Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 23 de setembre de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, perquè ha d'assistir a una reunió de l'Institut Joan Lluís Vives, la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, perquè ha d'assistir a una reunió de vicerectors d'Activitats Culturals, el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius de viatge, el senyor Rafael Barea Roig, per motius de feina, i el senyor David Pons Florit.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda al representant del Departament de Ciències de la Terra, que assisteix en substitució del professor Antoni Rodríguez Perea, el qual ha estat nomenat recentment director general del Govern de la CAIB. El Rector felicita públicament el professor Rodríguez Perea, com també els altres membres de la comunitat universitària que han estat nomenats membres del Govern: els professors Misericòrdia Ramon Juanpere, Damià Pons Pons, Onofre Rullan Salamanca, Martí X. March Cerdà, Joan Melià Garí, Carles Bona Garcia, Joana M. Petrus Bey, Pere Fullana Puigserver i Enric Tortosa Martorell.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió del dia 22 de juliol de 1999.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu
El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels convenis presentats (annex 1):

  ¿ Amb l'Ajuntament de Pollença i «Colonya», Caixa d'Estalvis de Pollença.
¿ Amb l'Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau.
¿ Amb el Butlletí Oficial de l'Estat i l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals.
¿ Amb el Centre de Drets Reprogràfics.
¿ Amb el Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana.
¿ Amb la Direcció General de Costes (Secretaria d'Estat d'Aigües i Costes).
¿ Amb EPTRON, SA.
¿ Amb la Universitat Nacional de Mar del Plata.

Sobre el contingut del conveni amb el Butlletí Oficial de l'Estat i l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals i sobre l'acord marc amb el Centre de Drets Reprogràfics intervé el professor Pere M. Deyà Serra, el qual fa una sèrie de reflexions i demana aclariments. Li responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i la professora Rosario Huesa Vinaixa.

Sobre el contingut de l'acord marc amb l'Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau intervé el professor Andreu Palou Oliver. A continuació intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández en relació amb el conveni amb el Butlletí Oficial de l'Estat i l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals. Els respon el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.

Seguidament se sotmeten a votació els acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Modificació de plantilla
El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica el document de modificació de plantilla presentat que afecta els departaments de Biologia, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Dret Privat, Economia i Empresa, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències de l'Educació, Física, Ciències de la Terra i Psicologia. A continuació, intervé la professora Montserrat Casas Ametller en relació amb la petició del seu departament d'un ajudant d'universitat amb càrrec a una plaça vacant per serveis especials. Li responen el Rector i el vicerector. També intervé el professor Macià Blázquez Salom, de l'àrea de coneixement d'Anàlisi Geogràfica Regional, per fer una sèrie de reflexions sobre les places que corresponen al Departament de Ciències de la Terra, i indica la preocupació del seu departament per la manca de qualitat que suposarà la substitució de tres professors titulars per ajudants i associats. Així mateix destaca l'esforç del seu departament per realitzar les substitucions amb el menor cost possible. Finalment intervé el professor Jordi Vallespir Soler. Els responen el vicerector i el Rector.

A continuació, a petició del Departament de Biologia, se sotmet a votació el sistema de contractació directa en aplicació del que estableix l'article 105.5 dels Estatuts en relació amb la plaça de professor associat de l'àrea de coneixement de Genètica, que s'aprova per assentiment.

Finalment se sotmet a votació el document de plantilla, que s'aprova per assentiment (annex 2).

Punt 4: Curs d'Especialista Universitari en Educació a través del Joc (Ludotecaris)
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i aquest al director del curs, el professor Gabriel Janer Manila, el qual explica l'abast i el significat del curs d'Especialista Universitari en Educació a través del Joc (Ludotecaris) (annex 3).

Finalment, se sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per assentiment.

Punt 5: Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA) I
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i aquest al professor Eugeni Aguiló Pérez, el qual explica l'abast i el significat del Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA) I (annex 4).

A continuació intervé el professor F. Javier Pérez Pareja per demanar aclariments. Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que constata un error a la documentació relatiu a l'Escola Oficial de Turisme. Els respon el professor Eugeni Aguiló Pérez.

Finalment, se sotmet a votació la proposta presentada amb la correcció de l'error detectat, que s'aprova per assentiment.

Punt 6: Modificació i reedició del Màster en Medicina Estètica
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i aquest al director del curs, el professor Andreu Palou Oliver, el qual explica de forma detallada la modificació i els motius de la reedició del Màster en Medicina Estètica (annex 5).

Finalment, se sotmet a votació la proposta presentada, que inclou dos cursos d'especialista universitari: Curs d'Especialista Universitari en Medicina Estètica. Aspectes Mèdics, i el curs d'Especialista Universitari en Medicina Estètica. Aspectes Intervencionistes, i s'aprova per assentiment.

Punt 7: Modificació del Reglament acadèmic
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'origen de la reforma i de les reunions mantingudes amb representants de distints sectors de la nostra comunitat i, finalment, explica de forma detallada el contingut de les diverses modificacions del Reglament acadèmic, que afecta dos articles: se n'introdueix un de nou, l'article 31 bis, i es modifica la redacció de l'article 65.

A continuació s'obre un torn de paraules en relació amb l'article 31 bis, en què intervenen la professora Francesca Garcias Gomila, la senyora Maria Fuster Simó, la senyora Francesca Salvà Cerdà i el professor José Á. Torres Lana, que fa una observació de tècnica jurídica relativa a l'apartat 4 de l'article 31 bis, consistent en l'alteració de l'ordre de l'incís inicial i final. Tot seguit se sotmet a votació la modificació d'aquest article, amb la incorporació del canvi proposat pel professor José Á. Torres Lana, que s'aprova per assentiment.

A continuació s'obre un torn de paraules en relació amb l'article 65, en què intervé el professor Andreu Palou Oliver per proposar que a l'apartat 4 de l'article esmentat se substitueixi l'expressió «cap d'estudis» per la de «degà o director de centre». També intervenen la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Josep I. Aguiló Fuster, que se suma a la petició anterior; també ho fa el professor F. Javier Pérez Pareja. A l'últim intervenen el senyor Lluís Piña Saiz i el professor Pere M. Deyà Serra, que suggereix la inclusió de l'incís «o acabar un cicle» a l'article 65.4.

El vicerector comunica que aquesta disposició no serà aplicable als alumnes de plans antics.

Finalment se sotmet a votació la modificació d'aquest article amb la incorporació dels canvis proposats i la introducció d'una disposició transitòria, i s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 8: Acord normatiu sobre alumnes col·laboradors
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de l'Acord normatiu sobre alumnes col·laboradors.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat per proposar una esmena al segon paràgraf de l'article 6, consistent en la incorporació del secretari de facultat o escola a la comissió a què fa referència l'article esmentat. També intervenen el professor Josep Morata Socias per demanar aclariments i la professora Montserrat Casas Ametller. Els respon el vicerector.

Se sotmet a votació la proposta d'acord normatiu presentat, que s'aprova per assentiment amb la inclusió de l'esmena assenyalada (annex 7).

Punt 9: Convocatòria d'una borsa de treball d'alumnes col·laboradors de les aules informàtiques de la UIB
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la convocatòria d'una borsa de treball d'alumnes col·laboradors de les aules informàtiques de la UIB. A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Ramon Puigjaner Trepat, Pere M. Deyà Serra, Montserrat Casas Ametller, F. Javier Pérez Pareja i Francesca Garcias Gomila.

Finalment el Rector sotmet a votació l'acord normatiu amb les modificacions següents:

  1. Supressió de la paraula «permanent» relativa a la «comissió» que figura a les bases 3 i 9.
2. Incorporació com a membre de la comissió que figura a la base 3 d'un professor designat per la Junta de Govern.
3. Supressió de l'incís final de la base 13.
4. Incorporació d'una segona aula a l'edifici Anselm Turmeda.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta amb les modificacions assenyalades, i acorda de designar la professora Francesca Garcias Gomila com a membre de la comissió que figura a la base 3 de la convocatòria (annex 8).

Punt 10: Renovació de representants de la Junta de Govern al Consell Social
El Rector explica la necessitat de procedir a l'elecció de tres representants dels professors i un representant del PAS al Consell Social. A continuació es presenten distints candidats dels dos sectors per elegir, que obtenen els resultats següents:

  Representants dels professors:

Sr. Carles Manera Erbina

32

Sr. Llorenç Valverde Garcia

17

Sr. Josep L. Ballester Mortes

26

Sr. Pere M. Deyà Serra

16

Sr. Francesc Torres Marí

19


  Representants del PAS:

Sr. Lluís Piña Saiz

27

Per tant, resulta elegida la persona següent: el professor Francesc Torres Marí, en substitució del professor Eugeni Aguiló Pérez, i es ratifiquen els nomenaments dels professors Carles Manera Erbina i Josep L. Ballester Mortes i del senyor Lluís Piña Saiz.

Punt 11: Informació del Consell Executiu
1. El Rector informa sobre els temes següents:

a) De la petició del Gerent, senyor Sebastià Alemany Font, de no continuar a la Universitat un cop finalitzi el seu contracte el proper dia 13 d'octubre de 1999. Així mateix indica que la persona que el substituirà serà el senyor Andreu Alcover Ordinas, actualment cap del Servei de Personal. El Rector agraeix al Gerent la dedicació i l'esforç invertit durant els quatre anys de la seva gestió. A continuació el Gerent expressa a la Junta de Govern la decisió personal de deixar el càrrec. Tot seguit el senyor Lluís Piña Saiz intervé per expressar, en nom del PAS, el seu agraïment, com també ho fa el senyor Bernat Prats Taberner.

b) De l'inici d'activitats de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears i del nomenament del senyor Josep L. Berbel Vallès com a gerent i el senyor Luis Vegas Alonso, vicerector associat de Planificació Economicoadministrativa, com a secretari de la fundació esmentada.

c) Del nomenament del senyor Andreu Bover Bover com a director del Departament d'Infermeria (en constitució), a l'empara de l'article 23.5 dels Estatuts. Així mateix agraeix a la senyora Joana Fornés Vives la feina realitzada fins ara al capdavant d'aquest departament.

d) De la publicació al BOIB dels decrets de creació de la Facultat de Psicologia i de l'Escola Politècnica Superior.

e) De l'inici del procediment per nomenar el Síndic de Greuges, que es durà com a punt a la propera sessió de la Junta de Govern perquè posteriorment pugui ser elegit pel Claustre a la primera sessió que es realitzi el primer quadrimestre del curs acadèmic.

f) De les reunions mantingudes amb la Conselleria d'Educació i Cultura i dels temes tractats: inversió en edificis, la possible homologació del professorat universitari, etc. Tot seguit intervenen el professor Francesc Torres Marí per demanar informació sobre el ParcBIT, el professor Josep Morata Socias en relació amb can Oleo i amb la creació d'un institut sobre el patrimoni i la professora Francesca Garcias Gomila sobre la creació d'un edifici per a biblioteca.

2. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de l'estat actual de la problemàtica del cost de les revistes.

3. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa del tema de la carretera d'accés a la Universitat.

4. La Secretària General informa del calendari de sessions de la Junta de Govern per al curs 1999-2000

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 9):

¿ Senyor Óscar Alberto Calvo Ibáñez, del Departament d'Electrotècnia de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de gener al 31 de març de 2000, i nivell de retribució de titular d'universitat.

¿ Senyor Charles F. Hawkins, de la Universitat de Nou Mèxic (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, del 5 de juny al 10 de juliol de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¿ Senyor Dante R. Chialvo, de la Universitat Rockefeller (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 d'abril al 31 de maig de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

¿ Senyor Marcelo O. Magnasco, de la Universitat Rockefeller (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2000, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Tot seguit el vicerector d'Investigació i Política Científica informa del nou procediment i els terminis necessaris per presentar les sol·licituds de professors visitants.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 10):

  Departament: Ciències de la Terra
Plaça: titular d'escola universitària
Àrea de coneixement: Geografia Física
Perfil: el propi de l'àrea
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça: d'escola universitària
Àrea de coneixement: Història Contemporània
Perfil: Història contemporània universal

Departament: Dret Privat
Plaça: titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil: el propi de l'àrea

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça: titular d'escola universitària
Àrea de coneixement: Història Antiga
Perfil: Història antiga de la península Ibèrica i les illes Balears
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça: titular d'universitat
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil: Prehistòria de les Balears

d) Llicències per any sabàtic.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic que s'indica tot seguit (annex 11):

Per a la senyora M. Rosario Huesa Vinaixa, catedràtica d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret Públic, pel període comprès entre l'1 de novembre de 1999 i el 30 d'abril del 2000, al Lauterpacht Research Centre for International Law de la Universitat de Cambridge (Regne Unit).

e) Altres.

No n'hi ha.

Punt 13: Precs i preguntes
1. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana informació sobre l'adjudicació d'un nou contracte de manteniment. Li respon el Gerent.
2. El professor Antoni Colom Cañellas demana que s'evitin les faltes d'ortografia a les propostes de tribunals.
3. El professor Jordi Vallespir Soler demana, en nom del professor Perfecto Cuadrado Fernández, sobre la convocatòria d'eleccions a degà. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i la Secretària General.
4. El professor F. Javier Pérez Pareja demana sobre el condicionament del soterrani de l'edifici Guillem Cifre de Colonya i la dotació de mobiliari per al laboratori de Psicologia. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.
5. El professor Pere M. Deyà Serra informa del traspàs d'un alumne de Química. Així mateix intervé per agrair al Gerent la bona relació que ha mantingut amb ell com a degà de la Facultat de Ciències i com a director del Departament de Química. Com a membre de la comissió de contractació, informa dels problemes de contractació de professors a les extensions universitàries. També fa una queixa sobre el deteriorament de la síquia de la Vila. Finalment demana aclariments sobre la confecció de la mitjana d'expedients acadèmics. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.
6. La professora Francesca Garcias Gomila insisteix en la necessitat de definir criteris per valorar expedients acadèmics de facultats, atès que les juntes de facultat han assumit les competències per concedir premis extraordinaris de llicenciatura. També insisteix en la necessitat de renovació de les juntes de facultat. Així mateix, en nom de la Facultat de Ciències, se suma a l'agraïment manifestat per altres persones a la tasca realitzada pel Gerent i agraeix l'esforç del Consell Executiu per la dotació d'un laboratori docent al soterrani de l'edifici Guillem Colom Casasnovas. També agraeix la millora en la informació acadèmica que es facilita a l'alumnat. Finalment, demana la connexió dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, com també demana sobre la possibilitat de control d'espais. Li responen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el qual felicita públicament la Facultat de Ciències per les seves actuacions en matèria d'ordenació acadèmica.
7. La professora Montserrat Casas Ametller agraeix, en nom del Departament de Física, al Gerent la tasca realitzada. A continuació sol·licita al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informació sobre els cursos de postgrau que s'imparteixen.
8. El professor Jaume Garau Amengual demana sobre la possible publicació del llibre Guia d'horaris i que s'especifiqui l'idioma en què s'impartiran les assignatures, com també que es possibiliti una navegació per Internet més ràpida, tot això en benefici dels alumnes estrangers que estudien a la nostra universitat. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.
9. El professor Francesc Torres Marí intervé per agrair al Gerent la tasca realitzada i per manifestar el retard del PAS en l'aprenentatge del programa Academia. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.