Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 20 de febrer de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge.

S'excusen d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius acadèmics, i el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, per motius de viatge.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda als nous representants dels estudiants a la Junta de Govern, els senyors Vicent Joan Torres Escandell, Ricardo Macho Juan, Félix Rodríguez Díaz, Carolina Moreno Grauches, Bartomeu Antich Luque, Miquel Garí Quetglas, Albert Lobo Melgar i Jordi Pons Bosch.

A continuació agraeix la feina feta als dos representants dels estudiants a la Junta de Govern que han assistit a la Junta fins a les darreres sessions, senyor Bernat Vidal Arbona i senyor Josep M. Huguet Pons.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2001.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que, en substitució del vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats ( annex 1 ):

0585

AM

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

0597

AM

Fundació Costa Nord de Valldemossa

0603

AM

Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les IB

0594

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

0595

CV/P

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya

0604

CV/P

Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les IB

0605

CV/P

Universitats de Torí, Perusa, Oulu, Malta, Saragossa i Santiago de Compostel·la

0602

CV/P

Ajuntament de Binissalem

0598

CV/P

Universitat d'Oviedo

0599

CV/P

Consorci Centre Balears Europa

0589

CV/P

Institut Balear de Sanejament

0590

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

0586

CV/P

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

0577

CV/P

Conselleria de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears

0609

CV/P

Institut Balear de Turisme (IBATUR)

0591

CV/P

Ajuntament de Ciutadella

0592

CV/P

Institut Balear d'Afers Social

El Rector recorda la necessitat d'incloure en els convenis la clàusula que figura als contractes regulats fins ara per l'article 11 de la LRU, que en la nova llei correspon a l'article 83 de la LOU.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Mateu Servera per fer una observació en relació amb el conveni amb l'Institut Balear de Turisme, atès que dos dels temes són de caire social: demana si la persona responsable del treball s'ha posat en contacte amb les persones del Departament de Psicologia i si no és així demana que ho faci. Li respon el Rector. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, senyor Jaume Sureda Negre, demana que se suprimeixi el primer paràgraf de l'apartat Manifesten del conveni esmentat, tal com havia acordat el Consell Executiu. El professor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el conveni amb les universitats de Torí, Perusa, Oulu, Malta, Saragossa i Santiago de Compostel·la per indicar que ja es va signar un conveni amb la Universitat de Torí i tal vegada s'hi hauria de fer una referència. Li respon el Rector. La professora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb el conveni amb el Consell de Mallorca i TIRME, SA, per indicar que l'acord quart del conveni li sembla arriscat. A continuació intervé en relació amb el conveni amb diverses entitats (MODEL), per indicar que l'apartat g) de l'acord segon fa referència a un sol professor, i planteja la possibilitat que es pogués ampliar el nombre de professors. Així mateix planteja la possibilitat que apareguin els termes professors o professores en la redacció del conveni. Finalment intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears per demanar si s'ha dut a terme la declaració de l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears com a «Espai lliure de fum de tabac». Li responen la professora Maria de Lluc Bauzà Amengual i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu, una vegada suprimit el primer paràgraf de l'apartat Manifesten del conveni amb l'Institut Balear de Turisme i incorporada la distinció «professors o professores» al text del conveni amb diverses entitats (MODEL).

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filosofia, Biologia, Economia i Empresa i Ciències Històriques i Teoria de les Arts (annex 2).

El Rector sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment.

A continuació el Rector fa un comentari en relació amb la problemàtica de la nova forma de contractació del professorat, atesa la inexistència d'una disposició transitòria específica a la LOU. També afegeix que les noves places convocades tenen l'autorització de la Conselleria d'Educació i Cultura. La vicerectora completa aquesta informació i, finalment, el Rector indica que aquest buit normatiu hauria de ser resolt dins el proper curs acadèmic. Tot seguit intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar aclariments. Li respon el Rector.

Punt 4: Modificació del pla d'estudis de Ciències Empresarials

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el pla d'estudis de Ciències Empresarials (annex 3). A continuació intervé el professor Josep I. Aguiló Fuster, que completa la informació facilitada i explica que el motiu del pla és l'ampliació de les assignatures optatives. Tot seguit intervé el professor Romà Piña Homs per indicar que votarà en contra de la proposta, atès que no està conforme amb la forma en què s'ha dut a terme ni amb el fons, ja que una matèria obligatòria com ara Dret del Treball i Seguretat Social passa a ser optativa, i demana als membres de la Junta de Govern el suport a la seva proposta. Li responen el professor Josep I. Aguiló Fuster, que dóna les explicacions que considera oportunes, i el professor Eugeni Aguiló Pons, en el mateix sentit. També intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments en relació amb l'assignatura de Prevenció de Riscs Laborals. Li respon el professor Josep I. Aguiló Fuster. El Rector destaca la incorporació de l'assignatura Prevenció de Riscs Laborals al pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de Diplomat en Ciències Empresarials i ofereix possibles solucions, i la professora Francesca Garcias Gomila suggereix que es podria afegir en alguna part del pla d'estudis la mateixa frase que apareix en altres plans, en el sentit que la Universitat podrà assignar la docència d'aquesta matèria a altres àrees de coneixement relacionades amb els seus continguts.

Finalment se sotmet a votació la modificació presentada, que s'aprova per 37 vots a favor, 2 vots en blanc i 1 vot en contra.

Finalment el Rector recorda la tramitació que preveu la LOU sobre els plans d'estudis.

Punt 5: Modificació del pla d'estudis de Psicologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica que la modificació presentada consisteix en la incorporació d'una nova assignatura, Psicolingüística Aplicada, al pla d'estudis de Psicologia. A continuació intervé el professor Mateu Servera Barceló, que completa la informació facilitada (annex 4).

Finalment se sotmet a votació la modificació presentada del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de Llicenciat en Psicologia, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Proposta d'aprovació de l'especialitat d'Educació Especial i dels nous plans d'estudis de Mestre per a la UIB i l'Escola adscrita Alberta Giménez

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que indica que en aquest punt hem de distingir, per una banda, la proposta d'aprovació de l'especialitat d'Educació Especial, i per l'altra, l'aprovació dels nous plans d'estudis de Mestre, però que formen un sol cos (annex 5).

A continuació agraeix la feina feta a l'equip directiu de la Facultat d'Educació i fa una mica d'història sobre el procés que s'ha dut a terme durant sis anys per aconseguir la implantació de la nova especialitat, i seguidament explica l'abast i el significat d'aquesta i dels nous plans d'estudis proposats. Tot seguit la professora Francesca Salvà Mut completa la informació facilitada anteriorment.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la implantació de l'especialitat d'Educació Especial a la UIB i a l'Escola adscrita Alberta Giménez.

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i la professora Francesca Salvà Mut expliquen els plans d'estudis de Mestre. El vicerector constata que s'ha de corregir l'assignació de l'assignatura Educació Ambiental, que correspon únicament a l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat la implantació dels nous plans d'estudis de Mestre per a la UIB i l'Escola adscrita Alberta Giménez.

Punt 7: Pla d'estudis del títol d'Arquitecte Tècnic

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i al director de l'Escola Politècnica Superior, professor Ramon Puigjaner Trepat, que expliquen el procés seguit en l'elaboració d'aquest pla d'estudis (annex 6). A continuació intervé el professor Romà Piña Homs, que agraeix com a director del Departament de Dret Públic la sensibilitat que ha tingut el director de l'Escola Politècnica Superior amb el departament que dirigeix a l'hora d'elaborar el pla. El professor Pere M. Deyà Serra fa una sèrie de reflexions i es refereix concretament a l'assignatura troncal Projectes i a la necessitat d'introduir una assignatura que es digui Projectes de Seguretat. Li respon el professor Ramon Puigjaner Trepat. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres proposa la introducció d'aquesta assignatura com a optativa. La professora Francesca Garcias Gomila demana un aclariment relatiu a itineraris curriculars. Li respon el professor Ramon Puigjaner Trepat.

Així mateix el professor Pere M. Deyà Serra demana que es corregeixin algunes errades comeses a l'hora d'elaborar el pla d'estudis en relació amb l'assignatura optativa Ergonomia i Psicosociologia.

A continuació la Junta de Govern aprova per unanimitat el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol d'Arquitecte Tècnic amb la inclusió de l'assignatura Projectes de Seguretat com a assignatura optativa i sense itineraris curriculars.

Punt 8: Títols propis dels estudis de primer cicle de Biologia, Física i Química i d'Enginyeria Química

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta una primera aplicació de la nova normativa de títols propis. Prèviament a l'explicació expressa que dubta que un dels títols propis presentats (el títol propi dels estudis de primer cicle d'Enginyeria Química) sigui factible, ja que es correspon amb un primer cicle d'un ensenyament de dos cicles no implantat a la nostra universitat, que és Enginyeria Química. Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila per indicar que el títol propi de l'estudi de primer cicle d'Enginyeria Química es correspon amb el primer cicle de Química i els complements de formació d'Enginyeria Química. El Rector intervé per proposar que s'estableixi un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar aclariments i proposar la sol·licitud de l'ensenyament d'Enginyeria Química. També intervé el professor Pablo V. Escribá Ruiz.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat els títols propis dels estudis de primer cicle de Biologia, Física i Química i d'Enginyeria Química (annex 7).

Punt 9: Titulacions progressives de Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat, Tècnic Universitari en Economia del Medi Ambient i Gestió de Recursos Naturals, Tècnic Universitari en Gestió de l'Empresa amb Tecnologies de la Informació, Tècnic Universitari en Finances Empresarials, Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que manifesta en primer lloc que s'hauria de retirar la titulació progressiva de Tècnic Universitari en Gestió de l'Empresa amb Tecnologies de la Informació, atès que hi ha superposicions amb altres estudis. El director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, professor Josep I. Aguiló Fuster, vol fer constar que no li agradaria que es retiràs aquesta titulació. Tot seguit intervenen el Rector i el professor Gabriel Oliver Codina. El Rector exposa els motius per retirar la titulació esmentada. La professora Francesca Garcias Gomila demana que es tingui el mateix tractament amb la titulació progressiva de Tècnic Universitari en Economia del Medi Ambient i Gestió de Recursos Naturals.

Vists el problemes plantejats, la Junta de Govern acorda d'aprovar per unanimitat les titulacions següents:

Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat

Tècnic Universitari en Finances Empresarials

Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans

Així mateix acorda d'ajornar l'aprovació dels altres dos títols, Tècnic Universitari en Economia del Medi Ambient i Gestió de Recursos Naturals i Tècnic Universitari en Gestió de l'Empresa amb Tecnologies de la Informació, fins que s'hagi arribat a un acord amb els estudis implicats (annex 8).

Punt 10: Rectificació del calendari d'avaluació

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la rectificació del calendari d'avaluació de les titulacions. Assenyala que és el mateix calendari que va aprovar la Junta de Govern el 26 de setembre de 2001 i que únicament s'ha avançat dos anys l'avaluació dels estudis de Turisme. També exposa que s'ha detectat una errada a la documentació lliurada en el nom d'una titulació, que es corregirà.

A continuació el professor Federico Garau Sobrino demana que, vist l'esforç que suposa integrar una comissió d'avaluació, es faci públic un agraïment a les persones que integren aquestes comissions. El Rector també fa constar la seva felicitació a aquestes persones i demana més col·laboració.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat la rectificació del calendari d'avaluació proposada (annex 9).

Punt 11: Numerus clausus

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la proposta de numerus clausus corresponent al proper curs acadèmic 2002-2003. Vist que la proposta dels estudis que s'han d'impartir a les seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera només va ser aprovada per la Junta de Govern el primer any, atès que són estudis que no s'imparteixen de forma permanent, sinó de forma rotativa, el Rector proposa dur a la Junta de Govern una planificació amb una perspectiva de tres anys. A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar quines ajudes tenen els alumnes que no han pogut finalitzar els estudis que es deixen d'impartir. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. Intervenen per demanar aclariments els professors Pere M. Deyà Serra i Mateu Servera Barceló i la professora Francesca Garcias Gomila.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta de numerus clausus del curs acadèmic 2002-2003 (annex 10).

Punt 12: Calendari del curs acadèmic 2002-2003

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la proposta de calendari per al curs acadèmic 2002-2003. A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que presenta una proposta de modificació relativa al període per exàmens ordinaris de les assignatures del segon quadrimestre i els parcials, si escau, de les assignatures anuals, perquè es facin del dilluns 3 de febrer al divendres 21 de febrer de 2003. A continuació intervenen els professors Federico Garau Sobrino i Josep I. Aguiló Fuster, la professora Francesca Salvà Mut, el senyor Lluís Piña Saiz i, finalment, el Rector.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta de calendari del curs acadèmic 2002-2003, amb les modificacions següents: se suprimeix el darrer incís del punt 1; a l'apartat a) del punt 3 es fixa el període de classes de les assignatures quadrimestrals entre el 30 de setembre de 2002 i el 24 de gener de 2003 i entre el 17 de febrer i el 31 de maig de 2003, i que el de les assignatures anuals serà el comprès entre el 30 de setembre de 2002 i el 31 de maig de 2003; a l'apartat b) del punt 3 es fixa el període d'exàmens ordinaris de les assignatures del primer quadrimestre i els parcials, si escau, de les assignatures anuals, entre el 27 de gener i el 15 de febrer de 2003, ambdós inclosos, i que el dia 25 de gener de 2003 només podran tenir lloc exàmens d'assignatures de lliure configuració o exàmens extraordinaris de febrer; al paràgraf següent del mateix punt es fixa el període d'exàmens ordinaris de les assignatures del segon quadrimestre i els anuals entre el 2 i el 30 de juny de 2003, ambdós inclosos, i el dia 31 de maig de 2003 per a la realització dels exàmens d'assignatures de lliure configuració (annex 11).

Punt 13: Nova convocatòria d'eleccions d'estudiants, si escau

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que indica que a les eleccions que varen tenir lloc el dia 19 de desembre de 2001, en algunes circumscripcions electorals no hi havia candidats o bé no es va assolir el quòrum de participació. A continuació explica el contingut de la normativa electoral i de participació. Tot seguit la professora Francesca Garcias Gomila recorda el tenor literal de la normativa electoral, el professor Josep I. Aguiló Fuster assenyala que la conjuntura no s'ha modificat, el senyor Bartomeu Antich Luque fa una reflexió sobre la necessitat de no ajornar les eleccions a la comissió permanent del Consell d'Estudiants, el professor Federico Garau Sobrino expressa la seva opinió sobre les eleccions d'estudiants, el senyor Félix Rodríguez presenta una queixa i el professor Francesc Torres Marí fa un suggeriment.

A continuació el Rector proposa a la Junta de Govern, atès el procés de reforma normativa que s'ha d'iniciar com a conseqüència de l'entrada en vigor de la LOU, vista també la provisionalitat de la comissió permanent del Consell d'Estudiants, tenint en compte les previsions del segon paràgraf de l'article 35 de la normativa electoral i a fi de garantir la més àmplia participació universitària en les eleccions corresponents, la possibilitat de no convocar les eleccions parcials de representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la Universitat, de representants dels estudiants als consells de departament i a les juntes de facultat i d'escola i d'estudiants per estudis al Consell d'Estudiants, sens perjudici que un òrgan dels esmentats que no tingui coberta tota la representació estudiantil ho pugui sol·licitar.

Finalment, el Rector planteja una votació alternativa: en primer lloc que es voti la proposta de dur a terme els processos electorals i, en segon lloc, la proposta de no convocar eleccions en els termes plantejats. La primera proposta obté el resultat d'1 vot a favor i 29 en contra i la segona 26 vots a favor i 4 abstencions. En conseqüència, s'aprova la segona proposta.

Punt 14: Elecció dels representants dels estudiants a les diverses comissions de la UIB que tenen com a representants alumnes membres de la Junta de Govern

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica que arran dels resultats de les eleccions d'estudiants realitzades el 19 de desembre de 2001 correspon, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la UIB i d'acord amb el que disposa l'Acord normatiu 3929, pel qual es crea una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, elegir els representants dels estudiants a les diverses comissions de la UIB que tenen com a representants alumnes membres de la Junta de Govern (annex 12):

Comissió Econòmica, un estudiant. Resulta elegit el senyor Albert Lobo Melgar.

Comissió Electoral, dos estudiants. Resulten elegits els senyors Vicent J. Torres Escandell i Ricardo Macho Juan.

Comissió de Contractació, un estudiant. Resulta elegit el senyor Jordi Pons Bosch.

Comissió Acadèmica, dos estudiants. Resulten elegits els senyors Félix Rodríguez Díaz i Bartomeu Antich Luque.

Comissió d'Investigació, cinc estudiants. Resulten elegits els senyors Miquel Garí Quetglas, Jordi Pons Bosch, Félix Rodríguez Díaz, Carolina Moreno Grauches i Bartomeu Antich Luque.

Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, un estudiant. Resulta elegit el senyor Miquel Garí Quetglas.

Finalment, d'acord amb la normativa del Consell Social, s'elegeix un representant dels estudiants de la Junta de Govern al Consell Social. Resulta elegit el senyor Ricardo Macho Juan.

Punt 15: Informe sobre l'aplicació de la LOU

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que fa una exposició detallada del document posat a l'abast dels membres «Informe sobre el desenvolupament inicial de la Llei orgànica d'universitats en matèria d'òrgans de govern i de representació» (annex 13). Així mateix indica que dins els pròxims quinze dies es trametrà als membres de la Junta de Govern una proposta de normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Claustre de la Universitat de les Illes Balears, en compliment de la disposició transitòria segona de la llei esmentada, perquè puguin reflexionar-hi, estudiar-ne el contingut i fer-hi les esmenes que trobin oportunes a fi que la Junta de Govern pugui aprovar aquesta normativa a la sessió del dia 21 de març de 2002.

Finalment el Rector completa la informació facilitada i fa una reflexió final.

Abans de cloure aquest punt intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar aclariments. Li responen la Secretària General i el Rector. També intervenen el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments i la professora Francesca Garcias Gomila. A continuació el senyor Vicent J. Torres Escandell demana que es convoqui un Claustre extraordinari per tractar una sèrie de qüestions. Li responen el Rector i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

Punt 16: Compromís de la Universitat de les Illes Balears amb la prevenció de riscs laborals

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que explica el document que es va retirar de la Junta de Govern anterior. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments sobre el punt 2 de l'apartat Principis bàsics i per demanar una programació plurianual pressupostària per fer front a aquest compromís.

Així mateix intervenen la professora Francesca Garcias Gomila, el senyor Lluís Piña Saiz i el professor Andreu Palou Oliver. Finalment el senyor Lluís Piña Saiz proposa suprimir el punt 2 dels Principis bàsics.

Se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment una vegada suprimit el dit punt 2 (annex 14).

Punt 17: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) De la convocatòria d'ajudes per als ajudants per al curs 2000-2001.

b) Dels descomptes al professorat que va fer la vaga del dia 7 de novembre de 2001 amb motiu de l'aprovació de la LOU i de la posició dels departaments davant la sol·licitud de la incidència en aquesta jornada.

c) De l'aprovació per part del Consell Executiu del contracte BBR, que té per objecte la comercialització del programa informàtic per a la gestió econòmica i pressupostària de la Universitat.

La professora Francesca Garcias Gomila demana un aclariment relatiu a l'aplicació de descomptes per la vaga al PAS. Li respon el Gerent.

2. La vicerectora de Professorat i Departaments informa de l'acord del Consell Executiu sobre les retribucions per llicències d'estudis.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre la Memòria d'investigació, de la nova convocatòria del programa Ramón y Cajal i de la publicació a la pàgina web del catàleg dels grups d'investigació. Li demana aclariments el professor Pere M. Deyà Serra.

Punt 18: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradora referent a la senyora que s'indica a continuació (annex 15):

Juana María Román Piñana com a col·laboradora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, per al curs 2001-2002.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 16):

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Categoria: TU

Àrea de coneixement: Fisiologia

Perfil: el propi de l'àrea

Així mateix es presenta la proposta de nous presidents suplents de les comissions jutjadores de les places 558 de l'àrea de coneixement de Psicobiologia i 563 de l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics del Departament de Psicologia, atès que els proposats inicialment han sortit elegits com a vocals dels tribunals esmentats.

A continuació el Rector demana l'autorització de la Junta de Govern perquè el Consell Executiu pugui aprovar les modificacions de tribunals que s'escaiguin, atesa la quantitat de convocatòries de places dels cossos docents tramitades, sens perjudici d'informar-ne la Junta de Govern. La Junta de Govern aprova per unanimitat la petició del Rector.

Finalment la vicerectora de Professorat i Departaments informa d'un error material detectat al perfil d'una plaça de CEU de l'àrea de coneixement d'Infermeria ja convocada: allà on diu «Infermeria medicoquirúrgica», ha de dir: «Infermeria medicoquirúrgica I».

c) Llicències per estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis al senyor que s'indica a continuació (annex 17):

Senyor Rubén Santamarta Martínez (Aj. U), adscrit al Departament de Física, a la Universitat d'Anvers (Bèlgica), pel període comprès entre el 25 de febrer i el 30 de setembre de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

d) Altres

El Rector proposa la substitució del senyor Francesc Xavier Ponseti Verdaguer pel senyor Pere Palou Sampol al Patronat de la Fundació General de la Universitat (FuGUIB), conforme al que estableix l'article 11. 2) dels Estatuts.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta del Rector.

Punt 19: Precs i preguntes

1. El professor Francesc Torres Marí demana que es doni publicitat a l'acord relatiu a la concessió d'ajudes per als ajudants. Així mateix demana que s'informi sobre la notícia apareguda als mitjans de comunicació sobre l'espai de silenci i meditació de la UIB.

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana una còpia de l'annex 8 de l'acta de la sessió anterior, relatiu a la normativa dels grups de recerca que va aprovar la Junta de Govern el dia 18 de desembre de 2001.

A continuació demana informació sobre les convocatòries de projectes d'investigació del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Així mateix, demana que per a la concessió de quinquennis, a més de les enquestes d'opinió de l'alumnat, es tinguin en compte altres factors.

Finalment assenyala que no s'ha donat difusió dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, a les taules rodones del cicle Estudia a la UIB i tampoc no està prevista a les Jornades de Portes Obertes «Vine a la Universitat». Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

3. El professor Ramon Puigjaner Trepat informa sobre un accident succeït a l'edifici Anselm Turmeda i demana que el personal que atén la consergeria estigui instruït sobre el que s'ha de fer en casos d'emergència.

A continuació fa una pregunta sobre el pressupost dels laboratoris que no depenen del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, sinó del centre.

Tot seguit fa una queixa sobre el resultat de les enquestes de l'any passat, que han arribat al gener.

4. El senyor Vicent J. Torres Escandell fa una queixa sobre el procediment seguit en relació amb una assignatura de lliure configuració, Software en Psicologia, amb la qual es va produir un problema.

5. El senyor Bartomeu Antich Luque fa una queixa sobre les avaries que pateix el web de la UIB. Li respon el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.