Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 18 de desembre de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi la professora Francesca Salvà Mut.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2001, un cop aprovada una esmena presentada per la vicerectora de Professorat i Departaments en relació amb un error detectat a la categoria i el perfil d'una plaça del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, el tribunal de la qual ja s'havia tramès al BOE. La categoria, en lloc de ser TU, ha de ser TEU, i el perfil, en lloc d'Història de l'art modern, ha de ser el propi de l'àrea; el tribunal és el mateix.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que abans de començar assenyala que l'acord marc i els convenis amb la Universitat d'Angers han sofert algunes modificacions, per la qual cosa quedaran ajornats per a una propera sessió de la Junta de Govern:

0570

AM

Universitat d'Angers

0571

CV/P

Universitat d'Angers i Agència EduFrance

0572

CV/P

Universitat d'Angers

A continuació explica el contingut dels altres acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1).

0565

AM

Groupe Sup de Co Amiens Picardie

0568

AM

Institute of Metal Physics, National Academy of Sciences of the Ukraine

0578

AM

Televisió de Catalunya, SA

0564

CV/P

Ajuntament de Muro

0554

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

0556

CV/P

Essi Projects, SA

0583

CV/P

Banc Santander Central Hispano

0563

CV/P

Bisbat de Mallorca

0582

CV/P

Universitat de Barcelona

0562

CV/P

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra i Saragossa (Grup 7 universitats)

0588

CV/P

Caixa de Balears, "Sa Nostra"

0573

CV/P

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera

0569

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

0574

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

0579

CV/P

Televisió de Catalunya, SA

0576

CV/P

Univ. de Lleida, d'Alacant, de Girona, Rovira i Virgili, Jaume I, Oberta

de Catalunya, de València i Autònoma de Barcelona

0581

CV/P

Institut Balear d'Afers Socials

0587

CV/P

Banca March

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila per fer uns suggeriments en relació amb els convenis amb Groupe Sup de Co Amiens Picardie i Televisió de Catalunya, SA, que implicarien una millora tècnica. També fa unes observacions en relació amb els convenis retirats amb la Universitat d'Angers relatives a les dates de matriculació. Li responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i la Secretària General.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Dret Privat i Ciències de la Terra (annex 2).

El Rector sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Modificació del catàleg

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada les distintes modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB (annex 3). Així mateix, indica que en la seva elaboració han estat oïts els sindicats amb més representativitat en l'àmbit de la comunitat autònoma per tal d'evitar, com va succeir l'any anterior, que es pugui suscitar un recurs contenciós administratiu.

A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra per fer una observació i assenyala que al Servei de Prevenció s'hauria d'incloure la formació específica en ergonomia. El Rector indica que es pot tenir en compte la proposta. Així mateix demana aclariments sobre el Servei de Càlcul i Informatització, concretament, sobre les funcions que ha de fer la persona que ocupi la plaça de laboral grup I/II. Li responen el Gerent i el Rector.

Finalment se sotmet a votació la proposta d'acord normatiu sobre la modificació del catàleg amb la incorporació de la proposta feta pel professor Pere M. Deyà Serra sobre la inclusió de la formació específica en ergonomia al Servei de Prevenció, que s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Pressupost de 2002 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica les línies generals del contingut del Pressupost de l'any 2002. Abans d'entrar en detall indica que en aquest curs acadèmic el nombre d'estudiants matriculats ha disminuït un 3%. Així mateix destaca que l'aprovació de la LOU té una important incidència pressupostària, com és ara per l'increment dels concursos docents i la transformació de contractes administratius en contractes laborals, que implica el consegüent augment del cost de la Seguretat Social.

A continuació entra en el detall del pressupost, que per a l'any 2002 és de 65,86 milions d'euros.

En relació amb els ingressos destaca:

a) L'augment de la transferència nominativa en un 13,25%. La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'uns 2.817,36 euros.

b) El manteniment de la inversió nominativa.

c) L'augment de les taxes acadèmiques segons l'IPC.

En relació amb les despeses destaca:

a) L'increment de les retribucions del personal de la UIB en un 2%.

b) L'increment en béns corrents i de serveis en un 5,43%, que obeeix, per una part, al finançament mitjançant leasing de l'equipament de l'edifici interdepartamental interfacultatiu i, per l'altra, a la incorporació a través de rènting d'un gran servidor per al Servei de Càlcul i Informatització i a la pressupostació de 72.121,45 euros com a ajudes al professorat visitant.

c) La disminució de les inversions previstes en equipament i construccions (¿30%).

d) El lleuger increment dels recursos propis destinats a investigació.

e) El fons de caució per plets.

f) El manteniment de les assignacions de caire social.

g) La segona anualitat del Programa de formació integral del personal de la UIB per al bienni 2001-2002 (PAS i PDI), que suposa un total de 42.070,85 euros.

h) El manteniment de les dotacions dels departaments.

i) L'increment de la partida destinada a llibres per als deganats i direccions de centres, atesos els nous estudis.

j) La segona anualitat del contracte programa intern com a expressió innovadora de la planificació estratègica a la UIB.

A continuació el vicerector fa unes reflexions sobre el manteniment d'uns comptes sanejats amb equilibri pressupostari, el desenvolupament del Pla estratègic, si és aprovat pel Claustre, i la promoció dels contractes programa interns.

Per acabar fa referència als tretze indicadors institucionals de la UIB i als vint-i-dos indicadors dels programes del pressupost de la UIB. Així mateix constata dues errades a les pàgines 32 i 34.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra per agrair la feina feta a l'equip econòmic i per fer una sèrie de suggeriments. Demana que el pressupost es faciliti als membres de la Junta de Govern amb més antelació i diu que enguany també s'hauria d'haver expressat en pessetes. A continuació fa alguns comentaris en relació amb el llenguatge emprat i comenta la disminució de la inversió nominativa i l'adquisició d'un gran servidor per al Servei de Càlcul i Informatització. També fa alguns comentaris sobre les despeses telefòniques, el manteniment dels recursos propis destinats a investigació, els contractes programa, l'equilibri pressupostari, el nivell d'endeutament i el Servei de Prevenció.

A continuació intervé el senyor Lluís Piña Saiz en relació amb la millora de les retribucions del personal funcionari d'administració i serveis de la UIB, que suposa una homologació amb els funcionaris de la comunitat autònoma. També intervé en relació amb la millora retributiva pactada per les organitzacions sindicals i l'Administració de l'Estat, que, traslladada a l'àmbit autonòmic, va implicar l'augment de 50.000 pessetes l'any 2000, i proposa a l'equip de govern que la UIB assumeixi el cost de la millora retributiva dels anys 2000 i 2001 si la comunitat autònoma assumeix el corresponent a l'any 2002.

Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila per demanar com s'ha finançat el mòdul formatiu específic per als docents. A continuació fa unes reflexions sobre l'indicador núm. 20 del programa Gestió Universitària del Pressupost i, finalment, assenyala algunes errades en la terminologia emprada per designar els responsables de les despeses que figuren a l'annex II, pàgina 46, del Pressupost.

A continuació el vicerector de Planificació Economicoadministrativa felicita els centres i els departaments per l'execució dels seus pressuposts.

Finalment el Rector, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent responen a les preguntes i els suggeriments efectuats. El Rector fa referència a l'endeutament de la Universitat, als contractes programa i a l'adquisició d'un servidor per al Servei de Càlcul i Informatització i, a l'últim, indica que és voluntat de l'equip de govern de donar suport a la sol·licitud relativa a la millora retributiva del personal d'administració i serveis de la UIB, sense necessitat de modificar les partides de pressupost presentat.

Se sotmet a votació el Pressupost 2002, que s'aprova per assentiment (annex 4). El Rector recorda als membres de la Junta de Govern que el Pressupost aprovat per la Junta de Govern l'ha d'aprovar de forma definitiva el Consell Social.

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Suport Educatiu a les Necessitats Educatives Especials. Títol de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula al director del Curs d'Especialista Universitari en Suport Educatiu a les Necessitats Educatives Especials, professor Joan J. Muntaner Guasp, que explica l'abast i el significat del curs esmentat (annex 5).

Finalment se sotmet a votació el Curs d'Especialista Universitari en Suport Educatiu a les Necessitats Educatives Especials, que s'aprova per assentiment.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament. Títol de postgrau

El Rector dóna la paraula al director del Curs d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament, professor Antoni Socias Salvà, que explica l'abast i el significat del curs esmentat i fa constar una sèrie d'errors materials (annex 6).

Finalment se sotmet a votació el Curs d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Normativa sobre títols propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la normativa sobre títols propis i la naturalesa de la modificació proposada.

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila per fer una puntualització al punt 6 b.2) de l'apartat II sobre càrrega lectiva mínima dels títols propis, que diria: "Estudi de primer cicle corresponent a un primer cicle no terminal d'un estudi oficial de dos cicles: els mateixos crèdits i assignatures que el títol oficial al primer cicle."

Seguidament intervé el professor Josep I. Aguiló Fuster, que fa una reflexió en relació amb els títols de diplomat que consten de 150 crèdits, la qual cosa crea una problemàtica a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials. També fa una apreciació en relació amb el punt 37 k) de l'apartat VIII, sobre títols i certificats, el qual quedaria redactat de la manera següent: "D'acord amb les assignatures cursades, la UIB certifica que el senyor / la senyora ¿¿¿. ha obtingut uns coneixements específics que es corresponen amb la titulació progressiva de tècnic universitari en ¿¿¿"

Finalment el Rector sotmet a votació la normativa sobre títols propis de la UIB amb les dues modificacions proposades, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 9: Canvi de denominació del Departament de Filosofia

El Rector explica que ha rebut una petició del Departament de Filosofia sobre la conveniència de canviar el nom d'aquest departament pel de Departament de Filosofia i Treball Social, atesa la incorporació d'aquesta àrea de coneixement després de la integració de l'antiga Escola Universitària de Treball Social a la UIB.

A continuació dóna la paraula al professor Francesc Torres Marí, director del departament esmentat, que completa la informació facilitada.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta de canvi de denominació del departament, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Normativa sobre els grups de recerca

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica la naturalesa de la proposta de normativa sobre els grups de recerca i constata una sèrie de correccions (annex 8). Finalment indica que si s'aprova la normativa presentada, aquesta tindrà incidència en l'estructura de la Memòria d'investigació del proper any, la qual es realitzarà en funció dels grups de recerca.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra per fer una sèrie d'observacions i demana que el punt 2 es mantingui en la redacció originària. Seguidament intervenen el professor Rubén V. Rial Planas i el professor Mateu Servera Barceló, que demana si els tres ítems a què fa referència el punt 5, que ha d'acreditar el personal investigador perquè sigui considerat actiu, els ha d'acreditar cadascun dels investigadors o els han d'acreditar entre tots.

Se sotmet a votació la normativa presentada sobre els grups de recerca, que s'aprova amb modificacions.

Punt 11: Complements retributius del professorat

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'assignació d'un complement retributiu equivalent a la d'un professor associat de 3 hores al professor Erik José Monreal Bringsvaerd, titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret Públic, per la seva activitat docent a les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

A continuació explica l'assignació del complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent i l'assignació del complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària als professors Ricardo A. Galli Granada i Pablo V. Escribá Ruiz.

La Junta de Govern aprova per assentiment les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 12: Compromís de la Universitat de les Illes Balears amb la prevenció de riscs laborals

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que explica l'abast i el significat del document relatiu al "Compromís de la Universitat de les Illes Balears amb la prevenció de riscs laborals. Política de prevenció de la UIB".

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que posa de manifest la importància del compromís que assumeix la UIB amb aquest document.

El Rector constata que per error s'ha presentat una documentació que no correspon a l'aprovada pel Consell Executiu, per la qual cosa assenyala que es retira la documentació i que aquest punt es presentarà de bell nou en una propera sessió, i demana disculpes per l'equivocació comesa.

Punt 13: Pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica en Hortofructicultura i Jardineria

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i explica la motivació i el procés seguit, i fa constar que la Conselleria d'Agricultura i Pesca es va mostrar interessada en la implantació d'aquest estudi i a assumir el pressupost corresponent (35.000.000 de pessetes) amb l'autorització de la Conselleria d'Educació i Cultura per a la seva tramitació.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Isabel Moreno Castillo per apuntar algunes correccions i la professora Francesca Garcias Gomila.

Tot seguit el Rector proposa a la Junta de Govern l'aprovació del pla d'estudis presentat amb l'actualització de les àrees de coneixement modificades.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta del pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica en Hortofructicultura i Jardineria, que s'aprova per assentiment (annex 9). En conseqüència, la Junta de Govern sol·licitarà al Consell Social la implantació dels estudis esmentats.

Punt 14: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) Del Pla estratègic, que ha estat elaborat per una comissió i pel que fa al qual el Consell Executiu ha assumit i ha acordat que s'hi doni publicitat a través de la pàgina web amb la finalitat que la comunitat universitària faci els suggeriments que consideri oportuns prèviament a la presentació al Claustre abans de l'estiu.

b) D'una reestructuració de la Conselleria de Turisme i de la repercussió sobre el CITTIB.

c) Dels fons FEDER.

d) De la convocatòria del Claustre per al proper dia 11 de gener de 2002 i de l'ordre del dia previst.

2. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals completa la informació relativa a la reestructuració de la Conselleria de Turisme.

Punt 15: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):

Gabriel Pieras i Coli com a col·laborador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per al curs 2001-2002.

Joan Mesquida Sampol com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2001-2002.

Antonio Damián Canals Prats com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2001-2002.

Pelayo Matas Riutort com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2001-2002.

Miguel Eaktai Ahn Guillén com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2001-2002.

Ángel Pedro Miguel Pérez com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 2001-2002.

Esteve Bardolet Jané com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 2001-2002.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 11):

Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Categoria: CEU

Àrea de coneixement: Infermeria

Perfil: Infermeria medicoquirúrgica

Departament: Química

Categoria: CU

Àrea de coneixement: Química Física

Perfil: Química física

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Categoria: TEU

Àrea de coneixement: Història de l'Art

Perfil: el propi de l'àrea

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Categoria: TU

Àrea de coneixement: Prehistòria

Perfil: Prehistòria de les Balears

Departament: Dret Privat

Categoria: TU

Àrea de coneixement: Dret Mercantil

Perfil: el propi de l'àrea

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria: TEU

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Perfil: Estructura de computadors (Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial), modelització de sistemes concurrents. Modelització de sistemes distribuïts

Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Categoria: TEU

Àrea de coneixement: Fisioteràpia

Perfil: Fisioteràpia I

Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Categoria: TEU

Àrea de coneixement: Fisioteràpia

Perfil: Metodologies fisioterapèutiques

Departament: Dret Privat

Categoria: CU

Àrea de coneixement: Dret Processal

Perfil: Docència i investigació en Dret Processal

Tot seguit el Rector recorda la problemàtica suscitada entorn de dues places de l'àrea de coneixement de Fisiologia de les categories TU i CU i fa un resum de la qüestió. Pel que fa a la plaça de TU de Fisiologia, informa que s'ha enviat al BOE i falta que el Departament ratifiqui la proposta de la comissió jutjadora presentada inicialment.

Pel que fa a la plaça de CU de Fisiologia, informa que s'enviarà al BOE, atès que hi ha possibles candidats que tenen tres sexennis d'investigació i, per tant, poden optar a la promoció i el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut hi ha renunciat en tres ocasions. Això no obstant, s'ha de dir que hi ha un informe elaborat per l'ANEP que no es gaire aclaridor.

La proposta de la comissió jutjadora de la plaça seria formada per un CU de la Universitat de Barcelona en qualitat de president i per un CU de la Universitat de Granada en qualitat de secretari.

El professor Rubén V. Rial Planas intervé per indicar que s'abstindrà en la votació perquè considera que és il·legal i afegeix que, segons el seu parer, el Departament hauria de conèixer l'informe de l'ANEP. I, finalment, sol·licita que la votació sigui secreta.

Se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: 31 vots a favor de la convocatòria, cap a favor de la no convocatòria i 4 en blanc.

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Categoria: CU

Àrea de coneixement: Fisiologia

Perfil: Fonaments de biologia aplicada: Mètodes i tècniques d'estudi de la fisiologia animal

A continuació la vicerectora de Professorat i Departaments informa de la proposta de nou president suplent per al tribunal que ha de jutjar una plaça de TEU de l'àrea de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física, aprovat en una Junta de Govern anterior, atès que en el sorteig d'aquest tribunal ha sortit com a vocal primer el professor proposat com a president suplent.

c) Llicències per estudis

No n'hi ha.

d) Altres

El Rector, en relació amb la informació donada anteriorment sobre la reestructuració del CITTIB per part de la Conselleria de Turisme, demana autorització a la Junta de Govern perquè la UIB deixi de formar part del consorci del CITTIB. La Junta de Govern aprova per assentiment la petició del Rector.

A continuació informa que falta el nomenament d'un metge amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic com a membre de la Comissió de Bioètica de la UIB i assenyala que el Consell Executiu va acordar de proposar a la Junta de Govern el senyor Antoni Bassa Malondra, professor associat del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, perquè ocupi el lloc indicat. La Junta de Govern va aprovar per assentiment el nomenament proposat pel Consell Executiu.

Finalment la Junta de Govern aprova el nomenament de professor visitant del senyor Alex Ferguson Laguna, de la Universitat Central de Veneçuela, Facultat de Ciències, Institut de Zoologia Tropical (Veneçuela), adscrit al Departament de Ciències de l'Educació, per al període comprès entre l'1 de setembre de 2002 i el 31 de juliol de 2003. Les retribucions que percebrà aniran a càrrec de la universitat d'origen.

Punt 16: Precs i preguntes

1. El professor Francesc Torres Marí demana informació sobre els complements retributius i les ajudes per als ajudants. Li responen el Rector i la vicerectora de Professorat i Departaments.

2. El professor Josep I. Aguiló Fuster demana sobre la possibilitat que la pàgina web també es faci en castellà. També demana si és possible que hi hagi un bar mòbil i, finalment, demana sobre l'inici de les obres de la carretera. Li responen la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el Rector.

3. El professor Felicià Grases Freixedas fa una observació sobre un cartell indicador a l'entrada del campus que pot representar un perill. Li respon el Rector.

4. La professora Francesca Garcias Gomila demana sobre l'inici de la campanya de la revisió mèdica i sobre la manca d'informació de les eleccions de demà. Li responen el Gerent i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

5. El senyor Josep M. Huguet Pons demana sobre el microones del bar de l'edifici Ramon Llull.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.