Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 18 de desembre de 2003, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1 ).

S'excusa d'assistir-hi el doctor Ramon Puigjaner Trepat.

De forma prèvia, el Rector excusa l'absència del doctor Francisco Muñoz Izquierdo, atesa la defunció de la seva mare, i li vol traslladar el condol del Consell de Govern.

Així mateix, el Rector dóna la benvinguda al Consell de Govern a la nova vicerectora de Projecció Cultural, la doctora Francesca Lladó Pol, que substitueix el doctor Francesc Casadesús Bordoy, al qual agraeix la feina feta.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2003 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 25 de novembre de 2003.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector indica que s'han lliurat en mà quatre convenis, els quals és urgent que s'aprovin. Tot seguit dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0867

AM

Universitat Metodista de Piracicaba

Brasil

Genèric

0876

AM

Universitat d'Al-Akhawayn

Marroc

Genèric

0856

CV/P

Ajuntament d'Algaida

a

Centre universitari

0869

CV/P

Ajuntament de Sóller

a

Centre universitari

0868

CV/P

Associaçao Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo-Aspeur

Brasil

Activitats diverses

0863

CV/P

Fundació per a l'Avanç de les Neurociències

a

Beca (catalogació i cd-rom)

0878

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

a

Curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris

0850

AM

Nicolau Colom Martí

a

Donació (manuscrits d'El Nido)

0851

AM

Ramon Puigjaner Trepat

a

Donació (revistes)

0853

CV/P

Centre Balears Europa

a a

Dues beques

0877

CT

Galletes Gelabert, CB

a

Explotar una patent d'invenció

0861

CV/P

Institut Nacional de Meteorologia i Met Office

a

Finançament d'activitats del MEDEX

0874

AM

Grupo Ecológico Natural, SL

a

Genèric (olis de cuina)

0848

CV/P

Universitat Estatal de Turisme i Lleure de Soci

Federació Russa

Intercanvi d'estudiants

0866

CV/P

Conselleria de Turisme

a

Postgrau (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

0858

CV/P

Govern de les Illes Balears i Consell General del Poder Judicial

a

Postgrau (Expert en Dret Civil Balear)

0859

CV/P

Govern de les Illes Balears (Vicepresidència) i Centre d'Estudis Jurídics de l'Administració de Justícia

a

Postgrau (Expert en Dret Civil Balear)

0855

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

a

Pràctiques (Infermeria i Fisioteràpia)

0796

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

a

Projecte (Història de la ciència)

0825

CV/P

Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca

a

Sistema SPERI

0865

CV/P

Parcbit Desenvolupament, SA

a

Ús de les instal·lacions

0870

CV/P

Institut Nacional de la Seguretat Social

a

Valoració psicològica de la capacitat laboral


Dels quatre convenis lliurats en mà, el Rector indica que es retira el conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a la realització conjunta del Màster Universitari en Gestió del Risc i les Emergències i del Màster Universitari en Anàlisi del Tractament de Conflictes en la Societat Actual. En relació amb els altres tres convenis lliurats en mà ¿1. Conveni de cooperació entre les universitats d'Alacant (UA), Almeria (UAL), Cardenal Herrera (UCH-CEU), Illes Balears (UIB), Jaume I (UJI), Politècnica de València (UPV) i València (UVEG) per a la impartició de programa de doctorat interuniversitari Química Orgànica en la Indústria Quimicofarmacèutica, 2. Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona per a l'organització del programa de doctorat conjunt de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, i 3. Conveni de cooperació entre les universitats que s'indiquen per realitzar un programa de doctorat en Ciències Tècniques i Gestió Ambiental (annex 3)¿, la vicerectora d'Investigació exposa els motius de la urgència. La vicerectora indica que s'ha produït una allau de convenis interuniversitaris de doctorat que s'inclouen en el procediment de l'obtenció de la menció de qualitat del doctorat, que acaba el 30 de gener de 2004. La vicerectora recorda la necessitat que els convenis d'aquesta naturalesa segueixin el procediment de tramitació de convenis establert a la Universitat i, a més, que el consell de departament corresponent els hagi aprovats. La vicerectora indica que els tres convenis que es presenten han complert els tràmits conferits. Finalment, el Rector fa una reflexió final i indica que el Consell de Direcció aprova els convenis i els ratifica el Consell de Govern; per tant, es poden signar una vegada aprovats, sens perjudici de la ratificació.

S'obre un torn de paraules. La doctora Isabel Moreno Castillo planteja quin departament ha d'aprovar el conveni si hi ha diversos departaments implicats. El Rector li contesta indicant que en aquest cas hauria de ser el departament que se'n responsabilitza. La vicerectora d'Investigació afegeix que en ocasions posteriors podrien ser tots els departaments implicats.

El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix l'agilitat en la tramitació dels convenis presentats. Tot seguit fa una reflexió sobre els becaris, en relació amb el contingut del conveni amb la Fundació per a l'Avanç de les Neurociències, i la necessitat d'unificar el concepte de becari.

El doctor Joan Mas i Vives destaca la importància de la consecució de la menció de qualitat en el doctorat, fa referència a les vicissituds d'un conveni interuniversitari proposat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i assenyala que no s'haurien de posar obstacles a aquests convenis. Li contesten el Rector i la vicerectora d'Investigació.

El doctor Maurici Mus Amézquita demana aclariments en relació amb el cost econòmic que poden generar aquests convenis interuniversitaris. Li contesta el Rector i indica que el vicerector corresponent ha de resoldre el problema i adoptar les mesures corresponents.

La doctora Catalina Cantarellas Camps mostra la seva satisfacció per la importància que es dóna en aquest cas als departaments, quan en altres supòsits no és així.

El doctor Mateu Servera Barceló demana a quina normativa de doctorat s'han d'ajustar aquests convenis. Li contesta el Rector i completa la informació el doctor Pere M. Deyà Serra.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica les modificacions de plantilla que afecten els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Ciències de l'Educació i Química.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 4).

Punt 4: Complements retributius de professorat

La vicerectora de Professorat explica l'assignació de distints complements retributius del professorat (annex 5):

El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent.

El complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària.

El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora, opcions A i B.

El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora.

Així mateix, la vicerectora de Professorat constata l'error que figura a les llistes distribuïdes, que afecta la senyora M. Antònia Carbonero Gamundí.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament a la sessió del dia 22 de desembre de 2003.

La vicerectora de Professorat indica que posteriorment es publicaran al FOU del mes de gener.

El doctor Mateu Servera Barceló demana pel percentatge d'èxit. La vicerectora de Professorat indica que ha estat del 95 per cent.

Punt 5: Modificació del catàleg del PAS

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada les distintes modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis. Seguidament indica que el proper any s'elaborarà el document de plantilla del PAS.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació presentada (annex 6).

Punt 6: Pressupost de 2004 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa indica, en primer lloc, que el pressupost que es presenta es podria qualificar, alhora, de continuista i innovador (annex 7). Assenyala que la característica principal és l'increment de la transferència de la comunitat autònoma, que passa de 38,3 a 40,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment percentual del 5,22 per cent.

Com a finalitats principals destaquen les següents:

1. El finançament dels nous estudis que comencen aquest curs: el tercer curs de Filologia Anglesa, el segon curs d'Arquitectura Tècnica, el tercer curs de Fisioteràpia, el segon curs de Mestre d'Educació Especial i el segon curs d'Enginyeria Tècnica Agrícola, als quals s'ha de sumar l'increment de l'oferta educativa a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa a través del programa Campus Extens illes. Així mateix, també indica les lògiques despeses d'electricitat, aigua, neteja, telèfon, personal, etc., que implicarà la posada en funcionament del nou edifici dels Serveis Cientificotècnics.

2. L'increment de la dotació i consolidació del personal d'administració i serveis, ja que l'increment del volum de feina com a conseqüència de l'augment del nombre d'estudis i de professors, de la seva major flexibilitat i de l'atenció al públic els horabaixes suposa la creació de noves places d'aquest personal. Afegeix que a aquestes despeses s'hi han de sumar les destinades a acció social, que també augmenten, atès l'increment del personal de la nostra universitat i del progressiu grau de coneixement d'aquest programa.

3. Les actuacions de conservació i manteniment dels edificis més antics de la UIB. Les primeres actuacions de l'edifici Ramon Llull estan pressupostades en 400.000 euros, mentre que les dels edificis Sa Riera, Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas ho estan en 300.000 euros, repartits entre els tres edificis. Així mateix, com a noves construccions són necessaris un laboratori per als estudis d'Arquitectura Tècnica, una nova aula de videoconferència i un nou aparcament de ponent, infrastructures valorades en 380.000 euros. Finalment, també són necessaris 196.000 euros per desenvolupar el Pla lingüístic de la UIB, la inversió en promoció de software lliure, per potenciar el Campus Extens i per promocionar els estudis universitaris entre els alumnes de secundària.

4. El decrement en el nombre d'estudiants a la UIB suposa una redistribució de les partides del capítol 2 del Pressupost, per la qual cosa aquest curs hi ha un increment de les partides assignades als deganats, atesa la major rellevància que tenen aquests organismes des de l'aprovació de la LOU, a més de la introducció d'incentius per repartir entre les facultats i escoles en funció de l'increment que s'experimenti del nombre d'alumnes matriculats.

5. La introducció del concepte cost d'oportunitat en el pressupost atorgat als departaments implica també una redistribució de les partides del capítol 2 del Pressupost. D'aquesta manera, els departaments podran controlar les seves despeses de correu i, més endavant, les de telèfon. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa destaca, pel que fa a la partida del telèfon i atesa la seva importància (al voltant de 210.000 euros), que és necessari pactar uns nous criteris de repartiment més ajustats a les necessitats reals dels departaments, per la qual cosa s'ajorna la seva incorporació com a despesa controlable pels departaments fins que es tinguin consensuats aquests criteris.

6. Altres variacions que afecten el capítol 2 per centres de despesa del Pressupost són les derivades de l'increment del pressupost destinat a Illes menors (atesos els nous estudis que s'hi imparteixen) i a les pràctiques dels nous estudis i de l'increment que afecta el Centre de Tecnologies de la Informació, atesa la importància creixent de la utilització d'eines informàtiques en tots els processos universitaris. Altres comptes incrementats són el Programa de formació de professorat, Servei de Biblioteca i Documentació, Servei de Prevenció, Programa de formació PAS i PDI, Consell d'Estudiants, Millora docent, Servei Lingüístic, Oficina d'Informació, Campus Virtual Compartit, Manteniment i despeses generals i Manteniment integral del campus.

Així mateix, es creen comptes nous per fer front als nous reptes que la Universitat té plantejats actualment. Es crea un compte nou denominat Nous estudis destinat a sufragar les despeses en llibres generades per la implantació dels nous cursos dels estudis nous. Aquest compte està dotat amb 3.000 euros.

Altres comptes amb increments de partida són el d'Espai europeu i el de Voluntariat.

7. L'increment dels recursos propis destinats a la recerca, com també es destaca el reflex en el pressupost d'una partida corresponent a retorns produïts per la inversió en fons FEDER del període 2000-2002, els quals han d'anar destinats a finançar la inversió en fons FEDER del nou període 2003-2004.

8. L'increment experimentat en els programa d'Ensenyaments universitaris i en el de Recerca i desenvolupament i la disminució del de Gestió universitària.

Finalment, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa indica que tal com ja ha dit es tracta d'un pressupost auster que intenta pal·liar les principals mancances sentides per la comunitat universitària, alhora que vol exigir als responsables de la UIB una cultura d'assoliment d'objectius i d'estalvi i eficiència en la utilització dels recursos.

S'obre un torn de paraules.

El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix la feina feta. A continuació demana per què el capítol I està congelat i, tot seguit, referent al desglossament del mateix capítol I i, més concretament, a l'article 16 («Quotes i Prestacions Socials»), demana aclariments sobre la disminució en 2,1 milions d'euros de la partida corresponent a les quotes de la Seguretat Social i si, per cobrir-la, hi ha un compromís escrit per part del Govern de les Illes Balears per transferir aquests doblers. Seguidament demana aclariments sobre els punts següents: ampliació de la partida dels departaments i els criteris de distribució; incentius dels deganats; distribució de la partida Serveis generals, que abans tradicionalment apareixia; contracte programa del Servei de Biblioteca i Documentació; finançament dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola i compromís assumit per la comunitat autònoma de les Illes Balears: estudis de Gestió Immobiliària; i liquidació del pressupost anterior.

La doctora Isabel Moreno Castillo demana per l'increment de la partida de pràctiques i sobre les despeses referents a l'espai europeu.

El senyor Joan Llull Cabrer agraeix l'increment de la partida dedicada al Consell d'Estudiants i la nova partida dedicada al Voluntariat. Així mateix, demana sobre la possibilitat que hi hagi una partida dedicada a les associacions d'estudiants per poder cobrir despeses corrents d'aquestes.

El doctor Joan Mas i Vives demana aclariments sobre la partida del pressupost del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, ja que ha disminuït.

El doctor Josep Morata Socias agraeix la feina feta. A continuació fa referència a la disminució de la partida del pressupost del seu departament, la qual cosa és una tònica general, i demana si això suposa dissenyar un model significatiu.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa contesta al doctor Pere M. Deyà Serra i fa referència a les restriccions que pateix la Universitat, generades per la política econòmica general, i contesta de forma detallada les intervencions que s'han produït: dóna explicacions sobre la partida de telèfons i indica que es tenen en compte tots els compromisos que la comunitat autònoma va assumir quan pertocava, informa que hi ha trenta-dos alumnes matriculats dels estudis de Gestió Immobiliària, afegeix també que quan sigui escaient es presentarà la liquidació del pressupost al Consell de Govern. A continuació el vicerector contesta la resta d'intervencions i fa èmfasi especial en la disminució de la partida corresponent als departaments com a conseqüència de l'aplicació d'una fórmula que està establerta. El Gerent completa la informació facilitada.

El vicerector d'Estudiants contesta al senyor Joan Llull Cabrer i recorda la funció del Consell d'Estudiants com a òrgan de participació estudiantil a la Universitat. En qualsevol cas, s'estudiarà la petició. El Rector recorda el règim de recursos que hi ha contra els acords adoptats pel Consell d'Estudiants.

S'obre un segon torn de paraules.

El doctor Pere M. Deyà Serra insisteix en una sèrie de qüestions: si hi ha un compromís escrit de la CAIB d'assumir futures despeses; en la partida destinada als departaments; en la disminució de la partida de llibres per docència (¿19.000 euros); en la distribució del capítol 2 (partida Manteniment). Afegeix que demana aquests aclariments sens perjudici que voti a favor de l'aprovació del pressupost.

El doctor Josep Morata Socias insisteix si el model de tracte del departament és el que es presenta, sens perjudici que voti també a favor de l'aprovació del pressupost. Finalment puntualitza que els criteris de distribució són discutibles i modificables.

El senyor Joan Llull Cabrer discrepa de l'opinió manifestada pel vicerector d'Estudiants.

El doctor Joan Mas i Vives indica que no proposa modificar la fórmula d'assignació del pressupost als departaments, però considera adient trobar alguna mesura que garanteixi la mateixa partida de l'any anterior.

El vicerector d'Estudiants contesta la intervenció del senyor Joan Llull Cabrer.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent contesten la resta d'intervencions. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa indica que la garantia que es té per part de la comunitat autònoma és la que determina la Llei pressupostària de la comunitat, la qual realitza l'increment de la partida d'inversions. El Gerent completa la informació facilitada.

S'obre un darrer torn d'intervencions.

El senyor Joan Llull Cabrer insisteix en el tema de les associacions.

El doctor Mateu Servera Barceló s'adhereix a la posició manifestada pel doctor Joan Mas i Vives i considera que la fórmula de repartiment dels doblers dels departaments s'hauria de revisar el proper any, per la qual cosa caldria obrir el debat corresponent.

La doctora Catalina Cantarellas Camps manifesta que s'abstindrà en la votació, que s'adhereix a la posició del vicerector d'Estudiants i que comparteix la perspectiva mostrada pel doctor Joan Mas i Vives i pel doctor Josep Morata Socias.

Els contesten el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el vicerector d'Estudiants i el Gerent.

El Rector sotmet a votació el pressupost de 2004 I la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears, que s'aproven per 40 vots a favor i una abstenció.

Finalment, el Rector agraeix la feina feta al vicerector de Planificació Economicoadministrativa i al Gerent.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que convida el doctor Eugeni Aguiló Pérez a entrar a la sala perquè expliqui als membres del Consell de Govern el curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris com a director del curs: el doctor Aguiló assenyala que durant onze anys s'ha impartit un màster amb aquest títol i que l'edició que es proposa es fa a petició del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. També informa que s'ha reduït el contingut de l'antic màster per adaptar-lo a curs d'especialista, el cost del qual està finançat en un 65% pel Consell Insular.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari en Arts Escèniques

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que convida la senyora Patrícia Trapero Llobera perquè entri a la sala i expliqui als membres del Consell de Govern el curs d'Especialista Universitari en Arts Escèniques com a directora del curs. Assenyala que es tracta d'una segona edició, a petició de professionals de les arts escèniques, i que tindrà un cost reduït per a l'alumnat, atès el finançament institucional del curs.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat, amb la modificació a l'escrit de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears del títol del curs, que ha de dir: «Curs d'Especialista Universitari en Arts Escèniques. Títol de Postgrau de la UIB», i el nombre de crèdits, que en aquesta edició és de 26 (annex 9).

Punt 9: Programa d'ajudes per a l'assistència a congressos i estades de treball

El vicerector d'Ordenació Acadèmica dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que en absència del vicerector de Política Científica explica l'abast i el significat de la normativa que es presenta i n'explica els aspectes més destacats (annex 10). El Rector afegeix que no totes les universitats tenen aquest programa, que implica un import de més o menys quaranta milions de les antigues pessetes.

El senyor Joan Llull Cabrer demana aclariments sobre la limitació del 60 per cent de l'article 4. Li contesten la vicerectora d'Investigació i el Rector. El doctor Pere M. Deyà Serra indica que ja va ser un tema debatut i afegeix que considera que s'hauria de suprimir l'expressió «a l'Estat espanyol» de l'article 4. També demana aclariments.

S'obre un debat en el qual intervenen la doctora Isabel Moreno Castillo, el doctor Josep Morata Socias, la doctora Francesca Garcias Gomila i el doctor Mateu Servera Barceló. Els contesten el Rector i el Gerent.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada amb un afegitó a l'article 6 (concretament, que serà necessari el vistiplau del director del departament). La proposta s'aprova per unanimitat.

Punt 10: Programa d'ajudes per a la realització de congressos a la UIB

El Rector planteja als membres del Consell de Govern d'ajornar aquest punt per a la propera sessió, en què es trobarà present el vicerector de Política Científica.

El Consell de Govern ajorna l'aprovació d'aquest programa (annex 11).

Punt 11: Programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que en absència del vicerector de Política Científica explica l'abast i el significat de la normativa que es presenta i n'explica els aspectes més destacats (annex 12).

S'obre un debat en el qual intervenen el doctor Pere M. Deyà Serra, que demana aclariments sobre els dos darrers punts de l'article 5, el doctor Maurici Mus Amézquita, la doctora Isabel Moreno Castillo i la doctora Francesca Garcias Gomila.

Els ofereix aclariments el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

El Rector, atès el debat plantejat i vista l'absència del vicerector de Política Científica, proposa d'ajornar aquest punt per a la propera sessió del Consell de Govern. Per tant, el Consell de Govern aprova d'ajornar el programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics per a una propera reunió.

Punt 12: Aprovació, si escau, del Reglament del Consell d'Estudiants

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Estudiants perquè presenti la proposta del Reglament del Consell d'Estudiants i indica que el Consell de Direcció va introduir-hi qüestions de mera legalitat. El Rector insisteix que, evidentment, no s'hi va introduir cap modificació d'oportunitat. A continuació dóna la paraula al senyor Vicent Joan Torres Escandell, president del Consell d'Estudiants, que exposa les línies més importants de la modificació: els quòrums i l'elecció de la comissió permanent.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el senyor José Miguel Gómez García per demanar si el document inicialment presentat s'ajustava a la legalitat.

El senyor Joan Llull Cabrer intervé en relació amb l'article 11 i diu que considera que el quòrum necessari per reunir-se en segona convocatòria s'hauria d'elevar. Li contesta el senyor Vicent Joan Torres Escandell. Li replica el senyor Joan Llull Cabrer. El senyor Luis Fco. Piña Saiz constata un error a l'article 11.

També intervé el doctor David Pons Florit per demanar aclariments sobre l'article 4.f), ja que considera que més que col·laborar en l'organització de les seus universitàries el que ha de fer el plenari del Consell d'Estudiants és col·laborar en l'activitat d'aquestes seus i també en la dels centres universitaris.

A continuació, el Rector presenta una proposta transaccional per al contingut de l'article 11, segons la qual el quòrum exigit perquè el plenari del Consell d'Estudiants es reuneixi en segona convocatòria serà «d'un nombre igual almenys al nombre de membres de la comissió permanent més un».

A continuació, el senyor Joan Llull Cabrer demana d'incloure com a competència del plenari, a l'article 4, l'aprovació del pressupost del Consell d'Estudiants. Li contesta el senyor Vicent Joan Torres Escandell. Li replica el senyor Joan Llull Cabrer. El senyor Vicent Joan Torres Escandell presenta la proposta d'incloure, a l'article 4.n), l'afegitó inicial següent: «Aprovar el programa d'activitats anuals amb una previsió econòmica».

El Rector sotmet a votació el text presentat amb les modificacions indicades als articles 4.f) i n) i 11, el qual s'aprova per unanimitat (annex 13).

El senyor Vicent Joan Torres Escandell agraeix l'aprovació.

Punt 13: Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu 3287/1996, de 9 d'octubre, pel qual s'aprova la normativa de becaris propis d'investigació i de col·laboració de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que en absència del vicerector de Política Científica explica l'abast i el significat de la modificació que es presenta (annex 14). S'obre un debat entre diversos membres del Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació la modificació presentada amb l'afegitó de l'expressió «complementaris», que s'aprova per unanimitat.

Punt 14: Modificació del pla d'estudis de Filologia Hispànica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica en què consistiria la modificació del pla d'estudis de Filologia Hispànica, concretament s'hi introduirien dues assignatures noves: Pràctica de la Llengua Anglesa i Llengua Anglesa en Textos Literaris.

El doctor Mateu Servera Barceló demana si no estava tancada la possibilitat de modificar els plans d'estudis. El Rector li contesta que sembla que s'hi podran realitzar modificacions fins a l'1 d'octubre de 2004.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana si es podrà oferir l'assignatura Pràctica de la Llengua Anglesa com a assignatura de lliure configuració. El vicerector d'Ordenació Acadèmica li contesa que no hi ha d'haver, en principi, problemes per oferir-la.

S'aprova per assentiment la modificació presentada (annex 15).

Punt 15: Ajudes per estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Investigació, que en absència del vicerector de Política Científica exposa breument el contingut del document presentat (annex 16).

El doctor Josep Morata Socias i la professora Rosa M. Alberdi Castell demanen aclariments. La professora Rosa M. Alberdi Castell mostra la seva preocupació pel requisit de «doctor» en determinades branques, com pot ser la d'Infermeria. Els contesta la vicerectora d'Investigació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per unanimitat.

Punt 16: Peticions de tres representants dels estudiants al Consell de Govern

El Rector indica que hi ha tres peticions, dels senyors Antoni Socies Reynés, Miquel Garí Quetglas i Vicent Joan Torres Escandell, representants tots dels estudiants al Consell de Govern. Són les següents:

1. Quant a la decisió per part del Govern de les Illes Balears de retirar la gestió dels centres i aules d'autoaprenentatge de les Illes Balears a l'entitat Paraula, Centre de Serveis Lingüístics de l'Obra Cultural Balears, els representants demanen: «el posicionament del Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears per tal que Paraula continuï la gestió que ha duit a terme fins ara als centres d'autoaprenentatge de llengua, especialment el de la nostra universitat, ja que la tasca que duu endavant és eficaç i així ho demostren els resultats (nombre d'usuaris, la gran quantitat de material) i la satisfacció que els usuaris en tenen» (annex 17).

2. Pel que fa al segon escrit (annex 18), els estudiants mostren llur preocupació general pel retrocés del català en àmbits en què ja s'havia reeixit i, concretament, pel tancament de l'emissora Som Ràdio, únic mitjà de comunicació que emet en català per a totes les illes i que té com a funcions ser eina de divulgació dels artistes de les Illes Balears i ser eina normalitzadora i dinamitzadora del català. Els estudiants demanen el posicionament sobre aquestes qüestions.

3. Finalment, quant a la tercera petició, referent a l'aprovació del nou model territorial i del nou pla de carreteres per part del Consell de Mallorca (annex 19), demanen el pronunciament del Consell de Govern d'aquesta universitat sobre el nou pla de carreteres aprovat pel Consell de Mallorca el passat 1 de desembre.

El Rector constata que aquestes peticions es refereixen a dos àmbits d'actuació diferents: el posicionament de la UIB quant a les mesures adoptades pel Govern balear en l'ús de la llengua catalana i les mesures d'aquest en l'àmbit de política territorial. Pel que fa a la modificació de la gestió del servei que fins ara duien a terme els centres i aules d'autoaprenentatge de llengua, la UIB assegura, en tot cas, el funcionament de l'aula d'autoaprenentatge de la Universitat i que aquesta no ha d'entrar en detall en les modificacions de la gestió del servei que faci el Govern.

Quant al tancament de l'emissora Som Ràdio, assenyala que la UIB s'ha pronunciat a través del director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, membre del COFUC, en contra d'aquest fet, que implica el retrocés que pateix la nostra llengua respecte als àmbits en què ja s'havia reeixit, això sens perjudici que jurídicament reunís o no els requisits per emetre, ja que sembla que no tenia freqüència.

El Rector també comenta que el Rector de la UOC, doctor Gabriel Ferraté, va fer una intervenció al Consell de Coordinació Universitària sobre el decret de català-valencià el proppassat dia 9 de desembre.

El Rector proposa al Consell de Govern de no fer com a UIB determinats pronunciaments que puguin generar conflictes institucionals, com en el tema del pla de carreteres, i que els posicionaments que es facin siguin individuals o col·lectius, però no com a institució. En definitiva, el Consell de Govern no es pronuncia sobre la política mediambiental, i sobre el tema de la llengua farà una declaració general a favor de promoure el català en tots els àmbits socials.

A continuació s'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Joan Mas i Vives, que fa referència a la seva intervenció en el COFUC. Així mateix, trasllada la preocupació del seu departament i presenta el document elaborat pel Consell de Departament, adreçat al Consell de Govern, i recorda la necessitat de complir la Llei de normalització lingüística. A continuació intervenen el Rector i el vicerector d'Estudiants, que recorden que està prevista l'elaboració d'un pla lingüístic. El doctor Jaume Sureda Negre posa de manifest la necessitat de canalitzar la informació. També intervenen en el debat el doctor Pere M. Deyà Serra, el senyor Vicent Joan Torres Escandell i el doctor Josep Morata Socias, que diu que considera que totes les qüestions sempre són ideològiques. Finalment intervé la senyora Rosa Maria Alberdi Castell, que també està d'acord amb fer un comunicat i creu que la UIB s'ha de posicionar en temes que afecten la societat, com ha fet en ocasions anteriors.

El senyor Miquel Pastor Tous fa referència a la posició tradicional de la Universitat i que es pot donar la sensació d'un canvi de criteri de la comunitat universitària. El senyor José Miguel Gómez García manifesta que l'associació que representa, Nou 9!, va fer una assemblea per decidir si s'havia de prendre una posició sobre el tema de la llengua i exposa el resultat del debat. L'opinió d'aquesta associació és que la UIB no s'ha de pronunciar.

El Rector resumeix que en relació amb la llengua catalana la UIB ha de fer un pronunciament genèric i positiu a favor del català i recull els dos plantejaments formulats pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, sense entrar en referències concretes. Pel que fa al pla de carreteres, assenyala que les opinions dels tècnics poden ser molt variades i convé no manifestar-se. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient recorda que la UIB va fer al·legacions en el projecte de la carretera de Valldemossa, en què es recollien consideracions mediambientals; per tant, en aquest sentit, la Universitat ja s'ha pronunciat. El doctor Jaume Sureda Negre dóna suport a les actuacions del director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i al plantejament de l'Institut Joan Lluís Vives sobre el català, així com a les actuacions ja realitzades en qüestions mediambientals.

S'aprova per unanimitat manifestar la preocupació pel català i pel compliment de la Llei de normalització lingüística i, en aquest sentit, s'acorda que el vicerector d'Estudiants, el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el senyor Jaume Sureda Negre elaboraran un comunicat fruit dels termes del debat que s'ha produït avui.

Punt 17: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels incidents produïts durant la conferència del president de la comunitat autònoma a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, i explica que prèviament es va contactar amb els promotors de la protesta per tal d'evitar qualsevol tipus d'incident a l'acte.

A continuació fa una exposició dels fets i del descontrol produït. També assenyala que el Consell de Direcció el mateix horabaixa va fer públic un comunicat mitjançant el qual es rebutjaven aquests tipus de conductes, que perjudiquen indubtablement la institució, i en va rebre un altre dels organitzadors de la protesta.

El vicerector d'Estudiants fa una sèrie de puntualitzacions i lamenta, a títol particular, els fets produïts, i diu que considera que els actes que es produeixin a la Universitat han de ser públics i que el tarannà de la Universitat ha de ser dialogant. El senyor José Miguel Gómez García diu que considera que els fets produïts no són significatius de l'ambient universitari i lamenta el que ha passat. El vicerector d'Estudiants explica per què no va permetre la publicació de cap comunicat a la pàgina web en relació amb aquests fets per part de cap associació.

El doctor Josep Morata Socias diu que considera que aquesta crispació s'ha de calmar.

Punt 18: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 20):

¿ Senyor Josep Melià Ques com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic, per al curs 2003-2004.
¿ Senyor Joan Mesquida Sampol com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per al curs 2003-2004
¿ Senyor Iñigo Casasayas Talens com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per al curs 2003-2004
¿ Senyor Antoni Damià Canals Prats com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat, per al curs 2003-2004.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Proposta de professor emèrit

La vicerectora de Professorat planteja la proposta de contractació del doctor Pius Tur Mayans com a professor emèrit del Departament de Ciències de l'Educació. La vicerectora indica que si s'aprova la proposta, aquest contracte tindrà efectes des del dia 15 de gener de 2004, per dos anys, i les retribucions que rebrà de la UIB serien la diferència entre la pensió de jubilació i la quantitat que percebia com a professor en el moment de la jubilació (annex 21).

A continuació el director del Departament de Ciències de l'Educació, doctor Josep A. Pérez Castelló, fa una exposició sobre el procediment seguit i els mèrits de la persona proposada. El doctor Mateu Servera Barceló demana si el Departament va aprovar per unanimitat la proposta en el seu moment. El doctor Joan Mas i Vives planteja la necessitat de fixar uns criteris a l'hora de proposar professors emèrits a la UIB. La vicerectora indica que s'hi està treballant. La doctora Catalina Cantarellas Camps planteja la possibilitat d'ajornar la votació d'aquesta proposta fins que la normativa estigui aprovada. El doctor Pere M. Deyà Serra considera que la normativa s'ha de tractar quan no hi hagi cap proposta concreta.

El Rector sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: 7 vots a favor, 14 en contra i 8 en blanc. Per tant, el Consell de Govern denega la proposta.

e) Cursos d'actualització

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de l'aprovació del curs d'Actualització Professional en el Tractament dels Trastorns d'Ansietat (6,4 crèdits) per part del Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2003, per delegació de la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002 (annex 22).

f) Altres

El Consell de Govern acorda, per assentiment, d'atorgar la vènia docent a la professora Francesca Serra Gelabert per impartir classes a l'Escola Universitària Alberta Giménez (annex 23).

El Consell de Govern aprova la tramitació per treure a habilitació dues places vacants de titular d'universitat, de l'àrea de coneixement d'Història de l'Art, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel procediment d'habilitació (annex 24).

Punt 19: Precs i preguntes

El senyor Lluís Piña Saiz fa una observació al punt 6 de la pàgina 17 del Pressupost 2004.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell agraeix el suport dels òrgans de govern de la UIB i l'ajuda del personal d'administració i serveis implicats en l'organització a la Diada Cultural Universitària, que va tenir lloc el dia del beat Ramon Llull.

A continuació demana un canvi en les normes de matriculació, ja que es pot donar el cas que en el mes de desembre es matriculin alumnes d'assignatures quan ja han finalitzat el període de pràctiques corresponent; demana el nombre d'instàncies presentades en relació amb la matrícula i denuncia les pressions que ha rebut el Consell d'Estudiants. Tot seguit trasllada l'agraïment al vicerector de Planificació Economicoadministrativa per haver facilitat l'accés a una conferència. També planteja una qüestió sobre la publicitat que s'ha donat de l'estat comptable del Consell d'Estudiants, així com fa unes reflexions sobre l'organització de la jornada sobre l'espai europeu. Li responen el vicerector d'Estudiants, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el Gerent.

El senyor José Miguel Gómez García mostra la seva sorpresa per la posició manifestada pel senyor Vicent Joan Torres Escandell i per la tendència que té de parlar com a portaveu de tots els estudiants quan de fet reflecteix únicament la seva opinió o la de la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants. Així mateix, discrepa de l'opinió manifestada sobre la jornada de sensibilització de l'espai europeu i, finalment, indica que li agradaria veure els estats comptables del Consell d'Estudiants.

El doctor Joan Mas i Vives demana d'estudiar el contingut d'una informació apareguda al diari El Mundo. El Día de Baleares , i la possibilitat d'exercir accions judicials. El doctor Jaume Sureda Negre assenyala que s'hauria d'adreçar una carta al director del diari.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 16.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2003

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Francesca Lladó Pol
 4. Mercè Gambús Saiz
 5. Gabriel Moyà Niell
 6. Francesca Garcias Gomila
 7. Pere M. Deyà Serra
 8. Isabel Moreno Castillo
 9. José Miguel Gómez García
 10. Joan Llull Cabrer
 11. Maurici Mus Amézquita
 12. Mateu Servera Barceló
 13. Joan Mas Vives
 14. Catalina Cantarellas Camps
 15. Rosa Maria Alberdi Castell
 16. Jordi Pich Solé
 17. Carolina Garau Rosselló
 18. Vicent Joan Torres Escandell
 19. Antoni Socias Reynés
 20. Bernat Prats Taberner
 21. Luis Fco. Piña Saiz
 22. Rafael Barea Roig
 23. M. Isabel Baltasar Quesada
 24. Joan Jesús Fiol Arbós
 25. Rafael Àngel Forteza Coll
 26. Ramón Oliver Herrero
 27. Antoni Llull Gilet
 28. David Pons Florit
 29. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 30. Miquel Pastor Tous
 31. M. Nélida Tur Faúndez
 32. Gabriel Fontanet Nadal
 33. Jaume Sureda Negre
 34. Josep Morata Socias
 35. Francesca Salvà Mut
 36. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 37. Francisco José Perales López
 38. Esperança Munar Muntaner
 39. Sergio Alonso Oroza
 40. Avel·lí Blasco Esteve
 41. Lluís Garau Juaneda