Consell de Govern

A les 10.40 hores del dia 24 de setembre de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la professora Isabel Tapia Fernández, la senyora Josefina Salord Ripoll i el senyor Daniel Zarraluqui Paternain.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda als tres nous membres del Consell de Govern designats pel Consell Social, el senyor Antoni Salas Roca, la senyora Josefina Salord Ripoll i el senyor Daniel Zarraluqui Paternain.

A continuació el Rector fa referència a les notícies aparegudes als mitjans de comunicació en relació amb la seva possible presidència de Sa Nostra i indica que l'única cosa certa és una conversa mantinguda al mes d'agost sobre la possibilitat de formar part del Consell d'Administració d'aquesta entitat. En qualsevol cas, afegeix que en mantindrà informat el Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002, amb la inclusió de dues esmenes relatives als punts 14 i 16, presentades per la professora Francesca Salvà Mut.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 2).

0612

AM

Institut Balear de la Dona

 

0654

AM

Universitat Stefan Cel Mare de Suceava

Romania

0680

AM

Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina

 

0688

AM

Fundació Biodiversitat

 

0690

AM

Fundació Universitat de l'Amazones

Brasil

0681

CV/P

Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina

 

0689

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura, Editorial Moll

 

0691

CV/P

Consell de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Fundació AENA, Universitat de Barcelona i Ajuntament de Sant Lluís

 

0685

CV/P

SanoCare Human Systems, SL

 

0687

CV/P

Conselleria de Benestar Social

 

0676

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

 

0580

CV/P

Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales

Mèxic

0692

CV/P

Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Agricultura i Pesca i Conselleria d'Educació i Cultura)

 

0695

CV/P

Ajuntament d'Inca

 

0666

AM i annex

Sol Meliá, SA

 

0684

AM

Universitats d'Alacant, Girona i Oviedo

 

0662

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

 

0683

CV/P

Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

 

0686

CV/P

Universitat de Sheffield

Regne Unit

0693

CV/P

Consell de Menorca

 

0694

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

 

0672

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

0611

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

0663

CV/P

Institut de Migracions i Serveis Socials

 

0675

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

 

En primer lloc, el vicerector assenyala que es retira el conveni núm. 657, amb la Conselleria d'Innovació i Energia, Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC-IMEDEA), atès que aquesta conselleria ha decidit retirar-lo.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb l'acord marc amb la Fundació Biodiversitat. També comenta que hi ha una sèrie d'acords marc, convenis i protocols que suposen despeses per a la UIB i manifesta el seu acord amb la retirada del conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia, Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC-IMEDEA). En relació amb el conveni amb SanoCare Human Systems, SL, fa una reflexió sobre l'actuació que ha de desenvolupar la UIB, que figura a la clàusula tercera. Li respon el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals de forma detallada i el Rector completa els aclariments. El senyor Lluís Piña Saiz felicita el Consell Executiu per haver aconseguit l'acord marc amb Sol Meliá, SA, i demana sobre la possibilitat d'ampliar-ne el contingut a altres accions. El senyor Vicent J. Torres Escandell intervé en relació amb l'acord marc amb les universitats d'Alacant, Girona i Oviedo, el senyor José Miguel Gómez García intervé per demanar sobre la tramitació d'un conveni. El professor Pere M. Deyà Serra insisteix en els termes en què es troben redactades determinades clàusules de l'acord marc amb la Fundació Biodiversitat. Finalment insisteix en la conveniència de concretar d'on prové l'aportació econòmica que realitza la UIB en determinats acords marc, convenis i protocols. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Rector.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu.

El Rector fa una reflexió final sobre el conveni retirat amb la Conselleria d'Innovació i Energia, Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC-IMEDEA), per a l'elaboració dels criteris per a la innovació en la gestió del litoral i capacitat de càrrega de les Illes Balears.

Punt 3: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'abast i el significat d'una modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Ciències de la Terra, Filosofia i Treball Social, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia i Empresa, Física, Psicologia i Infermeria i Fisioteràpia (annex 3).

A continuació la vicerectora informa d'un error en el document de modificació de plantilla relatiu al Departament d'Economia i Empresa.

Tot seguit intervé la professora Rosa M. Alberdi Castell per demanar un aclariment. Li respon la vicerectora.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla amb la correcció de l'errada esmentada.

Punt 4: Implementació de nous estudis

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat de l'acord normatiu sobre implementació de nous plans d'estudis oficials i comenta que quan es comença un nou pla d'estudis pot ocórrer que si no estan implementats tots els cursos no es puguin fer les convalidacions i adaptacions pertinents per poder obtenir el títol.

A continuació intervé el professor Joan J. Fiol Arbós, que demana quan entrarà en vigor aquesta normativa. El vicerector li respon que l'entrada en vigor es produeix a partir de la seva aprovació.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment la normativa sobre implementació de nous estudis (annex 4).

Punt 5: Comissions de contractació

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica que com a conseqüència del Decret 104/2002, de 2 d'agost, que regula el règim del personal docent contractat de la UIB, és necessari constituir i nomenar diverses comissions de contractació de personal docent i investigador a la UIB (annex 5).

El Consell de Govern aprova per assentiment la composició de la comissió de contractació d'ajudants, associats i col·laboradors interins proposada, i es procedeix a elegir el membre vocal que ha de designar el Consell de Govern. Com a vocal primer titular s'elegeix el professor Pere M. Deyà Serra i com a suplent la professora M. Nélida Tur Faúndez.

Finalment el Rector proposa que els membres de la comissió de valoració de reclamacions presentades contra la proposta de la Comissió de Contractació siguin les mateixes persones que actualment formen part de la Comissió d'Apel·lació de Concursos i que alguna de les persones que varen presentar en el seu moment candidatura puguin intervenir com a suplents de la nova comissió que es crea, atès el nombre de catedràtics d'universitat que la integren.

Tot seguit intervé el professor Llorenç Valverde Garcia per indicar que atès que el nombre de membres que formen part de la Comissió d'Apel·lació de Concursos és superior al de titulars de la comissió que s'ha de constituir, s'ofereix per ser suplent en aquesta, si escau.

El Consell de Govern aprova la proposta.

Punt 6: Barems de professors col·laboradors, professors visitants i ajudants

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que informa dels barems que s'aplicaran en la contractació de professors col·laboradors, professors visitants i ajudants. Així mateix assenyala que constata alguns errors en la documentació tramesa i aporta la documentació rectificada.

El Consell de Govern aprova per assentiment els barems de professors col·laboradors, professors visitants i ajudants, tot i que s'estableix un temps per revisar aquests barems (annex 6).

Punt 7: Convocatòria de places de professors associats a les seus universitàries de la UIB per al curs 2002-2003

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica l'abast de la convocatòria de places de professorat associat a les seus universitàries de la UIB per al curs 2002-2003 i informa dels departaments afectats (annex 7).

El Consell de Govern ratifica per assentiment la convocatòria de les places proposades.

Punt 8: Complements retributius del professorat (Campus Extens)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la proposta corresponent als complements retributius del professorat que treballa en el projecte Campus Extens.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 8).

Punt 9: Ajudes per convidar professorat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat del programa d'ajudes per convidar professorat (annex 9).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Mateu Servera Barceló i Perfecto Cuadrado Fernández per demanar aclariments i informació complementària. Els respon el vicerector i afegeix que, si s'aprova aquesta normativa, a la propera sessió s'aprovaran les propostes de professorat convidat corresponents al primer semestre de l'any . També intervé la professora Rosa Maria Alberdi Castell, que demana si es podrà convidar professorat no doctor. El Rector indica que es podria establir que, prioritàriament, siguin doctors. També intervenen els professors Eduard Cesari Aliberch, Mateu Servera Barceló i Perfecto Cuadrado Fernández. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d'ajudes per convidar professorat amb la incorporació dels suggeriments plantejats.

Punt 10: Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

El Rector informa sobre el text de l'esborrany de decret per a la creació del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears aportat per la Direcció General d'Universitat, en què se sol·licita l'aprovació explícita de la creació del Consorci, la participació de la Universitat i els estatuts del dit consorci (annex 10).

A continuació intervé el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que fa una sèrie de reflexions entorn de la qualitat de les universitats petites i en relació amb els barems amb què s'avaluen la recerca, la docència i les activitats en els estudis humanístics i demana la inclusió d'una clàusula per a l'àrea d'humanitats que determini que els barems utilitzats responen a l'especialitat de la matèria. També intervenen la professora Catalina Cantarellas Camps i el professor Josep Morata Socias. El professor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb l'acreditació i avaluació a què fa referència l'article 5.b) dels Estatuts del Consorci i en relació amb l'article 6.b) per demanar que l'avaluació de la qualitat de la recerca que es fa des dels departaments universitaris es faci extensiva als instituts universitaris d'investigació.

Tot seguit intervenen els professors Antoni Socias Salvà i Ramon Puigjaner Trepat i el senyor Vicent J. Torres Escandell. També intervé el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals per demanar que el Consell de Govern aprovi la creació del Consorci, i es discuteixi més endavant el tema dels barems d'avaluació.

Finalment el Consell de Govern aprova per assentiment la creació del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. Així mateix acorda de demanar a la Direcció General d'Universitat que les avaluacions de la qualitat de la recerca que s'efectuen des dels departaments universitaris, d'acord amb l'article 6.b), es facin també extensives als instituts universitaris d'investigació, i a l'últim acorda de demanar a la dita direcció que a l'hora de realitzar l'avaluació de les persones que formen part de la comunitat universitària es tinguin presents les peculiaritats dels diversos estudis i branques del coneixement.

Punt 11: Normativa que ha de regular la suspensió dels contractes de professors associats

El Rector presenta una proposta de normativa que ha de regular la suspensió dels contractes de professors associats que han passat a ocupar un alt càrrec a l'Administració autonòmica.

A continuació s'obre un debat en què intervenen el senyor Vicent J. Torres Escandell per demanar aclariments i el professor Santiago Cavanillas Múgica, que proposa la possibilitat que el departament afectat pugui disposar, en qualsevol cas, de la plaça en qüestió. També intervenen el professor Eduard Cesari Aliberch, que fa una reflexió sobre la naturalesa d'aquesta normativa, el professor Llorenç Valverde Garcia, que assenyala que l'abast de la normativa és excessiu, i el professor Perfecto Cuadrado Fernández, que es manifesta en el mateix sentit.

Finalment el Rector, vistes les intervencions i les dificultats d'aplicació d'aquesta normativa, retira la proposta.

Punt 12: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa dels temes següents:

a) Dels criteris generals que cal tenir en compte sobre la divisió de departaments.

Tot seguit intervé el professor Antoni Socias Salvà, que exposa la motivació de la proposta de la divisió del Departament d'Economia i Empresa (annex 11).

A continuació s'obre un debat en què intervenen el professor Josep Morata Socias, que assenyala que està d'acord a iniciar un debat intern i que en un futur pròxim hi haurà una proposta de divisió del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, el professor Josep Servera Baño, que fa una reflexió sobre la política de divisió de departaments, sobre la necessitat d'establir un marc general o decantar-se pel sistema de presentació de propostes escalonades. El senyor Vicent J. Torres Escandell demana sobre els beneficis de la divisió de departaments, i el professor Pere M. Deyà Serra considera que la divisió de departaments pot donar lloc a problemes de representativitat en el Consell de Govern. També intervenen la professora C. Nativitat Juaneda Sampol i el professor Antoni Llull Gilet. Els responen el Rector i el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals.

b) De la creació d'un consell de directors de departament i d'institut universitari i un consell de degans i directors d'escola, atès que s'ha posat de manifest per part d'alguns directors la manca de representativitat d'alguns departaments i instituts i d'alguns centres al Consell de Govern.

c) De la dimissió presentada pel professor Gabriel Janer Manila del càrrec de director de l'ICE, i proposa que una comissió s'encarregui de fer una proposta d'organització d'aquest institut. Així mateix proposa les persones que podrien formar part de la dita comissió, que són: els professors Joan J. Muntaner Guasp, Bernat Sureda Garcia, Guillem Ramon Pérez de Rada i Mateu Servera Barceló.

d) D'un possible acord amb Sa Nostra per a la utilització de Can Tàpera.

2. La Secretària General informa dels temes següents:

a) De la primera reunió de la comissió per a la reforma dels Estatuts.

b) Del calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern (annex 12).

c) Del disseny d'un fòrum on hi haurà informació de les reunions del Consell de Govern (annex 13).

d) De l'acord del Consell Executiu relatiu a les recomanacions sobre l'ús a favor d'un llenguatge no sexista en la documentació universitària (annex 14).

3. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la programació que s'ha publicat als mitjans de comunicació sobre l'inici dels curs acadèmic 2002-2003.

4. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa dels temes següents:

a) De la comissió que ha de seleccionar els alumnes col·laboradors tipus b), i recorda que, de conformitat amb l'article 6 de l'Acord normatiu 4648, de 23 de setembre de 1999, és formada pel vicerector d'Investigació i Política Científica i la vicerectora de Professorat i Departaments, que els professors als quals fa referència l'article esmentat són la professora Francesca Garcias Gomila i el professor Ramon Puigjaner Trepat i que hi ha d'haver dos estudiants elegits pel Consell d'Estudiants.

b) Dels fons FEDER i de l'estat actual del procés.

5. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa de l'estat de les obres del nou edifici i agraeix al Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura la feina feta durant aquests mesos.

En aquest punt intervé el president del Consell d'Estudiants, senyor Vicent J. Torres Escandell, per formular algunes queixes sobre la manca d'informació quant al retard en l'inici de les classes per a determinats estudis. La professora Catalina Cantarellas Camps intervé en relació amb el tema del disseny del campus i considera que la Universitat, abans de fer nous edificis al campus, s'hauria d'haver plantejat la recuperació d'edificis al centre de Palma. Els responen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el Rector i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals.

A continuació informa de l'estat de les obres a la carretera de Valldemossa i de les actuacions fetes durant el mes de setembre i de les alternatives d'accessos al campus.

6. El Gerent informa que s'ha designat com a administradora de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos la senyora Magdalena Tomàs Terrassa.

7. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de l'estat actual de les negociacions sobre l'Estudi General Lul·lià i de la propaganda que realitzen els mitjans de comunicació d'un curs de postgrau de la Universitat de Vic que s'ha de fer al lloc esmentat, i demana al Consell de Govern que es pronunciï sobre la realització d'aquest curs a l'Estudi General Lul·lià. El senyor Lluís Piña Saiz intervé per manifestar el seu acord, i el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals intervé per completar la informació.

El Consell de Govern acorda de posar a l'abast la relació de cursos organitzats per altres universitats a la nostra comunitat autònoma i instar les diferents institucions, especialment la Conselleria d'Educació i Cultura, al compliment de la llei en aquest sentit i no participar en aquests tipus d'iniciatives i que actuï d'ofici en aquest tema.

Punt 13: Afers de tràmit:

a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

En aquest punt es presenta la composició de la comissions de contractació de professors visitants per cobrir dues places del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (annex 15).

El Consell de Govern aprova per assentiment la composició de les comissions de contractació de professors visitants proposades.

El Consell de Govern, aprovada la composició de la comissió de professors visitants, en compliment de la LOU i el Decret 104/2002, de règim jurídic del personal docent contractat de la UIB, aprova la composició de les comissions següents:

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria : professor visitant

Àrea de coneixement : Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Perfil : Fonaments d'informàtica, informàtica gràfica I i visió per computador

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Categoria : Professor visitant

Àrea de coneixement : Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Perfil : Sistemes de percepció i sistemes integrats de fabricació

b) Col·laboradors

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 16):

¿ Josep Melià Ques com a col·laborador del Departament de Dret Públic, per al curs 2002-2003.

c) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per als professors i professores que s'indiquen tot seguit (annex 17):

¿ Adelaida Ambrogi Álvarez, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Lògica i Filosofia de la Ciència, pel període comprès entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2003, al Consell Superior d'Investigacions Científiques, Instituto de Filosofía (Madrid).

¿ Jeroni Morey Salvà, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Orgànica del Departament de Química, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2002 i el 30 de setembre de 2003, a la Universitat de Texas (Austin, Estats Units).

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 14: Precs i preguntes

1. El senyor Vicent J. Torres Escandell fa una queixa sobre la manca d'informació pel que fa a la modificació de la normativa de permanència aprovada a finals de juliol i una altra sobre la informació que apareix al sobre de matrícula relativa al cost per alumne que subvenciona el Govern de les Illes Balears.

A continuació demana informació sobre una reunió d'una associació contra la corrupció a les universitats espanyoles.

2. El professor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre els parcs científics. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Rector.

A continuació demana si s'ha signat el conveni amb el Consell de Mallorca i TIRME, SA. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

Finalment demana que la correspondència que li arribi com a director de departament tingui algun distintiu per tal de facilitar que es puguin registrar els documents.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2002

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas

 2. Carles Manera Erbina

 3. Mercè Gambús Saiz

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Bartomeu Serra Cifre

 6. Josep Morata Socias

 7. Pere M. Deyà Serra

 8. Mateu Servera Barceló

 9. Isabel Moreno Castillo

 10. Maurici Mus Amézquita

 11. Nélida Tur Faúndez

 12. Carolina Garau Rosselló

 13. Joan Llull Cabrer

 14. Antoni Salas Roca

 15. Ramon Puigjaner Trepat

 16. Rafael Forteza Coll

 17. Joan J. Fiol Arbós

 18. Vicent Joan Torres Escandell

 19. Antoni Socias Reynés

 20. M. Isabel Baltasar Quesada

 21. Luis Francisco Piña Saiz

 22. Rafael Barea Roig

 23. Gabriel Fontanet Nadal

 24. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 25. José Miguel Gómez García

 26. Llorenç Valverde Garcia

 27. Antoni Socias Salvà

 28. Francesca Salvà Mut

 29. Catalina Nativitat Juaneda Sampol

 30. Catalina Cantarellas Camps

 31. Bernat Prats Taberner

 32. Santiago Cavanillas Múgica

 33. Josep Servera Baño

 34. Perfecto Cuadrado Fernández

 35. Miquel Pastor Tous

 36. Rosa Maria Alberdi Castell

 37. Berta Artigas Lelong

 38. Eduard Cesari Aliberch

 39. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 40. Pedro Antonio Rivas Yarza

 41. Antoni Llull Gilet

 42. Jaume Sureda Negre

 43. Avel·lí Blasco Esteve

 44. Eugeni Garcia Moreno

 45. Esperança Munar Muntaner

 46. Eduard Rigo Carratalà

 47. Llorenç Huguet Rotger

 48. Margalida Gili Planas