Consell de Govern

A les 10.35 h del dia 19 de febrer de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius acadèmics.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector dóna la benvinguda al president del Consell d'Estudiants, senyor Bernat Vidal Arbona, que s'incorpora com a membre de la Junta de Govern, un cop assumit el càrrec de president.

A continuació felicita el professor Andreu Palou Oliver pel seu nomenament com a vicepresident del Comitè Científic de l'Alimentació Humana de la Unió Europea.

També felicita el professor Carles M. Duarte, científic de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, per tal com li ha estat concedit el premi Evelyn Hutchinson per la Societat de Limnologia i Oceanografia dels EUA, i el Servei de Càlcul i Informatització per la concessió del premi SIMagine 2001 sobre telefonia mòbil.

Finalment felicita el vicerector d'Investigació i Política Científica, el professor Eugeni Garcia Moreno, pel seu nomenament com a doctor honoris causa per la Technical University History (Cluj, Romania).

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2000, un cop feta la correcció al punt 9 sobre la intervenció del professor Federico Garau Sobrino en lloc del professor Lluís Garau Juaneda.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb la Universitat de Laval, Quebec (Canadà).

Amb l'Institut per a les Relacions Italoibèriques del CNR (Itàlia).

Amb Sistema Universitari Ana G. Méndez i Col·legi Universitari de l'Est (Puerto Rico).

Amb la Universitat Estatal de Turisme i Lleure de Soci (Federació Russa).

Amb la Universitat ARCIS (d'Art i Ciències Socials) (Xile).

Amb el Bisbat de Mallorca.

Amb la Universitat Hindú de Benarés (Índia).

Amb el Consell de Mallorca (Conselleria de Cultura i Joventut), protocol núm. 4.

Amb el Club Elsa.

Amb la Universitat de Barcelona (Centre d'Avaluació i Prospectiva de la Recerca i la Innovació).

Amb l'Ajuntament de Calvià.

Amb diverses entitats (MODEL), addenda.

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura (DG d'Ordenació i Innovació).

Amb el Bisbat de Mallorca.

Amb el Govern de les Illes Balears (Conselleria de Presidència) i el Consell General del Poder Judicial.

Amb el Bisbat de Mallorca.

Amb la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic).

Amb l'Institut Balear d'Afers Socials.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments sobre els convenis amb el Club Elsa, amb la Universitat de Barcelona (Centre d'Avaluació i Prospectiva de la Recerca i la Innovació), sobre l'acord marc amb diverses entitats (MODEL) i amb el Bisbat de Mallorca; el professor Lluís Mas Franch demana aclariments sobre els convenis amb la Universitat de Barcelona (Centre d'Avaluació i Prospectiva de la Recerca i la Innovació) i amb l'Institut Balear d'Afers Socials; el professor Francesc Torres Marí fa unes reflexions sobre els convenis amb el Bisbat; el professor Pere M. Deyà Serra també intervé amb relació als convenis amb el Bisbat que té per objecte el Santuari de Lluc i demana que hi figuri el professor Baltasar Bibiloni Llabrés com a director de l'escolania dels Blavets de Lluc; la professora Rosario Huesa Vinaixa manifesta el seu desacord amb els convenis amb el Bisbat de Mallorca i indica que hi votarà en contra; en el mateix sentit es pronuncia el professor F. Javier Pérez Pareja. A continuació intervé el professor José Á. Torres Lana, que fa uns aclariments sobre el títol de postgrau de Dret Civil Balear, objecte de l'acord marc amb el Govern de les Illes Balears (Conselleria de Presidència i Consell General del Poder Judicial). El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals respon les distintes intervencions amb caràcter general i també ho fa el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals. A continuació intervé el vicerector d'Investigació i Política Científica, que fa aclariments sobre el conveni amb la Universitat de Barcelona. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals intervé per fer aclariments sobre els convenis amb el Bisbat.

Ateses les discrepàncies sorgides en el debat sobre els convenis amb el Bisbat, se sotmeten a votació de forma separada i s'obté el resultat següent:

a) L'acord marc amb el Bisbat de Mallorca obté 33 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions.

b) El conveni amb el Bisbat de Mallorca que té per objecte la Pastoral Universitària obté 30 vots a favor, 5 en contra i 6 abstencions.

c) El conveni amb el Bisbat de Mallorca que té per objecte el Santuari de Lluc obté 37 vots a favor i 3 abstencions.

Finalment la Junta de Govern ratifica la resta dels acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu, amb una única modificació a l'acord marc amb la Universitat de Laval (Quebec), relativa a la persona de contacte, perquè hi figura la professora Francesca Salvà Mut com a degana de la Facultat d'Educació i hi ha de figurar com a professora del Departament de Ciències de l'Educació.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments perquè expliqui el contingut de la documentació presentada. El vicerector explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Física i Ciències de l'Educació (annex 2).

Feta una correcció a la proposta de modificació de plantilla del Departament de Física relativa a la plaça codi Fís 4, en què se substitueix «vacant» per «dotació + vacant», se sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Promocions

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que, en primer lloc, explica el contingut de la documentació presentada sobre promocions extraordinàries a CU corresponents al curs 2000-2001, i afegeix que el present curs és el darrer en què s'aplicarà el document de plantilla. Tot seguit el Rector indica que el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut va renunciar a la promoció els cursos 1998-99 i 1999-2000 aquest darrer curs corresponia a l'àrea de coneixement de Fisiologia i hi havia un candidat amb tres sexennis d'investigació. Així mateix, indica que avui el possible candidat assenyalat ha presentat un escrit, per la qual cosa informa que en una propera Junta de Govern es tractarà la problemàtica que s'ha suscitat.

A continuació el vicerector informa de les promocions de TEU a TU/CEU i assenyala que aquest document implica un avançament del document de plantilla futur i que aquestes places en cas que siguin de la mateixa àrea de coneixement han de sortir a concurs de forma espaiada, un cop s'hagi resolt el primer concurs.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 5: Informe de la Sindicatura de Greuges

El Rector recorda que, de conformitat amb l'article 86 dels Estatuts, el Síndic de Greuges ha d'informar de la seva activitat al Claustre, i que la professora Montserrat Casas Ametller com a Síndica de Greuges ha considerat oportú de fer-ho prèviament a la Junta de Govern.

A continuació el Rector dóna la paraula a la Síndica de Greuges, que fa un resum de l'activitat realitzada per aquest òrgan durant l'any 2000, d'ençà que va assumir el càrrec el mes de març de 2000 (annex 4).

Finalment el Rector li agraeix la intervenció.

Punt 6: Normativa sobre la creació de laboratoris

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la proposta d'acord normatiu pel qual s'estableixen els criteris per a la creació de laboratoris (annex 5).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Andreu Palou Oliver, que considera que la proposta s'hauria d'haver discutit prèviament a la Comissió d'Investigació i demana aclariments sobre el tema d'espai a què fa referència la proposta. També demana que es reconsideri la proposta. Li respon el Rector.

Seguidament intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que demana que els departaments siguin oïts a l'hora de crear laboratoris i que s'aclareixi el concepte «grup de recerca». Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica. La professora Francesca Garcias Gomila fa una apreciació sobre la primera condició per crear laboratoris. També intervenen els professors Felicià Grases Freixedas i Andreu Palou Oliver. Els respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Ateses les circumstàncies del debat, el Rector proposa d'ajornar aquest punt, el qual es discutirà primer al si de la Comissió d'Investigació, sens perjudici de la tramitació de diverses propostes fins ara presentades.

Punt 7: Curs Especialista Universitari en Producció Agrària Ecològica (Sanitat Animal, Vegetal i Gestió d'Explotacions)

Punt 8: Curs Especialista Universitari en Producció Agrària Ecològica (Fertilitat de la Terra i Cultius)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica breument el contingut dels dos cursos proposats pel Departament de Biologia i assenyala que la superació dels dos cursos suposarà l'obtenció del Màster Universitari en Producció Agrària Ecològica (550 hores).

A continuació el vicerector dóna la paraula a la directora del Departament, que explica breument el contingut d'ambdós cursos.

Finalment se sotmeten a votació els cursos esmentats, que s'aproven per assentiment, i, per consegüent, el Màster en Producció Agrària Ecològica (annex 6).

Punt 9: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa els membres de la Junta de Govern dels temes següents:

a) Dels fons FEDER i de la seva distribució. Informa que la quantitat concedida és de 1.500 milions de pessetes, dels quals 743 milions s'invertiran en infraestructures, 600 milions en la xarxa de comunicacions i en els Serveis Cientificotècnics i 200 milions en ciències de la salut.

b) De les oposicions convocades pel Govern de les Illes Balears i de la petició del conseller d'Interior en relació amb la participació de la Universitat en la realització de les proves. Completa aquest tema el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, que explica que hi ha tres aspectes que cal considerar: els membres dels tribunals, els coordinadors per departaments i els professors que han d'elaborar les proves. Tot seguit s'obre un debat en què intervenen els professors Andreu Bover Bover i Pere M. Deyà Serra, que fan una queixa sobre el procediment que ha seguit el Govern en aquest tema, i les professores Francesca Garcias Gomila i Isabel Moreno Castillo, que demanen si la UIB ha participat en l'elaboració del temari.

2. La Secretària General informa que aquest trimestre seria procedent convocar eleccions de representants dels estudiants als consells de departament i al Claustre. Així mateix, informa que el Consell d'Estudiants i diverses associacions d'estudiants han sol·licitat que aquests processos electorals es facin el primer trimestre del proper curs, juntament amb les eleccions de representants a les juntes de centre i al Consell d'Estudiants.

A continuació informa de la pròxima convocatòria d'eleccions parcials de representants dels estudiants a la Junta de la Facultat de Ciències i a la Junta de la Facultat d'Educació.

També informa de la sentència dictada en matèria d'assignació de docència al professorat universitari i de l'acte dictat en execució de la sentència esmentada. Completa la informació el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica l'abast de la sentència als distints departaments de la UIB.

Finalment la Secretària General informa de les propostes de nomenament de doctors honoris causa per al senyor Cesare Segre i el pare Antoni Martorell presentades pels departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i de Ciències de l'Educació, respectivament, i indica que els documents que avalen les propostes estan dipositats a la Secretaria General.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa dels temes següents:

a) Que les propostes de professors visitants per al segon semestre de l'any s'han d'aprovar a la propera Junta de Govern.

b) Que a la documentació lliurada en mà relativa al repartiment dels projectes nacionals concedits a la nostra universitat des de l'any 1995 s'indica l'import global per departaments i que la distribució es fa entre recerca, pràctiques i infraestructura (annex 7).

A continuació el senyor Miquel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i Documentació, intervé en aquesta sessió per informar d'aquest servei i fa un resum de les activitats, dels dèficits, dels punts forts, de les propostes de millora, del contracte programa del Servei i dels indicadors que es preveuen.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Rosario Huesa Vinaixa, que demana sobre les millores concretes que es produiran amb el contracte programa i si pot accedir al seu contingut; i el professor Pere M. Deyà Serra, que demana sobre el compromís de determinats terminis per part del Servei de Biblioteca i Documentació, com ara per a l'obtenció d'una estadística d'ús de les revistes i l'accés electrònic a revistes. Els responen el senyor Miquel Pastor i el Rector.

Acabades les intervencions sobre aquest servei, es reprenen les intervencions dels membres del Consell Executiu.

4. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la visita de la senyora Julia González el dia 8 de març per tractar el tema de la Declaració de Bolonya.

També informa de la possibilitat de realitzar una Junta de Govern extraordinària a principi de març abans de la pròxima ordinària per aprovar nous plans d'estudis i tractar de la modificació d'altres plans ja implantats i el POA dels departaments de l'any 2000-2001.

Finalment informa de la sol·licitud de l'Escola Universitària Alberta Giménez, adscrita a la UIB, per impartir estudis de l'especialitat d'Educació Especial i comenta que no s'ha considerat oportú de tramitar-la, atès que ja la va plantejar la Facultat d'Educació en el seu moment.

La degana de la Facultat d'Educació recorda que aquesta facultat va plantejar la sol·licitud esmentada amb anterioritat.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 8):

Senyor Joan Besalduch Vidal com a col·laborador del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 2000-2001.

Senyora Soledad Gallardo Bonet com a col·laboradora del Departament d'Infermeria (en constitució), per al curs 2000-2001.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 9):

Departament : Biologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Biologia Cel·lular

Perfil : Biologia cel·lular i mètodes i tècniques d'estudi en biologia cel·lular

Departament : Biologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Biologia Cel·lular

Perfil : Citologia-histologia

Departament : Física

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica

Perfil : Astrofísica

Departament : Psicologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Psicologia Social

Perfil : Epidemiologia i psicologia social de la salut i de la comunitat

Departament : Psicologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Psicologia Bàsica

Perfil : Història de la psicologia

Així mateix, la Junta de Govern aprova la convocatòria de concurs de mèrits per cobrir la plaça que s'indica a continuació:

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Anglès

Perfil :

c) Altres

El Rector informa que a la darrera Junta de Govern es va presentar la proposta del curs d'Especialista Universitari en Electrofisiologia Clínica i Electroteràpia, amb Aplicació a la Rehabilitació i a la Geriatria, i de l'acord que es va adoptar. A continuació informa que les parts implicades no han arribat a un consens, tal com s'explica a la documentació lliurada (annex 10).

A continuació el Rector dóna la paraula a la directora de l'Escola d'Infermeria, la professora Berta Artigas Lelong, i al director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, el professor Andreu Palou Oliver, perquè expliquin el seu punt de vista.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres proposa que s'ajorni l'aprovació del curs a fi que hi pugui col·laborar l'àrea de coneixement de Fisioteràpia. El Rector també s'afegeix a aquesta proposta, la qual se sotmet a votació i s'aprova per 24 vots a favor i 4 abstencions.

A continuació la professora Francesca Garcias Gomila demana un aclariment per saber si la proposta dels cursos que s'aproven només es fa per a una edició. El vicerector li respon que l'aprovació és per a successives edicions, sempre que no impliquin modificacions substancials.

Punt 11: Precs i preguntes

1. El professor Andreu Bover Bover presenta una queixa sobre el servei d'avaries informàtiques. Li respon el Rector, que recorda que es tracta d'un servei extern de la UIB.

2. El professor Pere M. Deyà Serra recorda que havia de sortir una rectificació sobre una informació periodística sobre la qualitat docent manifestada per dos estudiants de Química i incideix en el tema de la imatge de la UIB.

A continuació demana sobre una convocatòria de beques que s'han d'oferir en virtut d'un conveni amb la Conselleria de Treball i Formació Social.

Finalment reitera la petició que es coordinin les reunions que convoquen els vicerectors amb els directors de departament, els degans de facultat i els directors d'escola. Li respon el Rector.

3. La professora Francesca Garcias Gomila incideix en la petició anterior feta pel professor Deyà.

A continuació fa un suggeriment sobre la declaració o no de dia lectiu quan es reuneix el Claustre.

Tot seguit fa un suggeriment sobre la rectificació de dues equivocacions del calendari escolar, que són no informar que el segon quadrimestre comença en divendres i que es necessiten tres setmanes completes per als exàmens de febrer. Li responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.30 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.