Consell de Govern

A les 10.40 h del dia 21 de juliol de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi la professora Margalida Gili Planas i el professor Jaume Rosselló Mir.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de juny de 2000, una vegada corregit un error material a la primera línia del paràgraf primer, relatiu a la data de la sessió anterior: on diu "maig" ha de dir "juny".

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb l'Ajuntament de Sencelles.

Amb la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya).

Amb la Universitat Oberta de Catalunya (addenda núm. 4).

Amb la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia.

Amb la Conselleria d'Interior.

Amb l'Hospital Son Dureta (Unitat Terapèutica del Dolor).

Amb l'Associació Hotelera de la Platja de Palma.

Amb el Banc Santander Central Hispano.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que fa referència, en primer lloc, a tres errors materials de la modificació de plantilla que es va aprovar a la Junta de Govern del dia 21 de juny de 2000 que afecten els departaments de Biologia, Psicologia i Ciències de l'Educació.

A continuació explica l'abast i el contingut d'una modificació de plantilla que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

La Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla proposada del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina (annex 2).

A continuació el Rector intervé novament per explicar el document repartit sobre els ajudants d'investigació (annex 3). L'aplicació d'aquest document implica que per a l'any 2000-2001 els ajudants esmentats s'assignaran als departaments de Química i Física i per al següent als departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i Biologia, i, si escau, en funció de les disponibilitats pressupostàries, als departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Dret Privat.

A continuació intervé la professora Maria Barceló Crespí per demanar aclariments. Li respon el vicerector.

Finalment se sotmet a votació la proposta d'assignació dels ajudants d'investigació, que s'aprova per unanimitat.

Punt 4: Estudi de Primer Cicle de Direcció Hotelera Internacional (títol propi de la UIB)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica de forma detallada la documentació presentada sobre l'Estudi de Primer Cicle del títol propi de la UIB anomenat Direcció Hotelera Internacional (annex 4). A continuació, el Rector completa la informació facilitada i convida la senyora Joana M. Seguí Pons, coordinadora de l'Escola d'Hoteleria, a la Junta de Govern perquè, si escau, contesti a les qüestions que puguin sorgir. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que fa esment de la càrrega lectiva del títol propi en relació amb els títols oficials. Demanen aclariments el professor Andreu Palou Oliver, la professora M. Nélida Tur Faúndez, la professora M. Carme Bosch Juan, la professora Isabel Moreno Castillo, el professor Joan Mas Vives i el professor Antoni Socias Salvà.

A continuació s'obre un debat en què intervenen el professor Pere M. Deyà Serra, que fa unes reflexions generals sobre els títols propis de més d'un curs de durada, i la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el professorat. Els responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i la professora Joana M. Seguí Pons.

Tot seguit el Rector agraeix a la professora Joana M. Seguí Pons la seva presència, i aquesta deixa la reunió de la Junta de Govern.

El Rector proposa de sotmetre a la Junta de Govern l'aprovació d'aquest estudi i recomana que hi hagi una major coordinació entre els departaments afectats i les assignatures corresponents. La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta presentada.

Finalment el Rector explica el contingut del protocol annex a l'acord marc de col·laboració entre el Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears i el sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern, que l'aprova per assentiment.

Punt 5: Renovació dels representants de la Junta de Govern al Patronat de la FUEIB

El Rector exposa la necessitat de renovar els cinc representants de la Junta de Govern al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, de conformitat amb el que preveu l'article 11.2.b) dels Estatuts de la Fundació. A continuació indica el resultat de les converses mantingudes amb els representants actuals, els professors Guillem Alcover Garau, Felicià Grases Freixedas, Eugeni Aguiló Pérez, Gabriel Moyà Niell i Jaume Sureda Negre.

Seguidament demana si hi ha persones que estiguin interessades a formar part del patronat esmentat.

Finalment, el Rector indica la proposta de representants de la Junta de Govern al Patronat de la FUEIB, formada pels professors següents: Felicià Grases Freixedas, Eugeni Aguiló Pérez, Pere M. Deyà Serra, Jaume Sureda Negre i Avel·lí Blasco Esteve, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Àrea de coneixement d'Estètica i Teoria de les Arts

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la documentació presentada sobre l'àrea de coneixement d'Estètica i Teoria de les Arts i la problemàtica sobre la reivindicació d'aquesta àrea per part de tres departaments: Filosofia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Filologia Catalana i Lingüística General. Un cop descartat aquest darrer departament, el vicerector presenta una proposta de resolució consistent en la creació de dues àrees de coneixement pròpies d'Estètica i Teoria de les Arts, una per al Departament de Filosofia i l'altra per al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

A continuació intervenen el professor Joan Mas Vives, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, que manifesta el seu desacord amb la proposta, el professor Andreu Palou Oliver, director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, la professora Mercè Gambús Saiz i el professor Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector de Professorat i Departaments.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que es trametrà al Consell d'Universitats, que s'aprova amb el resultat següent: 36 vots a favor i 3 abstencions (annex 5).

Punt 7: Elecció del representant de la Junta de Govern a la Comissió de Seguiment i Garanties dels acords subscrits entre la UIB i la Conselleria d'Educació i Cultura

El Rector indica la necessitat de procedir, d'acord amb la clàusula setena de l'acord subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria de complements retributius del professorat universitari, a l'elecció d'un representant de la Universitat a la Comissió de Seguiment i Garanties a què fa referència l'acord esmentat.

A continuació el Rector demana si hi ha persones interessades a formar part d'aquesta comissió a més del professor Antoni Roig Muntaner, que ja ha manifestat el seu interès. Tot seguit el professor Josep I. Aguiló Fuster comunica que també hi està interessat.

Finalment se sotmeten a votació les propostes de candidats presentats, i el resultat és el següent: el professor Josep I. Aguiló Fuster obté 19 vots a favor i el professor Antoni Roig Muntaner 16, i es compten 5 vots en blanc i 1 de nul. Per tant, resulta elegit el professor Josep I. Aguiló Fuster.

Punt 8: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa de:

a) Les darreres actuacions per a l'elaboració del Pla estratègic de la UIB, que en un futur es debatran a la Junta de Govern i al Claustre.

b) La darrera reunió de la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats, en què s'ha aprovat la impartició dels estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres recorda el tema del retard en el lliurament de les actes de qualificació i demana que la tramitació per a l'aprovació de màsters i cursos de postgrau es faci amb l'antelació necessària. Finalment informa que el proper mes de setembre es farà pública la Guia de títols de postgrau.

3. El vicerector de Professorat i Departaments informa de la publicació al BOE de l'acord de supressió i de creació d'una sèrie d'àrees de coneixement. També informa dels complements retributius del professorat i del calendari per a la concessió d'aquests.

4. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de la creació del portal universitari amb el Banc de Santander Central Hispano i de la publicació de la revista EnllaçUIB .

5. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals recorda que està oberta la convocatòria de projectes INTEREC.

Finalment informa de la visita que ha realitzat, juntament amb el Rector i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, a la Universitat Houari Boumedienne d'Algèria.

6. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la publicació de la Memòria d'Investigació 1999 de la UIB en suport paper i de l'edició d'un cd-rom que inclou la Memòria d'Investigació 1999 i el Catàleg de projectes de recerca.

A continuació informa que el termini per presentar sol·licituds de professors visitants per al període comprès entre el gener i el juliol de 2001 romandrà obert fins al 15 de setembre de 2000.

També informa de la possibilitat que els investigadors consultin l'estat de comptes dels seus projectes per Internet a partir del mes de setembre.

Finalment informa que està en marxa la convocatòria d'alumnes col·laboradors del tipus b) i recorda que la Junta de Govern ha d'elegir dos professors que han de formar part de la comissió seleccionadora.

7. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'adjudicació de la construcció de l'edifici de Dret i Economia a la societat OHL, i dels problemes de captació d'aigua que pateix el campus.

8. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa de la constitució de la Comissió Editorial del Servei de Publicacions, de la creació d'una comissió d'assessorament per al redisseny de la pàgina web i de la remodelació de l'edifici de can Oleo.

9. El Gerent informa de la convocatòria de les places de laborals per promoció interna i de funcionaris.

Finalment el Rector agraeix als professors que han participat en les proves d'accés a la Universitat i al personal d'administració i serveis del Servei d'Alumnes la feina feta, i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres agraeix al degà de la Facultat de Filosofia i Lletres la seva disponibilitat per realitzar les proves esmentades a l'edifici Ramon Llull.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Visitants

No n'hi ha.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 6):

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Llengua Espanyola

Perfil : Història de la llengua espanyola i comentari filològic de textos

d) Altres

El Rector indica que la Junta de Govern ha d'elegir dos representants de la Junta de Govern a la comissió que ha de seleccionar els alumnes col·laboradors tipus b). Es presenten com a candidats la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Ramon Puigjaner Trepat, els quals resulten elegits per unanimitat.

Punt 10: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra demana sobre la pròrroga del document de plantilla actual i sobre l'inici de l'elaboració del nou document de plantilla.

A continuació felicita el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals i el senyor Antoni Perelló Vich per l'organització de la cerimònia de graduació. Finalment informa d'un incident relacionat amb un automòbil que va presenciar després de la cerimònia de graduació i demana que es facin les actuacions necessàries sobre aquest fet. Li responen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el Rector.

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals que el redisseny de la pàgina web no afecti la informació actual que la Facultat de Ciències prepara.

3. El professor Andreu Palou Oliver demana que es comuniquin per escrit els canvis d'àrea de coneixement sobre els quals ha informat el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals. Així mateix, comunica que considera insuficient el nombre d'exemplars editats en suport paper de la Memòria d'Investigació. També demana que s'expliqui si la documentació que s'ha tramès als directors de departament s'ha lliurat igualment a la resta dels membres dels departaments. A continuació posa de manifest els problemes existents amb l'aire condicionat i manifesta que l'anunci del tancament de serveis de menjador durant el mes de juliol crea la sensació que és un mes de vacances. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Rector.

4. El professor Francesc Torres Marí demana sobre la situació del Consell Social de la UIB, sobre l'acord marc amb la Conselleria d'Interior i les negociacions amb l'Ajuntament de Palma en relació amb l'Estudi General Lul·lià. Finalment demana que s'insonoritzi la porta de l'Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull. Li responen el Rector i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

Finalment el Rector agraeix la participació dels membres de la Junta de Govern a la cerimònia de graduació i desitja a tots un bon estiu.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.