Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 19 de juny de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S¿excusen d¿assistir-hi la senyora Neus Homar Santaner, per motius de feina, el professor Josep L. Ballester, per raons acadèmiques, el professor Gabriel Fiol Roig, per motius de viatge, i el senyor Joan Moranta, per motius laborals.

Abans d¿iniciar la reunió el Rector agraeix als professors Martí X. March Cerdà i Miquel Seguí Aznar la feina realitzada durant el temps que han estat al capdavant dels departaments de Ciències de l¿Educació i de Ciències Històriques i Teoria de les Arts respectivament. A continuació dóna la benvinguda als professors Jordi Vallespir Soler i Miquel Duran Pastor com a nous directors dels departaments esmentats i per tant membres de la Junta de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de maig de 1998 i l¿acta de la sessió extraordinària del dia 4 de juny de 1998, un cop introduïda una esmena a la darrera acta.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que inicia l'exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals:

a) Aprovats pel Consell Executiu i signats (annex 1):
¿ Amb la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco.
¿ Amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) (acord addicional sisè).

b) Aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 2):
¿ Amb Bernardo Torrandell i Beltran.
¿ Amb la Universitat de Wisconsin a Stout (EUA).
¿ Amb la Conselleria d¿Educació, Cultura i Esports (2).
¿ Amb la Universitat de Roma III (UdSRT).
¿ Amb la Banca March (segon protocol).
¿ Amb la Universitat de Pinar del Río (UPR).
¿ Amb l¿Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
¿ Amb l¿Associació Hotelera de la Platja de Palma (AHPP).
¿ Amb la Caixa d¿Estalvis de Balears, «Sa Nostra» (onzè protocol de col·laboració).

Sobre el contingut de l¿acord marc amb el senyor Bernardo Torrandell i Beltran intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments i proposa substituir les referències a l¿Aula de Música per referències a la Universitat, atesa la reestructuració que avui mateix pot aprovar la Junta de Govern. Li respon el Rector confirmant que s¿hi introduirà la modificació proposada.

Punt 3: Modificació de plantilla
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica les modificacions de plantilla que afecten els departaments de Psicologia, Ciències de l¿Educació i Filosofia. Intervenen els professors F. Javier Pérez Pareja i Antoni Colom Cañellas.
Se sotmet a votació el document de plantilla presentat, que s¿aprova per unanimitat (annex 3).
A continuació el vicerector explica la motivació de l¿acord sobre desdotació de places de promoció, que pretén evitar que les places de promoció dotades i no cobertes com a conseqüència del procés selectiu no quedin dotades indefinidament, sinó que s¿estableixi una desdotació automàtica.
Se sotmet a votació la proposta d¿acord presentada, que s¿aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Elecció d¿un membre de la Comissió de Doctorat
El Rector dóna la paraula al vicerector d¿Investigació, que informa els membres de la Junta de Govern que la professora Adelaida Ambrogi Álvarez ha presentat la seva dimissió com a membre de la Comissió de Doctorat. Aquesta circumstància determina la necessitat d¿elegir un altre membre en substitució de la professora esmentada. Atès que aquesta pertany al cos de professors titulars d¿universitat, d¿acord amb la seva composició, el membre que l¿ha de substituir ha de ser del mateix cos. Es presenten les candidatures de la professora Isabel Moll Blanes i el professor Diego Sabiote Navarro.
A continuació se sotmeten a votació ambdues candidatures, que obtenen els resultats següents: d¿un total de 34 vots, 15 són a favor de la professora Moll, 12 a favor del professor Sabiote i 7 en blanc. Per tant, la professora Moll resulta elegida per majoria membre de la Comissió de Doctorat.

Punt 5: Modificació de centres universitaris: creació de la Facultat de Psicologia i de l¿Escola Politècnica Superior
El Rector explica l¿abast i el significat de la documentació presentada a la Junta de Govern. En primer lloc fa referència a la justificació de crear una facultat de Psicologia (annex 5). Tot seguit s¿obre un torn de paraules, en què intervé el professor F. Javier Pérez Pareja per indicar que aquesta reivindicació és assumida de forma pràcticament majoritària. Així mateix sol·licita que es faci el possible perquè els alumnes que acabin els estudis puguin obtenir el títol com a llicenciat en Psicologia.
A continuació intervenen el professor Perfecto Cuadrado Fernández i la professora Montserrat Casas Ametller per fer una sèrie de reflexions i demanar aclariments; el professor Pere M. Deyà Serra; el senyor Jaume Reynés Avellà, que fa constar el seu agraïment al Rector, al director del Departament de Psicologia i a la gran majoria del departament; el professor Antoni Rodríguez Perea i el professor Francesc Torres.
Finalment, el Rector explica la proposta que correspon a la creació d¿una escola politècnica superior, com a resultat de la fusió de la Facultat d¿Informàtica i de l¿Escola Universitària Politècnica (annex 6).
El Rector dóna la paraula al professor Ramon Puigjaner Trepat. A continuació intervé la professora Montserrat Casas Ametller per manifestar la seva preocupació, atès que el seu departament imparteix docència als estudis implicats. Li contesten el Rector i el professor Ramon Puigjaner.
Se sotmet a votació en primer lloc la proposta de creació d¿una facultat de Psicologia, que obté el resultat següent: 37 vots a favor, 1 en contra i 1 en blanc; i a continuació la proposta de creació d¿una escola politècnica superior, que obté el resultat de 39 vots a favor. Atesos els resultats, s¿acorda d¿elevar al Consell Social la proposta de creació dels centres esmentats.

Punt 6: Creació, si escau, del Servei d¿Activitats Culturals

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d¿Extensió Universitària, que explica les circumstàncies i la motivació que justifiquen la creació d¿un servei d¿activitats culturals i fa una exposició detallada de la documentació presentada (annex 7). A continuació intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Perfecto Cuadrado Fernández, Pere M. Deyà Serra, Antoni Colom Cañellas i Joan Miralles Monserrat. Els respon la vicerectora d¿Extensió Universitària.
El Rector sotmet a votació la proposta de creació del Servei d¿Activitats Culturals, que s¿aprova per unanimitat.

Punt 7: Elecció dels dos representants dels professors que han de formar part de la comissió de selecció de places d¿alumnes col·laboradors per al curs 1998-99
El Rector recorda el contingut de la normativa aplicable: l¿article 2 de l¿Acord normatiu de 4 de juny de 1998 pel qual es convoquen places d¿alumnes col·laboradors per al curs 1998-99 («Una comissió seleccionarà, dins les disponibilitats pressupostàries, aquells projectes que combinin més bé l'interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la Universitat.
»Aquesta comissió serà constituïda per la vicerectora d'Alumnes i Campus, que la presidirà, el vicerector d'Investigació, dos professors triats per la Junta de Govern i dos estudiants elegits pel Consell d'Estudiants.»)
Atès que no hi ha candidats, es proposa la renovació dels representants nomenats el curs anterior; si aquests no acceptassin el càrrec, ocuparia el seu lloc algun dels vicerectors.


Punt 8: Nomenament del representant del PDI per formar part de la comissió de seguiment dels serveis contractats
El Rector, en primer lloc, recorda que a la sessió de la Junta de Govern del dia 31 de març de 1998 es va crear la comissió de seguiment dels serveis contractats, però restà pendent de designar el representant del PDI que n¿ha de formar part.
A continuació el Rector proposa la senyora Isabel Aguiló Pons, professora titular d¿escola universitària de l¿àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i presidenta de la Junta de Personal del PDI. La Junta de Govern aprova la designació per assentiment.

Punt 9: Reglament de provisió de llocs de treball, promoció interna i reingrés del personal funcionari d¿administració i serveis de la UIB
El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica la motivació del Reglament, elaborat a l¿empara de l¿article 150 dels Estatuts (annex 8). Així mateix, explica les fonts utilitzades en l¿elaboració del document: normativa d¿altres universitats i administracions, les bases utilitzades per als concursos realitzats l¿any passat i les propostes fetes pel mateix PAS en un primer esborrany. Tot seguit intervé el professor Antoni Colom Cañellas, que fa una observació a la redacció del paràgraf 4 de l¿article 30.
A continuació intervenen el senyor Lluís Piña Saiz, la professora Montserrat Casas, el professor Antoni Colom Cañellas i el professor Pere M. Deyà Serra. Els responen el Rector i el Gerent.
Se sotmet a votació la proposta de reglament presentada, que s¿aprova per 33 vots a favor i 1 en contra.

Punt 10: Informació del Consell Executiu
1. El Rector informa sobre:
a) La proposta del Consell Executiu del nomenament de doctor honoris causa del senyor Josep Melià Pericàs i fa referència a les nombroses sol·licituds de nomenament fetes per institucions públiques i privades. A continuació intervenen els professors José Á. Torres Lana, Joan Miralles Monserrat i Miquel Duran Pastor per donar suport a la proposta. També intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Joan J. Mateos Muntaner.
b) Les negociacions amb la Conselleria d¿Educació, Cultura i Esports sobre l¿equiparació de retribucions dels funcionaris docents de la UIB amb els funcionaris de la CAIB. Afegeix que també s¿estudia el mateix pel que fa al personal d¿administració i serveis.
c) La comissió de la Universíada cultural, i indica que enviarà una carta al batlle de Palma.
d) Les gestions perquè el campus de la UIB pugui ser considerat zona Objectiu 2 i així poder accedir al FEDER. En aquest punt agraeix les gestions fetes per la professora de la UIB senyora Teresa Riera Madurell, diputada del grup Socialista, i el senyor Pedro Cantarero Verger, diputat del grup Popular.
2. El vicerector d¿Investigació informa sobre la reforma del tercer cicle, que entrarà en vigor el mes d¿octubre de 1998. Aquest fet determina que els cursos de doctorat han de tenir una durada mínima de 3 crèdits, per la qual cosa la Comissió de Doctorat ha acordat que tots els cursos que no arribin en aquest mínim de càrrega lectiva passin a tenir-lo. El professor José Á. Torres Lana suggereix que si la normativa ho permet, es mantingui el nombre de crèdits. També intervenen els professors Antoni Rodríguez Perea i Perfecto Cuadrado Fernández.
3. El vicerector d¿Ordenació Acadèmica informa sobre:
a) Les obres per fer l¿hemeroteca de la biblioteca de l¿edifici Mateu Orfila i Rotger.
b) La reducció de retards en el servei de petició d¿articles i adquisicions de llibres.
c) La realització de les proves d¿accés a la Universitat, amb motiu de les quals felicita la delegada del Rector per a l¿accés a la Universitat, Joana M. Seguí Pons, i els serveis administratius del Servei d¿Alumnes i dels distints centres, el Servei de Càlcul i Informatització i els professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica que també hi han col·laborat.
d) El sistema d¿automatrícula a partir del mes de setembre, la qual cosa evitarà les esperes i els retards.
e) El projecte Campus Extens. Sobre aquest tema demanen aclariments el senyor Joan J. Mateos Muntaner, la professora Montserrat Casas Ametller, el professor Antoni Roig Muntaner i la senyora Joana M. Galmés. Els respon el vicerector d¿Ordenació Acadèmica.
f) La creació d¿assignatures pont per facilitar el pas d¿estudis no universitaris a estudis universitaris, i de la creació d¿una assignatura de lliure configuració patrocinada amb recursos externs.
4. El vicerector de Professorat indica els dies que es reunirà la comissió de contractació, que seran el 26 i 29 de juny de 1998.
5. El Gerent informa de l¿augment dels costs de les publicacions periòdiques d¿enguany en 26.000.000 (vint-i-sis milions) de pessetes, a causa de l¿increment del preu d¿edició i del canvi de cotització de la moneda.
6. El Rector explica el document de treball sobre nous estudis com a punt de partida (annex 9). A continuació intervé el vicerector de Cooperació Exterior i tot seguit el professor Andreu Palou Oliver, el senyor Joan J. Mateos Muntaner, el professor Antoni Rodríguez Perea, la professora Joana Fornés Vives, el professor Joan Miralles Monserrat i el professor Ramon Puigjaner Trepat. Els responen el vicerector de Cooperació Exterior i el Rector.

Punt 11: Afers de tràmit
a) Col·laboradors
No n¿hi ha.

b) Visitants
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s¿indiquen a continuació (annex 10):
¿ Senyor Leon Darryl A., de la Universitat Politècnica de Califòrnia, campus San Luis Obispo (EUA), adscrit al Departament de Biologia Ambiental, amb un contracte de dos mesos, del 16 de juny al 16 d¿agost de 1998 i amb nivell de retribució de titular d¿escola universitària.
¿ Senyor Óscar Alberto Calvo Ibáñez, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d¿un mes, de l¿1 al 31 de juliol de 1998, i nivell de retribució de titular d¿universitat.
¿ Senyor Vladimir Cadez, de l¿Institut de Física de Belgrad (Iugoslàvia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de tres mesos, de l¿1 de setembre al 30 de novembre de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d¿universitat.
¿ Senyor Edward Seidel, del Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d¿un mes, de l¿1 al 30 d¿abril de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d¿universitat.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s¿indiquen tot seguit (annex 11):

Departament : Ciències de l¿Educació
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l¿Educació
Perfil : bases psicopedagògiques de l¿educació especial

d) Llicències per estudis
La Junta de Govern aprova la concessió de la llicència d¿estudis del senyor Pere Grimalt Servera, ajudant d¿escola universitària del Departament de Dret Privat, per un període d¿un any, del 15 de maig de 1998 al 15 de maig de 1999, al Centre d¿Investigació Informàtica i de Dret de la Facultat de Dret de la Universitat Notre Dame de la Paix de Namur (Bèlgica), amb unes retribucions del 80 per cent (annex 10).

e) Sol·licituds de canvi d¿àrea de coneixement
La Junta de Govern acorda d¿informar favorablement sobre el canvi d¿àrea de coneixement de Filologia Catalana a Lingüística General del professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General Brauli Montoya Abat (annex 10).

f) Pressupost del Servei d¿Idiomes
Finalment el vicerector d¿Ordenació Acadèmica explica el pressupost del Servei d¿Idiomes per al curs 1998-99 (annex 12).

g) Altres
No n¿hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes
1. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana sobre els problemes de subministrament d¿energia elèctrica a l¿edifici Anselm Turmeda i sobre la devolució del percentatge del 20 per cent aplicat als contractes estipulats en aplicació de l¿article 11 de la LRU. Li respon el Gerent.
2. La professora Montserrat Casas Ametller demana informació sobre determinades actuacions del Centre d¿Investigació i Tecnologies Turístiques. Respon el Rector manifestant que els encàrrecs que faci aquest centre al professorat de la UIB seran considerats contractes regulats per l¿article 11 de la LRU, però en el cas que es tracti de projectes d¿investigació s¿hauran d¿ajustar al procediment adequat. Finalment assenyala que es farà una reunió per tal d¿aclarir aquestes qüestions.
3. El professor Pere M. Deyà Serra es queixa de la mala qualitat de les fotocòpies de la documentació entregada en aquesta sessió de la Junta de Govern. D¿altra banda demana sobre els problemes relatius a la fiança pagada per alguns alumnes que han participat en activitats esportives. Li respon la vicerectora d¿Alumnes i Campus.
4. El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana que es prevegin distints horaris a les classes del Servei d¿Idiomes; demana sobre l¿incompliment dels terminis d¿entrega de les qualificacions dels exàmens finals fixats al Reglament Acadèmic i finalment demana sobre determinades entitats privades que es presenten com a centre d¿ensenyament superior i sobre l¿Oficina d¿Informació Educativa del Govern balear. Li responen el Rector, el vicerector d¿Ordenació Acadèmica i la vicerectora d¿Alumnes i Campus.
5. El professor Andreu Palou Oliver informa d¿un problema d¿insuficiència d¿espai al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Li respon la vicerectora d¿Alumnes i Campus.
6. El professor F. Javier Pérez Pareja demana informació sobre els professors associats - MEC i finalitza amb un agraïment a l¿equip de govern per l¿interès posat en els estudis de Psicologia, que ha conduït a l¿aprovació de la creació de la Facultat de Psicologia. Li responen el Rector i el vicerector de Professorat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.