Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 18 de febrer de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusa d'assistir-hi el professor Enric Tortosa, per motius laborals.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 1997.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que inicia l'exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals (annex 1):

a) Aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura:

-- Amb MAPFRE Estudios.
-- Amb la Fundació Hospital de Manacor.
-- Amb la Revista Diálogos. Educación y Formación de Personas Adultas .
-- Amb l'Ajuntament de Pollença (Serveis Educatius).

b) Aprovats pel Consell Executiu i signats:

-- Amb el Centre d'Educació Alternativa (EDUCALTER) de Lima (Perú).
-- Amb el Banc de Santander.
-- Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (reciclatge i REDINET).
-- Amb la Universitat Autònoma de Ciudad Juárez (Mèxic).

Sobre el contingut dels textos aprovats intervenen el professor Pere Deyà, la professora Montserrat Casas, la senyora Joana M. Galmés i el senyor Lluís Piña.

Punt 3: Modificació de plantilla
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l'abast i el significat de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i de Psicologia. Així mateix constata un error material en el Departament de Dret Públic.
Tot seguit el vicerector d'Ordenació Acadèmica ofereix més informació en relació amb la modificació de plantilla que afecta l'àrea de Genètica, que s'inclou dins un procés que ha de conduir a la integració definitiva de l'àrea esmentada en el Departament de Biologia Ambiental.
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Antoni Miralles Socias, que llegeix un escrit que s'incorpora com a annex 2 a l'acta, Jordi Lalucat Jo, Antoni Rodríguez Perea i Andreu Palou Oliver. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica tot indicant que la proposta que es fa és la millor possible. A continuació intervenen els senyors Joan Moranta i Joan J. Mateos, el professor Pere Deyà, la senyora Joana M. Galmés i el professor Andreu Palou.
El Rector sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla que afecta l'àrea de coneixement de Genètica, que s'aprova per 28 vots a favor, 3 en contra i 13 abstencions. La resta de la modificació s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 4: Places de promoció a CU
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica l'abast i el significat de la documentació presentada. El professor Andreu Palou Oliver manifesta que el seu departament renuncia al torn que li correspon, per motius de prudència, atès el moment de reestructuració del Departament.
Finalment, s'aprova per assentiment la proposta presentada (annex 4).

Punt 5: Repartiment del pressupost de llibres, revistes i departaments
El Rector inicia l'exposició fent un preàmbul en què explica que quan es va aprovar el Pressupost es varen deixar una sèrie de partides en la gestió de les quals es volia implicar els departaments. De llavors ençà s'han fet una sèrie de reunions amb els directors dels departaments, als quals s'ha entregat una sèrie de dades com a element de discussió.
El Rector manifesta que no hi ha voluntat de perjudicar les humanitats ni d'afavorir els <<grans>> departaments respecte dels <<petits>>, i vol remarcar que hi ha hagut cinc reunions amb els directors de departament, i que ha rebut tots els directors de departament, degans i directors de centre que ho han sol.licitat.
A continuació manifesta que actualment hi ha perspectives que els 137.000.000 de pessetes pressupostats per a la partida de revistes --ateses les subscripcions actuals-- poden ser insuficients si no es produeix un canvi en la cotització de la moneda o una baixada en els preus prevists, perquè s'estan produint pujades en les subscripcions que assoleixen el 20 per cent.
El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica l'abast i el significat de la documentació presentada (annex 5).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Francisco J. Pérez Pareja, Perfecto Cuadrado, que vol demanar públicament excuses per determinades actuacions que es varen realitzar en un moment inicial de la negociació del document que ara es presenta, la professora Montserrat Casas, que vol agrair la feina feta i remarcar que les revistes en qualsevol cas formen part del patrimoni de la Universitat, Antoni Rodríguez Perea, que demana quin ritme de disminució dels criteris històrics s'aniran fent els propers anys, Rosario Huesa Vinaixa i Ramon Puigjaner, que demana sobre la intervenció dels centres en el repartiment del pressupost i per què no s'han entregat les dades globals.
A continuació intervenen els professors Antoni Roig i Martí X. March, el senyor Joan J. Mateos, el senyor Joan Moranta, els professors Pere Deyà, Antoni Miralles, Francesc Torres, Bernat Sureda, Joan Miralles, Eugeni Aguiló i Andreu Palou Oliver. Contesta el Rector indicant que la partida de material científic ha passat, en dos anys --1996-98-- de 59 a 85 milions, etc. Tot això indica la línia de govern del Consell Executiu; en definitiva, les directrius de la política de l'equip de govern.
Finalment el Rector manifesta que aquesta documentació s'ha d'entendre com una primera passa per aconseguir una fórmula satisfactòria i que el Pressupost de 1999 es presentarà en un sol document i amb el repartiment ja fet.
A continuació, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa respon de forma sistematitzada les intervencions anteriors i, concretament, la segona pregunta del professor Ramon Puigjaner, al qual respon dient que les dades globals estan a la seva disposició.
Finalment, el vicerector d'Ordenació Acadèmica respon la primera de les preguntes fetes pel professor Ramon Puigjaner dient que l'acord normatiu no es refereix a les partides corresponents als centres i sobre les quals s'ha seguit el criteri de consolidació de la situació actual, almenys de forma temporal.
A continuació intervenen els professors Bernat Sureda i Ramon Puigjaner, el senyor Joan J. Mateos, que sol.licita que les enquestes figurin com a criteri de distribució, el professor Perfecto Cuadrado, el senyor Joan Moranta i el professor Pere Deyà.
El Rector sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per 32 vots a favor, 5 en contra i 7 abstencions.

Punt 6: Informació del Consell Executiu
El Rector informa de:
a) La proposta de nomenament del senyor Emilio Lledó Iñigo com a doctor honoris causa d'aquesta universitat, proposta feta pel Departament de Filosofia, que se sotmetrà a l'aprovació de la propera sessió de la Junta de Govern. La documentació aportada es troba dipositada a la Secretaria General. El professor Joan Miralles intervé per indicar que també hi ha una proposta de nomenament de doctor honoris causa del seu departament.
b) La reforma del títol V de la LRU.
c) L'ampliació dels representants de la Universitat al Consell de Direcció del Consorci del Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència de l'acceptació de les observacions realitzades per la Junta de Govern. Els dos nous representants de la Universitat seran el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i el director de l'Escola Oficial de Turisme CAIB-UIB.
d) La iniciació dels tràmits intrauniversitaris per a la creació de la Facultat de Psicologia i per a la creació d'una escola superior politècnica amb la fusió de l'Escola Universitària Politècnica i la Facultat d'Informàtica.
El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa perquè informi sobre l'estat actual del projecte de la modificació de la carretera de Valldemossa (annex 6). Així mateix indica quines són les al.legacions que es planteja fer des del Consell Executiu fins al termini del 27 de febrer de 1998.
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la senyora Joana M. Galmés, el senyor Lluís Piña, el senyor Joan Moranta, els professors Francesc Torres i Antoni Rodríguez, el senyor Joan J. Mateos i els professors Ramon Puigjaner, Perfecto Cuadrado i Joan Miralles.
Tot seguit, el Rector proposa que es constitueixi una comissió de la Junta de Govern perquè formuli les al.legacions pertinents, que serà integrada per la senyora Joana M. Galmés Llodrà, pel professor Avel.lí Blasco Esteve i pel senyor Rafael Barea.
Finalment, la Junta de Govern mostra el seu desacord amb el projecte actual i encomana al Rector que es reuneixi amb el president de la CAIB per mirar de trobar una solució a la problemàtica plantejada.
El vicerector de Professorat informa sobre els dos documents presentats, un sobre l'increment de professorat --departaments 1990-97-- (annex 7) i l'altre sobre el programa de promoció TEU (annex 8).
El vicerector de Relacions Institucionals informa que l'agenda que s'ha distribuït enguany ha tingut un cost zero, atès que la seva edició ha estat esponsoritzada.
La Secretària General informa de la propera convocatòria d'eleccions de representants dels professors als consells d'estudis i de la seva mecànica.

Punt 7: Afers de tràmit
a) Col.laboradors
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col.laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 9):
-- Senyor Cosme Aguiló Adrover com a col.laborador del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, per al curs 1997-98.
-- Maria Magdalena Alomar Vanrell com a col.laboradora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, per al curs 1997-98.
-- Senyor José Carlos Manzano Gutiérrez com a col.laborador del Departament de Biologia Ambiental, per al curs 1997-98.
-- Senyor Ángel P. Miguel Pérez com a col.laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 1997-98.
-- Senyor Jorge R. Ulanovky Getzel com a col.laborador del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, per al curs 1997-98.
-- Senyor Luis Berbiela Mingot com a col.laborador del Departament de Biologia Ambiental, per al curs 1997-98.
-- Senyor Amadeo Spadaro com a col.laborador del Departament de Biologia Ambiental, per al curs 1997-98.
-- Senyor Fernando Barturen Fernández com a col.laborador del Departament de Biologia Ambiental, per al curs 1997-98.
-- Senyor Vicente Ramos Mir com a col.laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 1997-98.

b) Visitants
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):
-- Senyor Pinhas Alpert, del Departament de Geofísica i Ciències Planetàries de la Universitat de Tel Aviv (Israel), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de juliol de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
-- Senyora Estelita López Rodríguez Vaz, del Departament de Matemàtica de la Universitat del Minho, Braga (Portugal), adscrita al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, del 15 de maig al 15 de juny de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
-- Senyor Óscar Alberto Calvo Ibáñez, de la Facultat d'Enginyeria de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 28 de febrer de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
-- Senyor John Allen, del Southampton Oceanography Center (Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, del 16 de març al 16 de maig de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
-- Senyora Adisel Pita Aguilar, de l'Institut d'Oceanologia de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de març al 31 de maig de 1998, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.
-- Senyor Mario Rodríguez Pantoja, del Departament de Filosofia i Teoria Política de la Facultat de Filosofia i Sociologia de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Filosofia, amb un contracte de dos mesos, del 20 de març al 20 de maig de 1998, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.
-- Senyor Teobaldo A. Noriega, de la Universitat de Trent, Ontario (Canadà), adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
-- Senyor Òscar Pujol Riambau, de la Universitat Hindú de Benarés (Índia), adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte de dos mesos, del 15 d'abril al 15 de juny de 1998.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 11):

Departament : Biologia Ambiental
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Biologia Cel.lular
Perfil : Biologia Cel.lular i Mètodes i Tècniques d'Estudi en Biologia Cel.lular

Departament : Física
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil : Física Nuclear

Departament : Ciències de la Terra
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Geografia Física
Perfil : Geomorfologia

Departament : Ciències de la Terra
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Geografia Física
Perfil : Climatologia

Departament : Ciències de la Terra
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Geografia Humana
Perfil : Geografia Humana

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Filologia Catalana
Perfil : Història de la cultura i de la literatura catalana medievals

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Llengua Anglesa i la seva Didàctica

Departament : Filologia Espanyola Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Llengua Anglesa i la seva Didàctica

Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil : Bioquímica i altres assignatures pròpies de l'àrea

Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil : Bioquímica i altres assignatures pròpies de l'àrea

Departament : Psicologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
Perfil : Teràpia de Conducta

d) Llicències per estudis
La Junta de Govern aprova la concessió de la llicència d'estudis del senyor Eugeni Miquel Isern Riutort, professor del Departament de Física, titular d'escola universitària interí, per un període de nou mesos, des de l'1 d'abril al 31 de desembre de 1998, a la Universitat de Stuttgart (Alemanya), amb unes retribucions del 80 per cent (annex 12).

e) Canvis d'àrea de coneixement
La Junta de Govern acorda d'informar favorablement sobre els canvis d'àrea de coneixement que s'indiquen a continuació (annex 13):
-- Gregorio Robles Morchón, del Departament de Filosofia, catedràtic d'universitat, de l'àrea de coneixement de Filosofia del Dret, Moral i Política, a Filosofia del Dret.
-- Sebastià Urbina Tortella, del Departament de Filosofia, titular d'universitat, de l'àrea de coneixement de Filosofia del Dret, Moral i Política, a Filosofia del Dret.
-- Camilo José Cela, del Departament de Filosofia, catedràtic d'universitat, de l'àrea de coneixement de Filosofia del Dret, Moral i Política, a Filosofia Moral.

f) Altres
No n'hi ha.

Punt 8: Precs i preguntes
1. El professor Francisco Pérez Pareja demana en quina situació es troba la creació del laboratori de Psicologia. Li respon el Gerent.
2. La professora Montserrat Casas recomana que es vigili l'empresa de manteniment i demana informació sobre la informatització de les actes de notes. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el Gerent.
3. El professor Perfecto Cuadrado informa sobre els danys causats a un cotxe d'un professor de Filosofia i Lletres en el campus de la Universitat.
4. El professor Francesc Torres demana informació sobre l'estat de tramitació de la Llei del Consell Social. També posa de manifest la manca de personal a la secretaria del seu edifici i sol.licita una reunió amb els alumnes. Li responen el Rector i el Gerent.
5. El professor Ramon Puigjaner demana informació sobre el nou edifici de Dret i Economia. Així mateix sol.licita que s'estudiï el cas d'un alumne de la Universitat i becari de Sa Nostra que ha tingut un accident de trànsit. Finalment demana una fórmula per retornar al professorat part de l'IVA pagat per l'adquisició de material amb càrrec a projectes d'investigació. Li respon el Gerent.
6. El senyor Lluís Piña demana informació sobre el cessament del director de l'Escola d'Hoteleria. Li respon el Rector.
7. El professor Joan Miralles intervé en relació amb la possible homologació del títol de Filologia Valenciana.
8. El senyor Bartomeu Adrover informa dels problemes existents per establir la composició del Consell d'Estudiants.
9. El senyor Joan J. Mateos intervé per manifestar la seva disponibilitat per tenir una entrevista amb el director del Departament de Filosofia.
10. La senyora Joana M. Galmés intervé en relació amb la possibilitat de devolució de matrícula, prevista en el Reglament acadèmic en els casos de canvi d'horari i data d'exàmens.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.