Consell de Govern

A les 10.40 h del dia 19 de desembre de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

Abans d'iniciar la sessió el Rector proposa que a les 12 h es facin 5 minuts de silenci amb motiu de l'atemptat d'ETA a la Universitat del País Basc que va tenir lloc ahir. A continuació fa referència a les amenaces rebudes per un suposat acte de suport a EH i demana a la Junta de Govern que no s'autoritzi que es facin aquests tipus d'actes, si s'escau novament. El professor Perfecto Cuadrado Fernández informa que uns alumnes pertanyents a les associacions d'estudiants BEI i UCI varen sol·licitar la Sala de Graus de l'edifici Ramon Llull per organitzar unes conferències de diversos representants dels partits polítics del País Basc.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Secretària General constata dues correccions d'errors que ha posat de manifest la professora Francesca Garcias Gomila, que són acceptades per la Junta de Govern. A continuació la Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2000 amb la inclusió de les dues esmenes presentades.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb la Federació Balear de Futbol.

Amb la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija.

Amb l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría (Cuba).

Amb la Universitat Central de l'Equador (Equador).

Amb la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL.

Amb la Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 5).

Amb la Conselleria de Benestar Social i Consell Superior d'Investigacions Científiques (IMEDEA).

Amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques.

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

Amb l'Institut Balear de Turisme (IBATUR).

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura (DG de Política Lingüística).

El Rector constata un error a la capçalera del conveni amb l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría (Cuba).

A continuació s'inicia un debat sobre els distints convenis. El professor Pere M. Deyà Serra demana aclariments en relació amb el conveni amb l'Institut Balear de Turisme (IBATUR) i amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura (DG de Política Lingüística). Li responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i el Rector. La professora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb el conveni amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques i assenyala que la persona de contacte, senyor Antoni Miralles Socias, hi hauria de figurar com a professor del Departament de Biologia i no com a vicedegà, atès que si es fes conforme al càrrec, hi hauria de figurar la degana de la Facultat de Ciències. Faciliten aclariments el Rector, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis i protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Conveni d'adscripció a la Universitat de les Illes Balears de l'Escola Superior de Turisme de Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat, com també el procés històric, d'aquest conveni i assenyala que en termes generals s'ajusta al model tradicional d'adscripció que utilitzen la UIB i els centres que s'hi adscriuen, i que les modificacions que hi pugui haver suposen una millora per a la Universitat.

A continuació el professor Pere M. Deyà Serra comenta la transcendència i les implicacions de la integració pel que fa a la modificació de plantilla i el pressupost. El professor Francesc Sastre Albertí felicita el vicerector per la gestió realitzada i comenta, així mateix, que el numerus clausus establert és elevat, atès el nombre d'alumnes actualment matriculats. També manifesta la seva preocupació per la «delegació» d'aquesta escola a Menorca i demana sobre el pla d'estudis que s'ha d'impartir. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector. Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que demana informació sobre la denominació de l'Escola. El vicerector li respon que es normalitzarà el nom de la dita escola, que serà Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.

Seguidament el Rector comenta que l'Escola s'adscriurà a la UIB però no a la UNED, com havien plantejat inicialment els seus titulars.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta d'adscripció. El Rector indica que ara, un cop aprovada l'adscripció per la Junta de Govern, es trametrà la proposta al Consell Social, òrgan encarregat d'elevar la proposta al Govern de les Illes Balears, perquè aprovi l'adscripció definitivament.

Punt 4: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments perquè expliqui el contingut de la documentació presentada. El vicerector explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Públic i d'Economia i Empresa.

Finalment se sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment (annex 2).

Punt 5: Modificació del catàleg

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada les distintes modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

La professora Francesca Garcias Gomila agraeix que s'hagi regularitzat la denominació dels llocs de treball relatius als ordenances dels edificis dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas i demana aclariments sobre el desdoblament de les places de laborals. El professor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre el punt 5 del catàleg, relatiu a la plaça del Servei de Prevenció. Els respon el Gerent.

Finalment se sotmet a votació la proposta d'acord normatiu presentada, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 6: Pressupost de 2001 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears

El Rector enceta aquest punt i fa menció d'alguns dels aspectes més destacats del Pressupost de 2001 de la UIB, com ara l'assignació d'una persona d'administració i serveis per departament, l'establiment del contracte de suport a la recerca amb cofinançament entre investigadors i la UIB; la consecució d'una major agilitat en la gestió burocràtica dels deganats i direccions d'escoles, atès que les partides destinades als llibres s'han incorporat al capítol de despeses corrents; també s'ha establert el contracte programa intern; s'ha incorporat al Pressupost l'anualitat corresponent a les obres de l'edifici de Dret i Economia i, finalment, fa referència a la transferència nominativa per estudiant.

Tot seguit dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica el contingut del Pressupost de l'any 2001. Assenyala que el Pressupost per a l'any 2001 és de 10.649 milions de pessetes i que l'increment de variació en relació amb l'any 2000 és del 14%, un augment considerable, atès l'increment del Pressupost 2000 amb referència al de 1999, que fou del 7%.

El vicerector segueix amb l'explicació i indica que les grans partides del Pressupost han estat negociades directament amb la Comunitat Autònoma. Les xifres tancades són: 5.054 milions de pessetes en transferència corrent, 443 milions en inversió nominativa, que fan un total de 5.497 milions de pessetes, com a gran agregat de la transferència. Endemés cal afegir-hi 186 milions, corresponents a la segona anualitat del conveni de finançament de l'edifici de Dret i Economia.

En relació amb els ingressos destaca:

a) L'augment de la transferència nominativa en un 7,8%. La transferència significa l'assignació provisional per estudiant d'unes 394.000 pessetes.

b) El lleuger augment de la inversió nominativa: 10 milions més, que sumen un total de 443 milions de pessetes.

c) L'augment de les taxes acadèmiques segons l'IPC.

En relació amb les despeses destaca:

a) L'increment de les retribucions del personal de la UIB en un 2%. El total del capítol 1 del Pressupost s'incrementa un 8,65% en relació amb l'exercici de 2000.

b) El manteniment en béns corrents i de serveis. El capítol 2 del Pressupost representa una situació d'estabilitat: 1.674 milions de pessetes el 1999, 1.697 milions de ptes. el 2000 i 1.769 milions de pessetes el 2001.

c) L'increment molt important de les inversions previstes (per exemple, 1.400 milions de l'edifici d'Economia i Dret).

d) La creació d'una nova partida d'Innovació Tecnològica de 20 milions de pessetes.

e) L'increment dels recursos propis destinats a investigació: 434,5 milions de pessetes.

f) La creació de la figura del contracte de suport als projectes d'investigació, de forma cofinançada: 10 milions de pessetes.

g) La dotació pressupostària per obtenir la relació d'un PAS per cada departament.

h) El fons de caució per plets: 15 milions de pessetes.

i) El manteniment de les assignacions de caire social.

j) El nou programa de formació integral del personal de la UIB per al bienni 2001-2002 (PAS i PDI). A la primera anualitat es destinaran 7 milions de pessetes.

k) L'increment de la partida de pràctiques per a laboratoris docents en més de 5 milions, amb un total de 35 milions de pessetes.

l) El manteniment de les dotacions dels departaments: 153,5 milions de pessetes.

m) Finalment destaca la major flexibilitat en la gestió dels deganats i direccions d'escoles i el desplegament del contracte programa intern, com a expressió innovadora de la planificació estratègica a la UIB, amb un total de 4 milions de pessetes.

A continuació el vicerector fa unes reflexions finals de caire positiu: el rigor en l'execució del Pressupost; la bona formació que s'imparteix a les aules de la UIB, que té una plasmació clara al mercat de treball; i els processos de millora a les diferents àrees de gestió. També fa referència a alguns clarobscurs.

Seguidament fa referència als tretze indicadors institucionals de la UIB i a la classificació econòmica per programes.

Tot seguit s'obre un torn de paraules, en què intervenen el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments sobre diversos punts del pressupost presentat, la professora Francesca Salvà Mut, que fa dos comentaris a les reflexions finals realitzades pel vicerector, la professora Francesca Garcias Gomila, que fa un recordatori relatiu als indicadors dels programes del Pressupost de la UIB, el professor Josep L. Ballester Mortes, que fa una observació sobre el manteniment de les revistes i la cotització del dòlar, el professor Ramon Puigjaner Trepat, que demana sobre el repartiment de llibres per centres, i el professor Francesc Torres Marí, que també fa unes observacions a les reflexions finals que ha fet el vicerector. Els responen el Rector, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

El professor Pere M. Deyà Serra demana sobre l'execució del Pressupost. El Rector proposa que en una propera Junta de Govern es dugui l'execució de la partida de recerca del Pressupost. També fa constar el compromís de fer un seguiment del tema de les beques.

Finalment se sotmet a votació el Pressupost 2001, que s'aprova per unanimitat (annex 4). El Rector recorda als membres de la Junta de Govern que el Pressupost aprovat per la Junta de Govern l'ha d'aprovar de forma definitiva el Consell Social.

Punt 7: Complements retributius del professorat

El Rector explica l'assignació dels complements retributius que figuren a la documentació presentada pels conceptes següents (annex 5):

a) Complements retributius dels professors a les extensions universitàries.

b) Complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència.

Pel que fa al primer apartat, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres explica la proposta de la documentació que s'adjunta, relativa al professorat de les extensions universitàries.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

Pel que fa al segon apartat, explica que la persona a qui s'ha reconegut el complement esmentat restava pendent de la resolució d'un recurs.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

A continuació el Rector informa que la comissió de seguiment i garanties per a l'aplicació de l'Acord entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, els sindicats STEI i CC.OO.amb representació a la Junta de Personal docent i investigador de la UIB i la Universitat de les Illes Balears sobre complements retributius per a la millora i la promoció del professorat de la Universitat de les Illes Balears, va parlar de publicar la convocatòria corresponent a l'any 2001 el pròxim mes de febrer.

Punt 8: Modificació de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la modificació de l'Acord normatiu 4464/1999, d'11 de maig, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears.

A continuació intervenen la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Ramon Puigjaner Trepat, que demanen el nomenament del subdirector que correspon al nou estudi d'Enginyeria Tècnica Industrial. Els respon el vicerector.

La Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de l'acord normatiu presentat amb el canvi del nombre de subdirectors de l'Escola Politècnica Superior, que seran sis en lloc de cinc, atesa la incorporació de l'estudi d'Enginyeria Tècnica Industrial a l'escola esmentada (annex 6).

Punt 9: Regulació de les competències de la figura del cap d'estudis

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la proposta d'acord normatiu pel qual s'atribueixen funcions als caps d'estudis.

Tot seguit intervé el professor Federico Garau Sobrino i demana que es modifiqui aquest acord en el sentit que les competències en matèria d'estudis s'atribueixin al deganat i que sigui el degà la persona que delegui les funcions que consideri pertinents.

A continuació s'obre un debat en relació amb aquesta proposta, en què intervenen els professors Perfecto Cuadrado Fernández, Federico Garau Sobrino, Josep Morata Socias i José Á. Torres Lana, les professores Francesca Salvà Mut i Francesca Garcias Gomila i els professors Ramon Puigjaner Trepat i Pere M. Deyà Serra. Els respon el vicerector.

Finalment se sotmet a votació la regulació presentada amb dues modificacions que afecten els apartats e) i l) del document, que s'aprova per unanimitat (annex 7).

Punt 10: Proposta de nomenament de doctor honoris causa del senyor Miquel Barceló Artigues

El Rector informa que a la sessió anterior de la Junta de Govern es va presentar la proposta de nomenament del senyor Miquel Barceló Artigues com a doctor honoris causa feta pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Així mateix, assenyala que la documentació relativa a aquesta proposta està dipositada a la Secretaria General. A continuació dóna la paraula al professor Josep Morata Socias, que destaca els mèrits del senyor Barceló.

El professor Perfecto Cuadrado Fernández fa constar explícitament el seu suport a la proposta.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta de nomenament, aprovada pel Consell Executiu, i recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és de 39 vots a favor i 2 en blanc: per tant, s'aprova la proposta.

Punt 11: Curs d'Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns Tecnològics de Formació

Punt 12: Màster Universitari en Tecnologia Educativa. Disseny i Realització en Materials i d'Entorns de Formació

Punt 13: Curs d'Especialista Universitari en Electrofisiologia Clínica i Electroteràpia, amb Aplicació a la Rehabilitació i a la Geriatria

El Rector indica que els tres cursos de postgrau que figuren a l'ordre del dia es tractaran de forma conjunta i dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

En primer lloc el vicerector explica els motius per retirar de l'ordre del dia el Curs d'Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d'Entorns Tecnològics de Formació.

A continuació el vicerector presenta el Màster Universitari en Tecnologia Educativa. Disseny i Realització en Materials i d'Entorns de Formació proposat pel Departament de Ciències de l'Educació i dóna la paraula al professor Jordi Vallespir Soler, director del departament esmentat, que completa la informació lliurada (annex 8).

Finalment se sotmet a votació el màster presentat, que s'aprova per assentiment.

A continuació el vicerector fa referència al Curs d'Especialista Universitari en Electrofisiologia Clínica i Electroteràpia, amb Aplicació a la Rehabilitació i a la Geriatria, presentat pel Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Tot seguit dóna la paraula al professor Rubén V. Rial Planas, subdirector del departament esmentat i director del curs, que n'explica amb detall el contingut. La professora Berta Artigas Lelong, directora de l'Escola Universitària d'Infermeria, manifesta la seva sorpresa pel contingut del curs, del qual no ha estat assabentada, i proposa que se n'ajorni l'aprovació fins que la Universitat pugui aportar professorat titulat de Fisioteràpia. També intervé el professor Andreu Bover Bover, director del Departament d'Infermeria, que es manifesta en la mateixa línia que la professora Artigas. A continuació intervé el senyor Lluís Piña Saiz per demanar aclariments.

Tot seguit el Rector dóna la paraula al professor Rubén V. Rial Planas perquè pugui respondre les qüestions plantejades en les intervencions i ofereix la seva col·laboració i negociació. El Rector planteja la supressió de l'incís final del punt 4.2: «(Es preveu la possibilitat d'adquirir un títol universitari en Electrofisiologia i Electroteràpia en obtenir 10 crèdits)». I, finalment, planteja que la Junta de Govern delegui el Consell Executiu perquè aprovi aquest curs, un cop s'hagi dut a terme la negociació entre les parts implicades (el director del curs, el departament corresponent i l'Escola Universitària d'Infermeria).

Punt 14: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa els membres de la Junta de Govern dels temes següents:

a) Dels complements retributius i de la darrera reunió del Consell d'Universitats, que va tenir lloc a Múrcia. Així mateix, proposa que es duguin a terme reunions dels membres de la Junta de Govern o que es facin juntes de govern deliberants per reflexionar sobre alguns temes que es tracten al Consell d'Universitats.

b) De la signatura del document entre Ministeri, universitats i governs de les comunitats autònomes sobre l'estabilització del professorat.

c) Del catàleg d'indicadors de qualitat establert pel Consell d'Universitats.

d) Del resultat de la comissió constituïda per resoldre la problemàtica de la direcció del Departament d'Infermeria, que es tractarà en una propera Junta de Govern.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres indica que després de les vacances es convocarà una reunió de degans i directors d'escola. També informa d'algunes dades sortides a la premsa sobre el descens d'alumnes matriculats i en fa una reflexió.

3. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa d'un estudi elaborat pel Servei Lingüístic sobre l'ús del català i castellà a la docència a la UIB.

A continuació informa del nomenament del professor Pere Palou Sampol, titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement d'Educació Física i Esportiva, com a subdirector del SAC.

Finalment informa de la creació d'un patronat específic de la Coral Universitat Illes Balears dins la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB).

4. El vicerector de Professorat i Departaments recorda als directors de departament, degans i directors d'escola que han d'anar elaborant la capacitat i càrrega docent.

5. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de l'aprovació de 27 projectes d'investigació a la UIB.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de la publicitat que es donarà sobre la carretera de la UIB-Palma a tots els edificis.

7. El Gerent informa que es lliurarà al personal de la UIB la targeta Europe Assistance.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Visitants

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis a les senyores que s'indiquen a continuació (annex 9):

Irene Nadal Gómez (Aj. U), adscrita al Departament de Dret Privat, a la Universitat Westfaliana Wilhelm de Münster (Alemanya), per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2000 i el 30 de setembre de 2001, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

Catalina Lladó Matas (Aj. EU), adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a l'Imperial College of Science, Technology and Medicine de la Universitat de Londres (Regne Unit), per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2000 i el 30 de juny de 2001, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 10):

Departament : Psicologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Psicologia Bàsica

Perfil : Psicologia del pensament i del llenguatge

Departament : Biologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Genètica

Perfil : Genètica

Departament : Química

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Química Física

Perfil : Química física

Departament : Química

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Enginyeria Química

Perfil : Enginyeria química

Departament : Química

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Enginyeria Química

Perfil : Enginyeria química

Departament : Química

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Química Orgànica

Perfil : Química orgànica, ampliació de química orgànica i química orgànica avançada

Així mateix, aprova la modificació de la composició del tribunal següent:

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Perfil : El propi de l'àrea

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 16: Precs i preguntes

1. El professor Andreu Bover Bover demana sobre els pagaments als professors que varen preparar les proves del borsí d'interins de la CAIB i expressa el seu agraïment a les persones que han format part de la comissió consultiva que ha tractat la problemàtica de la direcció del Departament d'Infermeria. Li respon el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

2. El professor Ramon Puigjaner Trepat presenta una queixa relativa a les enquestes a l'alumnat dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

3. El professor Pere M. Deyà Serra felicita el vicerector de Planificació Economicoadministrativa per la feina feta en el Pressupost 2001. També presenta una queixa sobre les línies de telèfon de determinats serveis que de forma sistemàtica estan ocupades. Així mateix, manifesta la seva preocupació sobre una informació apareguda al Diario de Mallorca el passat 4 de desembre. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, el qual indica que la informació relativa a les opinions d'alumnes sobre la docència sortirà rectificada pròximament.

4. La professora Francesca Garcias Gomila es queixa del silenci administratiu en relació amb la resposta a suggeriments i queixes sobre les enquestes a l'alumnat i demana una reunió de la Comissió Consultiva d'Avaluació. Així mateix, intervé en relació amb el borsí d'interins i recorda que es varen elaborar una sèrie de criteris per confeccionar temes i unes recomanacions sobre la manera com s'hauria de fer la feina. Li responen la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

A continuació agraeix al Rector la utilització del llenguatge no sexista i demana que es faci extensiva a la documentació escrita.

Així mateix, demana un debat sobre l'assignació d'espais i una reunió sobre l'assignació d'una partida per a llibres als deganats.

5. El professor Federico Garau Sobrino felicita el Gerent per haver resolt el tema de la fotocopiadora a l'edifici Anselm Turmeda. Per altra part insisteix en la qüestió de l'antena telefònica i en el retard en què es rep el BOE a la Facultat de Dret que tramet la Llibreria del campus.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.40 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.