Consell de Govern

A les 10.40 h del dia 21 de juny de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el professor Diego Sabiote Navarro perquè participa en les proves d'accés a la Universitat.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Secretària General informa de la presentació, per part de la professora Francesca Garcias Gomila, d'una petició de correcció a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 18 de maig de 2000 en el sentit que «al final de la pàgina 3 on diu "En representació dels professors... es presenten els senyors següents:" ha de dir: "En representació dels professors... es presenten les persones següents:" o bé "En representació dels professors... es presenten els senyors i les senyores següents:"» (annex 1).

La Secretària General explica que considera que no és procedent acceptar-la perquè no es tracta d'una esmena a l'acta, ja que no afecta la narració dels fets, sinó que incideix en una qüestió formal que, tal com s'estableix a l'acta que se sotmet a aprovació, resta pendent d'estudi i resolució. A més a més, acceptar aquesta esmena obligaria a redactar de bell nou l'acta d'acord amb la terminologia no sexista proposada.

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que insisteix en aquesta petició. També intervenen el professor José Ángel Torres Lana, que recorda l'ús tradicional del genèric masculí, i la professora Francesca Salvà Mut i la professora Maria Barceló Crespí, que donen suport a la petició de la professora Francesca Garcias Gomila.

La Junta de Govern aprova per assentiment, amb la correcció proposada, l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 18 de maig de 2000.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2):

Amb la Universitat de València, CSIC i CAROB, SA.

Amb la Universitat Politècnica de València.

Amb la Universitat Tecnològica Nacional.

Amb Rey Sol, SA.

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura (DG de Política Lingüística).

Amb l'Ajuntament de Felanitx.

Amb la Universitat de l'Artois, Arràs.

Amb el Centre de Terminologia TERMCAT.

Amb el Consell Insular de Menorca.

Amb Rey Sol, SA.

Amb la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per demanar aclariments en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca. També intervé el professor Josep I. Aguiló Fuster, que demana sobre la possibilitat de fer un conveni amb l'Ajuntament de Palma de contingut semblant als que se signen amb altres ajuntaments. Li responen el Rector i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica l'abast i el contingut d'una modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Dret Privat, Economia i Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filosofia, Física, Ciències de la Terra, Psicologia, Química, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i Infermeria.

Finalment, la Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla proposada (annex 3).

A continuació intervé el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la proposta de les dotacions corresponents al curs 2000-2001 per als estudis de Mestre i d'Empresarials que es deriven del desenvolupament del projecte Campus Extens.

Finalment, la Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla proposada (annex 4).

Punt 4: Substitució dels professors en serveis especials

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica la motivació i el contingut de la normativa que ha de regular la substitució del professorat en situació de serveis especials (annex 5).

A continuació intervenen els professors Pere M. Deyà Serra i Gabriel Oliver Codina per demanar aclariments. Els responen el Rector i el vicerector.

Tot seguit se sotmet a votació la normativa presentada, que s'aprova per assentiment, amb la modificació següent al segon paràgraf: « Quan la capacitat docent [...]», per « Mentre la capacitat docent [...]».

Punt 5: Modificació dels plans d'estudis d'Infermeria, Psicopedagogia, Administració i Direcció d'Empreses i Química

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica de forma detallada les modificacions dels plans d'estudis d'Infermeria, Psicopedagogia, Administració i Direcció d'Empreses i Química, les quals consisteixen en la introducció de noves assignatures optatives als plans d'estudis esmentats (annex 6).

A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra per explicar les passarel·les en Enginyeria Química, el seu origen i el seu fonament legal.

Finalment, la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta presentada.

Punt 6: Pla d'estudis d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat: Electrònica Industrial

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta a la Junta de Govern el pla d'estudis d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat: Electrònica Industrial, i agraeix a l'Escola Politècnica Superior, en general, i al seu director, en particular, la tasca duta a terme en l'elaboració d'aquest pla d'estudis. Així mateix agraeix la col·laboració dels departaments implicats. A continuació demana a la Junta de Govern que autoritzi el Consell Executiu per dur a terme la contractació del nou professorat amb vista al proper curs 2000-2001, per tal d'agilitar-ne el procés.

Tot seguit dóna la paraula al professor Ramon Puigjaner Trepat, que explica la metodologia seguida en l'elaboració del pla d'estudis. A continuació intervenen la professora Francesca Garcias Gomila per indicar la conveniència d'establir els objectius del nou títol i el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el professor Ramon Puigjaner Trepat.

Finalment, la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta presentada, amb la incorporació de petites modificacions (annex 7). Així mateix, la Junta de Govern aprova per assentiment que el vicerector de Professorat i Departaments i els directors dels departaments afectats, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Física, puguin determinar les necessitats de noves dotacions, les quals hauran de ser ratificades per la propera Junta de Govern, que tindrà lloc el 21 de juliol.

Punt 7: Màster Universitari en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que informa de la substitució d'uns quants fulls de la documentació presentada i cedeix l'ús de la paraula a la professora Gloria Gallego Caminero, que explica la naturalesa del Màster Universitari en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes.

A continuació intervenen per demanar aclariments la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Pere M. Deyà Serra. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, la professora Gloria Gallego Caminero i el Rector.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 8).

Punt 8: Curs de postgrau: El Nou Procés Civil. Llei 1/2000

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual la cedeix a la professora Isabel Tapia Fernández, que explica la naturalesa del curs de postgrau El Nou Procés Civil. Llei 1/2000, i al professor José Á. Torres Lana, que completa la informació.

A continuació intervé el professor Joan Mas Vives per demanar aclariments sobre la retribució de les hores de docència. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 9).

Punt 9: Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual la cedeix a la professora Maria Rosa Rosselló Ramon, en substitució del director del Departament de Ciències de l'Educació, que explica la naturalesa del Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir, i al professor Jaume Sureda Negre com a director del curs.

A continuació intervenen els professors F. Javier Pérez Pareja i Pere M. Deyà Serra.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 10).

Punt 10: Curs d'Especialista Universitari en Educació per a la Salut

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual la cedeix a la professora Maria Rosa Rosselló Ramon, en substitució del director del Departament de Ciències de l'Educació, que explica la naturalesa del Curs d'Especialista Universitari en Educació per a la Salut.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 11).

Punt 11: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2000-2001

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2000-2001 que s'inclou a la documentació (annex 12).

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila. Li respon el vicerector.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment.

Punt 12: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa de:

a) La compareixença parlamentària que va realitzar el proppassat 14 de juny davant la Comissió de Cultura i Esports del Parlament de les Illes Balears.

b) La recomanació de la Sindicatura de Greuges en relació amb l'actitud de les persones fumadores en els espais públics de la UIB.

c) Un informe sobre el grau de satisfacció de les empreses pels serveis prestats per membres de la UIB, en què la institució no obté uns resultats satisfactoris. Així mateix informa de la proposta del Consell Executiu d'incloure en les factures un full d'enquesta sobre el grau de satisfacció pel servei prestat.

d) La participació de la UIB en el programa de formació contínua.

e) La participació de la UIB en el fons FEDER.

f) La llei de R+D.

g) La reunió del Consell d'Universitats i de la reunió prèvia de la Comissió Acadèmica d'aquest consell, en què es va donar el vistiplau a tres nous estudis: Enginyeria Mediambiental, Enginyeria en Biomedicina i Biotecnologia.

h) La participació de la UIB al CITTIB.

i) La pròxima renovació dels membres del Patronat de la FUEIB, i demana si hi ha persones interessades a formar-ne part.

j) La renovació dels membres del Consell Social.

2. El vicerector de Professorat i Departaments informa de la convocatòria de dues places d'ajudant d'universitat dedicades a la recerca i de la propera reunió que, juntament amb el vicerector d'Investigació i Política Científica, mantindrà amb els directors de departament. Així mateix informa de la convocatòria per a la sol·licitud dels complements retributius del professorat en aplicació de l'acord signat entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Junta del Personal Docent i Investigador i la UIB.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la tramesa del catàleg de recerca en cd-rom i comunica que a partir del dia 30 de juny es distribuirà la Memòria d'Investigació en suport paper.

4. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals informa d'una convocatòria europea de projectes.

5. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de l'organització de la cerimònia de graduació, que tindrà lloc a final del proper mes de juliol.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'adjudicació del concurs per a la contractació per a la redacció del projecte i l'execució de l'edifici Interdepartamental al campus de la Universitat de les Illes Balears a l'UTE, formada per les empreses Nesco Entrecanales Cubiertas, SA, i Melchor Mascaró, SA.

En relació amb l'edifici de Dret i Econòmiques, informa del nombre de proposicions presentades. A continuació informa que s'ha deixat de regar la gespa del campus com a mesura d'estalvi d'aigua.

7. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa de les darreres actuacions a can Oleo.

8. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa que l'alumne atropellat evoluciona favorablement.

9. El Gerent informa de l'aprovació de l'increment de la quantia de les dietes d'allotjament i manteniment del personal funcionari i laboral per part del Consell Executiu.

També informa dels efectes al campus del tall elèctric de dijous passat i de les mancances que s'han posat de manifest. També informa que GESA ha sol·licitat reduir el consum elèctric i ha informat dels possibles talls que es produiran pròximament.

A continuació el professor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb l'informe de la qualitat dels serveis prestats i dels efectes del tall elèctric. També intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb els efectes del tall elèctric i en relació amb la convocatòria de complements retributius i demana sobre l'elecció d'un representant de la Junta de Govern a la comissió de seguiment de l'aplicació dels complements retributius i felicita el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient per les mesures d'estalvi d'aigua. Els responen el vicerector de Professorat i Departaments i el Rector.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 13):

¾ Senyor Esteve Bardolet Jané com a col·laborador del Departament d'Economia i Empresa, per al curs 1999-2000.

b) Visitants

No n'hi ha.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que síindiquen tot seguit (annex 14):

Departament : Dret Públic

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Dret Penal

Perfil : El propi de l'àrea

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Perfil : Sociolingüística i lingüística catalana

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació

Perfil : Intervenció social sobre menors

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Geografia Humana

Perfil : Geografia rural

Departament : Ciències de la Terra

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Geografia Física

Perfil : Climatologia

d) Sabàtics

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic que s'indica tot seguit (annex 13):

Per al senyor Josep Juan Vidal, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història Moderna del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2000 i el 30 de setembre de 2001, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona.

e) Llicències per estudis

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'una pròrroga de llicència d'estudis per al professor Jesús Andreu Garcia Sevilla, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Farmacologia del Departament de Biologia per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2000 i el 30 de setembre de 2001, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), sense cap retribució (annex 13).

f) Altres: Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears

El Rector recorda que la Junta de Govern del passat mes de desembre va aprovar la creació de la Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears amb la condició que no es posaria en marxa mentre no es comptàs amb la col·laboració ferma d'una sèrie de patrons. El Rector informa de les entitats disposades a col·laborar al dia d'avui. Una vegada complerta la condició, el Rector proposa una sèrie d'acords a la Junta de Govern (annex 15), que s'aproven per assentiment.

Punt 14: Precs i preguntes

1. La professora Francesca Garcias Gomila fa unes reflexions en relació amb el lliurament de les actes dins el termini i en la forma escaient, i sobre la presentació dels escrits de la UIB en català. Li responen el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

2. El senyor Josep M. Huguet Pons agraeix la creació de les comissions de seguiment dels distints estudis a la degana de la Facultat d'Educació. Així mateix demana rebre la relació de les despeses telefòniques de les distintes delegacions d'alumnes.

3. La professora Francesca Salvà Mut intervé en relació amb el tema de l'avaluació dels centres.

4. El professor Josep I. Aguiló Fuster intervé en relació amb la tramesa de les factures de despeses telefòniques i fa una reflexió sobre les tarifes que s'apliquen, les quals considera elevades.

5. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana una major coordinació de les actuacions entre els membres del Consell Executiu.

6. El professor Pere M. Deyà Serra recorda la necessitat d'identificar com a oficial la documentació que s'adreci a la direcció dels departaments per poder-la registrar, i així mateix demana que els vicerectors fixin un horari/calendari per poder planificar les reunions que es prevegi tenir amb els directors de departament.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.20 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.