Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 24 de juny de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge.

S'excusa d'assistir-hi el senyor Lluís Piña Saiz.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2002.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Ref.

Tipus

Entitat

0526

AM

Institute of Electrical and Electronics Engineering - Test Technology Council /EUA)

0608

AM

Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg (Alemanya)

0637

AM

Institut Espanyol d'Oceanografia

0640

AM

Institut de Medicina de l'Esport de Cuba

0658

AM

Fundació Carolina

0659

CV/P

Ajuntament de Capdepera

0653

CV/P

Universitat Autònoma de Barcelona

0644

AM

Bisbat de Menorca

0642

CV/P

Conselleria de Benestar Social

0643

CV/P

Institut Cervantes

0645

CV/P

Banca March

0610

CV/P

Universitat de Ciències Aplicades d'Hamburg (Alemanya)

0646

CV/P

Conselleria de Presidència

0660

CV/P

Conselleria de Salut i Consum

0651

CV/P

Institut Balear d'Afers Socials

ParcBIT Desenvolupament, SA

En primer lloc, el vicerector fa constar una errada a la documentació corresponent al conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la incorporació d'una activitat al conveni amb la Conselleria de Benestar Social.

A continuació el Rector fa una observació a la clàusula cinquena del conveni amb la Conselleria de Sanitat i Consum en relació amb el finançament necessari per dur a terme la creació d'una unitat docent per al desenvolupament del programa de formació de l'especialitat d'infermeria obstètrica i ginecològica (comare): encara no hi ha un compromís ferm de l'administració autonòmica per finançar els estudis esmentats i demana que la Junta de Govern aprovi aquest conveni i quedi pendent de negociar-ne el finançament amb les conselleries pertinents, i afegeix que si no s'obté la justificació documental corresponent no se signarà el conveni.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que demana si el conveni justifica la creació del títol propi de primer cicle d'Enginyeria Química. Li responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. També intervé per demanar aclariments el professor Pere M. Deyà Serra. La professora M. Pilar Sánchez-Cuenca López fa una reflexió en relació amb el conveni amb la Conselleria de Salut i Consum i demana el màxim suport per obtenir el finançament necessari per aconseguir la creació de la dita unitat docent.

A continuació la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu, amb les correccions indicades pel vicerector de Projectes i Relacions Internacionals en relació amb els convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la Conselleria de Benestar Social, i amb la condició expressada pel Rector sobre el compromís de finançament pel que fa a la signatura del conveni amb la Conselleria de Sanitat i Consum.

Tot seguit el Rector fa una reflexió sobre les dues línies bàsiques del conveni de col·laboració amb ParcBIT Desenvolupament, SA, com ara garantir el servei d'energia i que el cost sigui inferior a l'actual. A continuació dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica de forma detallada l'abast i el significat del conveni. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient completa la informació facilitada. El professor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre la possible manca de garanties del sistema, tot i que es manifesta d'acord amb la filosofia del conveni.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment el conveni amb ParcBIT Desenvolupament, SA.

Punt 3: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'abast i el significat d'una modificació de plantilla que afecta els departaments de Física, Biologia, Economia i Empresa, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Infermeria i Fisioteràpia, Dret Privat, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i Ciències de l'Educació (annex 2).

Tot seguit el professor Romà Piña Homs demana si en un futur es podran plantejar modificacions de plantilla amb vista al curs que ve o si aquesta queda tancada. La vicerectora de Professorat i Departaments li respon que sí i informa de les dificultats per contractar professorat com a conseqüència del canvi de normativa en matèria de contractació. També demanen aclariments els professors Josep L. Ballester Mortes i Perfecto Cuadrado Fernández, que demana que s'expliqui a l'alumnat que els problemes no es poden solucionar des dels deganats, els departaments, els vicerectorats o els serveis administratius. Els respon el Rector.

A continuació la Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla presentada.

Seguidament la vicerectora informa de l'estat actual del procés d'elaboració del Reial decret d'habilitació del professorat i de l'informe realitzat pel Consell de Coordinació Universitària. El Rector completa la informació facilitada per la vicerectora. També demana aclariments el professor Joan Mas Vives sobre les places que es treuran a l'habilitació.

Punt 4: Proposta d'acord normatiu pel qual es convoquen places d'alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta la proposta d'acord normatiu pel qual es convoquen places d'alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003. El vicerector també indica que el criteri de distribució econòmica serà el mateix que el de l'any passat i que s'afegeix un any històric a les convocatòries de places d'alumnes col·laboradors. Finalment assenyala que s'han de fixar els terminis de sol·licitud d'alumnes col·laboradors dels distints tipus i que s'han de fer de forma simultània (annex 3).

La professora Francesca Garcias Gomila proposa que es fixi el termini de presentació de sol·licituds per part del professorat fins al 30 de setembre de 2002 i per part de l'alumnat de l'1 al 30 de novembre de 2002. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres respon que estudiarà la proposta juntament amb el vicerector d'Investigació i Política Científica.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment la convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003.

Punt 5: Denominació dels nous edificis

El Rector informa que hi ha dos edificis al campus que no tenen nom, l'edifici interdepartamental i l'edifici destinat a les facultats de Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials i l'Escola d'Estudis Empresarials. Pel que fa al primer edifici el Rector informa que el Consell Executiu va aprovar la proposta del nom de Beatriu de Pinós i pel que fa al segon presenta les propostes fetes per les facultats i l'escola esmentades, que coincideixen amb la denominació de Gaspar Melchor de Jovellanos (annex 4).

A continuació s'obre un debat en què intervé el professor Joan Mas Vives, que fa una reflexió sobre la denominació de Gaspar Melchor de Jovellanos i els criteris emprats fins ara per fixar els noms. El professor Romà Piña Homs intervé per dir que pot estar d'acord amb la reflexió feta, però també afegeix que la proposta presentada té el suport dels òrgans de govern dels centres implicats i recorda que el senyor Gaspar Melchor de Jovellanos és fill adoptiu de Palma. A continuació intervé el professor Josep I. Aguiló Fuster, que també informa del procés seguit a l'Escola d'Estudis Empresarials i dels motius per demanar el nom. El professor Antoni Socias Salvà manifesta la posició adoptada.

Finalment el Rector sotmet a votació les propostes de denominació per a ambdós edificis. S'aprova per assentiment el nom de Beatriu de Pinós per a l'edifici interdepartamental, i pel que fa al segon edifici s'aprova el nom de Gaspar Melchor de Jovellanos, amb el resultat de 26 vots a favor, 8 en contra i 8 abstencions.

Punt 6: Modificació del Reglament acadèmic

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de la modificació del Reglament acadèmic.

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que planteja una sèrie de modificacions al Reglament (annex 5). Així mateix, fa notar que la modificació de l'article 1.3 del Reglament (anul·lació de la matrícula per causes justes) hauria de determinar la modificació de l'article 3.1 (anul·lació i devolució de l'import de la matrícula). Li respon el vicerector. El professor Josep I. Aguiló Fuster incideix en els efectes de la matrícula extraordinària. També intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell sobre l'oportunitat de tractar la normativa de permanència al mes de juliol.

El Rector sotmet a votació la proposta de modificació del Reglament acadèmic presentada amb la modificació de la redacció de l'apartat 1 ("Anul·lació i devolució de l'import de la matrícula"), en el sentit d'esmentar únicament els supòsits de les causes primera i segona, i sens perjudici que els temes plantejats per la professora Francesca Garcias Gomila es tractin en una propera sessió del Consell de Govern. La Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta de modificació del Reglament acadèmic presentada (annex 6).

Punt 7: Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans i Consultoria de les Organitzacions

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i convida a la sessió el professor Julio Batle Lorente perquè expliqui l'abast i el significat del Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans i Consultoria de les Organitzacions i assenyala que l'organització del màster correspondrà al Departament de Psicologia i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i no a la Facultat d'Educació, com figura a la documentació (annex 7).

A continuació intervenen la professora Francesca Salvà Mut i el professor Antoni Socias Salvà, que demanen aclariments. Els responen el vicerector i el Rector. La professora Francesca Garcias Gomila i el professor Mateu Servera Barceló intervenen en relació amb el procediment d'aprovació dels cursos de postgrau. El Rector considera que en un futur, atesa la composició del Consell de Govern, s'exigirà l'aprovació de la junta de centre o del consell de departament corresponent.

Finalment se sotmet a votació el Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans i Consultoria de les Organitzacions, que s'aprova per unanimitat.

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials. El vicerector destaca que l'aprovació d'aquest curs està condicionat a la signatura d'un conveni amb la Conselleria de Benestar Social, atès el contingut del curs (annex 8).

A continuació intervé el professor Francesc Campos Vidal, del Departament de Filosofia i Treball Social, que presenta una queixa del seu departament perquè les directores del curs no han tingut en compte l'àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials del seu departament a l'hora d'organitzar el curs. El Rector recomana que les directores del curs es posin en contacte amb el Departament de Filosofia i Treball Social.

Finalment se sotmet a votació el Curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials, que s'aprova per assentiment, amb la condició que s'aprovi el conveni corresponent amb la Conselleria de Benestar Social.

Punt 9: Modificació del Servei de Càlcul i Informatització

El Rector informa de la proposta de modificació del Servei de Càlcul i Informatització com a resultat del treball d'una comissió creada per analitzar l'articulació del servei esmentat. A continuació el Rector convida el director del Servei de Càlcul i Informatització, senyor Bartomeu J. Serra Cifre, a qui agraeix la feina feta per ell i pel personal adscrit a aquest servei, perquè expliqui als membres de la Junta de Govern l'abast de la documentació corresponent al Centre de Tecnologies de la Informació@UIB que es pretén crear, en substitució del Servei de Càlcul i Informatització. El director del Servei exposa de forma detallada la documentació presentada.

El Rector intervé per fer un resum de l'exposició. Tot seguit s'obre un debat en què intervé el professor Josep L. Ballester Mortes, que manifesta la seva preocupació sobre el buit que pugui implicar el nou organigrama en el suport als usuaris. Li responen el Rector i el professor Bartomeu J. Serra Cifre. El professor Pere M. Deyà Serra demana una sèrie d'aclariments sobre la relació del Centre amb la resta de la comunitat universitària, concretament com queda la funció de càlcul amb la nova reestructuració. Li responen el Rector, el director del Servei i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

Finalment la Junta de Govern aprova per unanimitat la supressió del Servei de Càlcul i Informatització de la UIB (annex 9) i la creació del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB) (annex 10).

Punt 10: Normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la Universitat de les Illes

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que indica que es va facilitar la documentació corresponent a aquest punt i la dels dos següents amb anterioritat a la convocatòria perquè s'hi poguessin presentar avui les esmenes i els suggeriments oportuns.

A continuació la Secretària General exposa l'abast i el significat de la normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la UIB.

Finalment, com a conseqüència de distints suggeriments i del debat, indica que als articles 3 i 4 es regularà la presentació de candidatures i s'hi incorporarà una disposició final, amb els termes següents: "En tot allò que no preveu aquesta normativa s'aplicarà la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC)."

El Rector indica que després del Claustre constituent s'haurà de constituir el Consell de Govern.

A continuació intervenen la professora Francesca Salvà Mut, la professora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, el professor Pere M. Deyà Serra i el senyor Vicent J. Torres Escandell, per demanar aclariments. Així mateix el professor Pere M. Deyà Serra fa una proposta en relació amb la representació dels degans i directors de centre i directors de departament i d'institut al Consell de Govern en el sentit que l'elecció sigui conjunta i no separada. Tot seguit s'obre un debat en què intervenen el professor Josep I. Aguiló Fuster, el professor Perfecto Cuadrado Fernández, la professora Maria Payeras Grau i el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.

Finalment el professor Pere M. Deyà Serra retira la proposta feta anteriorment.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la proposta de normativa sobre la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la Universitat de les Illes Balears (annex 11).

Punt 11: Reglament del Claustre constituent

La Secretària General exposa l'abast i el significat del Reglament del Claustre constituent i indica que en línies generals, excepte algunes millores tècniques, és el mateix reglament que regeix actualment. La Secretària General indica que s'hi incorpora l'article 12.2, a petició de la professora Francesca Garcias Gomila, en què es concreta que el 25 per cent per excés s'ha d'entendre de la totalitat dels claustrals. També afegeix que s'incorpora una nova disposició addicional del mateix tenor literal que l'aprovada anteriorment.

A continuació el Rector indica que la Junta de Govern farà una aprovació provisional del text i la definitiva la realitzarà el Claustre constituent.

La Junta de Govern aprova per unanimitat el Reglament del Claustre constituent (annex 12).

Punt 12: Comissió per a la reforma dels Estatuts

La Secretària General exposa l'abast i el significat de la normativa relativa a la comissió per a la reforma dels Estatuts (annex 13).

La Secretària General indica que la Junta de Govern farà una aprovació provisional de la normativa presentada i el Claustre constituent en farà l'aprovació definitiva.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la normativa relativa a la comissió per a la reforma dels Estatuts.

Punt 13: Constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca

El Rector dóna la paraula a la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, que explica el procés que ha seguit el tema de la intervenció del pintor Miquel Barceló a la Seu i la participació de la UIB en aquest projecte. La vicerectora planteja la creació de la Fundació Art a la Seu de Mallorca, que té com a objecte promoure les intervencions artístiques i arquitectòniques a la capella de Sant Pere de la catedral de Mallorca i donar-hi suport (annex 14).

El senyor Vicent J. Torres Escandell demana l'aportació que ha de fer la UIB a la Fundació. El Rector li respon que l'aportació que s'ha de realitzar correspon a despeses fetes per la nostra universitat destinades a l'actuació desenvolupada pel pintor.

En relació amb la constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca, la Junta de Govern acorda d'adoptar per assentiment els acords següents:

Primer. Proposar al Consell Social que la Universitat de les Illes Balears participi en la constitució d'una fundació privada denominada Fundació Art a la Seu de Mallorca, juntament amb la Fundació Balears 21, la Diòcesi de l'Església Catòlica i la Fundació Turística i Cultural de les Illes Balears.

Segon. Aprovar com a text dels Estatuts de la Fundació esmentada, els presentats a la sessió de la Junta de Govern, els quals s'incorporen com a annex a aquest certificat.

Tercer. Aprovar com a dotació de la Universitat de les Illes Balears a la Fundació la quantitat de divuit mil euros.

Quart. Designar el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant de la Universitat, d'acord amb el que estableixen els articles 20.1 de la Llei orgànica 6/2002, de 21 de desembre, d'universitats, i 27 i 29.1) i 2) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOCAIB núm. 45, de 10 d'abril), amb l'atorgament de l'escriptura de constitució corresponent.

Cinquè. Autoritzar el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè pugui rectificar, si escau, l'escriptura de constitució i els Estatuts, sempre que aquesta rectificació es limiti a acceptar les modificacions necessàries per poder inscriure la Fundació en el registre corresponent.

Punt 14: Informació del Consell Executiu

1. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres agraeix, en nom seu i en nom del vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, la feina feta pels degans i directors de centre tant el dia de la vaga general del 20 de juny de 2002 com en l'elaboració dels horaris per al proper curs acadèmic.

2. La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals informa de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre l'Espai de silenci. El Rector completa la informació facilitada.

A continuació intervenen els professors Josep Morata Socias i Perfecto Cuadrado Fernández per fer unes reflexions.

Punt 15: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

No n'hi ha.

c) Llicències per estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis als professors que s'indiquen a continuació (annex 15):

¾ Jesús Andreu Garcia Sevilla (CU), adscrit al Departament de Biologia, a la Universitat de Ginebra (Suïssa), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, sense remuneracions (pròrroga de llicència).

¾ Gabriel Cardona Juanals (TEU int.), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, a la Universitat Politècnica de Catalunya, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 15 de febrer de 2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.

¾ Andreu Bover Bover (TEU), adscrit al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, a la Universitat de Toronto (Canadà), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2002 i el 31 de desembre de 2002, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant.

¾ Margalida Capellà Roig (Aj. EU), adscrita al Departament de Dret Públic, al Centre de Dret Internacional de la Universitat de París-Nanterre X (França), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 28 de febrer de 2003, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

d) Sabàtics

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per als professors que s'indiquen tot seguit (annex 15):

¾ Miquel Morey Andreu, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Ecologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a les universitats Complutense de Madrid, Autònoma de Madrid, Alcalá (Departamento Universitario de Ecología) i Lleó (Instituto de Medio Ambiente).

¾ Francisco J. Díaz de Castro, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a la Universitat de Múrcia.

¾ Salvador Balle Monjo, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada del Departament de Física, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a l'Institut Non Linéaire de Niça (França).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 16: Precs i preguntes

1. El professor Josep I. Aguiló Fuster planteja la possibilitat que l'alumnat pugui utilitzar el multiaulari per estudiar en aquesta època d'exàmens, atesa la incomoditat de l'edifici Anselm Turmeda.

Així mateix intervé per demanar la modificació de la pàgina web per introduir-hi pàgines en castellà. Li responen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana que no s'editi la guia d'assignatures de lliure configuració, atesa la dificultat per elaborar els horaris, amb la qual cosa la informació que es dóna pot ser incompleta o tal vegada incorrecta.

També demana sobre la puntualitat en el lliurament de les actes dels exàmens. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

3. El professor Perfecto Cuadrado Fernández intervé en relació amb el tema de les actes.

4. El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana sobre la modificació del traçat de la carretera de Valldemossa per arribar al campus. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

A continuació demana sobre el nombre de crèdits de la diplomatura de Mestre i la seva reducció. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

Finalment demana sobre la traducció al castellà de la pàgina web. Li respon el Rector.

El Rector clou la sessió de la darrera Junta de Govern com a òrgan general de govern establert a la LRU amb unes paraules d'agraïment i acomiadament als membres d'aquesta junta (annex 16).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.