Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 21 de març de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge.

S'excusen d'assistir-hi el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el professor Josep L. Ballester Mortes, el senyor Bartomeu Antich Luque i la professora Berta Artigas Lelong, per raons acadèmiques.

Abans d'iniciar la sessió el Rector indica que s'haurà de modificar l'ordre en què es tractaran els punts perquè s'ha d'absentar de la Junta de Govern; després del punt 1 es tractarà el 3 i a continuació el 4.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Secretària General constata un error en la redacció del paràgraf darrer del punt 12, relatiu al calendari del curs acadèmic 2002-2003, i al punt 18.c), pel que fa a les dates de la llicència d'estudis.

A continuació llegeix les esmenes presentades per la professora Francesca Garcias Gomila i s'incorporen a l'acta les corresponents als punts 4, 17.2 i 19.2. Tot seguit la Secretària General demana que els membres de la Junta de Govern que vulguin que les seves intervencions es reflecteixin a l'acta de manera literal les presentin per escrit.

Finalment la Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2002.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Institucionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

0570

AM

Universitat d'Angers

0612

AM

Institut Balear de la Dona

0617

CV/P

Fundació Rubió Tudurí Andrómaco i Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó

0613

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

0614

CV/P

Consell de Mallorca (Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme - Àrea de Patrimoni Històric)

0607

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

0571

CV/P

Universitat d'Angers i Agència EduFrance

0572

CV/P

Universitat d'Angers

0611

CV/P

Institut Balear de la Dona

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor V. Javier Benedí Benito per demanar aclariments en relació amb el contingut de l'acord tercer, apartat b), del conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica i assenyala que es corregirà el nom de l'institut, en què s'inclourà la paraula "Universitari", que no hi figura. També intervé en relació amb el mateix conveni, apartats c) i d) de l'acord quart, la professora Francesca Garcias Gomila. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Gerent. A continuació intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca i assenyala que se n'hauria de fer una revisió lingüística. Tot seguit intervé en relació amb l'acord marc amb la Universitat d'Angers, amb el conveni amb la Universitat d'Angers i Agència EduFrance i amb el conveni amb la Universitat d'Angers per a la realització d'un itinerari europeu, i comenta que a l'apartat relatiu a la compulsa de les còpies dels diplomes i/o certificats del nivell d'estudis per part del rector de la universitat d'origen de l'article 8 seria millor que digués per part del Rectorat de la universitat d'origen, i pel que fa al nombre d'hores setmanals de classe de llengua francesa que figura a l'article 9, segon paràgraf, en lloc de vuit diu que haurien de ser sis.

Tot seguit el Gerent explica una modificació, que no consta a la documentació que s'ha lliurat als membres de la Junta de Govern, del conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia:

El conveni no és a dues bandes, sinó a tres, ja que s'hi incorpora la Conselleria d'Educació i Cultura, la qual també aportarà finançament. Així mateix, aquesta incorporació afecta el tema de les justificacions documentals que s'han d'aportar en l'execució del conveni.

Es modifica el punt setè, d'acord amb el full que s'adjunta (annex 2).

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu i s'hi incorporen les modificacions proposades per la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni amb la Universitat d'Angers per a la realització d'un itinerari europeu i les modificacions que ha explicat el Gerent en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia.

Punt 3: Normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Claustre de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que recorda que es va facilitar la documentació de la normativa amb l'antelació indicada a l'anterior Junta de Govern perquè s'hi poguessin presentar esmenes i assenyala que no se n'hi han presentat, sens perjudici dels aclariments, dubtes i observacions que s'han fet arribar i que s'han tingut en compte, els quals s'indiquen tot seguit:

A l'article 2, punt 4, se substitueix "els òrgans de govern", per "els titulars dels òrgans de govern".

A l'article 4, punt 4, se suprimeix la paraula "passiu", i al mateix article, punt 5, s'hi inclou la paraula "modificar" ("Qualsevol elector afectat pot demanar de modificar aquesta [¿] Comissió Electoral").

L'article 5 queda redactat de la manera següent: "Són electors i elegibles per a les eleccions del grup a) els catedràtics d'universitat, els titulars d'universitat, els catedràtics d'escola universitària i els titulars d'escola universitària doctors que prestin llurs serveis a la UIB."

Es modifica l'article 6.2, que ha de dir: "Els professors associats amb caràcter indefinit de nacionalitat estrangera estan inclosos en aquest grup"; s'hi inclou l'apartat 6.4, que ha de dir: "No són electors ni elegibles els professors associats per exempció de càrrec".

A l'article 8 s'hi afegeix un incís final: "en els termes prevists a l'article 9.4".

A l'article 9 es concreta que s'utilitzarà un sistema proporcional en relació amb el nombre total de professors de cada circumscripció. Al mateix article, punt 4.d), es rectifica un error relatiu a la circumscripció de personal laboral, formada pels grups III, IV.1 i IV.2.

A l'article 18.4 se substitueix l'expressió "centre o grup (o subgrup)", que apareix dues vegades, per la paraula " circumscripció".

A l'article 19.4 se substitueix l'expressió "aquelles paperetes" per "aquells sobres".

Es modifica l'article 21.2, que queda redactat de la manera següent:

"A part d'aquests membres nats, formen part de la Mesa del Claustre els claustrals següents:

"a) El catedràtic d'universitat més jove, el catedràtic d'universitat de més edat, el titular d'universitat o catedràtic d'escola universitària més jove i el titular d'escola universitària més jove d'aquesta universitat.

"b) L'ajudant d'universitat o d'escola universitària de més edat i el becari de més edat d'aquesta universitat.

"c) L'estudiant més jove i el de més edat d'aquesta universitat.

"d) El membre del personal d'administració de més edat d'aquesta universitat."

La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent: "Els interins dels grups a) b) i d) tenen la mateixa consideració, a l'efecte de considerar-los electors i elegibles per a les eleccions d'aquests grups, que els funcionaris i, si escau, que els laborals."

La professora Francesca Garcias Gomila demana aclariments sobre el quòrum de participació perquè siguin vàlides les eleccions i sobre la repetició que preveu l'article 35 de la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears. La Secretària General indica que els preceptes esmentats no són aplicables a la normativa que es presenta. A continuació intervé el Rector per indicar que, atesos els dubtes plantejats, s'introduirà un precepte a la normativa per aclarir la qüestió de forma definitiva.

Finalment se sotmet a votació la normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Claustre de la Universitat de les Illes Balears, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 4: Model de biblioteca

El Rector convida a participar a la Junta de Govern, amb l'acceptació prèvia d'aquesta, el director del Servei de Biblioteca i Documentació, senyor Miquel Pastor Tous, que explica de forma detallada el model de biblioteca centralitzada que es planteja a la UIB (annex 4), la qual seria gestionada pel Servei. Així mateix exposa que les actuals biblioteques es mantindrien com a sales de lectura en els distints edificis. El vicerector d'Investigació i Política Científica completa la informació facilitada i assenyala que no hi ha dubte sobre la idea de fer una biblioteca centralitzada, el model de la qual s'ha tractat al si de la comissió de biblioteques, per bé que hi ha divergències en altres aspectes. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient intervé per explicar que en el pla urbanístic del campus està previst l'espai destinat a la biblioteca. El Rector expressa que l'acord amb el Govern és fer una biblioteca centralitzada que optimitzi els recursos humans i millori la gestió alhora que faciliti al màxim l'ús dels recursos bibliogràfics.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per indicar que la Junta de l'Escola Politècnica Superior s'ha manifestat en contra del model de biblioteca proposat, i d'altra banda suggereix que es podrien habilitar més sales d'estudi i llocs insonoritzats per facilitar discussions entre grups d'alumnes. La professora M. Nélida Tur Faúndez expressa la seva oposició al model de biblioteca centralitzada, i demana que en cas que s'opti pel model centralitzat es dissenyi un sistema de distribució ràpid i àgil. El professor Romà Piña Homs es manifesta en el mateix sentit i demana que a les sales de lectura hi hagi material de consulta. El senyor Lluís Piña Saiz indica que el plantejament d'aquest projecte hauria de tenir una previsió de quinze anys. La professora Francesca Garcias Gomila assenyala que a la comissió de biblioteques s'ha debatut sobre diversos models de biblioteca i, finalment, afegeix que la posició de la Facultat de Ciències també és contrària a la proposta de model totalment centralitzat. La senyora Carolina Moreno Graucheses es manifesta d'acord amb el model, atès que s'augmenta el lloc d'estudi i consulta, i presenta dues propostes: espais per fer feina en grup i la connexió de la biblioteca a altres biblioteques. El professor Joan Mas Vives planteja la possibilitat de combinar diversos models. El professor Francesc Torres Marí indica que la biblioteca central és imprescindible i una manca a la nostra universitat, sens perjudici que hi hagi altres espais als centres i als departaments. El professor Pere M. Deyà Serra no s'oposa el model d'una biblioteca central, si es mantenen un mínim de recursos per departaments i centres, i afegeix que vol aprofitar l'ocasió per demanar disculpes públicament al senyor Miquel Pastor Tous per un conflicte també públic que va tenir. El professor Eugeni Aguiló Pérez defensa un model centralitzat de biblioteca. El professor Macià Blázquez Salom es manifesta a favor de la biblioteca centralitzada, atès que el seu departament té fons molt dispersos; també assenyala que cal que es tingui present la necessitat d'un arxiu per a fotografies aèries. El professor Josep I. Aguiló Fuster es mostra també partidari d'un sistema de biblioteca centralitzada. El professor Mateu Servera Barceló demana aclariments per saber si l'acceptació d'un model centralitzat exclou alternatives complementàries.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient fa tres observacions, la primera sobre els problemes d'espai per ubicar-hi els fons bibliogràfics que s'adquireixin; la segona fa referència a la definició de l'estructura de l'edifici i la tercera fa referència a la problemàtica plantejada pel professorat dels departaments de Dret, i assenyala que aquest problema es podria resoldre a través dels seminaris corresponents.

El professor Ramon Puigjaner Trepat presenta una queixa perquè se sent discriminat en relació amb aquesta oferta per als departaments de Dret. Li respon el Rector, i el senyor Miquel Pastor Tous fa una reflexió final.

Finalment el Rector clou el tema destacant que hi ha una posició general favorable al projecte de biblioteca centralitzada i recull les distintes particularitats que s'haurien de tenir en compte per flexibilitzar el model. El Rector sotmet a votació el model de biblioteca centralitzada proposat amb el compromís de reunir la comissió de biblioteques per valorar els elements de flexibilització exposats i presentar més endavant una acord de ratificació a la Junta de Govern. Si la proposta és aprovada, ja es podrà treure el concurs d'idees sobre l'edifici de biblioteca central.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta del Rector.

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres convida el director del Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge, professor Antoni Martínez Taberner, que explica l'abast i el significat del curs esmentat (annex 5). A continuació la professora Francesca Garcias Gomila fa un suggeriment en relació amb els horaris i espais.

Finalment se sotmet a votació el Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi del Paisatge, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Local

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres convida la directora del Curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Local, professora Ana M. Calvo Sastre, que explica l'abast i el significat del curs esmentat (annex 6). A continuació la professora Francesca Garcias Gomila demana un aclariment sobre la durada del curs.

Finalment se sotmet a votació el Curs d'Especialista Universitari en Desenvolupament Local, que s'aprova per assentiment.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Estudis Escènics Aplicats a l'Ensenyament

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres presenta un nou full amb el pressupost definitiu del curs i, a continuació, convida la directora del Curs d'Especialista Universitari en Estudis Escènics Aplicats a l'Ensenyament, professora Patrícia Trapero Llobera, que explica l'abast i el significat del curs esmentat (annex 7). Tot seguit el vicerector assenyala que aquest curs disposa de reserva d'espai i de la proposta dels departaments. A continuació la professora Francesca Garcias Gomila demana sobre la possibilitat de donar accés al curs a les persones que tinguin títols propis dels estudis de primer cicle. També intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat, que assenyala la necessitat de fer unes correccions al pressupost del curs. I, finalment, el professor Pere M. Deyà Serra demana que es negociïn totes les assegurances dels cursos de postgrau conjuntament. Li respon el Gerent.

Finalment se sotmet a votació el Curs d'Especialista Universitari en Estudis Escènics Aplicats a l'Ensenyament, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació del POA del curs 2002-2003

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica de forma detallada la documentació presentada: la càrrega docent per departaments 2002-2003, la capacitat docent d'aquest 2002-2003 i, finalment, el balanç 2002-2003 (annex 8).

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments en relació amb els diners destinats a la plantilla per a l'any vinent i a la publicitat de les exempcions docents per càrrec. El professor Mateu Servera Barceló, que planteja el dèficit del Departament de Psicologia i demana que es posi en marxa el disseny del nou document de plantilla i que es tingui en compte el nombre d'alumnes real i no el de fa alguns anys. També intervé el professor Joan Mas Vives, que posa de manifest les necessitats del seu departament, el professor Ramon Puigjaner Trepat demana aclariments, el professor Josep Morata Socias demana que es comenci a discutir el nou document de plantilla. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i la vicerectora de Professorat i Departaments.

Finalment se sotmet a votació el document del POA del curs 2002-2003, que s'aprova per unanimitat.

Punt 9: Informació del Consell Executiu

1. La vicerectora de Professorat i Departaments informa sobre l'esborrany del projecte d'habilitació del professorat del Govern i indica les àrees de coneixement a les quals es limita; als CEU, TEU i als professors col·laboradors, d'acord amb el Projecte de reial decret que regula el sistema d'habilitació per a l'accés als cossos de funcionaris docents universitaris. També informa que aquest document estarà penjat a la pàgina web.

2. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals informa de la proposta d'acord del Consell de Govern per interposar el recurs d'inconstitucionalitat contra alguns preceptes de la LOU i indica que s'ha treballat en una comissió en què han participat membres de la UIB.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa que a la propera Junta de Govern s'aprovaran les propostes de professors visitants que s'han de contractar en el període comprès entre els mesos de setembre i desembre de 2002, i afegeix que el termini per presentar propostes al Vicerectorat d'Investigació i Política Científica acaba el dia 19 d'abril de 2002.

4. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa del simulacre d'incendi que va tenir lloc ahir a l'edifici Mateu Orfila i Rotger i dóna les gràcies a totes les persones que participaren en la coordinació i, especialment, a la degana de la Facultat de Ciències, professora Francesca Garcias Gomila, i al senyor Santiago Hernández Al·lès, responsable del Servei de Prevenció i Riscs Laborals. Així mateix informa que en un futur hi haurà altres simulacres.

5. El Gerent informa del canvi a l'empresa de manteniment del servei de microinformàtica.

A continuació informa dels concursos de trasllat del personal laboral i funcionari d'administració i serveis.

6. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres planteja l'evolució dels nous estudis i informa de la proposta de diverses conselleries per finançar les titulacions següents: el segon cicle de Ciències del Treball, proposat per la Conselleria de Treball i Formació, la diplomatura de Gestió i Administració Pública, proposada per la Conselleria d'Interior, i la llicenciatura d'Antropologia Social, proposada per la Conselleria de Benestar Social.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra per manifestar el seu desacord amb la forma d'actuar, atès que es pot perdre el disseny acadèmic de la Universitat. El senyor Lluís Piña Saiz no està d'acord amb aquesta valoració. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals destaca que les peticions provenen de conselleries diverses i cap de la Conselleria d'Educació i Cultura i que la UIB hi hauria de ser receptiva. El professor V. Javier Benedí Benito manifesta que no entén la forma en què procedeix el Govern de les Illes Balears ni la falta d'iniciativa del Consell Social, i el professor Francesc Torres Marí fa una sèrie de reflexions. Els responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que indica que es duran a terme les converses pertinents per aprofundir en el tema de la implantació de la llicenciatura de Ciències del Treball, estudiar la idea de la llicenciatura d'Antropologia Social i decidir si la diplomatura de Gestió Pública i Administrativa es proposa com a màster o com a títol.

Punt 10: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador referent al senyor que s'indica a continuació (annex 9):

Gregori Mir Mayol com a col·laborador del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, per al curs 2001-2002.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La vicerectora de Professorat i Departaments informa de l'escrit del director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica mitjançant el qual es proposa la substitució del secretari titular de la comissió jutjadora de la plaça de TEU núm. 626 que va aprovar la Junta de Govern a la sessió del dia 8 de novembre de 2001, atès que no té la categoria que estableix la normativa (annex 10).

c) Llicències per estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis a la senyora que s'indica a continuació (annex 9):

María Dolores García Pérez (TEU int.), adscrita al Departament d'Economia i Empresa, a l'Institut d'Estudis Territorials, adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pel període comprès entre el 25 de març i el 30 de juny de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

d) Altres

La Junta de Govern aprova les propostes de canvi d'àrea de coneixement sol·licitades pels professors que s'indiquen a continuació, arran de la supressió de les àrees de coneixement a què pertanyen:

Jaume Flexas Sans, titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Biologia Vegetal del Departament de Biologia, passa a la nova àrea de Fisiologia Vegetal.

Josep L. Ballester Mortes, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Física de la Terra, Astronomia i Astrofísica del Departament de Física, passa a la nova àrea d'Astronomia i Astrofísica.

Punt 11: Precs i preguntes

1. La professora Francesca Garcias Gomila planteja diverses qüestions en relació amb la convocatòria d'eleccions al Claustre, sobre la possibilitat de fer un model de sobre normalitzat en el cas de les votacions per correu, que els membres de les meses electorals siguin de les mateixes circumscripcions, la reducció de l'horari de les votacions. Li respon la Secretària General.

2. El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana que es faci feina dia i nit en les obres de reforma de la carretera d'accés a la Universitat. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient li respon que es farà la petició a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Finalment el Rector vol felicitar el professor Andreu Palou Oliver pel premi que Diario de Mallorca ha concedit a les persones més importants de l'any.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.