Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 22 de juny de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el senyor Bernat Vidal Arbona, president del Consell d'Estudiants.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector felicita el professor Romà Piña Homs, que s'incorpora com a membre de la Junta de Govern arran del seu nomenament com a director del Departament de Dret Públic. El professor Romà Piña agraeix la benvinguda i recorda que torna a formar part de la Junta de Govern al cap d'onze anys.

A continuació el Rector indica que haurà d'absentar-se a les 13.45 h per assistir a la visita prevista del comissari europeu senyor Pedro Solbes, si la Junta de Govern no ha acabat la sessió.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig de 2001.

La professora Francesca Garcias Gomila assenyala que hi ha un error material al punt 13 de l'acta, el qual es corregirà.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb l'Institut Nacional de Meteorologia.

Amb la Universitat de la República, Uruguai.

Amb la Universitat d'Andorra.

Amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears.

Amb l'Institut Balear de la Dona.

Amb la Universitat Politècnica de Madrid.

Amb el Consell Insular de Mallorca.

Amb les universitats de Múrcia, Sevilla i Rovira i Virgili.

Amb la Conselleria de Benestar Social.

Amb la Conselleria d'Interior.

Amb el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de les Illes Balears.

Amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Amb la Universitat de Sheffield, Regne Unit.

Amb Associació d'Amics del Museu de Menorca.

Amb el Col·legi Centre Internacional d'Educació (CIDE).

Amb l'Institut Balear de la Dona.

Amb l'Institut de Migracions i Serveis Socials.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que es mostra contrari a l'acord marc amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears i n'explica els motius. També demana aclariments sobre el conveni amb el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de les Illes Balears i, finalment, demana aclariments sobre l'acord marc amb el Consell Insular de Mallorca en matèria de cultura i patrimoni històric.

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb l'acord marc amb les universitats de Múrcia, Sevilla i Rovira i Virgili i assenyala que creu que hi ha errors en el càlcul del còmput de crèdits. També intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria de Benestar Social i assenyala la possible contradicció entre l'apartat primer de la clàusula setena i la clàusula vuitena. A continuació intervé en relació amb el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Museu de Mallorca pel que fa al reconeixement de crèdits per les pràctiques realitzades. També demana aclariments en relació amb el conveni amb l'Institut Balear de la Dona, concretament sobre les àrees bàsiques i les bases de dades documentals que figuren a l'acord setè del conveni, i, finalment, demana aclariments en relació amb el conveni amb l'Institut de Migracions i Serveis Socials.

Els responen el Rector, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu, excepte el conveni amb el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, que és ratificat per 31 vots a favor, 3 en contra i 6 en blanc.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector, en primer lloc, dóna la benvinguda a la vicerectora de Professorat i Departaments, la professora Esperança Munar Muntaner, que ha pres possessió del nou càrrec recentment i per tant s'incorpora com a membre de la Junta de Govern.

A continuació el Rector dóna la paraula a la vicerectora, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia i Empresa, Física, Ciències de l'Educació, Infermeria i Fisioteràpia i Filosofia (annex 2).

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres fa uns aclariments en relació amb la plaça de TEU de l'àrea de coneixement d'Estètica i Teoria de les Arts i recorda que pel que fa a aquesta àrea, en el seu moment va suscitar una problemàtica que es resolgué amb una consulta al Consell d'Universitats.

A continuació el director del Departament de Psicologia recorda que va fer una petició de modificació de plantilla relativa a la desdotació de tres places de professor associat de 3 h i la dotació d'una d'ajudant d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Psicobiologia. El Rector demana autorització a la Junta de Govern per aclarir la qüestió i fer-ne la tramitació pertinent, sens perjudici de donar-ne compte a la Junta de Govern a la propera sessió.

Finalment se sotmet a votació la modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment. També se sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla del Departament de Biologia com a conseqüència d'una modificació d'àrees de coneixement, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 4: Promocions de catedràtics d'universitat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica l'abast i el significat de la documentació corresponent a les promocions estructurals i extraordinàries a CU (annex 4).

A continuació s'obre un debat en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que fa una reflexió sobre les propostes presentades i la pròrroga automàtica del document de plantilla. També hi intervé el professor Antoni Socias Salvà, que recorda que ell va demanar tant la promoció extraordinària com la promoció estructural. Finalment hi intervé el professor Joan Mas Vives. Els respon el Rector.

Se sotmet a votació la proposta de promocions presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Educació Nutricional

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que convida el professor Josep A. Tur Marí, un dels directors del curs d'Especialista Universitari en Educació Nutricional, perquè el presenti als membres de la Junta de Govern (annex 5).

A continuació intervenen el professor F. Javier Pérez Pareja, que manifesta que en determinats aspectes el seu departament podria fer aportacions al curs, la professora Francesca Garcias Gomila, que demana aclariments sobre els mitjans propis a disposició del projecte i la forma d'avaluació, i el professor José Á. Torres Lana, que assenyala que el seu departament podria fer-hi aportacions sobre determinats aspectes jurídics. Els respon el professor Josep A. Tur Marí.

Se sotmet a votació el curs d'especialista presentat, que s'aprova per unanimitat.

Punt 6: Curs de Desenvolupament d'Aplicacions a l'Entorn Oracle

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que convida el professor Gabriel Fontanet Nadal, coordinador acadèmic del curs de Desenvolupament d'Aplicacions a l'Entorn Oracle, perquè el presenti als membres de la Junta de Govern (annex 6).

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila per fer una observació sobre les dates de la realització del curs. Li respon el Rector.

Se sotmet a votació el curs d'especialista presentat, que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2001-2002

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2001-2002 que s'inclou a la documentació (annex 7).

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que recorda la petició ja tramitada de l'alumnat de la Facultat de Ciències sobre l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds. Li respon el vicerector, que indica que en el moment d'accedir a la plaça serà quan l'estudiant podrà acreditar que està matriculat. Així mateix, indica que es destinaran 6 milions de pessetes per als alumnes col·laboradors tipus a) i 2 milions de pessetes per als alumnes col·laboradors tipus b).

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Proposta de reconeixement de parc científic i tecnològic al campus

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica el document "UIB - Campus C+T". A continuació el Rector indica que s'ha seguit la línia d'actuació de la Universitat de Barcelona (annex 8).

Tot seguit intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per demanar aclariments.

Se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment.

Punt 9: Acord normatiu pel qual s'aprova el règim d'aplicació de diferents normes reguladores que afecten el PAS de la UIB

El Gerent explica la motivació de la proposta d'acord normatiu pel qual s'aprova el règim d'aplicació de diferents normes reguladores que afecten el PAS de la UIB (annex 9).

El professor José Á. Torres Lana demana aclariments sobre el contingut de la disposició final. El Rector assenyala que s'ajustarà la disposició final amb els termes que corresponguin. També intervé la professora Francesca Garcias Gomila per indicar que en aquest acord s'hauria de fer referència a la problemàtica suscitada. El Rector indica que es farà constar a l'apartat expositiu de l'acord.

Se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell Executiu

Abans d'informar, el Rector demana a la Junta de Govern que manifesti el seu dol pel traspàs sobtat del senyor Antoni Caparrós Benedicto, rector de la Universitat de Barcelona. La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta del Rector.

1. El Rector informa sobre els temes següents:

a) Posa a l'abast dels membres de la Junta de Govern el parlament que va dirigir al president del Govern de les Illes Balears amb motiu de la visita que aquest va fer a la UIB el proppassat dia 13 de juny (annex 10).

b) En relació amb la tramitació de l'Avantprojecte de llei d'universitats, presenta el text que va ser objecte d'acord de l'Assemblea General de la CRUE (annex 11) i el relatiu a la intervenció de la ministra sobre al Ple del Consell d'Universitats (annex 12) i, finalment, el document comparatiu entre l'un i l'altre de l'avantprojecte esmentat (annex 13).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Pere M. Deyà Serra, Ramon Puigjaner Trepat, F. Javier Pérez Pareja i José Á. Torres Lana.

2. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa dels contractes Ramon y Cajal, assenyala que s'han presentat 47 candidats, dels quals 32 són de fora i, en total, se n'han rebutjat 9. També informa de la distribució per àrees.

A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra. Li responen el Rector i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

3. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa que les despeses corresponents a les publicacions científiques, que cada any suposen un increment, es desvincularan del Servei de Publicacions. A continuació s'obre un debat en què intervenen la professora Francesca Garcias Gomila, el professor Pere M. Deyà Serra, el professor F. Javier Pérez Pareja, la professora Catalina Picó Segura i el professor Josep L. Ballester Mortes. Els respon el Rector.

4. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa d'un projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques que ha tingut l'informe favorable de la Unió Europea.

5. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals facilita informació sobre els programes Sèneca, ERASMUS i Intercampus. També informa d'una reunió de la xarxa TETHYS que va tenir lloc els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 2001.

Punt 11: Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 14):

Departament : Psicologia

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
Perfil : Teràpia de conducta a la infància

Departament : Psicologia

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Psicologia Bàsica
Perfil : Psicologia bàsica

Departament : Física

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Tecnologia Electrònica
Perfil : Electrònica analògica (Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial)

Departament : Física

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Tecnologia Electrònica
Perfil : Sistemes electrònics digitals (Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial)

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Llengua anglesa i la seva didàctica

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Llengua i literatura angleses

Departament : Psicologia

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Psicobiologia
Perfil : Psicofisiologia

Departament : Dret Privat

Plaça : CU
Àrea de coneixement : Dret Civil
Perfil : Dret civil de les Illes Balears

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació
Perfil : Història de l'educació

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació
Perfil : Teories i institucions contemporànies de l'educació

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Perfil : Educació de superdotats

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar
Perfil : Bases psicopedagògiques de l'educació especial

Departament : Biologia

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Zoologia
Perfil : Zoologia. Zoologia agrícola i forestal

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica
Perfil : Transmissió de dades I

Departament : Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Plaça : CU
Àrea de coneixement : Història Medieval
Perfil : Història medieval d'Espanya

Departament : Psicologia

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Psicologia Bàsica
Perfil : Psicologia de la percepció

Departament : Psicologia

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Psicologia Bàsica
Perfil : Història de la psicologia

Departament : Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil : Bioquímica. Biologia molecular i control metabòlic, bioquímica analítica, i el propi de l'àrea

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil : Estructura de computadors, electrònica digital, visió industrial

Departament : Filosofia

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Treball Social i Serveis Socials
Perfil : Política social

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General

Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Catalana
Perfil : Literatura popular catalana i literatura oral

Departament : Filologia Catalana i Lingüística General

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Filologia Catalana
Perfil : Literatura catalana del segle XX

Així mateix, vist l'informe favorable del Departament d'Economia i Empresa, s'aprova la composició del tribunal que ha de jutjar la plaça per concurs de mèrits que s'indica a continuació:

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Estadística econòmica

b) Llicències per estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis als senyors que s'indiquen a continuació (annex 15):

Senyor Jairo Rocha Cárdenas (TEU int.), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a l'École des Mines de Nantes (França), pel període comprès entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 2001, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

Senyora Lucrecia Burges Cruz (Aj. EU), adscrita al Departament de Filosofia, a la Universitat de Califòrnia a Irvine (EUA), pel període comprès entre el 3 d'agost de 2001 i el 3 de febrer de 2002, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

Senyor José Luis Groizard Cardosa (TEU int.), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, a la Universitat de Califòrnia a Riverside (EUA), pel període comprès entre l'1 d'agost de 2001 i el 3 de febrer de 2002, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

Senyora Ana Belén Petro Balaguer (Aj. EU), adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a l'École Normale Supérieure de Cachan, París (França), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2001 i el 13 de febrer de 2002, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

c) Proposta de professor emèrit del doctor Antoni Roig Muntaner

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que presenta la proposta de nomenament del doctor Antoni Roig Muntaner com a professor emèrit del Departament de Química tot just iniciï la seva jubilació (annex 16).

Se sotmet a votació la proposta de professor emèrit presentada, que s'aprova per assentiment.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 12: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra fa una queixa sobre les olors que es produeixen al campus en determinats moments. També demana per la distinta informació que se subministra sobre les despeses fetes pels departaments al Servei de Biblioteca segons sigui la font d'informació.

Finalment felicita, per una banda, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i, per l'altra, la senyora Josefina Galindo Pérez i les persones que fan feina amb ella del Servei de Personal.

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana informació sobre el suplement que surt al Diario de Mallorca sobre la Universitat per posar de manifest que la redacció presenta errades ortogràfiques.

A continuació presenta la problemàtica sobre el calendari acadèmic del proper curs. Tot seguit fa una queixa sobre l'ocupació d'espais i proposa que les reserves d'espai es facin públiques. Li responen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que indica que amb vista al proper curs s'obrirà un debat per veure si convé avançar l'inici del curs una setmana o mantenir la setmana de juliol com s'ha fet fins ara.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 h. De totes les quals coses, com a vicesecretari, don fe.