Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 23 de juliol de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge.

S'excusen d'assistir-hi els professors Llorenç Valverde Garcia, Santiago Cavanillas Mújica, Antoni Llull Gilet i Josep Servera Baño i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de l'última sessió de la Junta de Govern

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de l'última sessió de la Junta de Govern, del dia 24 de juny de 2002, amb la inclusió de dues esmenes relatives al punt 3 de l'acta presentades per la professora Francesca Garcias Gomila.

Punt 2: Constitució del Consell de Govern

El Rector dirigeix en el Consell de Govern unes paraules d'agraïment a les persones que formen aquest nou òrgan de govern i també a totes aquelles persones que formaren part de la darrera Junta de Govern (annex 1).

A continuació dóna per constituït el Consell de Govern i cedeix la paraula al president del Consell Social, senyor Felicià Fuster Jaume, que explica que encara resta pendent la designació dels tres membres del Consell Social que han de formar part del Consell de Govern, atesa la problemàtica sorgida arran de la interpretació de la forma d'elecció d'aquestes persones. Així mateix, demana disculpes pel retard i assenyala que al mes de setembre es donarà a conèixer el nom de les persones designades.

Seguidament el Rector fa referència al fet que no tots els directors de departament i d'institut ni tots els degans i directors d'escola formen part del Consell de Govern, cosa que pot suposar una minva de la presència d'alguns departaments i facultats. Així mateix, assenyala la possibilitat de desenvolupar algun sistema previst a l'Acord normatiu de regiment de govern de la Universitat per tal de solucionar la representació dels directors i els degans que no formen part de l'òrgan.

Finalment indica que a aquestes persones que no formen part del Consell de Govern hom els trametrà l'ordre del dia de les reunions.

A continuació el Rector informa de les 15 persones que ha designat, en ús de la competència que li atribueix la LOU, com a membres del Consell de Govern. Aquestes persones són:

1. Avel·lí Blasco Esteve (vicerector de Projectes i Relacions Internacionals).

2. Mercè Gambús Saiz (vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals).

3. Eugeni Garcia Moreno (vicerector d'Investigació i Política Científica).

4. Carles Manera Erbina (vicerector de Planificació Economicoadministrativa).

5. Gabriel Moyà Niell (vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient).

6. Esperança Munar Muntaner (vicerectora de Professorat i Departaments).

7. Jaume Sureda Negre (vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals).

8. Eduard Rigo Carratalà (vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres).

9. Santiago Cavanillas Múgica (Dret Privat).

10. Eduard Cesari Aliberch (Física).

11. Josep Servera Baño (Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).

12. Bartomeu J. Serra Cifre (director del Servei de Càlcul i Informatització).

13. Fèlix Grases Freixedas (delegat del Rector per a la creació de l'Institut Universitari de Ciències de la Salut).

14. Vicent Joan Torres Escandell (president del Consell d'Estudiants).

15. Miquel Pastor Tous (director del Servei de Biblioteca i Documentació).

Punt 3: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2):

0667

AM

Universitat Johannes Kepler Linz

Àustria

0677

AM

Universitat de Tunis

Tunísia

0678

AM

Universitat d'Oakland (Rochester, Michigan)

EUA

0674

CV/P

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera

 

0668

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura) Protocol núm. 5

 

0665

CV/P

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

0655

CV/P

Consell de Mallorca, Ajuntament de Pollença

 

0669

Addenda

Govern de les Illes Balears

 

0673

CV/P

Universitat de Torí

Itàlia

0670

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

0671

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

0679

CV/P

Fundació Escola de Pràctica Jurídica, Col·legi de Registradors, Col·legi Notarial, Col·legi de Procuradors i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació

 

0664

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

 

En primer lloc, el vicerector exposa els motius pels quals es retira el conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia (0662 CV/P).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra per fer una observació al conveni amb el Consell de Mallorca: proposa que la Universitat fixi uns mínims econòmics per a les beques i n'estableixi uns criteris generals, tot i que manifesta la seva satisfacció per la signatura d'aquests tipus de convenis. També intervé en relació amb la data d'execució del conveni amb l'Ajuntament de Pollença. Seguidament intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia retirat, que té per objecte la I Fira de la Ciència de les Illes Balears, i demana si l'ajornament del conveni suposarà un retard en el cobrament de les despeses que han fet els departaments i sobre la necessitat que sigui l'àrea de Psicologia Social del Departament de Psicologia la que faci l'avaluació. També intervé en relació amb l'Addenda amb el Govern de les Illes Balears per indicar que li sembla excessiva la jornada de pràctiques de 25 hores setmanals. Li responen la professora Isabel Moreno Castillo, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el vicerector d'Investigació i Política Científica i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals. En relació amb el primer punt plantejat pel professor Pere M. Deyà Serra relatiu a les beques, el Rector planteja la possibilitat de diferenciar beques d'ajuts i beques d'investigació.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu.

Punt 4: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'abast i el significat d'una modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Psicologia, Economia i Empresa i Ciències de l'Educació (annex 3).

A continuació la professora Isabel Moreno Castillo constata un error a l'àrea de coneixement de les places del Departament de Biologia i assenyala que allà on diu: "Biologia Animal", ha de dir: "Zoologia".

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla amb la correcció de l'errada constatada.

Punt 5: Curs d'Especialista Universitari en Territori i Sostenibilitat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Curs d'Especialista Universitari en Territori i Sostenibilitat, el qual compta amb el document d'aprovació del Departament de Ciències de la Terra i el relatiu a la disponibilitat d'espai (annex 4).

Tot seguit intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que demana si pot figurar com a director del curs un professor que actualment es troba en la situació de serveis especials. També intervé el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals i, finalment, el Rector, que indica que s'estudiarà el tema.

El Consell de Govern aprova el curs d'Especialista Universitari en Territori i Sostenibilitat per assentiment.

Punt 6: Màster Universitari en Mediació Familiar

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Màster Universitari en Mediació Familiar, el qual compta amb el document d'aprovació del Departament de Filosofia i Treball Social i el relatiu a la disponibilitat d'espai (annex 5).

Seguidament convida la directora del Màster, la professora Josefa Cardona Cardona, que completa la informació de forma detallada. També intervé la professora Francesca Salvà Mut en relació amb les titulacions preferents que s'exigeixi a l'alumnat que vol accedir al Màster, entre les quals només figuren les titulacions d'àmbit psicosocial i jurídic i s'exclouen titulacions com la d'Educació Social i de Mestre, i demana la inclusió d'aquestes. Li respon la professora Josefa Cardona Cardona.

El Consell de Govern aprova per assentiment el Màster Universitari en Mediació Familiar, amb la inclusió de la proposta de la professora Francesca Salvà Mut.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Estètica Dental

Punt 8: Màster Universitari en Odontologia Estètica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del curs d'Especialista Universitari en Estètica Dental juntament amb el Màster Universitari en Odontologia Estètica, i convida els professors Josep A. Tur Marí i Antoni Pons Biescas, com a directors del curs i el màster esmentats, que completen la informació de forma detallada (annex 6).

El Consell de Govern aprova per assentiment el curs d'Especialista Universitari en Estètica Dental i el Màster Universitari en Odontologia Estètica.

Punt 9: Diploma en Gestió de la Qualitat Turística

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Diploma en Gestió de la Qualitat Turística (annex 7). A continuació convida el director del Diploma per part de la UIB, el professor Marco Antonio Robledo Camacho, que explica els aspectes principals d'aquest diploma.

El Consell de Govern aprova per assentiment el Diploma en Gestió de la Qualitat Turística.

Punt 10: Pla d'estudis de la llicenciatura d'Història de l'Art

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura d'Història de l'Art, que afecta les assignatures optatives (annex 8). Tot seguit el professor Josep Morata Socias completa la informació facilitada. A continuació intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per demanar alguns aclariments sobre una assignatura. Li respon el professor Josep Morata Socias.

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació del pla d'estudis de la llicenciatura d'Història de l'Art.

Punt 11: Modificació de la normativa de permanència

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que informa de la modificació de la normativa de permanència i del procés seguit (annex 9).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, el professor Josep I. Aguiló Fuster, que manifesta la seva satisfacció per la modificació presentada, però assenyala que no entén la diferenciació entre alumnes treballadors i no treballadors i demana que es fixi per a tothom el mínim de 24 crèdits al segon any. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana una diferenciació del règim de permanència pel que fa als alumnes de Menorca i d'Eivissa i Formentera. El Rector li respon que aquest tema correspon al Govern de les Illes Balears i a les mateixes persones implicades. El professor Joan Jesús Fiol Arbós indica que la normativa d'aquesta universitat és més restrictiva en relació amb les altres universitats. La professora Berta Artigas Lelong es manifesta d'acord amb la diferenciació entre els alumnes treballadors i no treballadors. La professora Rosa Maria Alberdi Castell proposa que el concepte de treballador sigui el més ample possible. La professora Francesca Salvà Mut es manifesta en el mateix sentit i afegeix la conveniència de complementar el tema de la permanència amb els itineraris curriculars. El senyor Vicent J. Torres Escandell intervé per fer una sèrie de reflexions.

El Rector indica que, ateses les intervencions suscitades pels membres del Consell de Govern, s'hauria de traslladar els suggeriments plantejats al Consell Social perquè segueixi revisant el document sobre la permanència de l'alumnat de la UIB.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment la modificació parcial de la normativa de permanència presentada.

Punt 12: Complements de formació de català per als estudis de Mestre

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres explica el contingut de la documentació presentada relativa a la correspondència entre el codi de les assignatures i els requisits d'acreditació del coneixement de la llengua catalana per als estudis de Mestre a la UIB (UIB i Escola adscrita Alberta Giménez) (annex 10).

A continuació intervenen el professor Joan Mas Vives, la professora Francesca Salvà Mut i el senyor Vicent J. Torres Escandell. Els responen el Rector, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

El Consell de Govern aprova per assentiment la correspondència entre diverses matèries dels plans d'estudis de Mestre i diversos complements de formació, per una part, i les matèries que l'Ordre corresponent del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears estableix com a requisits per obtenir l'acreditació corresponent del domini de la llengua catalana, per l'altra.

Punt 13: Elecció dels membres que han de formar part de les distintes comissions que depenen del Consell de Govern

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica que arran dels resultats de les eleccions al Claustre del dia 14 de maig de 2002 i de l'elecció dels representants claustrals en el Consell de Govern provisional de la UIB, que tingué lloc el dia 12 de juliol de 2002, correspon, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la UIB i d'acord amb el que disposa l'Acord normatiu 3929, pel qual es crea una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, i de l'Acord normatiu 4992/2000, pel qual s'estableix amb caràcter provisional la normativa que ha de regir l'elecció de representants de la Junta de Govern al Consell Social de la UIB, elegir els representants del professorat, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis a les diverses comissions que depenen del Consell de Govern (annex 11):

- Comissió Econòmica, resulten elegits la professora Isabel Moreno Castillo (26 vots), els professors Antoni Llull Gilet (24 vots) i Joan A. Mesquida Cantallops (21 vots), no resulta elegit el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que obté 14 vots, l'estudiant Joan Llull Cabrer i com a representant del personal d'administració i serveis el senyor Lluís Piña Saiz.

- Comissió Electoral, resulten elegits el professor Mateu Servera Barceló i la professora Isabel Tapia Fernández, els estudiants José Miguel Gómez García i Vicent J. Torres Escandell, i com a representant del personal d'administració i serveis el senyor Rafael Barea Roig.

- Comissió de Contractació, resulten elegits el professor Pere M. Deyà Serra i la professora M. Nélida Tur Fáundez, i l'estudiant Miquel Garí Quetglas.

- Comissió Acadèmica, resulten elegits els senyors Pere Sastre Fullana i Antoni Socias Reynés.

- Comissió d'Investigació, resulten elegits la senyora Carolina Garau Rosselló, Pere Sastre Fullana, Miquel Garí Quetglas, Joan Llull Cabrer i Antoni Socias Reynés.

- Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, resulta elegit el senyor Antoni Socias Reynés.

Finalment, d'acord amb la normativa del Consell Social, s'elegeixen els dos representants de l'alumnat. Resulten elegits els senyors José Miguel Gómez García i Vicent J. Torres Escandell.

Punt 14: Informació del Consell Executiu: presentació del Pla estratègic

1. El Rector presenta el Pla estratègic i informa que al mes d'octubre tindrà lloc una sessió extraordinària del Consell de Govern per sotmetre'l a aprovació, posteriorment es trametrà al Claustre i, finalment, al Consell Social (annex 12).

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la possibilitat que l'alumnat de Menorca i d'Eivissa i Formentera realitzi els exàmens de setembre a les seus corresponents. La professora Francesca Salvà Mut exposa una sèrie de dificultats de tipus pràctic per realitzar aquests exàmens a les seus esmentades en la convocatòria de setembre de 2002.

Ateses les dificultats plantejades, el Consell de Govern acorda que només s'apliqui la possibilitat de fer els dits exàmens en la convocatòria de setembre de 2002 en el cas de la Facultat de Ciències.

3. La vicerectora de Professorat i Departaments informa del calendari de tramitació del decret autonòmic sobre el règim jurídic i administratiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. Informa que el dia 24 de juliol de 2002 anirà al Consell Consultiu i el proper dia 2 d'agost al Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, finalment, a principi de setembre de 2002 es publicarà al BOIB la convocatòria de places.

4. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de les convocatòries de complements retributius autonòmics per al professorat de la UIB.

També informa de la signatura del conveni per al finançament del programa Ramón y Cajal.

Finalment informa dels becaris del FSE finançats per la Conselleria de Treball i Formació i que ha assumit transitòriament la UIB (beques de col·laboració).

5. El Rector demana als membres del Consell de Govern autorització per sol·licitar al president de la comunitat autònoma la posada en marxa del Pla R + D autonòmic. El Consell de Govern aprova l'autorització.

6. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de la petició de la Conselleria d'Interior sobre la designació de professorat que ha de formar part de tribunals d'oposicions a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de les obres d'accés al campus i de l'ampliació del vial d'accés al ParcBIT. El senyor Lluís Piña Saiz demana aclariments.

8. El Gerent informa que s'ha fet efectiu l'acord amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre el pagament de 50.000 pessetes al personal funcionari d'administració i serveis de la UIB corresponent a l'any 2002.

També informa de l'increment dels nivells als funcionaris de la Comunitat Autònoma.

El Rector completa la informació facilitada i assenyala que ha demanat a la Conselleria d'Educació i Cultura que les mesures que s'adoptin sobre els funcionaris que afecten el personal de la CAIB es facin extensives automàticament al personal de la UIB per tal d'evitar negociacions constants. El senyor Lluís Piña Saiz agraeix l'actuació feta i demana que el Rector mantingui la posició que va manifestar a la Junta de Govern del mes de desembre sobre el tema de la millora retributiva del personal d'administració i serveis. El senyor Bernat Prats Taberner demana informació en relació amb el personal laboral. Li respon el Gerent.

Punt 15: Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

No n'hi ha.

b) Canvis d'àrea de coneixement

El Rector informa de la petició de canvi d'àrea de coneixement del professor Joan Miquel Piquer Montoro de Filosofia Moral i Política a Sociologia del Departament de Filosofia i Treball Social. Així mateix, fa constar que el Consell Executiu ha analitzat exhaustivament el currículum presentat i considera que la tasca investigadora publicada no és suficient, atès que des de l'any 1993 en què obtingué la plaça de titular d'universitat ha fet una publicació. Tot seguit convida el director d'aquest departament, el professor Francesc Torres, perquè expliqui la decisió del Departament.

A continuació intervenen els professors Josep Morata Socias, Eduard Cesari Aliberch, Isabel Moreno Castillo i Pere M. Deyà Serra per indicar que el Consell de Govern hauria d'informar desfavorablement la petició de canvi d'àrea sol·licitada.

El Consell de Govern acorda d'informar desfavorablement la petició de canvi d'àrea de coneixement de Filosofia Moral i Política a Sociologia (annex 13).

c) Proposta de despeses plurianuals

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica que amb motiu de la licitació de les obres de l'edifici Cientificotècnic al campus de la UIB s'han generat unes despeses plurianuals per un total de 2.253.795,39 euros (annex 14).

El Consell de Govern aprova la proposta, que trametrà al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 16: Precs i preguntes

1. El professor Joan J. Fiol Arbós demana sobre les beques de col·laboració del MEC.

2. El professor Pere M. Deyà Serra agraeix les gestions fetes pel Consell Executiu i pel vicerector d'Investigació i Política Científica en relació amb les beques del FSE.

A continuació demana sobre la possibilitat que figuri a les actes del Consell de Govern la relació dels assistents i que la informació que es faciliti a través d'algun selector estigui a l'abast les vint-i-quatre hores.

3. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana sobre la convocatòria dels fons FEDER de l'any passat.

A continuació demana sobre les convocatòries dels complements de recerca per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. El professor Joan A. Mesquida Cantallops intervé en relació amb la problemàtica suscitada sobre els crèdits de les assignatures de Català dels estudis de Mestre i agraeix la feina feta a la Facultat d'Educació, al Consell Executiu i a la Conselleria d'Educació i Cultura.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

RELACIÓ D'ASSISTENTS AL CONSELL DE GOVERN DE DIA 23 DE JULIOL DE 2002

1. Llorenç Huguet Rotger, Rector.

2. Jaume Sureda Negre, vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

3. Esperança Munar Muntaner, vicerectora de Professorat i Departaments.

4. Eduard Rigo Carratalà, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

5. Eugeni Garcia Moreno, vicerector d'Investigació i Política Científica.

6. Gabriel Moyà Niell, vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

7. Avel·lí Blasco Esteve, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.

8. Margalida Gili Planas, Secretària General.

9. Mesquida Cantallops, Joan Antoni (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)

10. Fontanet Nadal, Gabriel (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica)

11. Fiol Arbós, Joan Jesús (Departament de Química)

12. Juaneda Sampol, Catalina Nativitat (Departament d'Economia i Empresa)

13. Forteza Coll, Rafael Àngel (Departament de Química)

14. Mus Amézquita, Maurici (Departament de Biologia)

15. Alberdi Castell, Rosa Maria (Departament d'Infermeria i Fisioteràpia)

16. Rivas Yarza, Pedro Antonio (Departament d'Economia i Empresa)

17. Gómez García, José Miguel (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses)

18. Llull Cabrer, Joan (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses)

19. Sastre Fullana, Pere (estudis d'Infermeria)

20. Garí Quetglas, Miquel (estudis de Biologia)

21. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia)

22. Piña Saiz, Luis Francisco (PAS)

23. Baltasar Quesada, M. Isabel (PAS)

24. Barea Roig, Rafael (PAS)

25. Prats Taberner, Bernat (PAS)

26. Puigjaner Trepat, Ramon (director de l'Escola Universitària Superior)

27. Aguiló Fuster, Josep Ignasi (director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials)

28. Artigas Lelong, Berta (directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia)

29. Salvà Mut, Francesca (degana de la Facultat d'Educació)

30. Mas Vives, Joan (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)

31. Servera Barceló, Mateu (director del Departament de Psicologia)

32. Socias Salvà, Antoni (director del Departament d'Economia i Empresa)

33. Tur Faúndez, María Nélida (directora del Departament de Dret Privat)

34. Deyà Serra, Pere M. (director del Departament de Química)

35. Morata Socias, Josep (director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)

36. Moreno Castillo, Isabel (directora del Departament de Biologia)

37. Cesari Aliberch, Eduard (Departament de Física)

38. Serra Cifre, Bartomeu (director del Servei de Càlcul i Informatització)

39. Grases Freixedas, Felicià (Departament de Química)

40. Torres Escandell, Vicent Joan (president del Consell d'Estudiants)