Consell de Govern

A les 9.30 h del dia 25 de setembre de 1997, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

El Rector, abans de començar la reunió, dóna la benvinguda a la directora del nou Departament d'Infermeria (en constitució), professora Joana Fornés Vives.

S'excusa d'assistir-hi el senyor Enric Tortosa, director de l'IMEDEA, per motius de viatge.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 1997, amb dues esmenes: una al punt 10.b) i una al punt 11.c).

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals informa que hi ha vuitanta-vuit convenis en tramitació, per la qual cosa els serveis administratius es troben saturats. És per això que demana disculpes si algun promotor o contacte encara no ha vist acabada la tramitació del document que l'afecti.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):

-- Amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

-- Amb el Ministeri d'Educació i Cultura (MEC).

-- Amb el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior.

-- Amb la Conselleria de Presidència (DG de Relacions Exteriors) del Govern Balear.

-- Amb Gas y Electricidad, SA (GESA).

-- Amb la Caixa d'Estalvis de Balears, <<Sa Nostra>> (desè protocol de col.laboració).

Pel que fa a l'Acord marc amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (FMSC), la Junta de Govern l'aprova una vegada suprimit l'incís final del primer acord.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, el qual explica de forma detallada el contingut del document presentat (annex 2).

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen els professors José Á. Torres, Maria Ballester i Joan Miralles.

S'aprova per assentiment la modificació de plantilla presentada.

Punt 4: Constitució del Consell d'Estudis de Turisme i del Consell d'Estudis de Treball Social

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el significat i l'abast dels dos documents presentats (annexos 3 i 4) i fa esment especial de les peculiaritats que presenten. Afegeix que la integració dels estudis de Treball Social ha superat el tràmit del Consell d'Universitats.

S'aprova per assentiment el contingut dels dos documents presentats una vegada suprimit en ambdós casos l'article 6, atès el contingut de l'article 1 i perquè així es millora la tècnica normativa.

Punt 5: Estatuts del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, Pròpia de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals, el qual inicia l'exposició dels Estatuts presentats. En relació amb els quatre membres del Consell de Direcció del Consorci que, d'acord amb l'article 7.1, ha de nomenar la Universitat, proposa que aquests membres siguin el mateix vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals, el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, el delegat del Rector en matèria de política lingüística i un quart representant que surti de la Junta de Govern, que serà elegit en una propera sessió.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Joan Miralles, el senyor Lluís Piña i el professor José Á. Torres.

Tot seguit el Rector sotmet a votació el document presentat, que, amb les modificacions que s'indiquen tot seguit, s'aprova per trenta-nou vots a favor, cap en contra i una abstenció:

a) Nova redacció del primer paràgraf de l'article 2: <<El Consorci té com a àmbit d'actuació l'exercici, en general, del foment de l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. I específicament:>>.

b) Nova redacció de l'article 2.1: <<La investigació en el camp sociolingüístic i, de manera especial, sobre l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears i les seves modalitats>>.

c) Nou incís inicial al començament de l'article 11.1: <<El Consell de Direcció només quedarà vàlidament constituït si s'hi troben representades totes les entitats consorciades>>.

Punt 6: Modificació dels Estatuts del Consorci de l'Escola d'Hoteleria de la CAIB

El Rector explica l'origen de la modificació dels Estatuts i posa de manifest que durant les negociacions s'ha reivindicat sempre que l'aspecte acadèmic quedàs en mans de la Universitat. El Rector convida a parlar el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals, el qual es pronuncia en aquest mateix sentit.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Josep Miró, el senyor Piña, que demana expressament que el seu vot contrari a la modificació proposada consti en acta, el Rector, el vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals i els professors Eugeni Aguiló, Francesc Sastre, Antoni Rodríguez i Pere Deyà.

Tot seguit el Rector sotmet a votació el document presentat, que amb les modificacions que s'indiquen seguidament, s'aprova amb trenta-cinc vots a favor, un en contra i tres abstencions:

a) En relació amb la figura del director acadèmic, regulada als articles 28 i 29, s'ha de fer constar expressament, que: <<El director acadèmic és el responsable de la direcció, organització i coordinació acadèmica de l'Escola>>.

b) En relació amb la figura del coordinador, regulada als articles 26 i 27, s'ha de fer constar expressament que: <<El coordinador està obligat a trametre al Consell de Direcció les propostes que li faci el director acadèmic>>.

c) A l'article 21, després de l'expressió <<la meitat més un dels seus membres>>, s'hi ha d'afegir l'incís <<amb dret de vot>>.

d) A l'article 22, relatiu a les competències del Consell de Direcció, la redacció de l'apartat p), pel que fa a la modificació d'Estatuts, ha de ser la següent: <<Acordar d'iniciar el procediment de modificació d'aquests Estatuts>>.

Punts 7 i 7 bis: Curs d'Especialista Universitari en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes i Màster en Salut Laboral

El Rector dóna la paraula al professor Jordi Pericàs, que exposa la motivació del curs d'especialista presentat. Intervé el professor Antoni Rodríguez. S'aprova per assentiment el Curs d'Especialista Universitari en Emergències i Assistència Sanitària en Catàstrofes (annex 7).

El Rector dóna la paraula al professor Pere Deyà, que exposa la motivació del màster presentat. S'aprova per assentiment el Màster en Salut Laboral (annex 8).

Punt 8: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa sobre distints temes els membres de la Junta de Govern.

a) El Rector explica l'estat actual de la tramitació parlamentària del Projecte de Llei del Consell Social i afegeix que al BOPIB s'ha publicat que es prorroga el termini per presentar-hi esmenes fins al dia 4 d'octubre de 1997. Finalment informa sobre el document elaborat per la comissió delegada de la Junta de Govern (nomenada a la passada sessió ordinària del dia 23 de juliol) sobre el Projecte de Llei del Consell Social. Indica que aquest document s'ha fet arribar al conseller d'Educació, Cultura i Esports i també als distints grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears (annex 9).

b) Estratègia BIT. El Rector informa la Junta de Govern sobre la reunió duta a terme la setmana passada. Assenyala que en aquesta reunió es va proposar un dia de debat amb propostes prèviament presentades i en el qual s'exposaria la metodologia de treball que se seguiria.

c) El Rector informa sobre la comissió mixta del conveni signat amb SERBASA. Assenyala que el Consell Executiu, a la reunió del passat 2 de setembre, va designar, en representació de la Universitat, el senyors Jordi Lalucat, Fèlix Grases i Andreu Palou i la senyora Joana Fornés.

d) El Rector explica el calendari de sessions ordinàries de la Junta de Govern i del Claustre per al curs 1997-98 (annex 10).

e) El Rector dóna la paraula al professor Jesús Salinas, el qual informa del projecte d'extensió universitària a Eivissa-Formentera i a Menorca i explica el document presentat (annex 11). Completa la informació el Rector, que informa del nomenament dels senyors Josep Tur Marí i Lluís Garau Juaneda com a directors de les extensions universitàries d'Eivissa-Formentera i de Menorca, respectivament.

Intervé el professor Antoni Rodríguez per plantejar tres qüestions: sobre els ordinadors, sobre el logotip i sobre la incardinació dels departaments en la docència. Finalment intervenen el vicerector d'Ordenació Acadèmica, el professor Gabriel Fiol, el senyor Ernest Riera i el professor Pere Deyà.

2. El Gerent informa sobre l'execució pressupostària d'aquest any (annex 12).

Tot seguit, informa de l'execució de distintes obres (instal.lació elèctrica, cablatge informàtic, arranjament, obres de reforma a les cobertes de l'edifici Mateu Orfila i Rotger i instal.lació contra incendis per als edificis Guillem Colom Casasnovas i Mateu Orfila i Rotger).

Finalment informa de l'estat actual de l'Aulari.

3. El vicerector d'Extensió Universitària i Relacions Institucionals informa sobre la interposició d'un recurs contenciós administratiu per part de la Plataforma por la Lengua Balear contra el Decret 92/1997, de 4 de juliol, i de la postura adoptada pel Consell Executiu en el sentit de no personar-se en aquest procés judicial, sens perjudici de donar el suport necessari al Govern. Intervé la senyora Carme Cifuentes per donar suport a la postura del Consell Executiu.

4. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre la cessió del contracte per al subministrament de llibres, revistes i altre material de documentació a la UIB a l'entitat Nova Àrea, SA.

Per altra banda, informa que el senyor Miquel Pastor Tous ocuparà la plaça de cap del servei de biblioteques i del procés de selecció seguit.

També informa del servidor web i del desenvolupament de les enquestes corresponents al professorat que imparteix assignatures del segon semestre i les anuals.

Finalment informa que el Consell d'Universitats ha aprovat tots els plans d'estudis i vol felicitar totes les persones implicades en la tasca efectuada i especialment el delegat del Rector en matèria de revisió dels plans d'estudis, senyor Eugeni Garcia Moreno.

5. El Rector acaba aquest punt recordant que la inauguració del curs 1997-98 tindrà lloc el proper 1 d'octubre de 1997.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col.laboradors.

No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 13):

-- Senyor Sven Jonasson, catedràtic de la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca), adscrit al Departament de Biologia Ambiental, per un període d'un any, de l'1 de gener al 31 de desembre de 1998, amb unes retribucions que seran satisfetes per la seva universitat d'origen.

-- Senyora Lourdes dos Anjos Marqués Pereira, de la Universitat Clàssica de Lisboa (Portugal), adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un any, de l'1 d'octubre de 1997 al 30 de setembre de 1998, amb nivell de retribució d'ajudant d'universitat (primera etapa).

-- Senyor Bartomeu Barceló Taberner, de la Universitat Autònoma de Madrid, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, de l'1 d'octubre al 30 de desembre de 1997, amb unes úniques retribucions de 75.000 pessetes mensuals en concepte de compensació per despeses d'habitatge i desplaçament.

-- Senyor Jairo E. Rocha, de la Universitat Estatal de Nova York a Stony Brook (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte d'un any, de l'1 d'octubre de 1997 al 30 de setembre de 1998, amb nivell de retribució de titular d'escola universitària.

-- Senyor Pedro Montoya Jiménez, de la Universitat Ludwig Maximilian de Munic (Alemanya), adscrit al Departament de Psicologia, de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 1997, amb nivell de retribució de titular d'universitat (interí).

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents (annex 14).

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel.ligència Artificial

Perfil : Gràfics i tecnologia de la programació

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel.ligència Artificial

Perfil : Gràfics i tecnologia de la programació

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica

Perfil : Transmissió de dades

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica

Perfil : Fonaments dels computadors

d) Altres

1. La Junta de Govern aprova la proposta de premi extraordinari de llicenciatura de Ciències (Secció Biologia), corresponent al curs acadèmic 1993-94, per a la senyora Guadalupe Gastalver Llompart, i per al curs 1994-95 d'aquesta mateixa llicenciatura, per al senyor Jesús Gómez-Zurita Frau i la senyora Margalida Puigserver Salvà (annex 15).

2. La Junta de Govern acorda de concedir les veniae docendi sol.licitades per al professorat de l'Escola Universitària de Treball Social i de l'Escola de Relacions Laborals.

Punt 10: Precs i preguntes

1. El professor Gabriel Fiol demana que una aula de l'edifici Anselm Turmeda romangui oberta els vespres de tot l'any.

2. El professor Perfecto Cuadrado demana per l'estat de les obres, sol.licita informació sobre els horaris i demana pel patrimoni bibliogràfic. Li responen la vicerectora d'Alumnes i Campus, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el Rector.

3. El professor Pere Deyà vol felicitar-se per la rehabilitació dels edificis i pel servei de manteniment. També demana una partida pressupostària destinada a realitzar actuacions tendents a aconseguir una connexió entre ciència i societat. Finalment vol comentar algunes notícies periodístiques. Li responen el Rector i el Gerent.

4. El professor Javier Pérez Pareja planteja problemes de ventilació dels edificis.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.25 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.