Consell de Govern

A les 10 hores del dia 26 de juliol de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la senyora Marta Carrió Palou, el professor Ramón Oliver Herrero i el senyor Joan Enseñat Rodríguez, per motius laborals.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de juny de 2005, un cop el vicerector d'Ordenació Acadèmica constata que al punt 6 va quedar pendent la denominació definitiva de l'itinerari d'especialització en Intervenció Social i Educativa. El vicerector afegeix que atès el contingut de l'escrit presentat conjuntament pel degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i la degana de la Facultat d'Educació, la denominació de l'itinerari d'especialització ha de ser «en Tècniques Socials i Educatives».

El senyor Jeroni Reynés Vives constata una errada al punt 17, apartat b), on s'ha de suprimir l'expressió: «i acorda de trametre-les al Consell de Govern».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1126

AM

Fundació Índex

Genèric

1134

AM

Federació d'Establiments d'Ensenyament Superior a Novo Hamburgo

Brasil

Genèric

1139

AM

Universitat Simón Bolívar

Veneçuela

Genèric

1143

AM

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Genèric

1150

AM

Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de les Illes Balears

Genèric

1163

AM

Universitat Federal de Santa Maria

Brasil

Genèric

1160

Addenda

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Assignatures de lliure configuració 2005-2006

1156

CV/P

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Avantatges per als titulars de la targeta intel·ligent

1159

CV/P

Fundació Bancaixa

Beques ERASMUS i Universitat d'Estiu 2005 (Palma)

1137

CV/P

Consorci Centre Balears Europa (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació)

Curs sobre Integració Europea (crèdits de lliure configuració)

1154

CV/P

Universitats de Lleida, d'Alacant, Autònoma de Barcelona, de Girona, Jaume I, Oberta de Catalunya, Rovira i Virgili i de València

Doctorat Interuniversitari (Sistema de Justícia Penal)

1148

AM

Tomàs Seguí Payeras

Donació (fons bibliogràfic musical i arxiu sonor)

1133

CV/P

Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca

Estudi (Accessibilitat de municipis de Mallorca)

1158

CV/P

Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, IBAL (Conselleria de Medi Ambient)

Estudi (Avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costaneres)

1149

CV/P

Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears

Laboratori de Cultius Cel·lulars del IUNICS

1101

CV/P

Conselleria de Medi Ambient

Observatori del Clima de les Illes Balears (OCLIB)

1155

CV/P

Consorci Centre Balears Europa (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació)

Postgrau (Expert Universitari en Estadística Aplicada a l'Economia)

1142

AM

Associació de Doctors Iberoamericans i Fundació Telefònica

Postgrau (títols portuguesos, iberoamericans i europeus)

1146

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Programa Ramón y Cajal (convocatòria 2004)

1157

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

REDINED 2004-2005

1152

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Conselleria d'Educació i Cultura i Institució del Defensor del Poble

Universitat d'Estiu (VI UEEF 2005)

En relació amb el conveni amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo (1156), el Gerent constata un error a la clàusula tercera, condicions comercials de préstec personals, allà on diu: «Interès mínim: Euribor + 1 punt», ha de dir: «Interès mínim: Euribor + 1,5 punt».

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector assenyala que no hi ha cap modificació de plantilla proposada.

Punt 4: Assignació de les àrees de coneixement d'Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa al Departament d'Economia Aplicada

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'abast i el significat de l'Acord normatiu sobre l'assignació de les àrees de coneixement d'Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa al Departament d'Economia Aplicada (annex 3).

El Consell de Govern aprova per unanimitat l'assignació d'ambdues àrees de coneixement al Departament d'Economia Aplicada.

Punt 5: Canvi de denominació de l'Escola Universitària de Formació de Professorat d'EGB Alberta Giménez, adscrita a la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la motivació de la proposta de canvi de denominació de l'actual Escola Universitària de Formació de Professorat d'EGB Alberta Giménez per Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez. Així mateix fa un resum històric de la motivació.

A continuació intervé el doctor Joan Mas Vives en relació amb la denominació bilingüe del centre, «Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez / Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez», tal com figura a la documentació presentada, i proposa que la denominació sigui indistinta en català i en castellà.

El Rector assenyala que el que se sotmet al Consell de Govern és la sol·licitud de la representant de la titularitat del centre i proposa d'aclarir el contingut de la sol·licitud. Fet aquest aclariment, el Rector sotmet la proposta de denominació de l'antiga escola per la de Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el canvi de denominació indicat (annex 4).

Punt 6: Pla docent de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que informa els membres del Consell de Govern del contingut de la documentació tramesa per l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera relativa al pla docent de la dita escola, que incorpora el grup de tarda del segon curs de la diplomatura per tal d'oferir la possibilitat de conciliar la feina i els estudis. Així mateix explica que aquest pla afecta les assignatures optatives per a l'any acadèmic 2005-2006.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el pla docent de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (annex 5).

Punt 7: Aprovació de diferents títols propis de postgrau

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que indica la naturalesa dels títols propis que es presenten (annex 6).

Cursos presencials

Expert Universitari en Estadística Pràctica Aplicada amb SPSS (12 crèdits)

El doctor Andreu Sansó Rosselló, director del curs, explica breument el contingut del curs. El Consell de Govern aprova la realització del curs per 29 vots a favor i un vot en blanc.

Especialista Universitari en Gestió i Direcció d'Emergències i Protecció Civil (25 crèdits)

Expert Universitari en Riscos i Prevenció en l'Àmbit de les Emergències (12 crèdits)

Expert Universitari en Gestió i Coordinació d'Emergències (13 crèdits)

El doctor Enric Munar Roca, director del curs, n'explica les característiques. La senyora Margalida Miró Bonet demana aclariments sobre el mòdul 8 (Assistència mèdica a les víctimes), també demana aclariments el senyor Joan E. de Pedro Gómez. El doctor Lluís Mas Franch planteja que hi ha una part del curs proposat que no es troba definida. Els contesta el doctor Enric Munar Roca. El Rector completa la informació facilitada.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Expert Universitari en la Direcció de Centres Educatius (10 crèdits)

El doctor Jaume Oliver Jaume, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari de Guió i Producció de Continguts Televisius. Títol conjunt UIB-UJI (20,5 crèdits)

El doctor Antonio Fernández Coca, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Màster Universitari en Cirurgia i Estètica Oral (53 crèdits)

Màster Universitari en Cirurgia i Implantologia Oral (53 crèdits)

Especialista Universitari en Cirurgia Oral (22,5 crèdits)

Els doctors Josep A. Tur Marí i Antoni Pons Biescas, directors dels cursos, n'expliquen breument el contingut. El senyor Luis Piña Saiz demana aclariments sobre els requisits d'accés. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual indica que són els que estableix de forma general la normativa aplicable. El senyor Joan E. de Pedro Gómez també demana aclariments i fa una observació sobre la denominació del Màster Universitari en Cirurgia i Estètica Oral. Li responen els directors dels cursos. Finalment també fa una observació la doctora Francesca Garcias Gomila.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials (23,9 crèdits)

El doctor Fèlix Mata, subdirector gerent de l'Hospital Universitari Son Dureta i director del curs, fa una breu exposició del seu contingut. El senyor Joan E. de Pedro Gómez intervé per mostrar la seva sorpresa perquè en el disseny del contingut del curs no s'hagi tingut en compte l'opinió de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia. Li contesten el doctor Fèlix Mata i la doctora Mercè Gambús Saiz. El senyor Carlos Moreno Gómez presenta una queixa i la senyora Margalida Miró Bonet explica el motiu del seu vot en contra de la realització del curs. El doctor Eugeni Aguiló Pérez mostra la seva satisfacció per la realització del curs. El Rector fa una reflexió final.

El Consell de Govern aprova la realització del curs per 27 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots en blanc.

Expert Universitari en Intervenció en Maltractament Infantil (10 crèdits)

El doctor Antoni Gomila Benejam, director del curs, presenta el curs de postgrau. La doctora Irene Nadal Gómez es felicita per la realització del curs i demana aclariments sobre la impartició de determinades matèries jurídiques. Li contesta el doctor Antoni Gomila Benejam.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

II Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius (50 crèdits)

II Especialista Universitari en Organització d'Esdeveniments Corporatius (20 crèdits)

II Especialista Universitari en Direcció d'Esdeveniments Corporatius (29 crèdits)

El doctor José Á. Torres Lana, director del curs, n'explica breument el contingut. El doctor Antoni Socias Salvà presenta una queixa sobre la forma d'organització del curs i indica que el seu departament no hi vol participar, ni vol figurar de cap manera en la publicitat que se'n faci, així mateix indica que s'hauria de comprovar la titulació del professorat que imparteix el curs, i finalment indica que a la votació s'abstindrà. Li contesta el doctor José Á. Torres Lana. El senyor Luis Piña Saiz demana aclariments sobre els títols propis que s'aproven. Li contesta el Rector.

El Consell de Govern aprova la reedició del curs per 24 vots a favor i 7 vots en blanc .

Cursos cofinançats pel FSE i pel Govern de les Illes Balears

Especialista Universitari en Agricultura Ecològica (25 crèdits)

El doctor Jaume Vadell Adrover, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Coneixement Funcional i Maneig de la Vegetació de la Mediterrània (20 crèdits)

El doctor Maurici Mus Amezquita, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Mons Gràfics 3D: Creació, Desenvolupament i Interacció (21 crèdits)

El doctor Francisco J. Perales López, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Disseny, Investigació i Desenvolupament d'Aplicacions Interactives sobre Entorns Audiovisuals (27,1 crèdits)

El doctor Antoni Bibiloni Coll, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Seguretat Informàtica i de les Comunicacions (20 crèdits)

El doctor Antonio Sola Venteo, director del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Noves Tecnologies: Assessoria, Entorn i Gestió del Canvi per al Desenvolupament del Mercat en l'Entorn Web de les PIMES i Microempreses (20,3 crèdits)

La doctora Mercè Gambús Saiz indica que es retira la proposta d'aquest curs.

Especialista Universitari en Sistemes GNU/Linux: Administració i Desenvolupament (22,2 crèdits)

El doctor Ricardo Galli Granada, codirector del curs, presenta el curs de postgrau. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Cursos a distància

Especialista Universitari en Fisioteràpia en Atenció Primària i Salut Comunitària (20 crèdits)

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

Especialista Universitari en Gestió i Polítiques Culturals (21 crèdits)

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs presentat.

La doctora Francesca Garcias Gomila realitza una reflexió sobre les condicions en què s'imparteixen els cursos de postgrau subvencionats pel FSE (als mesos d'estiu a l'horabaixa, sense que es pugui disposar del servei de bar ni de reprografia ni de biblioteca ni de serveis administratius ni de bus).

La doctora Irene Nadal Gómez fa una reflexió sobre la forma en què s'han dut a aprovació els cursos de postgrau a la sessió del Consell de Govern.

Els responen el Rector i la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector.

Punt 8: Modificació de l'Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la modificació de l'Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat, i assenyala que la motivació és especificar les funcions i les competències de la Comissió.

A continuació s'obre un debat en què intervé el doctor Miquel Tortella Feliu, que llegeix un document que s'incorpora a l'acta (annex 7) i dos suggeriments amb proposta de nova redacció dels articles 1 i 2. El doctor Joan E. de Pedro Gómez intervé per donar suport a la proposta presentada pel doctor Tortella, així mateix fa una reflexió sobre la composició de la Comissió i proposa de fer-hi algunes modificacions. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica. La doctora Francesca Garcias Gomila fa una observació final.

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les modificacions següents:

a) L'apartat 1 de l'article 1 quedarà redactat de la manera següent: «1. La COBE informa sobre la tasca científica dels investigadors de la UIB que impliqui experimentació amb mostres i dades procedents d'éssers humans ¾ incloent-hi assaigs clínics en què no es facin servir medicaments ni procediments medicoquirúrgics¾ , tractament i anàlisi de dades procedents d'éssers humans i experimentació amb animals de laboratori. Així mateix visa els projectes de docència que impliquin la participació de persones com a subjectes passius.»

b) L'apartat 1 de l'article 2, penúltim integrant, quedarà redactat de la manera següent: «Un investigador amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic.» Així mateix, en aquest apartat se suprimeix l'expressió: «amb experiència en experimentació animal».

c) A l'apartat e) de l'article 3 se suprimeix «humanitaris» de la frase «Controlar que s'utilitzen mètodes eutanàsics humanitaris».

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació (annex 8).

Punt 9: Modificació del catàleg i la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica de forma detallada la modificació del catàleg i la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i assenyala que està negociada amb totes les parts implicades: la Junta de Personal, el Comitè d'Empresa, els serveis administratius del centre i els serveis afectats (annex 9).

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació del catàleg i la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

Punt 10: Complements retributius del professorat

La vicerectora de Professorat explica l'assignació de distints complements retributius del professorat (annex 10):

El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (renovació i nova adjudicació).

El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

  1. De la concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya al senyor Gabriel Mesquida Amengual, editor del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB, a qui felicita en nom del Consell de Govern.

  2. De la reunió del Consell de Coordinació Universitària i de l'elaboració del catàleg de titulacions.

  3. De la reforma de la LOU i del previsible canvi de sistema de selecció del professorat funcionari (habilitació o acreditació) i de la seva incidència en la convocatòria de proves d'habilitació.

  4. De la constitució de l'Associació d'Universitats per al Suport dels Consells Socials a les Universitats Públiques Espanyoles i de l'autorització sol·licitada pel Consell Social per integrar-s'hi. També afegeix que el Consell de Direcció del dia 21 de juny de 2005 va autoritzar de participar-hi.

  5. De la reunió de la Junta de Coordinació Universitària, en què es va tractar de la sol·licitud de creació d'una universitat privada (Universitat Internacional de Mallorca) i de la posició mantinguda per aquest òrgan. Així mateix, informa del contingut de la notícia apareguda en un diari diumenge passat.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa dels temes següents:

  1. Que en els estudis de Graduat d'Estudis Immobiliaris no s'admetran alumnes de nou ingrés. El Rector completa la informació i assenyala que aquests estudis han passat a ser deficitaris i que s'havien plantejat problemes amb les organitzacions amb les quals s'havia establert el conveni per dur a terme els ensenyaments. La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per demanar aclariments. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
  2. Que els estudis corresponents al Títol Superior de Turisme han presentat problemes de finançament, atès que la matrícula d'alumnes ha anat minvant, per la qual cosa tampoc no s'admetran alumnes de nou ingrés a partir del proper any acadèmic. Finalment assenyala que en un futur les demandes d'aquests estudis es podrien cobrir mitjançant un màster interuniversitari.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de l'esborrany del I Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i de les tres línies prioritàries que estableix: Turisme, Medi Ambient i investigació en Salut. També assenyala que la UIB proposarà d'augmentar el nombre de línies prioritàries.

La vicerectora de Relacions Exteriors informa del premi concedit a un estudiant de Bioquímica de la UIB, classificat entre els deu primers de la quarta edició de les beques Líder a tot Espanya.

A continuació informa que s'ha produït un augment de la participació en tots els programes de mobilitat.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa que avui mateix s'inicien les obres de construcció de la línia de metro que enllaçarà Palma i el campus de la UIB i que el dia 11 de juliol va tenir lloc la col·locació de la primera pedra al campus, amb la presència de les autoritats de les institucions autonòmiques i de la UIB.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa del calendari de propostes de nous estudis de postgrau oficials.

També informa de la reforma de la normativa de doctorat (articles 11, 12 i 13).

Finalment informa de l'elaboració de la pàgina web de la UIB. Completa la informació el coordinador de la pàgina web, el doctor Antonio Fernández Coca.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de l'aplicació de la Llei de drogodependència.

El Gerent informa que el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB ha obtingut la certificació ISO 2000 i que únicament hi ha dues biblioteques universitàries que la tenen. Aquest reconeixement és motiu de felicitació per al Servei, que es fa constar en el si del Consell de Govern.

Tot seguit informa que la biblioteca de l'edifici Ramon Llull romandrà oberta als capvespres durant el mes d'agost, de les 14 a les 20 hores.

El Secretari General informa del calendari de sessions del Consell de Govern per a l'any acadèmic 2005-2006.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2005-2006 per als senyors que s'indiquen a continuació (annex 11):

- Senyora Liliana Lorenzana Álvarez, del Departament de Filosofia i Treball Social.

- Senyor Atahualpa Fernández Neto, del Departament de Filosofia i Treball Social.

- Senyor Marc Galbis Matarredona, del Departament d'Economia de l'Empresa.

- Senyor Miguel Ángel Barriuso Fernández, del Departament d'Economia de l'Empresa.

- Senyor José Lorenzo Mulet Sans, del Departament d'Economia de l'Empresa.

- Doctor Roman H. Hummelt, del Departament d'Economia de l'Empresa.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (s'inclou documentació com a annex 12):

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i Història de l'Educació
Perfil: Sociologia de l'educació

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Inorgànica

Categoria: professor ajudant doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les següents llicències per estudis (annex 13):

- Sr. Antoni Cladera Bohigas, professor col·laborador del Departament de Física, a l'organització no governamental Acción Contra el Hambre, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis.

- Sr. Jaume Garau Taberner, ajudant del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Florència (Itàlia), pel període comprès entre el 27 de juny de 2005 i el 30 de gener de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis.

- Sra. Dèbora Coll Mayor, professora col·laboradora del Departament de Física, al Pacific Northwest National Laboratory, Richland (EUA), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i l'1 de març de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis.

d) Emèrits

El Consell de Govern aprova per unanimitat la renovació del contracte del doctor Antoni Roig Muntaner com a professor emèrit d'aquesta universitat per un any, amb efectes a partir del dia 16 de novembre de 2005 (annex 14).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 13: Precs i preguntes

El doctor Josep Servera Baño vol fer constar la seva protesta pel fet succeït en la matrícula dels alumnes de Filologia Hispànica i les dificultats amb què s'han trobat (CD). Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el vicerector d'Estudiants.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2005

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas
2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
3. Mercè Gambús Saiz
4. Francesca Salvà Mut
5. Francesca Garcias Gomila
6. Miquel Tortella Feliu
7. Joan E. de Pedro Gómez
8. Joan Mas Vives
9. Margalida Miró Bonet
10. Antònia Martín Perdiz
11. Carlos Moreno Gómez
12. Maurici Mus Amezquita
13. Maria Llompart Bibiloni
14. Luis Francisco Piña Saiz
15. Rafael Barea Roig
16. M. Isabel Baltasar Quesada
17. Andreu Crespí Plaza
18. Joan Jordi Muntaner Guasp
19. Dolors Forteza Forteza
20. Eugeni Aguiló Pérez
21. Joan J. Fiol Arbós
22. Josefa Donoso Pardo
23. Irene Nadal Gómez
24. Antoni Socias Salvà
25. Lluís Mas Franch
26. Joan Antoni Mesquida Cantallops
27. Francesca Lladó Pol
28. Francisco Muñoz Izquierdo
29. Esperança Munar Muntaner
30. Sergio Alonso Oroza
31. Avel·lí Blasco Esteve
32. Lluís Garau Juaneda
33. Rosabel Rodríguez Rodríguez
34. Josep Servera Baño
35. Antoni Llull Gilet