Consell de Govern

A les 10.30 h del dia 26 de setembre de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i el vicerector d'Investigació i Política Científica, per motius de viatge, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, per motius familiars, i el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius acadèmics.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dóna la benvinguda a la professora M. Nélida Tur Faúndez i al professor Mateu Servera Barceló, que s'incorporen a la Junta de Govern com a nous directors dels departaments de Dret Privat i de Psicologia, respectivament, a la vegada que agraeix la feina feta als seus antecessors.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2001, amb l'aprovació d'una esmena al punt 7 presentada pel professor Pere M. Deyà Serra relativa a la Comissió de Bioètica de la UIB, en què s'hauria de fer constar les persones que formen part de la Comissió per raó del càrrec i les que ho són per elecció i, una altra al punt 11, presentada pel professor Vicente J. Benedí Benito sobre una pregunta que ell va fer sobre el Registre, intervenció que s'incorpora a l'acta corresponent.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que inicia la seva intervenció amb un comentari al conveni aprovat per la Junta de Govern del dia 23 de juliol de 2001 amb el Govern de les Illes Balears, a través de la Vicepresidència, la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, la Conselleria d'Agricultura i Pesca i l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves per al desenvolupament d'un programa pilot d'una beguda d'ametlla mallorquina. A l'annex 1 d'aquest conveni es constaten les retencions que s'han d'efectuar d'acord amb l'article 11 de la LRU, i explica els motius pels quals s'havien de fixar. Això no obstant, també explica els problemes que comporten aquestes retencions i proposa que el 20 per cent de la retenció establerta s'apliqui sobre la quantia total i no solament sobre la quantitat fixada per al personal.

A continuació explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb Carpe Investigaciones Científicas.

Amb la Universitat de Zulia.

Amb l'Ajuntament de Santa Margalida.

Amb el Consell de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Fundació AENA, Universitat de Barcelona i Ajuntament de Sant Lluís.

Amb Navision Software España, SA, i Sistemas de Gestión de Baleares, SA.

Amb la Conselleria de Benestar Social.

¾ Amb la Conselleria de Treball i Formació, Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i Caixa de Balears, "Sa Nostra".

Amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni amb l'Ajuntament de Santa Margalida per demanar l'agilització dels tràmits per obtenir el carnet d'estudiant. També intervé en relació amb l'acord marc amb Navision Software España, SA, i Sistemas de Gestión de Baleares, SA, per demanar si la utilització del software es podrà ampliar a altres facultats o escoles o només serà exclusiu per a l'Escola Universitària de Turisme. A continuació intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria de Benestar Social per demanar sobre la possibilitat d'oferir places, si hi ha vacants, a altres estudis a més dels prevists i que els crèdits es comptin no sols per a les pràctiques, sinó que s'ampliïn als crèdits de lliure configuració. En relació amb el conveni amb la Conselleria de Treball i Formació, Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i Caixa de Balears, "Sa Nostra", pel qual s'estableixen les bases per dur a terme el curs de formació d'emprenedors i directius de la microempresa i les empreses familiars, demana si la participació es pot ampliar a tot l'alumnat.

El professor Pere M. Deyà Serra demana una sèrie d'aclariments sobre l'acord marc amb Carpe Investigaciones Científicas. També fa uns comentaris en relació amb el seguiment dels convenis i demana que es lliuri una llista a la Junta de Govern dels convenis que hi ha vigents. A continuació demana que s'estudiï la fórmula perquè els convenis amb administracions públiques que en realitat són contractes regulats d'acord amb l'article 11 de la LRU es tractin com a tals i no siguin firmats com a convenis.

La professora Francesca Salvà Mut intervé per felicitar la realització del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. El professor Antoni Socias Salvà intervé en relació amb aquest conveni per posar a disposició un grup d'investigació del seu departament expert en el tema d'avaluació de projectes de cooperació internacional.

Els responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i el professor Francesc Sastre Albertí.

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu, inclosa la modificació proposada inicialment pel vicerector sobre el conveni amb la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, la Conselleria d'Agricultura i Pesca i l'Agrupació d'Interès Econòmic Productors Balears d'Ametlles i Garroves per al desenvolupament d'un programa pilot d'una beguda d'ametlla mallorquina, aprovat a la sessió del dia 23 de juliol de 2001, relativa a la retenció del 20 per cent establerta a l'annex 1, la qual s'aplicarà sobre la quantia total.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia i Empresa, Ciències de l'Educació, Dret Privat, Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Física (annex 2).

La Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla proposada.

Punt 4: Normativa sobre becaris de col·laboració

El Rector explica l'abast i el significat de la modificació sobre la normativa de becaris de col·laboració i constata un error en l'enumeració dels components; allà on diu "doctors i llicenciats", ha de dir: "llicenciats i doctors".

A continuació demanen aclariments les professores Francesca Garcias Gomila i Francesca Salvà Mut. Els respon el Rector.

La Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de la normativa sobre becaris de col·laboració proposada (annex 3).

Punt 5: Complements retributius del professorat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica la proposta de la documentació que s'adjunta corresponent als complements retributius dels professors que treballen en el projecte Campus Extens, relativa al professorat de les extensions universitàries. Així mateix constata tres errades a la documentació presentada: per una part, s'ha de suprimir de la relació l'ajudanta Antònia Fullana Miralles, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, s'ha d'ampliar la retribució de la professora Maria Juan Garau, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, de 4 a 6 hores i, per últim, s'ha de suprimir de la relació la professora M. Dolors Forteza Forteza, del Departament de Ciències de l'Educació.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 4).

A continuació el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments perquè presenti la proposta corresponent a l'aplicació del complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent i el complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària, i assenyala que a les llistes únicament hi figuren les persones a qui s'han concedit els complements esmentats, i pel que fa a les sol·licituds denegades, que hom està pendent que es pugui interposar algun recurs.

Demanen aclariments el professor Joan Mas Vives, el professor Pere M. Deyà Serra i la professora Francesca Garcias Gomila. Els responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, la vicerectora de Professorat i Departaments i el Rector.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 5).

Punt 6: Calendari de planificació d'avaluació del sexenni 2001-2006

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica el contingut del document presentat a la Junta de Govern relatiu a la planificació d'avaluació del sexenni 2001-2006 pel que fa a titulacions. Per al proper any s'avaluaran les set titulacions que integren la Facultat de Filosofia i Lletres.

A continuació el Gerent explica el calendari d'avaluació del sexenni pel que fa als serveis.

Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que informa sobre el tipus d'avaluació que s'hauria d'aplicar a les titulacions que integren la Facultat de Ciències. Així mateix, demana al Consell Executiu que vinculi les titulacions als departaments. També demana sobre el calendari d'avaluació dels centres adscrits. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. Seguidament constata algunes errades en el document corresponent a l'avaluació dels serveis i assenyala que s'haurien d'incloure els serveis centrals a la relació. Li respon el Rector.

El Rector sotmet a votació els documents presentats amb la incorporació dels serveis centrals, que s'aproven per assentiment (annex 6).

Punt 7: Elecció d'un membre al Consell Social (un representant dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats i dels ajudants, becaris i professors associats membres de la Junta de Govern)

El Rector explica que atesa la baixa del professor José A. Torres Lana com a membre de la Junta de Govern, que a la vegada era representant dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats i dels ajudants, becaris i professors associats membres de la Junta de Govern en el Consell Social, s'haurà d'elegir un nou membre en lloc seu. A continuació la professora María Nélida Tur Faúndez es presenta com a candidata per ocupar el lloc esmentat. Atès que no hi ha més candidats, la Junta de Govern elegeix la professora María Nélida Tur Faúndez com a representant de la Junta de Govern al Consell Social.

Punt 8: Elecció d'un membre a la Comissió Econòmica (professor)

El Rector explica que pel mateix motiu esmentat al punt anterior, s'ha de procedir a elegir un membre, un professor, per cobrir la vacant deixada pel professor José A. Torres Lana a la Comissió Econòmica. Es presenta com a candidat per ocupar aquesta plaça el professor Perfecto Cuadrado Fernández. Atès que no hi ha més candidats, la Junta de Govern elegeix el professor Perfecto Cuadrado Fernández com a representant de la Junta de Govern a la Comissió Econòmica.

Punt 9: Informació del Consell Executiu

El Rector informa dels temes següents:

a) Del calendari de les sessions de la Junta de Govern per al curs 2001-2002 (annex 7).

b) De la presentació del Pla balear de R+D al Consell Executiu per part del director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, senyor Enric Tortosa Martorell, que va fer una exposició de les línies generals.

c) El Rector dóna la paraula al professor Josep Servera Baño, fins fa poc vicerector de Professorat i Departaments, que explica els resultats de l'aplicació del document de plantilla (annex 8). El Rector li agraeix la feina feta.

Tot seguit s'obre un debat en què intervenen el professor Pere M. Deyà Serra per demanar una anàlisi del programa de reducció docent per als professors titulars d'escola universitària no doctors i la professora C. Nativitat Juaneda Sampol, que demana la incorporació de nous indicadors per tenir en compte en la reducció docent, per exemple, el nombre d'alumnes i de nous doctors per departament. El professor Vicente J. Benedí Benito insisteix en la primera qüestió plantejada: que es tingui en compte aquest augment de personal docent i investigador per incrementar la captació de recursos per a investigació. El Rector fa una reflexió final sobre el recel que existeix en relació amb el programa de promoció dels TEU. El professor Antoni Socias Salvà corrobora les paraules del Rector i insisteix en la valoració de la docència com a factor que cal tenir present a l'hora d'aplicar la reducció docent.

A continuació el Rector dóna la paraula al director acadèmic del projecte Campus Extens, senyor Josep A. Pérez Castelló, que explica els objectius i les activitats dutes a terme en el marc del projecte el curs anterior i apunta les accions que es faran en un futur immediat.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, en absència del vicerector d'Investigació i Política Científica, informa que el dia 19 d'octubre acaba el termini de presentació de sol·licituds de professors visitants per al primer semestre de l'any 2002.

El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa d'una nova estructuració del pla de formació continuada i de la creació d'un fòrum virtual a la web, anomenat espai de participació. En aquest punt el Rector puntualitza que amb la creació d'aquest fòrum virtual la utilització de l'adreça electrònica PDI-PAS s'ha de limitar a temes institucionals a través de la Secretaria General.

El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de la notícia apareguda al Diari de Balears al mes d'agost sobre una sentència relativa a la contractació d'un professor associat i de les gestions que s'han fet amb aquest diari per corregir la informació. Així mateix, informa sobre una altra notícia apareguda al mateix diari.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa del començament de les classes el dia 1 d'octubre a l'edifici Interdepartamental-interfacultatiu.

A continuació informa que ahir es va acabar el termini per presentar projectes per a la rehabilitació de can Oleo. També informa que s'ha resolt el concurs de l'edifici cientificotècnic i, finalment, que s'ha rebut una ajuda de la CAM per realitzar un sistema de depuració per al llacunatge.

El Gerent informa de la pujada dels preus de cafeteries i menjadors en un 3,7 per cent, corresponent a l'IPC amb aplicació de l'arrodoniment a les cinc pessetes. Sobre aquest tema intervenen el professor Perfecto Cuadrado Fernández i la professora Francesca Garcias Gomila, que fan una forta protesta contra aquesta pujada. El Rector indica que es farà arribar al concessionari el sentiment de la Junta de Govern pel que fa a aquest tema. També intervenen per fer una queixa en relació amb el servei de neteja. A continuació intervenen la professora Francesca Salvà Mut per demanar que es facin públiques les obligacions dels concessionaris dels serveis contractats i el professor Francesc Torres Marí, que incideix en el tema del servei de neteja.

Finalment el Rector informa de l'estat actual de tramitació del Projecte de llei orgànica d'universitats.

Punt 10: Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 9):

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Comptabilitat financera i auditoria comptable

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil : Direcció comercial i màrqueting turístic

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia política

Departament: Economia i Empresa
Plaça : CU
Àrea de coneixement : Organització d'Empreses
Perfil :

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Organització d'Empreses
Perfil :

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Organització d'Empreses
Perfil :

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Comptabilitat de costs i comptabilitat de societats

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Econometria

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil : Bioquímica, estructura de macromolècules, i el propi de l'àrea

Departament: Psicologia
Plaça : CU
Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Perfil : Tècniques de modificació de conducta

Així mateix, la Junta de Govern aprova la nova proposta de president suplent del tribunal que ha de jutjar la plaça de TU, núm. 102203, de l'àrea de coneixement de Física de la Terra, perfil: Física de l'atmosfera, del Departament de Física.

També aprova la terna de suplents del secretari del tribunal que ha de jutjar la plaça de CEU, núm. 080203, de l'àrea de coneixement de Filologia Alemanya del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

Finalment la Junta de Govern acorda d'ajornar l'aprovació del tribunal proposat pel Departament de Biologia que ha de jutjar una plaça de TEU de l'àrea de coneixement de Genètica, perfil: Genètica.

b) Llicències per estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis als senyors que s'indiquen a continuació (annex 10):

¾ Senyora Alícia M. Sintes Olives (Aj. EU), adscrita al Departament de Física, al Max Planck Institut für Gravitationphysik de Golm (Alemanya), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2001 i el 31 de gener de 2002, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions.

c) Altres

No n'hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes

1. El professor Josep I. Aguiló Fuster demana sobre les futures obres de la carretera. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, que assenyala que les previsions de la Conselleria són que comencin a principi de l'any que ve.

2. El professor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre el disseny de pàgines web dels departaments i sobre el tema de dominis a Internet.

3. La professora Francesca Garcias Gomila demana que el professorat respecti els terminis establerts per lliurar les actes, insisteix en el tema de reserves d'espai i demana per què el termini d'admissió d'alumnes que sol·liciten plaça a la segona convocatòria és posterior a l'inici de les classes. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.10 h. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.