor José Á. Torres Lana obté 24 vots i resulta elegit.

Àmbit de Ciències Econòmiques : el doctor Rafel Crespí Cladera obté 13 vots i la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, 24 vots. Resulta elegida la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol.

Àmbit de Ciències de l'Educació : la doctora M. Dolors Forteza Forteza obté 37 i és elegida representant.

Seguidament el Rector agraeix la feina feta als membres de la Comissió que no continuen i convoca els membres per al proper 22 de juny, data en què es constituirà aquesta comissió.

El doctor Miquel Rafael Tortella Feliu indica que seria convenient establir mitjans de canalització de candidatures en el supòsit d'elecció en el si del Consell de Govern amb presentació de candidatures i també la necessitat de donar publicitat a aquests processos electorals. Li contesta el Rector.

Punt 6: Aprovació, si escau, dels itineraris d'especialització en Espais Turístics, en Intervenció Social i Educativa, en Estudis del Medi Físic i en Urbanisme i Ordenació del Territori

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la petició de la Facultat de Filosofia i Lletres relativa a quatre itineraris d'especialització: els d'Espais Turístics, Intervenció Social i Educativa, Estudis del Medi Físic i Urbanisme i Ordenació del Territori. Afegeix que els itineraris presentats s'adeqüen a la normativa.

El vicerector indica que en el cas de l'itinerari d'especialització en Intervenció Social i Educativa, se'n proposa el contingut i resta pendent la denominació pactada de l'itinerari.

Afegeix, pel que fa a l'itinerari d'Espais Turístics, que el Consell de Direcció va sol·licitar l'opinió de l'Escola Universitària de Turisme, que l'escola esmentada s'hi va pronunciar en contra i que, tot i aquesta postura desfavorable, la proposta es manté. La professora C. Nativitat Juaneda Sampol transmet l'opinió de l'Escola Universitària de Turisme i la doctora Francesca Garcias Gomila transmet l'opinió de la directora del Departament de Ciències de la Terra. Els contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual proposa una solució de compromís: que s'elimini l'assignatura Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística de la proposta, ja que no ofereix places de lliure configuració, i també planteja el problema que pot presentar la dita eliminació. Intervé la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, que és la professora de l'assignatura. Finalment, el vicerector d'Ordenació Acadèmica proposa que se suprimeixi l'assignatura indicada.

Quant a l'itinerari d'Estudis del Medi Físic, resta igual, i l'itinerari d'Urbanisme i Ordenació del Territori, també.

S'aproven per assentiment els itineraris d'Espais Turístics, d'Intervenció Social i Educativa (pendent de denominació), d'Estudis del Medi Físic i d'Urbanisme i Ordenació del Territori amb les observacions indicades (annex 6).

Punt 7: Aprovació, si escau, dels diplomes universitaris d'Història de l'Art, Literatura Catalana, Geografia Física, Geografia Regional, Geografia Humana i Geologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la petició de la Facultat de Filosofia i Lletres relativa a sis diplomes: els d'Història de l'Art, Literatura Catalana, Geografia Física, Geografia Regional, Geografia Humana i Geologia, després de constatar un error de l'ordre del dia que s'ha de corregir i que es troba en consonància amb la documentació posada a l'abast dels membres del Consell de Govern (annex 6).

La doctora Francesca Garcias Gomila completa la informació en relació amb el diploma universitari de Geologia, concretament amb referència a les optatives, i planteja si els ja titulats poden obtenir aquest diploma universitari. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica i indica que es resoldrà de la mateixa forma que s'ha resolt en altres casos iguals.

S'aproven per unanimitat els diplomes universitaris d'Història de l'Art, Literatura Catalana, Geografia Física, Geografia Regional, Geografia Humana i Geologia.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació del pla d'estudis de la UOM

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Projecció Cultural, que explica l'abast i el significat de la modificació del pla d'estudis de la UOM i també la seva motivació (annex 7).

La doctora Francesca Garcias Gomila lamenta la desaparició de l'itinerari de Ciències. La vicerectora de Projecció Cultural indica que el motiu és el baix nombre d'alumnes matriculats. El senyor Manuel Oliva Cervera, com a representant dels alumnes de la UOM, demana aclariments. Li contesta la vicerectora de Projecció Cultural.

El Rector sotmet a votació la modificació, que s'aprova per 32 vots a favor i una abstenció.

Punt 9: Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que explica l'abast i significat de la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, la qual afecta els article 4, 7 i 8 (annex 8).

S'aprova per unanimitat la modificació proposada.

Punt 10: Aprovació, si escau, de la normativa sobre laboratoris de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la normativa sobre laboratoris de la UIB (annex 9). Afegeix que en un futur es farà un catàleg de laboratoris.

A continuació el vicerector indica que és un document consensuat que s'ha tractat a la Comissió d'Investigació, al Consell de Direcció i a la Junta de Degans i Directors de Centre i a la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.

S'aprova per unanimitat la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Punt 11: Aprovació, si escau, dels criteris generals de contractació del professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'abast i el significat, i també la motivació, dels criteris generals de contractació del professorat (annex 10).

S'aprova per unanimitat la proposta presentada.

Punt 12: Aprovació, si escau, del Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'abast i el significat, i també la motivació, del Reglament per a la contractació de professors emèrits (annex 11). A continuació, presenta la proposta ja debatuda a les reunions de la Junta de Degans i Directors de Centre i a la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca que varen tenir lloc ahir. La proposta concreta és de modificar l'article 2.c) en el sentit que siguin tres els sexennis d'investigació exigits en comptes de dos.

El doctor Joan Mas Vives demana aclariments sobre la condició d'emèrit.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb l'article 3.2 i indica la necessitat d'assignar el professorat a un centre.

A continuació el Rector sotmet a votació la reglamentació per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears, que s'aprova per unanimitat amb la modificació proposada per la Junta de Degans i Directors de Centre i la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca.

Punt 13: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que indica la naturalesa dels títols propis que es presenten (annex 12).

II MU en Economia del Turisme i del Medi Ambient (60 crèdits)

I EU en Economia del Turisme (29 crèdits)
I EU en Economia del Medi Ambient (29 crèdits)

La doctora C. Nativitat Juaneda Sampol explica les modificacions que incorpora la segona edició, la qual possibilita dos títols d'expert universitari.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 13).

II MU en Mediació Familiar (52 crèdits)

I EU en Mediació de Conflictes Familiars (31 crèdits)

La senyora Josefa Cardona Cardona explica breument les modificacions de la segona edició, la qual suposa dos títols, modifica la metodologia i fomenta l'ús de les comunicacions en línia.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 14).

III MU en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement (60 crèdits)

EU en Tecnologia Educativa: Disseny i Realització de Mitjans Didàctics Multimèdia (30 crèdits)

La doctora Adolfina Pérez Garcias explica breument el contingut de les modificacions.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 15).

VII Màster Universitari en Direcció d'Empeses de Serveis (57,5 crèdits)

VII Màster Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA), especialitat en Màrqueting (57,5 crèdits)
VII Màster Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA), especialitat en Finances (57,5 crèdits)
VII Màster Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA), especialitat en Recursos Humans (57,5 crèdits)
VII Diploma Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis, especialitat en Màrqueting (57,5 crèdits)
VII Diploma Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis, especialitat en Finances (57,5 crèdits)
VII Diploma Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis, especialitat en Recursos Humans (57,5 crèdits)
VII Diploma de Direcció d'Empreses de Serveis, especialitat en Màrqueting (57,5 crèdits)
VII Diploma de Direcció d'Empreses de Serveis, especialitat en Finances (57,5 crèdits)
VII Diploma de Direcció d'Empreses de Serveis, especialitat en Recursos Humans (57,5 crèdits)

Expert Universitari en Mercats Financers (11 crèdits)

Expert Universitari en Gestió de Qualitat Total (10 crèdits)
Expert Universitari en Habilitats Directives Avançades (10 crèdits)
Expert Universitari en Administració de Recursos Humans (14,5 crèdits)
Expert Universitari en Finances Corporatives (11 crèdits)
Expert Universitari en Direcció de Màrqueting (15 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Organització de Recursos Humans (3,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Tècniques de Direcció i Desenvolupament Personal (3,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Direcció de Màrqueting (3 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Investigació de Mercats (2,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Direcció Financera (6 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Gestió de Qualitat (3 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Finances i Control de Gestió (4 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Direcció Estratègica (3 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Mercats i Institucions Financeres (5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Finances Internacionals (3 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Planificació de Recursos Humans (2,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Desenvolupament de Recursos Humans (2,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Organització i Administració de Recursos Humans (2,5 crèdits)

El doctor Eugeni Aguiló Pérez presenta el VII Màster Universitari en Direcció d'Empreses de Serveis.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 16).

XI Màster Universitari en Gestió Turística (58 crèdits)
XI Màster Universitari en Gestió Turística, especialitat en Direcció d'Hotels (58 crèdits)
XI Màster Universitari en Gestió Turística, especialitat en Planificació i Turisme Sostenible (58 crèdits)
XI Màster Universitari en Gestió Turística (MTA), especialitat en Hospitality Management (58 crèdits)
Diploma Universitari de Gestió Turística, especialitat en Direcció d'Hotels. Títol de formació bàsica de la UIB (58 crèdits). Any acadèmic 2005-2006
Diploma Universitari de Gestió Turística, especialitat en Planificació i Turisme Sostenible (58 crèdits)
Diploma Universitari de Gestió Turística, especialitat en Hospitality Management (58 crèdits)
Diploma de Gestió Turística, especialitat en Direcció d'Hotels (58 crèdits)
Diploma de Gestió Turística, especialitat en Planificació i Turisme Sostenible (58 crèdits)
Diploma de Gestió Turística, especialitat en Hospitality Management. Títol de formació bàsica de la UIB (58 crèdits). Any acadèmic 2005-2006
Expert Universitari en Administració d'Empreses Hoteleres (11 crèdits)
Expert Universitari en Planificació i Turisme Sostenible (17 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Direcció Financera (4 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Direcció de Màrqueting Turístic (3 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Planificació i Turisme Sostenible I (2,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Avaluació d'Impactes Ambientals (2,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Política Turística (4,5 crèdits)
Curs d'Actualització Professional en Planificació i Turisme Sostenible II (2,5 crèdits)

El doctor Eugeni Aguiló Pérez presenta el XI Màster Universitari en Gestió Turística.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 17).

MU en Dret d'Assegurances (50 crèdits)
Curs d'Actualització Professional sobre Fonts i Contractació d'Assegurances (4 crèdits)
EU en Dret d'Assegurança de Responsabilitat Civil (20 crèdits)
ExU en Dret d'Assegurances de Danys (12 crèdits)
ExU en Dret d'Assegurances de Persones (14 crèdits)

La doctora Antònia Paniza Fullana explica de forma detallada el contingut del títol que es presenta.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 18).

I MU en Nutrició Comunitària (51,5 crèdits)
II EU en Educació Nutricional (21 crèdits)
I EU en Assessoria Nutricional (22,5 crèdits)

El doctor Josep A. Tur Marí explica de forma detallada el contingut del màster que es presenta. La doctora Josefa Donoso Pardo demana aclariments. Li contesta el doctor Josep A. Tur Marí.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 19).

MU en Disseny i Implementació de xarxes Cisco (50 crèdits)

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, en absència del director del màster, doctor Bartomeu Serra Cifre, fa una exposició del màster i constata un error en el lloc d'impartició del curs, que serà a Sa Riera.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster presentat (annex 20).

Punt 14: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2005-2006

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, el qual indica que l'any passat es va dedicar una partida de 36.000 euros per als col·laboradors del tipus a) i 18.000 euros per als del tipus b) i que enguany la partida destinada ha estat de 42.120 euros i 24.120 euros, respectivament. Afegeix que l'any passat es varen destinar 600 mòduls als col·laboradors del grup a) i 300 mòduls per als alumnes col·laboradors del tipus b) i enguany també han augmentat, ja que es dediquen 702 mòduls als col·laboradors del tipus a) i 402 per als col·laboradors del tipus b).

El vicerector afegeix que a la reunió d'ahir de la Junta de Degans i Directors de Centre i a la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca es varen fer dues propostes: la primera va ser la creació d'un nou tipus de col·laboradors: els col·laboradors del tipus c), i la segona, que es modifiquin els criteris de repartiment utilitzats fins ara, la qual cosa porta aparellada la sol·licitud d'utilitzar nous criteris, que podrien ser tinguts en compte per a futurs anys.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix la feina feta per l'augment dels doblers destinats i completa la informació. Li contesta el vicerector d'Investigació i Política Científica.

El doctor Gabriel Oliver Codina intervé en relació amb els criteris de repartiment. Li contesta el Rector, que afegeix que el proper any es duran nous criteris. Finalment intervé el senyor Joan Ernest de Pedro Gómez, que insisteix en la necessitat de modificar els criteris.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada referent a la convocatòria d'alumnes col·laboradors (annex 21).

Punt 15: Lectura i votació, si escau, del document «Resolució del Plenari del Consell d'Estudiants de la UIB davant la modificació de la LOU»

El Rector indica que aquest punt obeeix a una petició del Consell d'Estudiants. A continuació el Rector dóna la paraula a la presidenta del Consell d'Estudiants, que explica l'origen i l'objectiu de la petició. També indica el procés que s'ha dut a terme per elaborar el document. Finalment explica breument en què consisteix. El senyor Joan Enseñat Rodríguez intervé per indicar que no tots els membres del Consell d'Estudiants hi estan d'acord. A continuació s'obre un debat entre diversos membres del Consell d'Estudiants.

Es fan una sèrie de modificacions al punt 5.

El doctor Eugeni Aguiló Pérez demana aclariments en relació amb el punt 1. Li contesta la presidenta del Consell d'Estudiants.

El senyor Joan Enseñat Rodríguez s'oposa a la votació del document en el si del Consell de Govern. Li contesta el Rector dient que el Consell de Direcció ha decidit sotmetre aquest tema al Consell de Govern. El senyor Joan Ernest de Pedro Gómez diu que no entén la posició del senyor Joan Enseñat Rodríguez. Li contesta el Rector.

El doctor Gabriel Oliver Codina demana aclariments sobre el punt 4 i el doctor Joan Mas Vives intervé en relació amb els punts 4 i 6. Finalment, la presidenta del Consell d'Estudiants considera que no és admissible introduir modificacions de fons al document presentat. Abans de començar la votació, el Rector indica que el vicerector d'Estudiants, el doctor Joan Mas Vives i la presidenta del Consell d'Estudiants redactaran les modificacions fruit del debat.

Finalment el Rector sotmet a votació l'adhesió al document presentat pel Consell d'Estudiants, el qual s'aprova per 25 vots a favor, 3 abstencions i un vot en contra (annex 22).

Punt 16: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa d'una reunió de la CRUE a la Universitat de Sevilla i de la renovació del president de la CRUE, en què va resultar reelegit l'actual rector de la Universitat d'Oviedo, i de la Comissió Permanent, que es manté amb els mateixos membres, llevat de la substitució del que era rector de la Universitat d'Alacant.

També informa d'una reunió del Consell de Coordinació Universitària a Toledo, en la qual no es va tractar el tema del catàleg de títols. A continuació fa una reflexió sobre aquesta qüestió.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica completa la informació relativa a la reunió del Consell de Coordinació Universitària. També indica que es va parlar de la modificació de la LOU, de la pròrroga dels contractes dels professors associats, de l'Estatut del personal investigador i de l'Estatut del professorat, que no es considera prioritari, criteri que no és compartit pels rectors de les diferents universitats.

La vicerectora de Professorat completa la informació facilitada pel vicerector d'Ordenació Acadèmica i afegeix que el proper mes es pagaran els complements retributius autonòmics.

La vicerectora de Relacions Exteriors informa de la creació de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa que l'1 de novembre de 2005 acabarà el termini per presentar propostes de títols de postgrau oficials. Afegeix que la cerimònia de graduació serà el proper 19 de juliol.

El Gerent recorda la repercussió sobre el percentatge de retenció de l'IRPF a la nòmina del proper mes que pot tenir el pagament dels complements retributius autonòmics. Així mateix informa de l'estat actual del conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral i agraeix l'actuació del Comitè d'Empresa.

El vicerector d'Estudiants informa de la selectivitat i del nombre d'alumnes matriculats i agraeix la feina feta pel personal de la Universitat. De la mateixa manera, informa de la posada en marxa de diversos programes. Finalment informa sobre el pla d'acolliment i el pla tutorial.

Punt 17: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (annex 23):

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Perfil docent: Experimentació en física de materials
Perfil investigador: Transformacions martensítiques. Aliatges amb memòria de forma

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil: Docència i investigació en els termes propis de l'àrea

Categoria: professor col·laborador
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Ajuts per a estades breus de professors convidats

El vicerector d'Investigació i Política Científica presenta la proposta d'estades breus de professors convidats concedides per al període comprès entre l'1 d'agost de 2005 i el 31 de desembre de 2005. El Consell de Govern aprova la proposta per unanimitat (annex 24).

e) Proposta de professors emèrits

El Consell de Govern aprova per unanimitat la renovació del contracte del doctor Josep Miró Nicolau com a professor emèrit d'aquesta universitat per un any, amb efectes a partir del dia 3 de juliol de 2005 (annex 25).

La vicerectora de Professorat planteja la proposta de nomenament del catedràtic d'universitat Miquel Duran Pastor com a professor emèrit del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Completa la informació la directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que remarca la tasca docent realitzada pel doctor Duran Pastor així com la participació en la creació de la nostra universitat. A continuació la vicerectora afegeix que el contracte seria per dos anys, renovables, i pel que fa a les remuneracions, el professor Duran rebria una retribució equivalent a la diferència que deixa de percebre entre la seva pensió de jubilació i la darrera nòmina com a catedràtic d'universitat en servei actiu (annex 26).

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

f) Preus públics per a alumnes visitants

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, la qual explica el contingut de la documentació presentada. El Consell de Govern aprova la proposta per unanimitat (annex 27).

g) Altres

No n'hi ha.

Punt 18: Precs i preguntes

El senyor Joan Enseñat Rodríguez informa que han obert diversos vehicles als aparcaments, informa també que des de les delegacions d'alumnes no es poden fer telefonades a telèfons mòbils. A continuació demana aclariments sobre una conferència organitzada pel CEPC i sobre la jornada organitzada d'espai europeu per a estudiants. Finalment es refereix al tractament que rep la informació de l'associació NOU i que a la pàgina web del Consell d'Estudiants hi falta un enllaç a la pàgina d'aquesta associació.

Li contesten el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el vicerector d'Estudiants, que comenta els abusos que es cometen amb les telefonades a telèfons mòbils. També li contesta la presidenta del Consell d'Estudiants. Finalment intervenen el Rector i la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector.

S'obre un debat, en el qual intervenen la doctora Catalina Cantarellas Camps i la doctora Josefa Donoso Pardo.

El senyor Joan Ernest de Pedro Gómez planteja el problema de l'assegurança escolar per cobrir els incidents que es poden presentar mentre els estudiants d'Infermeria desenvolupen les pràctiques. Li contesta el Rector

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE JUNY DE 2005

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Francesca Salvà Mut
 4. Gabriel Moyà Niell
 5. Francesca Garcias Gomila
 6. Joan Ernest de Pedro Gómez
 7. Miquel Rafael Tortella Feliu
 8. Marta Carrió Palou
 9. Bartomeu Coll Bosch
 10. Jaume Mercadal Palos
 11. Joan Enseñat Rodríguez
 12. Joan Mas Vives
 13. Catalina Cantarellas Camps
 14. Maurici Mus Amézquita
 15. Antonia Martín Perdiz
 16. Gabriel Oliver Codina
 17. Eugeni Aguiló Pérez
 18. Maria Llompart Bibiloni
 19. Luis Francisco Piña Saiz
 20. Jaume Sureda Negre
 21. Andreu Crespí Plaza
 22. M. Dolors Forteza Forteza
 23. Joan Jordi Muntaner Guasp
 24. Antoni Llull Gilet
 25. Rafael A. Forteza Coll
 26. Josefa Donoso Pardo
 27. Joan Jesús Fiol Arbós
 28. Catalina Costa Bonet
 29. Catalina Juaneda Sampol
 30. Irene Nadal Gómez
 31. Antoni Socias Salvà
 32. Lluís Mas Franch
 33. Gabriel Fontanet Nadal
 34. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 35. Francesca Lladó Pol
 36. Francisco Muñoz Izquierdo
 37. Esperança Munar Muntaner
 38. Sergio Alonso Oroza
 39. Francesc Escanellas Garcias
 40. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 41. Avel·lí Blasco Esteve
 42. Lluís Garau Juaneda