Consell de Govern

A les 10.40 h del dia 26 de setembre de 2000, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusen d'assistir-hi la vicerectora Mercè Gambús i el vicerector Avel·lí Blasco, per motius de viatge.

Abans d'iniciar la sessió, el Rector informa del canvi de Secretària General produït aquest mes de setembre. Agraeix, en primer lloc, a la professora Apol·lònia Martínez Nadal la feina realitzada al capdavant de la Secretaria General i informa que aquest cessament s'ha produït a petició pròpia. Seguidament agraeix a la professora Margalida Gili Planas, membre ja de la Junta de Govern, l'acceptació del càrrec de Secretària General.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2000 amb l'aprovació prèvia de l'esmena presentada pel professor Andreu Palou Oliver a l'apartat 3 del punt 10. On diu: «es queixa del servei de menjador al campus durant el mes de juliol» ha de dir: «manifesta que l'anunci del tancament de serveis de menjador durant el mes de juliol crea la sensació que és un mes de vacances».

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que, en absència del vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

Amb les universitats de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra i Saragossa (grup G7).

Amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.

Amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears.

Amb Viatges Barceló, SL.

Amb Barceló Hotels, SA.

Amb Marina Balear, SA.

Amb la Conselleria de Benestar Social.

Amb Air Europa, SAU.

Amb la Conselleria de Benestar Social.

Amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.

Amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.

Amb la Universitat de Kassel, Alemanya.

Amb la Fundació Kovacs.

Amb la Fundació de les Illes Balears per a la Innovació Tecnològica.

Amb l'Institut Balears d'Afers Socials.

Amb la Conselleria de Sanitat i Consum.

Amb la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Amb el Consell Insular de Menorca, Conselleria de Sanitat i Consum, Àrea de Salut de Menorca - INSALUD.

Amb les universitats de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra i Saragossa (grup G7).

Amb l'Ajuntament de Capdepera.

Amb la Conselleria d'Educació i Cultura.

Amb la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina.

Amb la Caixa d'Estalvis Sa Nostra i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera.

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Jordi Vallespir Soler, Andreu Palou Oliver i Antoni Socias Salvà en relació amb la necessitat que a l'hora d'establir en un conveni la persona responsable del treball objecte d'aquest, aquesta persona consti de forma individual com a professor del departament que correspongui. Tot seguit intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb els convenis amb el Col·legi Oficial de Químics i assenyala que seria convenient que la persona de contacte que hi figuri sigui un professor del departament, independentment que la persona que ara hi figura sigui un professor associat. Li respon el Rector i li proposa que aquest professor sigui el director del Departament.

Així mateix, el Rector proposa a la Junta de Govern que es delegui el director de l'Escola Universitària de Turisme perquè aprovi els convenis amb les empreses o entitats que tinguin per objecte les pràctiques d'alumnes i el contingut dels quals s'ajusti als que avui ha aprovat la Junta de Govern. Els membres de la Junta de Govern aproven per assentiment la proposta del Rector.

A continuació la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis i protocols i contractes generals presentats i aprovats pel Consell Executiu, amb la modificació de les persones de contacte que figuren a l'Acord marc signat amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i al Protocol de l'acord marc anterior, que han de ser substituïdes pel director del Departament de Química.

Finalment el Rector indica que a partir d'ara quan als convenis hi figuri com a persona de contacte un professor d'un departament, es faci constar expressament d'aquesta manera, això és, de forma individual.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat i Departaments, que explica, en primer lloc, una correcció d'error que s'ha de fer a la modificació de plantilla del Departament de Ciències de l'Educació publicada al FOU núm. 180. Concretament indica que per error hi figura dues vegades la plaça 120833, una com a «desdotació» i l'altra «a càrrec de CE7»: la referència que s'ha de suprimir és la relativa a «desdotació». A continuació explica l'abast i el contingut d'una modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia i Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Física, Ciències de la Terra i Infermeria.

Tot seguit el professor Ramon Puigjaner Trepat demana per què les àrees de Física Atòmica, Molecular i Nuclear i Física de la Terra estan incloses a la modificació de plantilla del Departament de Física, estudis d'Enginyer Tècnic, quan no figuren en aquest pla d'estudis. Li respon el director del Departament de Física, el professor Lluís Mas Franch. També intervé el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

El Rector, atès el desacord entre els punts de vista exposats, sotmet la qüestió a votació en els termes següents:

a) Acceptar de manera transitòria que aquestes places (Fis 7 i 8) siguin cobertes per àrees que no figuren al pla d'estudis, amb la condició que quan aquestes places surtin a concurs al BOE s'ajustin a àrees de coneixement que figuren al dit pla d'estudis.

b) Que les àrees de coneixement s'ajustin a les que figuren al pla d'estudis indicat.

El resultat de la votació és el següent: 19 vots la primera opció, 3 vots la segona i 16 abstencions. Per tant, s'aprova la primera opció.

A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila per demanar aclariments i informació sobre la plaça amb codi 031206 de titular d'universitat per ser ocupada de forma interina. Concretament demana si la persona que ha d'ocupar aquesta plaça podrà iniciar les classes el dia 2 d'octubre. Li respon el director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Finalment se sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment (annex 2).

Punt 4: Modificació de l'Acord normatiu de l'acció social a favor del personal de la Universitat

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica la motivació, l'abast i el significat de la modificació de l'Acord normatiu pel qual s'aprova la modificació de l'acció social a favor del personal de la Universitat. Demanen aclariments el professor Andreu Palou Oliver i la professora Francesca Garcias Gomila. Els respon el Rector.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de modificació presentada (annex 3).

Punt 5: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa els membres de la Junta de Govern dels temes següents:

a) De la reunió que va tenir lloc ahir amb la Conselleria d'Energia i Innovació Tecnològica, en què es va convenir de fer la dotació de 50.000.000 de pessetes a la UIB per a la construcció de l'edifici destinat als Serveis Cientificotècnics.

b) De la proposta de la Cambra de Comerç per a la concessió d'un premi a la UIB, atesa la seva col·laboració dins l'àmbit social de la Comunitat Autònoma.

c) De la proposta de calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern per al curs acadèmic 2000-2001 (annex 4).

d) De la constitució del nou Consell Social de la Universitat.

e) De les actuacions fetes per la Universitat davant els actes terroristes d'ETA. En aquest punt intervé el professor José A. Torres Lana per fer una reflexió sobre l'efectivitat del minut de silenci.

Finalment el Rector recorda que divendres que ve tindrà lloc l'acte d'inauguració del curs acadèmic, el qual s'iniciarà amb una plantada d'arbres per part de les diferents promocions universitàries. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient dóna més detalls de l'acte.

2. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de la publicació d'un anunci a la premsa local sobre informació de la UIB.

3. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa de la reestructuració de l'OTRI i l'OGR per configurar una nova oficina, l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

4. El vicerector de Professorat i Departaments informa de les reunions corresponents a la valoració dels mèrits per als complements retributius al professorat.

5. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de l'inici de la feina per a l'elaboració del pressupost de l'any que ve i assenyala les grans línies d'actuació (contractes de programes interns per al Servei de Biblioteques i per al Servei de Publicacions, inversions, PAS/departaments, etc.)

Finalment el Rector informa de l'elaboració del Pla estratègic de la UIB.

Punt 6: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 5):

1. Núria Garcia Canals

Departament : Dret Públic. Dates : Curs 2000-2001.

2. Joseba de Dañobeitia Mota

Departament : Dret Públic. Dates : Curs 2000-2001.

3. Sara H. Ladària Lliteras

Departament : Dret Públic. Dates: Curs 2000-2001.

b) Visitants

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen tot seguit (annex 5):

Senyor Gonzalo Gregorio Izús, de la Universitat de Mar de Plata (Argentina), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, amb un contracte de dos mesos, gener i febrer de 2001, i nivell de retribució de professor titular d'universitat.

Senyora Natalia V. Semenova, de la Universitat Estatal de Moscou (Rússia), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos i mig, del 15 de gener al 31 de març de 2001, i nivell de retribució de professor titular d'universitat.

Senyor Jan Danckaert, de la Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de gener de 2001, i nivell de retribució de professor titular d'universitat.

Senyor Daniel Walgraef, de la Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de febrer al 30 de març de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Ricardo Enrique Gamboa Saraví, de la Universitat Nacional de la Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 28 de febrer de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Amitabha Chakrabarti, de la Universitat Estatal de Kansas (EUA), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Brian O. J. Tupper, del Department of Mathematics and Statistics de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, del 15 de febrer al 16 de març de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Marcelo O. Magnasco, de la Universitat Rockefeller (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 d'abril al 31 de maig de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Bernie Roberts, del Mathematical and Computational Sciences Department de la Universitat de Saint Andrews (Escòcia, Regne Unit), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Volodymyr Chernenko, de l'Institute of Magnetism de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Ucraïna, adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de maig al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Diego Luis González Tiserand, de l'Institut Lamel-CNR (Itàlia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de juny al 31 de juliol de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Ángel Luis Plastino, del Departament de Física de la Universitat Nacional de la Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes i mig, del 15 de juny al 31 de juliol de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor André Ivanov, del Department of Electrical and Computer Engineering de la Universitat de la Colúmbia Britànica (Canadà), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, del 20 de juny al 20 de juliol de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyora Ivana Vucenik, de l'Escola de Medicina de la Universitat de Maryland (Baltimore, EUA), adscrita al Departament de Química, amb un contracte d'un mes i mig, del 15 de juny al 31 de juliol de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Senyor Bruno Coulomb, de la Universitat de Provença (Département de Chimie et Environnement) (França), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos i mig, del 15 de gener al 31 de març de 2001, i nivell de retribució de professor titular d'universitat.

Senyor François Bourguigon, del Departament i Laboratori d'Economia Teòrica i Aplicada (DELTA) (París), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Peter Lambert, de la Universitat de York (Regne Unit), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Pierre Pestieau, de la Universitat de Lieja (Bèlgica), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyora María Cristina Apella, de la Universitat Nacional de Tucumán (Argentina), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de maig a l'1 de juliol de 2001, i nivell de retribució titular d'universitat.

Senyor Frank A. Würthner, de la Universitat d'Ulm (Alemanya), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un més, del 23 de març al 22 d'abril de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

Senyor Nada Kulendran, de la Universitat de Victòria (Austràlia), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2001, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

Senyor Juan Carlos Gómez, de l'Escola de Psicologia de la Universitat de Saint Andrews (Escòcia, Regne Unit), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte d'un mes, del 24 de març al 14 d'abril de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat.

En aquest punt, el vicerector d'Investigació i Política Científica indica que la proposta com a professor visitant del senyor Oleg Stasyk, de l'Institute of Physiology and Genetics de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Ucraïna, adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte de quatre mesos, de l'1 de maig al 31 d'agost de 2001, i nivell de retribució de titular d'universitat, es troba pendent del tràmit d'aprovació per part del Consell del Departament de Biologia.

A continuació el director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, el professor Llorenç Valverde Garcia, intervé per dir que des de la darrera Junta de Govern el consell de departament no s'ha reunit cap vegada i que té pendent de passar les propostes de professors visitants del seu departament. També intervenen el professor Andreu Bover Bover, director del Departament d'Infermeria, i el professor Joan Mas Vives, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

El Rector proposa que si a les reunions dels diferents departaments s'aproven propostes de professors visitants, la Junta de Govern delegui en el Consell Executiu l'aprovació d'aquestes. La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta del Rector.

El professor Pere M. Deyà Serra indica que la proposta de professors visitants corresponent al primer període de l'any no s'hauria de dur a la Junta de Govern de setembre, sinó a la d'octubre o novembre. El professor Lluís Mas Franch, en canvi, considera que el mes de novembre seria tard si els professors visitants han de venir l'1 de gener.

Així mateix, el professor Pere M. Deyà Serra demana si el CSIC aporta fons per als professors visitants de l'IMEDEA. A continuació el professor Andreu Palou Oliver demana més flexibilitat sobre el tema de fer propostes de visitants. Tot seguit intervé el professor Joaquim Tintoré Subirana per contestar al professor Deyà. Finalment intervé el professor Josep L. Ballester Mortes per demanar si els professors visitants poden ser retribuïts al mes d'agost. Li respon el Rector.

El vicerector d'Investigació i Política Científica comenta el cas de la contractació d'un professor visitant per cobrir una plaça de titular d'escola universitària, el senyor Óscar Alberto Calvo Ibáñez.

c) Llicències d'estudis

La Junta de Govern acorda de concedir una llicència per estudis a la senyora Raquel Cortés Herrera (Aj. EU), adscrita al Departament Dret Públic, a l'Institut Universitari Europeu de Florència (Itàlia), per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2000 i el 31 de gener de 2001, amb unes remuneracions del 80 per cent de les seves retribucions (annex 5).

d) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 6):

Departament : Psicologia

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Perfil : Teràpia de conducta

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Història i Institucions Econòmiques

Perfil : Propi de l'àrea

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 7: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra demana informació complementària sobre la possibilitat que hi hagi contractes de reincorporació de doctors a la Universitat, punt comentat alguna vegada amb el director general de Recerca de Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Energia i Innovació Tecnològica. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica. Tot seguit demana sobre el seguiment dels contractes realitzats conforme a l'article 11 de la LRU i també sobre la possibilitat de fer un calendari de les activitats globals previstes per al proper curs (convocatòries, terminis, etc.). Li responen el Rector i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

2. El professor F. Javier Pérez Pareja demana que, vist el nombre de tesis que s'han de presentar, oposicions i actes diversos i atesa la manca d'espai, es faci una previsió i s'estableixi un ordre de prioritats. Li responen el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

3. El professor Joan Mas Vives planteja una idea en relació amb la participació dels departaments en la selecció del PAS. Li responen el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el Gerent i el senyor Bernat Prats Taberner, per al·lusions.

4. El professor Llorenç Valverde Garcia es queixa que els directors de departament siguin els instruments de canalització de la informació cap als professors dels departaments respectius. Li respon el Rector.

5. El professor Andreu Palou Oliver, seguint amb el tema anterior, demana que la comunicació amb el personal d'administració i serveis es faci a través del correu electrònic. Així mateix, demana sobre el sistema de correcció d'exàmens tipus test. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres. Finalment fa referència als contractes regulats conforme a l'article 11 de la LRU. Li respon el Rector.

6. La professora Francesca Garcias Gomila fa una queixa sobre la transmissió d'informació de la UIB envers l'exterior: concretament els anuncis en castellà als diaris i sobre la Guia d'assignatures de lliure configuració. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, tot indicant que pel que fa al primer tema es tracta d'un anunci d'una escola adscrita i pel que fa al segon té a veure amb un problema del programa Acadèmia.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.20 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.