Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 19 de desembre de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusa d'assistir-hi el senyor Rafael Barea Roig.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector dóna la paraula al senyor Lluís Piña Saiz, que intervé per agrair al Consell Executiu i als membres del Consell de Govern l'actuació entorn del cas Brokerval amb la decisió de subscriure un acord amb Classic Vision i tancar el procés penal.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002, amb la correcció d'una errada al punt 2 de l'acta.

A continuació acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió extraordinària del Consell de Govern del dia 14 de novembre de 2002.

Finalment acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió extraordinària del dia 5 de desembre de 2002, amb la incorporació d'una esmena presentada pel vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica, en primer lloc, que la documentació corresponent a aquest punt s'ha posat a l'abast dels membres del Consell de Govern en el fòrum que s'ha obert expressament per a aquest òrgan. Així mateix, demana disculpes per no haver facilitat en paper la relació dels convenis fins avui, la qual s'intentarà d'incloure en les pròximes convocatòries.

A continuació el vicerector explica de forma detallada el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2):

0714

AM

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

0720

AM

Fundació Cirujanos Plastikos Mundi

0721

AM

Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes

Marroc

0722

AM

Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics

0726

AM

Club esportiu Constància

0727

AM

Fundació Teatre Municipal d'Artà

0730

AM

Sistema Nacional de Formació Professional per al Turisme del Ministeri de Turisme (Cuba)

Cuba

0732

AM

Universitat Simón Bolívar

Colòmbia

0735

CV/P

Ministeri de Sanitat i Consum

0733

AM

Maria Duran Ordiñana

0729

CT

Ministeri de Medi Ambient (Direcció General de Conservació de la Natura)

0728

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

0723

CV/P

Servei de Salut de les Illes Balears

0724

CV/P

Universitat del Turabo

Puerto Rico

0717

CV/P

Conselleria de Benestar Social

0715

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Serveis Socials)

0731

CV/P

Institut Nacional de Meteorologia

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra per informar que està en marxa un protocol amb el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics per dur a terme un curs de postgrau que figura al punt 7 de l'ordre del dia d'avui.

També intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura (0728) per demanar aclariments sobre la creació d'una plaça d'investigador adscrit a la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears i la naturalesa d'aquesta. Li respon el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals. Completen la informació el vicerector d'Investigació i Política Científica i el professor Joan Mas Vives.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia, Economia i Empresa, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Biologia, Ciències de l'Educació, Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Dret Públic (annex 3).

A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar aclariments. Li responen la vicerectora de Professorat i Departaments i el Rector.

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla.

Punt 4: Modificació de l'Acord normatiu d'acció social a favor del personal de la Universitat

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada les distintes modificacions de l'Acord normatiu d'acció social a favor del personal de la Universitat i assenyala que ja és la quarta modificació. Així mateix assenyala que aquesta modificació no afecta els fons disponibles (annex 4).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de l'Acord normatiu d'acció social a favor del personal de la Universitat.

Punt 5: Modificació del catàleg

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada les distintes modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la Universitat i assenyala que en la seva elaboració han estat oïts el Comitè d'Empresa, la Junta de Personal i els sindicats (annex 5). A continuació hi constata una sèrie d'errades, que s'han de corregir.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra per comentar que les places del Servei de Prevenció en un futur havien de ser dotades i cobertes en les tres especialitats: seguretat i higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, cosa que no s'ha fet. Li responen el Rector i el Gerent. A continuació intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que es queixa de la manca de personal d'administració i serveis a la secretaria de l'edifici Ramon Llull com a conseqüència de la reubicació de personal al nou edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, que dóna suport als estudis de Dret i Economia, i també de l'estat de l'edifici Ramon Llull.

Seguidament intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per demanar sobre l'ocupació de les places dotades que estan vacants a l'edifici Anselm Turmeda, així com per la dedicació d'una persona per departament i estudi.

També intervé la professora Francesca Salvà Mut per posar de manifest les necessitats d'un major suport administratiu als centres. Així mateix intervé la professora Catalina Cantarellas Camps, que dóna suport a les intervencions fetes pel professor Perfecto Cuadrado Fernández i la professora Francesca Salvà Mut. Els responen el Gerent i el Rector, el qual manifesta que es fa palesa la manca de personal d'administració i serveis i que el Consell de Govern traslladarà aquestes peticions al Govern de les Illes Balears i demanarà que el futur document de plantilla de professorat tingui la seva incidència en la plantilla del PAS i prioritzi el finançament de personal. Així mateix, el Rector assenyala que el nou document de plantilla de professorat el presentaran a la Conselleria d'Educació i Cultura el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i la vicerectora de Professorat i Departaments, i també considera convenient que ho facin dos directors de departament i dos degans i directors de centre. També intervé el vicerector de Planificació Economicoadministrativa per fer alguns aclariments i respondre algunes intervencions.

A continuació intervenen el professor Antoni Socias Salvà, el professor Perfecto Cuadrado Fernández, el professor Joan Jesús Fiol Arbós i el professor Ramon Puigjaner Trepat.

Finalment se sotmet a votació la proposta d'acord normatiu sobre la modificació del catàleg, que s'aprova per unanimitat.

Punt 6: Pressupost de 2003 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica les línies generals del contingut del pressupost de l'any 2003 i en destaca les novetats d'enguany: la inclusió de normes d'execució pressupostària i les tarifes i els preus públics (annex V del Pressupost), en compliment del que estableix l'article 81.3 de la LOU.

A continuació entra en el detall del pressupost, que per a l'any 2003 és de 66,37 milions d'euros.

En relació amb els ingressos, destaca:

1. L'augment de la transferència nominativa en un 8,80% (35,22 milions d'euros). La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'uns 3.291 euros.

2. L'increment de la inversió nominativa (22,81%).

3. L'augment de les taxes acadèmiques segons l'IPC balear.

4. S'assoleix definitivament l'homologació del PAS.

En relació amb les despeses, destaca:

a) L'increment de les retribucions del personal de la UIB en un 2% més 1,3%.

b) L'increment en béns corrents i de serveis en un 15,20%, que obeeix, per una part, a la inclusió de rènting per al finançament de l'equipament de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, i per l'altra, a la gran partida de Serveis generals.

c) El manteniment dels recursos propis destinats a investigació (2,920 milions d'euros).

d) La segona anualitat de l'edifici cientificotècnic (2,25 milions d'euros).

e) L'increment del fons de caució per plets (90.000 euros).

f) La partida per commemorar el XXV aniversari de la UIB (60.000 euros).

g) La primera anualitat del Programa de formació integral del personal de la UIB per al bienni 2003-2004 (PAS i PDI), que suposa un total de 42.552 euros.

h) L'increment de les dotacions dels departaments (més de 30.000 euros).

i) L'increment de la partida destinada a llibres per als deganats i direccions de centres, atesos els nous estudis (més de 6.010 euros).

j) El desplegament del Pla estratègic de la UIB (30.000 euros).

A continuació el vicerector fa unes reflexions finals sobre el conjunt del pressupost i, per acabar, fa referència als tretze indicadors institucionals de la UIB i als vint-i-dos indicadors dels programes del pressupost de la UIB.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat, que demana que el Consell de Govern pugui veure el tancament del pressupost de l'any anterior. També demana què significa el pla d'ambientalització del campus i, finalment, fa una petició en relació amb la distribució de diners per centres. A continuació intervé la professora Catalina Cantarellas Camps, que demana sobre la distribució i el repartiment del pressupost per a llibres per centres i sobre el pressupost als departaments. El professor Pere M. Deyà Serra intervé per felicitar l'equip econòmic que ha elaborat el Pressupost i fa una reflexió en relació amb l'augment del capítol I i la disminució d'inversions reals i demana que s'estudiï una fórmula per finançar una part de les càtedres externes, per exemple, que reverteixi sobre aquestes una part dels ingressos que generin. A continuació comenta que en general els departaments veuen incrementat el seu pressupost, mentre que n'hi ha que baixen any rere any, i demana que aquesta tendència no es consolidi. També demana aclariments sobre la partida de Serveis generals i per què disminueix la partida per a concursos. Així mateix, intervé en relació amb la partida destinada a recerca i la relativa a professorat convidat. Finalment demana que el pressupost es faciliti amb document PDF.

A continuació intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que demana sobre la possibilitat d'incloure les traduccions de portuguès dins les tarifes corresponents a l'àrea d'assessorament de correcció i traducció. El Rector li respon que s'inclouran dins les activitats de traducció. Tot seguit demana qui controla la disposició dels espais. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i assenyala que hi ha una normativa que regula la qüestió. El senyor Joan Llull Cabrer agraeix l'increment de la partida destinada al Consell d'Estudiants.

Tot seguit el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent responen de forma detallada les distintes intervencions. I pel que fa al repartiment dels llibres als deganats, s'assenyala que es farà dins el mes de gener.

Seguidament el Rector sotmet a votació el Pressupost 2003, que s'aprova per assentiment (annex 6). Tot seguit el Rector recorda als membres del Consell de Govern que aquest pressupost l'ha d'aprovar definitivament el Consell Social.

A continuació el vicerector de Planificació Economicoadministrativa felicita els directors de departament i els degans i directors d'escola per l'execució dels seus pressuposts.

Finalment, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient respon al professor Ramon Puigjaner Trepat i explica el projecte d'ambientalització.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Coordinació de Seguretat en la Construcció

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del curs d'Especialista Universitari en Coordinació de Seguretat en la Construcció (annex 7). El vicerector indica que disposa de la documentació que acredita la disponibilitat d'espais. Així mateix demana disculpes per les errades constatades a la documentació lliurada, atès que aquesta no és la versió definitiva. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra, director del curs per part de la UIB, que assenyala que posarà a l'abast dels membres del Consell de Govern la nova documentació.

En relació amb aquest curs intervenen el professor Ramon Puigjaner Trepat i la Secretària General.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari en Coordinació de Seguretat en la Construcció.

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del curs d'Especialista Universitari de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció i constata un error en l'enunciat d'aquest curs. Allà on diu: "Territorial" ha de dir: "Teledetecció" (annex 8). A continuació dóna la paraula al professor Maurici Ruiz Pérez com a codirector d'aquest curs, que n'explica detalladament el contingut.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció.

Punt 9: Proposta de reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica de forma detallada la motivació, l'abast i el significat del reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la UIB (annex 9). Tot seguit constata una errada al text del model de conveni adjunt al reglament, que afecta l'acord sisè, al començament, que ha de dir: "La durada de les pràctiques serà d'un màxim de ¿¿¿ hores". A continuació intervé la professora Francesca Salvà Mut, que fa una crítica al text del reglament en què destaca la distinció dels convenis de cooperació educativa i les pràctiques d'alumnes; també es refereix al tema de les retribucions i, en conjunt, considera inadequada la proposta i suggereix de retirar-la.

A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que també fa una crítica al document i demana que es retiri. També es manifesta en el mateix sentit el senyor Vicent J. Torres Escandell. Els respon el vicerector.

Tot seguit intervé el professor Santiago Cavanillas Múgica, que proposa que quan s'aprovin els cursos de postgrau aquests s'acompanyin d'un programa de pràctiques. Així mateix, demana que si es retira la proposta presentada, es regulin de qualque manera les pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la UIB.

A continuació intervé el professor Eduard Cesari Aliberch, que també es manifesta partidari de retirar la proposta.

Finalment el Consell de Govern acorda de retirar el document i presentar en una propera sessió un nou text en què s'inclogui la millora de diversos aspectes. Així mateix acorda que quan s'aprovin els cursos de postgrau se n'estableixin els continguts pràctics.

Punt 10: Creació del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica la conveniència de transformar el Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial de la Universitat de les Illes Balears en el servei que es proposa per tal de dur a terme les funcions de docència i recerca de la Universitat quant a l'aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica.

El Consell de Govern aprova per assentiment la creació del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes Balears (annex 10).

Punt 11: Complements retributius del professorat

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'assignació de distints complements retributius al professorat (annex 11):

El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent.

El complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària.

El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora, opcions A i B.

A continuació agraeix al personal del Servei de Personal l'esforç realitzat perquè es pugui fer efectiu el cobrament d'aquests complements a la nòmina del mes de desembre.

El Consell de Govern aprova per assentiment les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 12: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) De la candidatura de Vicente Ferrer al premi Nobel de la pau. El Consell de Govern acorda per assentiment d'adherir-se a la proposta.

b) De l'oferiment que ha fet el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per col·laborar en la restauració de la talla del Crist de la Sang que ahir va ser objecte de destrossa.

c) De la reflexió sobre l'esmena rebutjada a la sessió del Claustre del dia 16 de desembre de 2002 presentada pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General sobre la consideració de requisit i no sols mèrit del coneixement de la llengua catalana a l'hora de contractar professorat a la UIB. També fa un comentari sobre la interpretació errònia que fa la premsa sobre la signatura d'un conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre política lingüística signat ahir i que el Consell de Govern va ratificar el passat dia 6 de novembre.

d) De la felicitació al professor Perfecto Cuadrado Fernández per l'èxit obtingut amb la traducció a l'espanyol del llibre del poeta portuguès Fernando Pessoa Libro del desasosiego .

2. La vicerectora de Professorat i Departaments informa de la darrera reunió de la Comissió Acadèmica del Consell de Coordinació Universitària i del desenvolupament normatiu de la LOU que afecta el doctorat, els departaments i el professorat universitari.

També informa de les actuacions de l'Agencia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i de la falta d'operativitat de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. El Consell de Govern reclama la posada en marxa d'aquesta agència com més aviat millor.

3. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de l'estat de tramitació del document de plantilla.

4. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'addenda al conveni subscrit entre el ParcBIT Desenvolupament, SA, i la UIB, el 24 de juliol de 2002, en relació amb el sistema elèctric únic, atesa la renúncia de la UIB al contracte de 2.275 kW subscrit amb GESA-ENDESA.

5. El Gerent agraeix la feina feta a la Junta de Personal del PAS i al Comitè d'Empresa, que es renovaran com a conseqüència de les recents eleccions sindicals.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

El Consell de Govern aprova les propostes de nomenament de col·laboradors referents als senyors que s'indiquen a continuació (annex 12):

Petra Maria Thomàs Puig com a col·laboradora del Departament de Dret Privat, per al curs 2002-2003.

Antoni Damià Canals Prats com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2002-2003.

Joan Mesquida Sampol com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2002-2003.

Mariano Zaforteza Fortuny com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 2002-2003.

Esteve Bardolet Jané com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 2002-2003.

Ángel Pedro Miguel Pérez com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 2002-2003.

Miquel Bennàssar Veny com a col·laborador del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, per al curs 2002-2003.

Maria Marrugat Brossa com a col·laboradora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, per al curs 2002-2003.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda de concedir una llicència per estudis al senyor que s'indica a continuació (annex 13):

¾ Rubén Santamarta Martínez (Aj. U.), adscrit al Departament de Física, a la Universitat d'Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 15 de març de 2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

d) Vènies docents

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada referent a professors que imparteixen classes a l'Escola Universitària Alberta Giménez (annex 14).

e) Ajuts per a estades breus de professorat

El Consell de Govern aprova la proposta d'ajut per a professorat convidat presentada pel Departament de Química, de conformitat amb l'Acord normatiu del dia 24 de setembre de 2002 sobre ajuts per a estades breus de professors a la Universitat de les Illes Balears, corresponent al senyor Ghislain Deslongchamps, de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), per al període comprès entre l'1 de juny i el 15 de juliol de 2003, amb nivell de retribució 1 (CU) (annex 15).

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 14: Precs i preguntes

1. El professor Eduard Cesari Aliberch demana la proporció de sol·licituds de complements de recerca concedides en relació amb les que es podien fer. També demana informació sobre els ajuts a grups de recerca consolidats i la publicitat d'aquests. Finalment fa un comentari sobre les actes acadèmiques de setembre que restaven pendents de firmar a final de novembre i demana que al proper Consell de Govern s'informi del nombre d'actes que restaven pendents de firmar a final de novembre. Li responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

2. El professor Joan Jesús Fiol Arbós demana que es tramitin com més aviat millor les modificacions dels plans d'estudis de les llicenciatures de Física i de Bioquímica i els tres itineraris d'especialització de la llicenciatura de Química.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Carles Manera Erbina

 3. Gabriel Moyà Niell

 4. Isabel Moreno Castillo

 5. Pere M. Deyà Serra

 6. Joan Llull Cabrer

 7. José Miguel Gómez García

 8. Carolina Garau Rosselló

 9. Eduard Cesari Aliberch

 10. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 11. Joan Mas Vives

 12. Miquel Pastor Tous

 13. Perfecto Cuadrado Fernández

 14. Bartomeu J. Serra Cifre

 15. Ramon Puigjaner Trepat

 16. Joan Jesús Fiol Arbós

 17. Vicente Juan Torres Escandell

 18. Luis Fco. Piña Saiz

 19. Bernat Prats Taberner

 20. Rosa Maria Alberdi Castell

 21. Gabriel Fontanet Nadal

 22. Josep I. Aguiló Fuster

 23. Josep Servera Baño

 24. Santiago José Cavanillas Múgica

 25. María Nélida Tur Faúndez

 26. Antoni Socias Salvà

 27. Pedro Antonio Rivas Yarza

 28. Josefina Salord Ripoll

 29. Francesca Salvà Mut

 30. Catalina Cantarellas Camps

 31. Jaume Sureda Negre

 32. Avel·lí Blasco Esteve

 33. Eugeni Garcia Moreno

 34. Esperança Munar Muntaner

 35. Eduard Rigo Carratalà

 36. Llorenç Huguet Rotger

 37. Mercè Gambús Saiz

 38. Felicià Grases Freixedas

 39. Rafael Forteza Coll

 40. Llorenç Valverde Garcia

 41. Margalida Gili Planas