Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 21 de març de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el professor Avel·lí Blasco Esteve, per motius de viatge, la professora Maria Barceló Crespí, per motius familiars, la senyora Margalida Gili Planas i el professor Perfecto Cuadrado Fernández.

Abans d'iniciar la sessió el Rector felicita els degans i directors de facultats i escoles elegits recentment, la professora Francesca Garcias Gomila, degana de la Facultat de Ciències, el professor Perfecto Cuadrado Fernández, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, el professor Ramon Puigjaner Trepat, director de l'Escola Politècnica Superior, la professora Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat d'Educació, el professor Francesc Sastre Albertí, director de l'Escola Universitària de Turisme, i el professor Jordi Pich Solé, degà de la Facultat de Psicologia. Així mateix felicita el nou director del Departament de Física, senyor Lluís Mas Franch, que s'incorpora com a nou membre de la Junta de Govern, i agraeix a la senyora M. Carme Bosch Juan la seva disposició a ocupar el càrrec de directora en funcions del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, atès que en el procés electoral obert no s'ha presentat cap candidatura.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió del dia 17 de febrer de 2000, amb la incorporació de les esmenes presentades per la professora Francesca Garcias Gomila als punts 12. d) i 13.2 de l'acta (annex 1).

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, en substitució del vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2):

Amb el Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB).

Amb el Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears (CITTIB).

Amb el Consell de Mallorca, Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Bisbat de Mallorca i COPE.

Amb el Consorci de l'Escola d'Hoteleria.

Amb el Consorci per al Foment d'Ús de la Llengua Catalana.

Amb la Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo, Brasil.

Amb el Fons Menorquí de Cooperació.

Amb el Projecte Home de les Illes Balears.

Amb la Universitat de Roma III, Itàlia.

Amb la Universitat del Quebec a Mont-real, Canadà.

Amb la Universitat del Quebec a Mont-real, Canadà.

Amb la Universitat Nacional de Tucumán, Argentina.

Amb les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de la Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu.

A continuació el Rector indica que s'ha lliurat una documentació nova relativa a la proposta de decret pel qual es modifica el Decret 44/95, de 2 d'abril, que crea i regula el consorci anomenat Escola d'Hoteleria de la CAIB i els Estatuts annexos al mateix decret en la redacció modificada pel Decret 123/1997, de 3 d'octubre, i explica les modificacions principals que s'incorporen al text.

A continuació intervé el senyor Lluís Piña Saiz per manifestar que considera positiva la modificació proposada.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de decret presentada (annex 3).

Punt 3: Modificació de plantilla

No n'hi ha.

Punt 4: Petició de numerus clausus al Consell d'Universitats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el document presentat i les principals modificacions de la proposta de numerus clausus (annex 4).

A continuació intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per assenyalar que els estudis d'Enginyeria d'Informàtica no figuren a la relació de numerus clausus presentada. Li responen el vicerector i el Rector, els quals manifesten que en cas que s'hagin de trametre al Consell d'Universitats els numerus clausus per als estudis de segon cicle, seran els mateixos que el curs anterior.

Així mateix, el vicerector assenyala les modificacions que han experimentat determinats estudis en relació amb el curs anterior, com és el cas de Dret, que ha disminuït en nombre de places, i els d'Infermeria i Turisme, que han augmentat, atesa la forta demanda.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment la proposta presentada, que trametrà al Consell d'Universitats.

Punt 5: Proposta de nomenament del senyor Joan Pons Pons com a doctor honoris causa de la Universitat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que destaca els mèrits del senyor Joan Pons Pons, reconegut mundialment com un dels millors barítons del nostre temps, i agraeix al professor Ramon Puigjaner Trepat la iniciativa de proposar-lo per al nomenament de doctor honoris causa.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta de nomenament, aprovada pel Consell Executiu, i recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és de 44 vots a favor, 5 en blanc i un de nul, per tant, s'aprova la proposta.

Punt 6: Elecció d'un representant dels estudiants de la Junta de Govern a les comissions d'Investigació i de Contractació

El Rector explica la necessitat de procedir a l'elecció d'un representant dels estudiants de la Junta de Govern a les comissions d'Investigació i de Contractació, atesa la baixa produïda d'un representant dels estudiants a la Junta de Govern, la senyora Mercedes Yolanda Cabello Vives, que ha estat substituïda pel senyor Miquel A. Capó Navarro.

A continuació els estudiants proposen els seus representants a les comissions esmentades, que són:

Comissió d'Investigació: Miquel A. Capó Navarro.

Comissió de Contractació: David Pons Florit.

Finalment, atès que no s'han presentat altres candidats, resulten elegits com a membres de les comissions esmentades els senyors proposats.

Punt 7: Elecció d'un representant de la Junta de Govern a la Comissió Editorial del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que explica la naturalesa de la Comissió Editorial del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB, la seva funció i la composició. Conforme el que estableix l'article 11.i) del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic pel que fa la composició de la comissió esmentada, a la Junta de Govern li pertoca elegir un representant d'aquest òrgan a la dita comissió. Així mateix la vicerectora explica l'interès manifestat pel professor Llorenç Valverde Garcia de pertànyer-hi, sens perjudici que s'hi pugui presentar qualsevol altra persona interessada. A continuació intervenen els professors F. Javier Pérez Pareja i Josep Morata Socias.

Finalment, atès que no s'ha presentat cap altra candidatura, el professor Valverde resulta elegit com a membre de la Comissió Editorial del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB.

Punt 8: Calendari acadèmic del curs 2000-2001

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el contingut i les principals modificacions introduïdes al calendari acadèmic del curs 2000-2001 (annex 5). Així mateix explica algunes particularitats en relació amb la Facultat de Ciències ¾ classes pràctiques, problemes d'espai a causa dels exàmens de setembre.

A continuació intervé el professor Federico Garau Sobrino, que posa de manifest la problemàtica que es genera amb l'avançament de l'inici del curs i la coincidència amb els exàmens de setembre. En aquest sentit també es manifesta el professor Josep I. Aguiló Fuster pel que fa a l'Escola d'Empresarials, i a més, afegeix que hi pot haver problemes de matrícula; el professor Josep L. Ballester Mortes indica que la Universitat Politècnica de Catalunya pot començar les classes a mitjan setembre perquè no fa exàmens de setembre; el professor F. Javier Pérez Pareja intervé per plantejar que després de Nadal es podrien reprendre les classes el dia 2 de gener; la senyora Isabel Puig Palerm, per fer saber que el Consell d'Estudiants ha fixat el dia 6 d'abril com a data per a la Diada Cultural, i demana sobre els dies festius a les extensions universitàries; la professora Francesca Garcias Gomila indica que s'hauria de precisar si s'ha de parlar d'assignatures quadrimestrals i semestrals; el senyor Fernando Monar Lora intervé per indicar que seria convenient fer una consulta entre els estudiants en relació amb la possibilitat de començar les classes el dia 2 de gener. Els responen el Rector i el vicerector.

A continuació el Rector proposa que s'introdueixin una sèrie de modificacions, atès que pel debat sembla que no és convenient fixar la data d'inici del curs el 25 de setembre perquè s'haurien d'ajustar les dates de cada quadrimestre i les dels períodes d'exàmens.

Finalment, se sotmet a votació el nou calendari acadèmic del curs 2000-2001, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 9: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa sobre diversos temes:

a) D'un escrit de la Federació Espanyola d'Escoles de Turisme (ANESTUR) en què demanen la creació d'una àrea de coneixement de Turisme i també la creació del segon cicle d'aquests estudis. A continuació manifesta la necessitat d'obrir un debat al si de la Junta de Govern per tal de determinar la posició de la UIB sobre la transformació d'aquests estudis en llicenciatura i d'altres que ho han sol·licitat Treball Social, Mestre i Infermeria. Aquest debat es farà en una propera Junta de Govern.

b) Del préstec per a la construcció de l'edifici de Dret i Economia.

2. El vicerector de Professorat i Departaments recorda que falten alguns departaments amb els quals s'ha d'entrevistar en relació amb el POA.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de determinats problemes de la Comissió de Doctorat en relació amb la concessió de crèdits per publicacions amb vista a l'obtenció de la suficiència investigadora.

4. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de la creació d'un butlletí informatiu dins el programa Amics i Amigues de la UIB.

5. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de la presentació d'al·legacions al projecte de la carretera d'accés a la UIB i n'explica les línies bàsiques.

6. El Gerent informa que al BOIB núm. 32, del 14 de març de 2000, es fa públic el primer Conveni col·lectiu del personal laboral de la UIB.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Visitants

El vicerector d'Investigació i Política Científica explica els canvis en la documentació presentada i el motiu pel qual s'ajorna la decisió sobre una sèrie de propostes presentades pel Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. A continuació intervé el professor Andreu Palou Oliver, que justifica les propostes del seu departament i manifesta el seu desacord pel que considera rebuig injustificat d'aquestes.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 7):

Senyor Judy Megan Rorison, de la Universitat de Bristol (Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de setembre de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Senyor Teimuraz Valerian Zaqarashvili, de l'Observatori d'Astrofísica Abastumani (Geòrgia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2000, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.

Senyor Manuel de Llano, de l'Institut d'Investigacions en Materials de la Universitat Autònoma de Mèxic (Mèxic), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, del 15 d'octubre al 15 de desembre de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Sergei Koustov, de l'A. F. Ioffe Physico-Technical Institute de Sant Petersburg (Rússia), adscrit al Departament Física, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Senyor Thierry Verdier, del DELTA-ENS de París (França), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte de tres setmanes, del 31 de maig al 20 de juny de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Leonardo Gregorio Cohen, del National Insitute of Neurological Disorders and Stroke/National Institutes of Health, Washington, adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte de vint-i-dos dies, del 3 al 24 de juliol de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Eduardo Becerra Hernández, de l'Institut de Materials i Reactius de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos i mig, de l'1 d'abril al 15 de juny de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Per tant, s'ajorna, si s'escau, per a una propera Junta de Govern l'aprovació de les propostes dels següents professors visitants corresponents al Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: senyora Rosana B. Zanetti, senyor Álvaro Agustí, senyor Antoni Obrador Adrover i senyor Jordi Forteza Rey Borralleras.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

No n'hi ha.

d) Altres: Proposta del senyor Francisco José Ayala com a candidat al premi Príncep d'Astúries

El Rector explica l'origen i els motius de la proposta del senyor Francisco José Ayala com a candidat al premi Príncep d'Astúries 2000, àrea d'Investigació Cientificotècnica, que va aprovar el Consell Executiu a la sessió ordinària del dia 7 de març de 2000, i demana la ratificació de la proposta a la Junta de Govern, si ho troba convenient.

La Junta de Govern ratifica per assentiment la proposta del Consell Executiu.

Punt 11: Precs i preguntes

1. La senyora Isabel Puig demana sobre la impossibilitat de fer una matrícula extraordinària al mes de febrer d'assignatures quadrimestrals. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. Així mateix recorda als degans la necessitat de crear comissions que han de controlar la implantació dels nous plans d'estudis. Li responen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Francesca Salvà Mut i Francesca Garcias Gomila.

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana que es continuï amb la millora de seguretat dels edificis. Així mateix demana que als POA dels departaments hi figuri l'assignació explícita del professorat per poder elaborar els horaris. A continuació insisteix de nou en la necessitat de modificar el Reglament acadèmic en distints punts, concretament, en relació amb el tema del preu del crèdit. Li respon el Rector.

3. El professor Pere M. Deyà Serra fa una sèrie de propostes per optimitzar la dedicació al càrrec de director de departament, com és ara la possibilitat de fixar les reunions en distintes comissions en uns dies determinats. També demana sobre la mecànica del registre dels documents; que els departaments puguin fer despeses plurianuals; sobre el tema de nous estudis. Li responen el Rector, la Secretària General i el Gerent.

4. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana que es tingui més consideració als centres sobre determinades actuacions per part del Consell Executiu. Li respon el Rector.

5. El professor Andreu Palou Oliver demana sobre el tema de les beques de recerca de la UIB, els grups de recerca competitius, la ponderació de la docència. Finalment, felicita els responsables de Cas Jai per la seva dedicació durant unes Jornades recents i també la Secció de Títols pel seu funcionament eficaç. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

6. El senyor Lluís Piña Saiz intervé per agrair la felicitació del senyor Andreu Palou Oliver i manifesta la seva opinió en relació amb els nous estudis.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.41 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.