Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 18 de desembre de 1997, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

En primer lloc, i de forma prèvia, el Rector vol tenir un record i retre homenatge a la persona del doctor Nadal Batle Nicolau, exrector de la UIB, recentment i sobtadament mort. És per això que demana als membres de la Junta de Govern que guardin un minut de silenci com a record a la seva figura.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 1997 amb una esmena, relativa a l'errada del nom del senyor Fiol Roig: ha de ser Gabriel i no Joan com apareix a la penúltima línia de la segona pàgina de l'acta.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

Aquest punt queda ajornat de forma provisional atesa l'absència del vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual, en primer lloc, fa referència a una sèrie d'errors materials referents a una plaça del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut apareguts a les modificacions de plantilla dels mesos de setembre i novembre de 1997, ara ja corregits.

Seguidament fa referència a una modificació de plantilla corresponent al Departament de Psicologia. Consisteix a incrementar la dedicació de dues professores associades, una de tres hores i l'altra de quatre, de l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics a sis hores durant el període que duri la baixa per maternitat d'una altra professora associada de la mateixa àrea de coneixement. També proposa la disminució de la dedicació d'un professor associat de l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics de sis a tres hores i la dotació d'un professor associat de tres hores de la mateixa àrea de coneixement.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta explicada (annex 1).

Punt 4: Creació i regulació del Consorci Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Rector explica l'origen de la proposta de creació del Consorci Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Seguidament explica les observacions que el Consell Executiu hi va fer:

1a. Per aconseguir una major representació de la Universitat al Consell de Direcció del consorci esmentat, fixada a l'article 17.c) (<< El Consejo de Dirección estará compuesto por: [...] c] Cuatro vocales: El Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Director General de Educación, el Director General de Ordenación del Turismo y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de las Islas Baleares >>), s'haurien d'incorporar al dit consell dos representants més de la UIB. A més, perquè la constitució del Consell fos vàlida, seria necessària la presència de representants de les dues entitats consorciades.

2a. Pel que fa al Consell Científic del consorci en qüestió, regulat a l'article 20 (<< Se crea el Consejo Científico integrado por un presidente, un secretario y por vocales que representen a la Universidad de las Islas Baleares, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y al mundo turístico. Los miembros serán propuestos y nombrados por el Consejo de Dirección de entre personas de reconocido prestigio en el mundo turístico, universitario o de la propia administración >>), se n'hauria de concretar la composició i les funcions.

S'obre un debat en el qual intervenen el senyor Joan J. Mateos i els professors Francesc Sastre, Pere M. Deyà i Antoni Roig.

La Junta de Govern aprova la participació de la UIB al consorci esmentat i també els seus Estatuts amb les observacions indicades (annex 2).

Punt 5: Màster en Producció Agrària Ecològica

El Rector dóna la paraula a la professora Isabel Moreno, que exposa la motivació del màster presentat. S'aprova per assentiment el Màster en Producció Agrària Ecològica (annex 3).

Punt 6: Àrea de Treball Social

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el procediment seguit amb els departaments implicats (Filosofia, Ciències de l'Educació i Dret Públic) fins a arribar a la proposta del Consell Executiu d'assignar l'àrea de Treball Social i Serveis Socials al Departament de Filosofia.

Intervenen el professor Francesc Torres, que llegeix un escrit, i el professor Martí March, que explica que per raons docents, investigadores i d'incidència social quan es va crear aquesta àrea el seu departament va estar interessat en l'adscripció de l'àrea de qüestió. Afegeix que el Departament de Filosofia també estava interessat en l'adscripció, per la qual cosa es va intentar arribar a un consens, i que el seu departament ha procurat de moure's en un àmbit estrictament universitari. Finalment acaba la intervenció dient que ell troba que el seu departament té mèrits docents i investigadors perquè hom li adscrigui l'àrea en disputa; no obstant això, diu que acata la decisió per consens i que farà les aportacions necessàries per millorar-ne la qualitat. També intervé el professor Perfecto Cuadrado.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta d'adscriure l'àrea de Treball Social i Serveis Socials al Departament de Filosofia.

Punt 7: Codi de conducta ambiental

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica l'abast i el significat del document presentat i que la conseqüència d'aquest document ha de ser el pla d'actuació ambiental.

El Rector fa referència a l'escrit presentat pel portaveu de l'AUIB (annex 4). Intervenen el senyor Joan Moranta i el professor José A. Castro. El professor Pere M. Deyà demana la retirada del Codi de conducta ambiental i que es presenti acompanyat d'un pla d'actuacions. També intervenen la professora Montserrat Casas, el professor Antoni Roig, la professora Isabel Moreno, el senyor Joan J. Mateos i la senyora Joana M. Galmés.

A continuació la Junta de Govern passa a votar la proposta del professor Deyà, que és rebutjada amb trenta-nou vots en contra i dos a favor. Seguidament es vota la proposta de Codi de conducta ambiental presentada a la Junta de Govern amb algunes modificacions suggerides pels interventors, la qual es aprovada per quaranta vots a favor i una abstenció (annex 5).

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals inicia l'exposició dels distints textos presentats.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 6):

-- Amb el Consorci de la Fundació Luterana de Portugal (FULP).

-- Amb el Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears (CARTVEIB).

-- Amb la Universitat Central de Quito (Equador).

-- Amb l'Ajuntament de l'Alguer (Itàlia).

A continuació la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i signats (annex 7):

Amb el Ministeri d'Educació i Cultura (MEC).

Amb <<Sa Nostra>>, Caixa d'Estalvis de Balears.

Amb RIUSA II, SA.

Intervé el senyor Perfecto Cuadrado.

Punt 8: Pla d'acció social

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica l'abast i el significat de l'acord pel qual es regula l'acció social a favor del personal de la Universitat i també el procediment negociador dut a terme amb les juntes de personal i amb el Comitè d'Empresa. Afegeix que el document recull aspectes ja existents, amb millores, i d'altres de nous.

La Junta de Govern aprova per assentiment el document tramès (annex 8).

Punt 9: Modificació del catàleg

El Rector dóna la paraula al Gerent, el qual explica que fa un any que la Junta de Govern va aprovar el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB com a eina de gestió i instrument de provisió de personal. Afegeix que passat aquest any es presenten unes petites modificacions al catàleg com a conseqüència de la creació de noves unitats administratives.

Tot seguit s'obre un torn de paraules, per resoldre dubtes, en el qual intervenen el professor Perfecto Cuadrado, la professora Montserrat Casas, el professor Antoni Rodríguez, el professor Ramon Puigjaner i el senyor Lluís Piña, que agraeix l'esforç fet. Els respon el Gerent.

La Junta de Govern aprova les modificacions del catàleg presentades per trenta-cinc vots a favor, cap en contra i dues abstencions (annexos 9 i 10).

Punt 10: Pressupost 1998

El Rector demana permís a la Junta de Govern perquè pugui entrar el senyor Luis Vegas, vicerector associat.

Abans de donar la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa el Rector fa una introducció referent a la consolidació de la transferència nominativa (4.004 milions), a la reducció de la ràtio professor/alumne (d'1 a 28 a 1 a 21), a la reducció de la despesa de béns corrents i serveis (440 milions) i a l'elaboració del pressupost per programes. Finalment el Rector mostra una satisfacció moderada, ja que hi ha retallades.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa explica que el Pressupost de 1998 es presenta en quatre documents: doc. 1 Memòria del Pressupost 1998; doc. 2 Pressupost per programes 1998; doc. 3 Acord normatiu i annexos; i doc. 4 Informació complementària. Tot seguit explica de forma detallada els documents 1 i 2. Esmenta la novetat formal dels set programes dissenyats (ensenyaments universitaris, recerca i desenvolupament, serveis a la comunitat universitària, projecció externa de la UIB, gestió universitària, Illes Menors, i Turisme) i indica que cada programa té una estructura semblant, formada per tres elements clau i una assignació pressupostària (objectius, línies d'actuació i indicadors).

Tot seguit assenyala que la xifra global del pressupost de 1998 és de 7.505.000.000 (set mil cinc-cents cinc milions) de pessetes i que la transferència total és de 4.566.000.000 (quatre mil cinc-cents seixanta-sis milions) de pessetes (4.004 milions de pessetes en transferència corrent, 443 milions de pessetes en inversió nominativa i 119 milions de pessetes en inversió CAIB).

Seguidament explica els ingressos (augment de la transferència nominativa, consolidació de la inversió nominativa, millora de les transferències corrents i augment de les taxes acadèmiques) i les despeses (increment de retribucions amb l'IPC, despesa en béns corrents i serveis, aplicació de la inversió nominativa, manteniment de les partides destinades a investigació, creació d'un fons social de la UIB --divuit milions--, increment de les dotacions dels departaments, continuació del programa de formació, i contractació d'un servei de prevenció i manteniment de les actuacions en salut laboral).

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa cedeix la paraula al Gerent, que explica de forma detallada els documents 3 i 4, respectivament, l'Acord normatiu i annexos i la informació complementària.

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen el professor Gabriel Fiol, la professora Montserrat Casas, el professor Pere M. Deyà, el professor Antoni Rodríguez, el senyor Ernest Riera, el professor Ramon Puigjaner, el professor Antoni Roig, el senyor Joan J. Mateos, la senyora Joana M. Galmés, el professor Bernat Sureda, el professor Joan Miralles, el professor Andreu Palou i el professor Martí X. March: tots ells demanen aclariments i fan preguntes, reflexions i suggeriments. Els responen el Rector, el Gerent, que fa referència al caràcter finalista de la partida del Consell Social, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el vicerector d'Investigació.

Abans de votar l'aprovació del Pressupost, el Rector planteja dues qüestions prèvies:

1. Si la partida de pràctiques ha de ser desagregada, en lloc d'incloure deu milions de pessetes a la partida de departaments i deu més a la de material científic i de laboratori, tal com es presenta a l'esborrany de Pressupost.

2. Si la partida corresponent al Consell Social ha de ser vuit milions de pessetes més un destinat al Codi de conducta ambiental, en lloc dels nou que apareixen a l'esborrany de Pressupost.

Pel que fa al primer punt, el resultat de la votació és de tretze vots a favor, divuit en contra i cinc abstencions. Per tant, es destinaran deu milions de la partida de departaments i deu més a la de material científic i de laboratori.

Quant a la segona qüestió, el resultat de la votació és de dotze vots a favor, setze en contra i sis abstencions. Per tant, es manté la partida destinada al Consell Social en nou milions. Finalment el Rector indica que farà avinent al Consell Social la recomanació de la Junta de Govern de destinar un milió de pessetes del seu pressupost al Codi de conducta ambiental.

La Junta de Govern aprova el Pressupost de 1998 per trenta-un vots a favor, dos en contra i una abstenció (annexos 11, 12 i 13).

Punt 11: Informació del Consell Executiu

1. El Rector convida la delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts perquè exposi les línies generals de les feines que ha dut a terme la comissió d'estudi per a la reforma dels Estatuts.

2. El Rector informa sobre distints temes els membres de la Junta de Govern:

a) Sa Nostra ha plantejat la possibilitat d'adquirir can Oleo.

b) Existeix un conveni amb la Conselleria de Medi Ambient per a la utilització d'un determinat camí del campus pel qual no poden circular vehicles pesants i que ara es vol emprar per accedir al ParcBIT.

c) El ple del Consell d'Universitats tracta el dia d'avui la reforma del títol V de la LRU i la reforma de la selectivitat.

3. El vicerector de Professorat explica la documentació posada a l'abast dels membres de la Junta de Govern (annexos 14 i 15) sobre les dades referents als dos primers anys d'aplicació del document de plantilla docent. Intervé la professora Montserrat Casas i fa unes observacions a la documentació repartida. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col.laboradors.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col.laboradors referents als senyors que s'indiquen a continuació (annex 16):

-- Senyor Josep Melià Ques com a col.laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 1997-98.

-- Senyor Miquel Suau Rosselló com a col.laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 1997-98.

-- Senyor Antoni Coll Alonso com a col.laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 1997-98.

-- Senyora Núria Garcia Canals com a col.laboradora del Departament de Dret Públic, per al curs 1997-98.

-- Senyora Margalida V. Homar Pons com a col.laboradora del Departament de Física, per al curs 1997-98.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 17):

-- Senyor Claudio Morterra, del Departament de Química Física de la Universitat de Torí (Itàlia), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de juny al 31 de juliol de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

-- Senyora Hillarie Benemariya, de la Universitat de Gant, Brussel.les (Bèlgica), adscrita al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, amb un contracte de tres mesos, de l'1 d'abril al 30 de juny de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.

-- Senyor Eduardo Becerra Hernández, de la Facultat de Ciències de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de febrer al 30 d'abril de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.

-- Senyor Ghislain Deslongchamps, del Departament de Química de la Universitat de New Brunswick (Canadà), adscrit al Departament de Química, amb un contracte des del 25 de maig fins al 3 de juliol de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

-- Senyor Ian F. Akyildiz, de la School of Electrical and Computer Engineering d'Atlanta, Georgia (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de tres mesos, del 15 de maig al 15 d'agost de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

-- Senyor Guillermo Sapiro, de la Universitat de Minnesota (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de juliol al 31 d'agost de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 18):

1. Departament : Dret Públic

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Història del Dret

Perfil : El propi de l'àrea

2. Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : Geografia Física d'Europa

3. Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Perfil : Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

4. Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació

Perfil : Bases Metodològiques de la Investigació Educativa

5. Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació

Perfil : Teoria i Institucions Contemporànies d'Educació

6. Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació

Perfil : Educació no Formal

7. Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Educació Física Esportiva

Perfil : Aprenentatge i Desenvolupament Motor

8. Departament : Psicologia

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics

Perfil : Psicologia de la Personalitat

9. Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel.ligència Artificial

Perfil : Estadística i Modelització Matemàtica

10. Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Arquitectura de Computadors

Perfil : Sistemes Digitals i Robòtica

11. Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Règim Fiscal de l'Empresa

12. Departament : Filologia Catalana i Lingüística General

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Perfil : Literatura Catalana del Segle XX

d) Sol.licituds de canvi d'àrea de coneixement.

La Junta de Govern acorda d'informar favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel.ligència Artificial a Matemàtica Aplicada de la professora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica Coloma M. Ballester Nicolau (annex 19).

e) Altres.

La Junta de Govern aprova la proposta de premi extraordinari de llicenciatura d'Economia, corresponent al curs acadèmic 1996-97, per al senyor Bartomeu Deyà Tortella (annex 20).

Punt 13: Precs i preguntes

1. En primer lloc, el vicerector d'Ordenació Acadèmica contesta una pregunta escrita plantejada pel portaveu de l'AUIB, senyor Joan Moranta, relativa a la reforma del títol V.

2. El professor Antoni Roig intervé, en nom del professor Saá, per informar que el professor esmentat ha presentat un recurs. El Rector li contesta dient que avui s'ha presentat aquest recurs.

3. El senyor Joan J. Mateos demana si el dia del Claustre és no lectiu fins a les 15 h, perquè es fan classes. També demana per les reunions de la Comissió Cultural de la Universíada. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

4. La senyora Joana M. Galmés demana que els departaments facin una programació sobre la manera com pensen gastar els doblers. També informa que en una sessió anterior de la Junta de Govern varen fer uns suggeriments sobre el servei de reprografia i el servei de menjadors. Li contesta el Gerent.

5. El professor Jordi Lalucat prega que es millorin les enquestes d'enguany i que es posin exemples de preguntes que s'hi podrien introduir. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.