Consell de Govern

A les 9.40 h del dia 23 de juliol de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de juny de 1998.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals

El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que inicia l'exposició dels distints textos presentats.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):

-- Amb la Universitat Llatinoamericana i del Carib (Brasil) (ULAC)

-- Amb la Facultat de Ciències Humanes del Cabo do Santo Agostinho (Brasil) (FACHUCA)

-- Amb la Facultat Olindesa de Ciències Comptables i Administratives (Brasil) (FOCCA)

-- Amb l'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE)

-- Amb la Universitat de Barcelona (UB)

-- Amb la Conselleria de Presidència del Govern balear

-- Amb la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP)

-- Amb l'Ajuntament de Calvià

-- Amb els clubs esportius SCD - Independiente Camp Redó i At. Camp Redó - Independiente

-- Amb la Secretaria Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació (SENACYT), Panamà (República de Panamà)

-- Amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Sobre el contingut del conveni amb la Universitat de Barcelona i amb l'Ajuntament de Calvià intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments. Li contesten els vicerectors d'Investigació i de Cooperació Exterior.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla presentada a la Junta de Govern que afecta els departaments de Dret Públic, Química, Física, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia i Empresa i Ciències de la Terra.

Se sotmet a votació el document de plantilla presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 2).

Punt 4: Nomenament del senyor Josep Melià Pericàs com a doctor honoris causa de la Universitat

El Rector pren la paraula per fer una referència biogràfica del senyor Josep Melià Pericàs. A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Miquel Duran Pastor, que vol fer constar la participació del senyor Melià en l'estudi del Decret de Nova Planta, com també en les publicacions relacionades amb l'art (Joan Miró i Juli Ramis). També intervenen el professor Joan Miralles Monserrat, que destaca la faceta humanista del senyor Melià, el professor Gabriel Janer Manila i el senyor Lluís Piña Saiz. Tots ells manifesten el seu suport a la proposta de nomenament de doctor honoris causa del senyor Josep Melià Pericàs.

El Rector sotmet a votació la proposta i recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de 3/5 parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és de 43 vots a favor i 2 en blanc, per tant, s'aprova la proposta.

El professor Miquel Duran Pastor recorda que el seu departament també ha realitzat la proposta de doctor honoris causa del senyor Josep Massot i Muntaner. Li respon el Rector.

Punt 5: Canvi de denominació del Departament de Biologia Ambiental

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que presenta la proposta del canvi de denominació del Departament de Biologia Ambiental pel de Biologia (annex 3).

La directora del Departament de Biologia Ambiental, senyora Isabel Moreno Castillo, indica que la nova denominació s'ajusta més a la realitat del departament.

Se sotmet a votació la proposta de canvi de denominació, que s'aprova per 37 vots a favor i 2 abstencions.

Punt 6: Ratificació de la normativa pròpia de doctorat

El Rector pren la paraula i recorda que, atès que es tracta d'una ratificació, es plantejaria una votació a la totalitat del text. A continuació el vicerector d'Investigació explica l'abast i el significat de la normativa (annex 4).

Tot seguit se sotmet a votació la ratificació de la normativa pròpia de doctorat, que s'aprova per 39 vots a favor i 1 abstenció.

Punt 7: Informe de la comissió per a la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i aprovació, si escau, del procediment per a la reforma universitària

El Rector convida els membres de la comissió per a la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears que no formen part de la Junta de Govern a assistir al debat d'aquest punt. A continuació el Rector agraeix la presència dels professors Lluís Mas Franch i Eduard Rigo Carratalà.

A continuació el Rector indica que el text tramès a la Junta de Govern és el que li va fer arribar la comissió indicada (annex 5). El text té la característica que part d'aquest és articulat i part conté reflexions, per tant s'ha optat per articular tot el text i per això s'ha demanat el suport de la Secretària General i de l'assessor jurídic. El Rector agraeix la feina feta als membres de la comissió i indica que el text conté les línies generals de reforma plantejades pel Rector al seu programa electoral.

A continuació el Rector presenta la temporalització prevista (annex 6).

Finalment el Rector presenta la proposta del procediment sobre la presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts (annex 7). Intervé el senyor Lluís Piña Saiz per fer una observació a l'apartat b) del punt 6.

Se sotmet a votació la proposta presentada amb la supressió de l'apartat esmentat, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Adscripció de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica l'estat de la qüestió corresponent a la sol·licitud d'adscripció de l'Escola de Turisme dependent del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (annex 8).

A continuació intervenen els professors Pere M. Deyà Serra, Antoni Rodríguez Perea i Andreu Palou Oliver. Els respon el Rector.

Finalment se sotmet a votació la proposta d'adscripció, que s'aprova per 39 vots a favor i 1 abstenció.

Punt 9: Canvi de denominació del Servei de Laboratori d'Anàlisis i Assaigs

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que explica la motivació del canvi de nom (annex 9). Així mateix indica que més endavant es produirà una reestructuració de les seccions que l'integren. Intervé el professor Llorenç Valverde Garcia, que considera que la denominació proposada és excessivament genèrica. També intervenen els professors Antoni Rodríguez Perea i Pere M. Deyà Serra. Els respon el vicerector d'Investigació.

Un cop acabat el debat, es decideix ajornar aquest punt per a la propera sessió de la Junta de Govern.

Punt 10: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa sobre:

a) L'estat actual de les grans línies pressupostàries negociades amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports: increment de l'IPC a la subvenció nominativa, derivades de la integració o adscripció de nous centres, i es mantenen les altres línies del pressupost vigent.

b) La darrera reunió de la Comissió Acadèmica del Consell d'Universitats que va aprovar els plans d'estudis de Treball Social i de Turisme.

També va tractar del confusionisme en l'oferta acadèmica de determinats centres.

c) Les gestions realitzades a través de la CRUE sobre els increments dels preus telefònics per la utilització d'Internet amb finalitat acadèmica.

d) La interpretació que fa actualment el Consell Social de l'article 54.3.b) de la LRU, sobre el fet que aquest Consell fixi les taxes conduents a l'obtenció de títols no oficials, que havia delegat per acord del dia 13 de febrer de 1987.

En aquest punt intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner i el professor Llorenç Valverde Garcia, que manifesta la seva preocupació per la informació apareguda en una publicació recent, en què es reflecteix el cost elevat de la nostra universitat.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre:

a) Dos cursos de postgrau (Curs d'Especialista en Dret Penal i Ciències Penals i Curs de Salut Infantil --en dues fases, especialista i màster--), que es presentaran a la propera sessió de la Junta de Govern, i li sol·licita l'autorització perquè se'n faci publicitat, pendent d'aprovació de l'òrgan esmentat.

3. La vicerectora d'Alumnes i Campus informa sobre:

a) El procés de la convocatòria d'alumnes col.laboradors per al proper curs acadèmic 1998-99.

4. El vicerector d'Investigació informa sobre la reunió mantinguda amb el senyor Fernando Aldana, director de l'Oficina de Ciència i Tecnologia, Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia.

5. El vicerector de Cooperació Exterior informa de l'entrega del document sobre nous estudis al Consell Social i a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Així mateix el Rector informa sobre la signatura del conveni per analitzar la demanda social de nous estudis.

6. El Gerent informa sobre:

a) Les actuacions relatives a obres, instal.lacions i remodelacions que es duran a terme durant l'estiu.

b) La venda del vaixell que té la UIB a la Fundació Universíada per un preu de 3.000.000 (tres milions) de pessetes i de les gestions desenvolupades per aconseguir-ho. El Rector agraeix a l'Escola Nacional de Vela Calanova les facilitats concedides, concretament als senyors Gistau i Aguado.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col.laboradors.

No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent al senyor que s'indica a continuació (annex 10):

-- Senyor Jairo E. Rocha, de la Universitat Estatal de Nova York a Stony Brook (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un any, del 25 de setembre de 1998 al 24 de setembre de 1999 i nivell de retribució de titular d'escola universitària, per impartir l'assignatura Autòmats i Llenguatges Formals I i II, mentre duri la comissió de serveis concedida al professor Josep À. Blat Gimeno (CU).

c) Sabàtics.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les concessions d'any sabàtic que s'indiquen tot seguit (annex 10):

1. Senyor Jesús Andreu Garcia Sevilla, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Farmacologia del Departament de Biologia Ambiental, per al període comprès entre l'1 d'octubre de 1998 i el 30 de setembre de 1998, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), amb tots els drets econòmics i administratius.

2. Senyor Lluís Pomar Gomà, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Estratigrafia del Departament de Ciències de la Terra, per al període comprès entre l'1 d'octubre de 1998 i el 30 de setembre de 1998, a les universitats Autònoma de Barcelona, de Miami (EUA) i de Bari (Itàlia), amb tots els drets econòmics i administratius.

3. Senyor Bartomeu Barceló Pons, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra, per al període comprès entre l'1 d'octubre de 1998 i l'1 de juny de 1999, a la Universitat d'Ais-Marsella I (Universitat de Provença) (França), amb tots els drets econòmics i administratius.

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 11):

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats

Perfil : Direcció comercial

Departament : Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Filologies Gallega i Portuguesa

Perfil : Literatura portuguesa

e) Altres.

No n'hi ha.

Punt 12: Precs i preguntes

1. El vicerector d'Investigació demana als departaments que adeqüin la forma de proposar els tribunals de tesi a la Comissió de Doctorat a la normativa establerta.

2. La professora Montserrat Casas Ametller demana sobre el canvi d'horari del Registre de Son Lledó. Li respon el Gerent.

3. El professor Pere M. Deyà Serra es queixa de diverses qüestions de manteniment. Li respon el senyor Rafael Barea.

4. El professor Miquel Duran Pastor demana informació sobre la Càtedra Ramon Llull i sobre l'Estudi General Lul.lià i prega que s'estudiï la possibilitat d'assignar un administratiu a cada departament. Li responen el Rector i el Gerent.

5. El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana que continuïn les compareixences de responsables dels serveis i àrees (per exemple, el Servei d'Esports) i felicita al responsable de la publicació del catàleg de recursos tecnològics. Li responen el Rector i el vicerector d'Investigació, que informa que aquest catàleg s'ha finançat amb recursos externs.

Finalment el Rector convoca els membres de la Junta de Govern a la cerimònia de graduació dels diplomats i llicenciats del curs 1997-98, que tindrà lloc al campus el 24 de juliol.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.30 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.