Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 23 de juliol de 1997, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

El Rector, abans de començar la reunió, dóna la benvinguda a la nova Secretària General, doctora Apol.lònia Martínez Nadal, i al nou director del Departament de Psicologia, doctor Francisco Javier Pérez Pareja, i finalment felicita el director del Departament de Dret Privat, doctor José Á. Torres Lana, per la seva reelecció en el càrrec.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de juny de 1997, feta la correcció d'un error en el nom d'un assistent.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals inicia l'exposició dels distints textos presentats.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):

-- Amb la xarxa de biblioteques REBIUN.

-- Amb Dimoni Software, SL.

-- Amb la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM).

-- Amb l'Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE).

-- Amb la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

-- Amb els Hospitals Universitaris de Ginebra - Belle Idée (HUG-BI).

-- Amb el Servei Balear de la Salut (SERBASA).

-- Amb l'Hospital Sant Joan de Déu (Servei de Neuropsicologia i Logopèdia).

A continuació la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i signats (annex 2):

-- Amb les universitats de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra i Saragossa.

-- Amb l'Institut Joan Lluís Vives (IJLV).

-- Amb la Fundació Jocs Mundials Universitaris (FJMU).

Sobre el contingut dels convenis intervenen els professors Montserrat Casas, Santiago Cavanillas i Ramon Puigjaner, que s'interessa per dos convenis pendents, un amb Sa Nostra i un altre amb la Banca March. Li respon el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que amb caràcter previ explica una modificació relativa al Departament de Psicologia.

A continuació explica l'abast i el significat de la documentació presentada sobre els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica --es fa referència a un error en l'àrea de coneixement d'una plaça, que correspon a Matemàtica Aplicada i no a Ciències de la Computació i Intel.ligència Artificial; i també fa referència a una transformació de places d'associats de 6 hores a associats de 4, transformació que no afecta el resultat econòmic--, de Dret Públic i de Biologia Ambiental.

Després el Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica perquè expliqui la dotació de les places corresponents a les extensions de Menorca i Eivissa-Formentera. En

aquest sentit indica que el cost econòmic va a càrrec del capítol III (projecte d'Eivissa-Menorca) i no del capítol I.

Finalment comunica que el professor Jesús Salinas Ibáñez presentarà a la propera sessió de la Junta de Govern l'estat de la qüestió de les extensions esmentades.

S'aproven per unanimitat les modificacions presentades (annex 3).

Punt 4: Places de promocions estructurals curs 1997-98

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la documentació presentada sobre les promocions estructurals de TEU a TU. La proposta s'aprova per unanimitat (annex 4).

Punt 5: Nomenament representant de la Universitat a la comissió de la Universíada Cultural

El Rector explica que l'elecció dels representants de la Universitat a la Comissió de la Universíada Cultural és conseqüència del conveni signat. El Consell Executiu proposa el professor Carles Manera i un estudiant. A continuació el senyor Joan J. Mateos intervé per indicar que la proposta dels estudiants és que ell mateix podria formar part d'aquesta comissió. La Junta de Govern aprova la proposta per unanimitat.

Punt 6: Projecte de llei del Consell Social

El Rector explica que el Projecte de llei del Consell Social és molt semblant a la Llei del Consell Social de la Comunitat d'Aragó (annex 5). A continuació exposa el seu parer en el sentit que certs aspectes del Projecte no són prou respectuosos amb l'autonomia universitària --per exemple, a l'article 2.c) la Junta de Govern es limita a ser oïda, a més, en el mateix article, apartat b)1, es fa referència a les competències que puguin correspondre a la Intervenció General de l'Administració de la CAIB. En definitiva, el text proposat sembla que posa de manifest una certa falta de confiança del Govern de la Comunitat envers la UIB.

Tot seguit s'obre un debat en què intervenen el senyor Lluís Piña, la professora Montserrat Casas, els professors Antoni Roig, Antoni Rodríguez, Joan Miralles, José Á. Torres i Andreu Palou, el senyor Joan J. Mateos i els professors Josep Lluís Ballester, Pere Deyà i Francesc Torres.

Finalment el Rector proposa que es prepari, si escau, un text document que reculli les observacions més importants per exposar i debatre a la propera sessió de la Junta de Govern. Així mateix proposa que, també si escau, s'obri un debat en el si del Consell Social com a òrgan afectat.

El Rector proposa una comissió, integrada pels professors José A. Torres i Josep L. Ballester i el senyor Lluís Piña, que tingui el suport de l'assessor jurídic de la UIB, perquè elabori el document abans esmentat, que serà tramès a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i als distints grups parlamentaris, i posteriorment es presentarà a la Junta de Govern, com s'ha indicat abans. Aquesta proposta s'aprova per assentiment.

Punt 7: Elecció de la comissió d'estudi per a la reforma dels Estatuts

El Rector indica que a la sessió de la Junta de Govern anterior va comunicar que es constituiria la comissió d'estudi per a la reforma dels Estatuts i afegeix que aquesta estaria integrada pels membres que formaren part de la comissió anterior i que han mostrat la voluntat de seguir-hi, a més d'un professor i un alumne elegits per la Junta de Govern. La Junta de Govern aprova per assentiment aquesta proposta i també la dels membres proposats.

A continuació es voten els professors i alumnes que s'han d'integrar en aquesta comissió. El resultat de la votació és la següent:

Estudiants:

1. La senyora Carme Cifuentes: 22 vots.

2. El senyor Joan Moranta: 11 vots.

Professors:

1. El professor Pere Deyà: 24 vots

2. El professor Lluís Pomar: 10 vots.

3. El professor Andreu Palou: 6 vots.

Vots en blanc: 13.

Punt 8: Constitució del Departament d'Infermeria

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica els motius subjectius, objectius i d'investigació que avalen la creació del nou departament (annex 6).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Andreu Palou, Montserrat Casas, Martí X. March i Jordi Pericàs, el vicerector d'Ordenació Acadèmica, Pere Deyà, Antoni Rodríguez i Francesc Torres.

Tot seguit el Rector sotmet a votació el document presentat, que s'aprova amb la majoria absoluta requerida (trenta-quatre vots a favor, cap en contra i cinc en blanc), conforme s'estableix a l'article 21 dels Estatuts.

El professor Jordi Pericàs agraeix el suport obtingut en la creació d'aquest departament.

Punt 9: COA del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de l'Educació

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica les circumstàncies del COA del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (annex 7).

A continuació intervé el professor Andreu Palou per fer unes precisions sobre els càlculs.

Finalment se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 10: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa sobre distints temes els membres de la Junta de Govern.

Després de prendre la paraula per agrair la feina feta pel personal d'administració i serveis del Servei d'Alumnes, del Servei de Càlcul i Informatització i dels centres en el procés de matriculació recent,

a) El Rector convida a entrar a la sessió de la Junta de Govern el professor Joan Rita i li dóna la paraula perquè informi sobre el tema de l'auditoria ambiental.

b) Tot seguit informa sobre l'estat actual del tema de la carretera d'accés al campus i explica que es poden plantejar distintes posicions: institucional, presentació de propostes alternatives o suport a propostes de diversos col.lectius.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Ramon Puigjaner, el senyor Lluís Piña, la professora Montserrat Casas, el professor Antoni Roig, el senyor Joan J. Mateos, el professor Pere Deyà, el professor Enric Tortosa, la senyora Carme Cifuentes, el professor Josep L. Ballester, la professora Maria Barceló i la senyora Joana M. Galmés, que vol que consti en acta la protesta per l'amplària prevista de la carretera.

El Rector demana l'autorització de la Junta de Govern per encarregar un estudi que prevegi la viabilitat tècnica d'un pas subterrani per accedir a la UIB. Aquesta proposta s'aprova per assentiment.

c) Comenta l'escrit del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General sobre el tema <<factura taxis>> en el desplaçament al campus.

d) Llegeix la carta de resposta del president del Govern balear sobre l'objectiu 2.

e) Informa sobre el tema del llegat Màdico Susany i de les actuacions que s'han de fer per complir els compromisos a què obliga el document relatiu al llegat, que a la clàusula vuitena estableix: << deberá hacer constar en algún lugar destacado de sus instalaciones docentes, el hecho de este legado, de forma indeleble, con la fórmula "LEGADO MADICO-SUSANY" u otra similar >>. En conseqüència, s'instal.larà una placa amb la fórmula <<Llegat Màdico Susany>>.

f) Informa sobre l'anunci del concurs per a la realització de l'auditoria econòmica a la Universitat que ha fet la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern balear.

Sobre aquest tema s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Josep L. Ballester i el senyor Lluís Piña.

g) Informa sobre el conveni de col.laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears pel qual se cedeix l'embarcació one tone i demana autorització a la Junta per negociar els termes del conveni.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre l'elaboració d'un tríptic del Màster de Salut Laboral.

3. La vicerectora d'Alumnes i Campus informa sobre la nova associació Grup Observador Illes Balears (GOIB).

4. El Gerent informa de l'autorització per part de la UIB de la cessió del contracte de subministrament de llibres i revistes, realitzada el dia 15 de juliol de 1997, de l'adjudicatari Politxó, SA, a l'entitat mercantil Nova Àrea, SA.

A continuació també informa del procés d'adjudicació de contractes administratius: el de neteja (EULEN) i el de manteniment integral (UTE COIBSA-EMTE, SA - EMTE Service,SA), i resten els d'instal.lació contra incendis i arranjament d'edificis.

5. El vicerector d'Investigació informa sobre la comunicació dels resultats dels projectes.

Punt 11: Afers de tràmit

a) Col.laboradors.

No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 8):

-- Senyora Isabel N. Joseph Moreno, de l'Institut d'Oceanologia de l'Havana (Cuba), adscrita al Departament de Química, d'una durada d'un mes, del 15 d'octubre al 15 de novembre de 1997, amb un nivell de retribució de professor titular d'escola universitària.

-- Raul J. Cano, de la Universitat Estatal Poltècnica de Califòrnia (San Luis Obispo, CA, EUA), adscrit al Departament de Biologia Ambiental, del 29 de juny al 30 de juliol de 1997, amb nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

-- Jafar Jafari, de la Universitat de Wisconsin a Stout (EUA), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, de l'1 d'octubre de 1997 al 31 de maig de 1998, amb nivell de retribució de catedràtic d'universitat, pagat per la Universitat de les Illes Balears durant els tres primers mesos i per l'Escola de Turisme durant la resta de l' estada.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents (annex 9).

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Perfil : Matemàtiques de les Operacions Financeres

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Perfil : Economia Financera i Comptabilitat

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Perfil : Comptabilitat Financera

Departament : Economia i Empresa

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Perfil : Comptabilitat Financera i Consolidació

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Microeconomia

Departament : Filosofia

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Filosofia

Perfil : Història de la Filosofia dels Segles XIX i XX

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Macroeconomia

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Perfil : Macroeconomia

Departament : Dret Privat

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Dret Processal

Perfil :

Departament : Ciències de l'Educació

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar

Perfil : Educació Especial i Educació de Deficients Mentals

Departament : Psicologia

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Metodologia de les Ciències del Comportament

Perfil : Fonaments de metodologia y anàlisi de dades

d) Sol.licituds de canvi d'àrees de coneixement.

La Junta de Govern acorda d'informar favorablement sobre el canvi d'àrees de coneixement que s'indiquen a continuació:

Nom Departament De A

__________________________________________________________________________________________________________

Joan Miquel Piquer Montoro Filosofia Filosofia del Dret, Moral i Política Filosofia Moral

Bernat Riutort Serra Filosofia Filosofia del Dret, Moral i Política Filosofia Moral

Antònia Costa Bauzà Biologia Fonamental i Ciències de la Salut Toxicologia i Legislació Sanitària Toxicologia

Francisco Díaz de Castro Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

Luis M. Fernández Ripoll Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

Josep Servera Baño Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

Jaume Garau Amengual Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

Almudena del Olmo Iturriarte Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

M. Isabel López Bascuñana Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

Margalida Socias Colomar Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

A. Patrícia Trapero Llobera Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

Juan Miguel Monterrubio Prieto Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Llengua Espanyola

Maria Payeras Grau Filologia Espanyola, Moderna i Llatina Filologia Espanyola Literatura Espanyola

d) Altres.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta a la Junta de Govern el pla d'estudis de Filosofia i informa sobre els projectes de fi de carrera i el conveni signat per distintes universitats pertanyents a comunitats autònomes on només hi ha una universitat.

Punt 12: Precs i preguntes

1. El professor Ramon Puigjaner demana sobre la problemàtica que planteja l'escala de l'edifici Anselm Turmeda i sobre la possibilitat d'instal.lar bancs en aquest edifici.

2. El professor Pere Deyà agraeix als presidents dels consells d'estudis i als directors dels departaments de la Facultat de Ciències la feina feta sobre l'elaboració dels horaris de les classes del pròxim curs acadèmic. El vicerector d'Ordenació Acadèmica fa extensiu aquest agraïment a tothom.

A continuació intervé per demanar informació sobre el tema de llibres i revistes (fotocòpia íntegra de llibres).

3. El professor Francesc Torres demana sobre l'adscripció de l'Escola de Treball Social. Li respon el Rector, que informa que creu que es resoldrà al mes de setembre.

4. La senyora Carme Cifuentes demana sobre la utilització del català i els criteris d'ús del castellà. Li responen el vicerector d'Extensió Universitària i el Gerent.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.