Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 21 de juny de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi els professors Gabriel Fiol Roig, Gabriel Fontanet Nadal, Antoni J. Colom Cañellas i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, Gabriel Moyà Niell.

El Rector abans d'iniciar la sessió dóna la benvinguda als nous membres de la Junta de Govern que s'han incorporat en aquest òrgan després de les eleccions del dia 26 de maig de 1999.

Així mateix fa referència una vegada més al tema de la carretera arran del darrer accident divendres passat, en el qual resultaren ferits tres professors i una alumna, i comunica que es trametrà un escrit a la Conselleria de Foment per demanar actuacions ràpides i eficaces.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de maig de 1999, amb la incorporació de l'esmena presentada pel professor Antoni Socias Salvà al punt 6 de l'apartat precs i preguntes, que ha de dir: «6. El professor Antoni Socias Salvà demana sobre la possibilitat que es puguin retribuir els subdirectors de departament i, al mateix temps, que puguin gaudir de la reducció de cinc crèdits en la seva càrrega docent [...].»

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que saluda en primer lloc els membres de la Junta de Govern en la seva primera intervenció com a vicerector i tot seguit explica el contingut dels convenis presentats.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu (annex 1):

¿ Amb l'Ajuntament d'Alaior.
¿ Amb la Banca March (tercer protocol).
¿ Amb la Cambra de Comerç i Indústria de París (Direction des Relations Internationales de l'Enseignement).
¿ Amb la Conselleria d'Economia i Hisenda.
¿ Amb la Fundació Internacional Olof Palme.
¿ Amb les fundacions MAPFRE i MAPFRE Medicina.
¿ Amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Jaume I i l'Ajuntament de Maó.
¿ Amb la Universitat de Wisconsin a Stout.

Sobre el contingut del conveni amb la Conselleria d'Economia i Hisenda intervé el Gerent per informar que s'està negociant l'ampliació de l'abast d'aquest conveni amb vista al proper curs.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica els criteris seguits en les propostes de modificació de plantilla dels departaments per al proper curs. Així mateix informa d'alguns canvis en relació amb la documentació inicialment lliurada i, finalment, explica una per una les propostes dels distints departaments (annex 2).

A continuació intervenen la professora Montserrat Casas Ametller, directora del Departament de Física, que fa una reflexió sobre diversos aspectes del document de plantilla (el percentatge de professors associats i el tema de les promocions estructurals), i el professor Antoni Rodríguez Perea, que demana que per a properes vegades es lliuri documentació complementària (la plantilla inicial de cada departament i el grau d'apropament al POA ideal).

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de plantilla presentada, que s'aprova per assentiment.

Així mateix el vicerector presenta la proposta de places de professorat per a les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera (annex 3). El Rector, juntament amb el vicerector, informa que a partir d'ara aquestes places no es computaran dins la plantilla dels departaments. Finalment el Rector agraeix als professors que s'han implicat en la docència a les extensions universitàries la seva dedicació.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta de places de professorat per a les extensions universitàries presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Places de promocions estructurals per al curs 1999-2000

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica als membres de la Junta de Govern la documentació tramesa (annex 4).

Els departaments als quals corresponen les places de promocions estructurals a CU, un cop aplicada la ràtio, són: el Departament de Psicologia, una plaça, i el Departament d'Economia i Empresa, una plaça.

Els departaments als quals corresponen les places de promocions estructurals a TU/CEU són: el Departament de Ciències de la Terra, tres places, el Departament de Psicologia, una plaça, el Departament de Biologia, una plaça, el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, una plaça, i el Departament de Química, una plaça.

Pel que fa a les promocions a CU, el vicerector demana als directors de departament que es compleixi el calendari de sol·licitud previst, abans de l'1 d'octubre de 1999. Els directors dels departaments d'Economia i Empresa i Psicologia expressen ja el seu interès. Pel que fa a les promocions de TEU a TU/CEU, el vicerector demana als directors de departament que manifestin el seu interès per escrit.

Punt 5: Renovació de comissions

El Rector indica que la Junta de Govern, que es constitueix avui, ha d'elegir els representants de distintes comissions (annex 5).

1. En primer lloc, el Rector assenyala que, d'acord amb l'article 184 bis dels Estatuts, la Junta de Govern elegeix la Comissió Econòmica, la composició de la qual és la següent: el Rector o el vicerector que delegui, que la presideix, el Gerent i cinc membres de la Junta de Govern, designats per aquesta: tres professors, un estudiant i un representant del personal d'administració i serveis.

El Rector proposa, un cop fetes les consultes pertinents, com a representants dels professors les senyores C. Nativitat Juaneda Sampol i Isabel Moreno Castillo i el senyor José Ángel Torres Lana. Tot seguit, el col·lectiu dels estudiants proposa com a candidat el senyor Fernando Monar Lora i, finalment, el col·lectiu del personal d'administració i serveis proposa el senyor Luis Francisco Piña Saiz.

Feta la votació pertinent, els resultats són els següents: la senyora C. Nativitat Juaneda Sampol és elegida per quaranta-quatre vots, la senyora Isabel Moreno Castillo, per quaranta-un vots, el senyor José Ángel Torres Lana, per trenta-nou vots, el senyor Fernando Monar Lora per quaranta-un vots i el senyor Luis Francisco Piña Saiz per trenta-sis vots a favor. També obté un vot el senyor Josep I. Aguiló Fuster i hi ha hagut un vot en blanc.

2. En segon lloc, el Rector explica que, d'acord amb l'article 93 dels Estatuts, és també la Junta de Govern la que ha d'elegir la Comissió Electoral, i que la composició, sempre segons els Estatuts, és la següent: el Rector o el vicerector que delegui, que la presideix, la Secretària General, que actua com a secretària de la Comissió, dos representants dels professors, elegits per i entre els membres de la Junta de Govern, dos representants dels estudiants, elegits per i entre els de la Junta de Govern, i un representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els de la Junta de Govern.

El Rector proposa, fets els contactes i les consultes pertinents, com a representants dels professors, la senyora Isabel Tapia Fernández i el senyor Diego Sabiote Navarro, els quals són elegits, respectivament, per trenta-un vots a favor i per trenta-dos vots a favor. També hi ha hagut dos vots nuls i tres en blanc.

Seguidament, el col·lectiu dels estudiants proposa com a candidats els senyors Xavier Ferrer Cortada i Josep M. Huguet Pons, els quals, atès que són els únics candidats presentats i que tenen la conformitat de tot el col·lectiu que els ha de votar (el dels estudiants), són elegits sense necessitat de votació.

Finalment, el col·lectiu del personal d'administració i serveis proposa com a candidat el senyor Rafael Barea Roig, el qual, ja que és l'únic candidat i com que té el suport de tot el seu col·lectiu, és elegit, com en el cas dels estudiants, sense votació.

3. Tot seguit, el Rector explica que altra vegada és la Junta de Govern la que, de conformitat amb l'article 111 dels Estatuts, tria els membres electius de la Comissió de Contractació. Afegeix que, sempre segons els Estatuts, la composició d'aquesta comissió és la següent: el Rector o un vicerector que delegui, el vicerector responsable del professorat, dos professors dels cossos docents de la Universitat, elegits per la Junta de Govern d'entre els seus membres, un dels quals, almenys, ha de ser doctor, dos professors dels cossos docents de la Universitat designats pel departament al qual correspongui la plaça, i un estudiant elegit per i entre els de la Junta de Govern.

El Rector manifesta que, atès que el senyor Pere M. Deyà fou elegit el passat mes de febrer, únicament cal triar un representant. Seguidament assenyala que, fets els contactes pertinents, proposa la senyora Maria Barceló Crespí com a segona representant dels professors, la qual és elegida per trenta-cinc vots a favor. També hi ha hagut tres vots a favor del senyor F. Javier Pérez Pareja, sis vots en blanc i un vot nul.

Seguidament, el col·lectiu dels estudiants proposa la senyora Mercedes Yolanda Cabello Vives com a candidata, la qual, atès que compta amb tot el suport del seu col·lectiu, és elegida sense necessitat de votació.

4. A continuació, el Rector explica que és la Junta de Govern l'òrgan que elegeix els representants dels estudiants a la Comissió Acadèmica. A més a més, recorda que, segons l'article 112 dels Estatuts, la composició d'aquesta comissió és la següent: el vicerector d'Ordenació Acadèmica, que la presideix, els directors de departament i d'institut universitari, el més jove dels quals farà de secretari, i dos estudiants elegits per i d'entre els de la Junta de Govern.

El col·lectiu dels estudiants proposa com a candidats la senyora Maria Fuster Simó i el senyor Josep M. Huguet Pons, els quals, atès que compten amb el suport del seu col·lectiu, són elegits sense cap tipus de votació.

5. Tot seguit, el Rector manifesta que també és la Junta de Govern la que elegeix els estudiants integrants de la Comissió d'Investigació. Indica, a més a més, d'acord amb l'article 175 dels Estatuts, que aquesta comissió és integrada per: el vicerector amb competències d'Investigació, els directors dels departaments i cinc estudiants elegits pels representants d'aquests a la Junta de Govern.

El col·lectiu dels estudiants proposa com a candidats les senyores Mercedes Yolanda Cabello Vives i Francesca Salvà Cerdà i els senyors David Pons Florit, Martí Juaneda Roca i Fernando Rubio Aguiló, els quals són elegits sense cap tipus de votació, atès que com a únics candidats tenen el suport del col·lectiu que els ha proposat.

6. Seguidament, el Rector diu que, d'acord amb les disposicions de l'Acord normatiu 3929/1998, de 31 de març (FOU núm. 146), cal elegir els integrants de la comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat, la composició de la qual és: el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que la presideix, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el Gerent i tres membres nomenats per la Junta de Govern en representació dels alumnes, del personal d'administració i serveis i del personal docent i investigador.

El Rector proposa com a candidata, efectuades les consultes pertinents, del personal docent i investigador la senyora Isabel M. Aguiló Pons. Per la seva banda, el col·lectiu dels estudiants proposa la senyora Francesca Salvà Cerdà; mentre que el col·lectiu del personal d'administració i serveis proposa com a candidat el senyor Bernat Prats Taberner.

Feta la votació pertinent, els resultats són els següents: la senyora Isabel M. Aguiló Pons obté quaranta-cinc vots a favor, la senyora Francesca Salvà Cerdà, quaranta-un vots, i el senyor Bernat Prats Taberner és elegit per quaranta-dos vots a favor. També hi ha hagut tres vots en blanc.

7. Finalment, el Rector informa que s'ha de renovar, de conformitat amb els articles 25 i 90 dels Estatuts, el representant dels estudiants al Consell Social, atès que el senyor Joan J. Mateos Muntaner ha deixat de ser membre del Claustre i també de la Junta de Govern. Es presenta com a candidat el senyor Fernando Monar Lora, el qual és elegit per trenta-nou vots a favor i deu en blanc.

Punt 6: Modificació dels plans d'estudis de Matemàtiques i Psicologia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que, en la seva primera intervenció saluda els membres de la Junta de Govern i agraeix al Rector la confiança dipositada per haver-lo nomenat vicerector. A continuació presenta la modificació dels plans d'estudis de Matemàtiques i Psicologia (annex 6).

Tot seguit intervé el director del Departament de Ciències de la Terra, professor Antoni Rodríguez Perea, per demanar que es resumeixi el contingut d'aquestes modificacions. El vicerector dóna la paraula als directors dels departaments corresponents perquè expliquin detalladament les diverses modificacions.

Finalment se sotmet a votació la proposta de modificació presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 7: Títol propi de Telemàtica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica als membres de la Junta de Govern la documentació presentada sobre aquest punt i els informa de la documentació complementària que els acaben de lliurar. A continuació el vicerector explica l'origen d'aquest títol i dóna la paraula al director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica per tal que l'expliqui amb més detall (annex 7).

Tot seguit intervenen el professor Pere M. Deyà Serra, que planteja diverses qüestions sobre aquest títol i, en particular, la relativa al finançament, el professor Antoni Rodríguez Perea, que insisteix en el tema del finançament i demana una programació plurianual de les extensions universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, la professora Montserrat Casas Ametller, que també insisteix en el tema del finançament i planteja altres qüestions, com la implicació del professorat que afecta el departament, el professor Francesc Torres, que qüestiona l'assimilació d'aquest títol als estudis de Campus Extens, i el professor F. Javier Pérez Pareja, que qüestiona el compliment de la normativa de títols propis. Els responen el director del departament esmentat i el Rector.

Finalment el Rector sotmet la proposta a votació, que s'aprova per 29 vots a favor, 2 en contra i 17 abstencions.

Punt 8: Pla d'estudis de Multimèdia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual dóna la paraula al director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica perquè expliqui el contingut del pla d'estudis presentat. El director, professor Llorenç Valverde Garcia, explica les passes seguides des que la Junta de Govern donà el vistiplau a la iniciativa (annex 8).

A continuació intervenen el professor Antoni Rodríguez Perea, que demana si es compleix el percentatge de professorat de la UIB que exigeix la normativa per atendre aquests estudis, i el professor Pere M. Deyà Serra, que demana sobre els espais que s'utilitzaran i els costs del curs; així mateix manifesta l'excessiva pressa amb què s'ha presentat aquest pla. També intervenen el professor José Á. Torres Lana, que fa diverses precisions sobre les assignatures jurídiques, el professor F. Javier Pérez Pareja, que parla d'una possible interferència amb els estudis oficials, la professora Rosario Huesa Vinaixa, que manifesta el seu desacord amb el professor José Á. Torres Lana en relació amb l'assignatura Aspectes Legals de Produccions Multimèdia, i la professora Montserrat Casas Ametller, que aclareix la implicació de professorat del seu departament i demana la constitució de la comissió de seguiment prevista a la normativa. Els respon el professor Valverde.

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per 29 vots a favor, 1 en contra i 18 abstencions.

Punt 9: Assignació de docència de les assignatures Recursos Territorials Turístics I i II del pla d'estudis de Turisme

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que posa de manifest que els departaments implicats estan d'acord amb la proposta presentada, i així ho confirmen els directors dels departaments corresponents (annex 9).

Finalment se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Constitució de la Fundació General de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que presenta als membres de la Junta de Govern la proposta de constitució de la Fundació General de la UIB.

A continuació intervenen la professora Rosario Huesa Vinaixa, que demana aclariments sobre l'article 2 dels Estatuts i el primer paràgraf de l'Acord normatiu, i el professor Antoni Rodríguez Perea, que demana aclariments sobre la denominació. Els respon el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que proposa de substituir al primer paràgraf l'incís «cent per cent de la Universitat» per «promoguda per la Universitat» i de suprimir al punt 2 l'incís «vetllarà especialment pel bon ús de les instal·lacions durant la celebració de la Universíada», i fa alguns aclariments sobre la denominació.

Finalment el Rector presenta una proposta d'acord per a la creació de la Fundació General de la UIB, que se sotmet a votació (annex 10). El resultat de la votació és el següent: 39 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

Punt 11: Nomenament, si escau, de tres membres del patronat de la Fundació General de la UIB

El Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que assenyala que la Junta de Govern ha d'elegir tres patrons, de conformitat amb les previsions de l'article 11 dels Estatuts de la Fundació. Afegeix que les persones que es proposen són el senyor Josep L. Ballester Mortes, la senyora Margalida Gili Planas i el senyor Francesc X. Ponseti Verdaguer.

A continuació els representants dels estudiants proposen el senyor Xavier Ferrer Cortada.

Finalment, se sotmeten a votació les candidatures presentades i es produeixen els resultats següents: el senyor Josep L. Ballester Mortes obté vint-i-vuit vots, la senyora Margalida Gili Planas, trenta-un, el senyor Francesc X. Ponseti Verdaguer, vint-i-set, i el senyor Xavier Ferrer Cortada, disset.

Punt 12: Informació del Consell Executiu

El Rector agraeix als vicerectors que han cessat en els seus càrrecs, els professors Eduard Cesari Aliberch, Santiago Cavanillas Múgica i Joana M. Petrus Bey, la tasca realitzada durant el mandat anterior i dóna la benvinguda als nous vicerectors. Així mateix felicita el professor Pere M. Deyà Serra per la seva elecció com a director del Departament de Química.

A continuació informa sobre:

1. Les negociacions sobre els complements retributius del professorat universitari i de la constitució d'una comissió tècnica de la qual formen part el vicerector de Professorat i Departaments i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa per part del Consell Executiu, el professor Antoni Llull Gilet, com a president de la Junta del PDI, les professores Isabel M. Aguiló Pons i Francesca Garcias Gomila per part de la Junta del PDI, els senyors Santiago Rodríguez Miranda i Miquel Á. Manresa Montserrat per part del Consell Social i els senyors Jaume Casasnovas Casasnovas, Joana Lladó i Sebastià Vanrell Sintes per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. A continuació intervenen els professors Francesc Torres Marí, Isabel M. Aguiló Pons i Perfecto Cuadrado Fernández per demanar aclariments. Els responen el Rector i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

2. El tema de la creació del Consorci CAIB-UIB per a inversions al campus que es va plantejar a la sessió anterior de la Junta de Govern, i comunica que, feta una reunió amb els degans implicats, es va rebutjar la iniciativa.

Punt 13: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.
No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 11):

¿ Senyor Thomas Hoeren, de la Universitat de Münster (Alemanya), adscrit al Departament de Dret Privat, amb un contracte d'un mes, del 14 de setembre al 17 d'octubre de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Alan Yates, de la Universitat de Sheffield, adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte de tres mesos, del 15 de gener al 15 de març del 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Julyan Cartwryght, de l'Institut Andalús de Ciències de la Terra de Granada, adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de juny al 31 de juliol de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor Rafael Jiménez-Flores, de la Universitat Estatal Politècnica de Califòrnia (EUA), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte de dos mesos, del 15 de juny al 15 d'agost de 1999, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 12):

Departament : Filosofia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Sociologia
Perfil : Estructura social contemporània

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Filologia Catalana
Perfil : Gramàtica normativa i sociolingüística

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : Història de l'art contemporani

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : Teoria de l'art

Finalment, la Junta de Govern aprova una modificació a la composició de la comissió corresponent a una plaça de catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Filologia Portuguesa (annex 13).

d) Llicències per estudis.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió de la llicència d'estudis per al senyor Jesús Andreu Garcia Sevilla, catedràtic d'universitat del Departament de Biologia, per un període d'un any, de l'1 d'octubre de 1999 al 30 de setembre del 2000, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), sense retribucions (annex 11).

e) Sabàtics.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic que s'indica tot seguit (annex 11):

Per al senyor Josep Miró Nicolau, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 1999 i el 30 de setembre del 2000, a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària.

g) Altres.

La Junta de Govern acorda d'informar favorablement sobre el canvi d'àrea de coneixement de Filologia Espanyola a Llengua Espanyola de la professora Joana Serra de Gayeta Martí, titular d'escola universitària del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina (annex 11).

Punt 14: Precs i preguntes

1. El professor Felicià Grases Freixedas posa de manifest l'existència de casos d'incompliment de l'article 11 de la LRU per desconeixement o de forma intencionada a través de la creació d'empreses per part de professors de la UIB. Li respon el Rector, el qual informa que el Consell Executiu ha acordat de trametre una carta per recordar el precepte esmentat al professorat de la UIB i que s'estudia la possibilitat d'actuar contra aquestes empreses eventualment existents.
2. La professora Montserrat Casas Ametller manifesta de nou les seves queixes sobre el funcionament del Servei de Càlcul i Informatització. Així mateix demana que es facin gestions per aconseguir una freqüència adequada del servei d'autobús durant el mes de juliol. Li responen el Gerent i el Rector.
3. El professor Andreu Palou Oliver demana aclariments sobre l'adscripció dels professors associats als departaments. Li respon el vicerector de Professorat i Departaments.
4. El professor F. Javier Pérez Pareja manifesta les insuficiències de l'edifici Guillem Cifre de Colonya i es queixa de la forma d'elecció dels candidats a les comissions que s'han elegit avui. Li respon el Rector dient que vol eliminar qualsevol sospita de mancament democràtic a les eleccions dels membres d'aquestes comissions i demana una major implicació en aquests temes. Així mateix posa de manifest la necessitat d'un consens amb vista a la propera elecció del Síndic de Greuges.
5. El professor Pere M. Deyà Serra agraeix les cartes de comiat i presentació dels vicerectors anteriors i dels nous, respectivament. A continuació manifesta l'inconvenient d'haver programat les dates dels exàmens de selectivitat en dilluns, dimarts i dimecres. Finalment planteja el tema de la carretera. Li responen el Rector i els vicerectors d'Ordenació Acadèmica i Centres i d'Estudiants i Relacions Institucionals.
6. El professor Francesc Torres Marí demana que es tracti a la Junta de Govern la planificació dels entorns dels edificis Ramon Llull, Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas. Així mateix manifesta els problemes de trànsit existents al campus. Li respon el Rector i li diu que traslladarà el prec i la informació al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.
7. El professor Perfecto Cuadrado Fernández posa de manifest la manca de bidells al torn de l'horabaixa al multiaulari. A continuació demana informació sobre els nous estudis i, finalment, també es queixa dels problemes de trànsit al campus. Li responent el Rector i el Gerent.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.10 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.