Consell de Govern

A les 10.10 hores del dia 27 de setembre de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el senyor Carlos Moreno Gómez, per motius de viatge, i el doctor Lluís Garau Juaneda, per malaltia.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2005, amb dues correccions de caràcter formal presentades per la doctora Francesca Garcias Gomila als punts 7 (antepenúltim paràgraf) i 9 (primer paràgraf).

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicesecretari general, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte

1167

AM

Xarxa Orión

Diversos països

Genèric

1168

AM

Universitat de Bohèmia Occidental

República Txeca

Genèric

1170

AM

Universitat Hassan II-Mohammedia

Marroc

Genèric

1171

AM

Humiclima Majestic Grupo, SL

 

Genèric

1177

AM

Associació d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives de Mallorca

 

Genèric

1183

AM

Technical University of Cluj-Napoca

Romania

Genèric

1184

AM

International Institute of Management of Kishinev

Moldàvia

Genèric

1162

CV/P

Pastor, SA

 

Beca (Arquitectura Tècnica)

1179

CV/P

Universitat d'Aveiro

Portugal

Cotitularitat de resultats

1172

AM

Associació ARA-FOH, Acompanyament al Final de la Vida (Friends of the Hospices)

 

Cures pal·liatives i dol

1166

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Doctorats amb menció de qualitat

1182

CV/P

Editorial Barcanova, SA, i Comercial Grupo Anaya, SA

 

Edició de llibre (premi Mallorca de Creació Literària, modalitat de Narrativa)

1091

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, SA

 

Edició del Diccionari sànscrit-català

1164

CV/P

Govern de les Illes Balears, Conselleria de Turisme i Federació Empresarial Hotelera de Mallorca

 

Edició (recopilació de legislació turística)

1173

AM

Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació, ANECA

 

Enquesta d'inserció laboral (projecte REFLEX)

1151

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Estades en universitats estrangeres (ECTS)

1153

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Estudi (fires, mercats i festes populars dels nostres pobles)

1165

CV/P

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

 

Foment d'energies renovables i estalvi energètic

1169

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura (DG d'Ordenació i Innovació)

 

Formació permanent del professorat no universitari (Especialista en Audició i Llenguatge 2005-2007)

1161

AM

Pastor, SA

 

Genèric (Arquitectura Tècnica)

1175

CV/P

Universitat Diego Portales i Fundació ASCIENDE

Xile

Postgrau (Diplomat internacional en Psicologia de l'Esport)

1176

CV/P

Fundació Mateu Orfila, d'investigació en salut, de les Illes Balears

 

Programes de recerca i estudis d'investigació

1178

CV/P

TIRME, SA

 

Projecte de recerca (?)

1174

CV/P

Conselleria de Medi Ambient

 

Sistema informatitzat de gestió de biblioteques (INNOPAC Millenium)

La senyora Margalida Miró Bonet intervé per oferir la col·laboració de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia sobre el tema de les cures pal·liatives en relació amb l'acord marc amb l'Associació ARA-FOH, Acompanyament al Final de la Vida (Friends of the Hospices). El Rector indica que es farà arribar l'oferta al doctor Jaume Rosselló Mir.

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre estades en universitats estrangeres (ECTS) i demana aclariments sobre l'abast del conveni. El vicerector d'Ordenació Acadèmica indica que el conveni només afecta mobilitat de professorat.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

No n'hi ha.

Punt 4: Elecció dels membres de la Comissió de Bioètica de la Universitat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que recorda que a la darrera sessió del Consell de Govern es va modificar la normativa de la Comissió de Bioètica, i que un dels aspectes modificats era la composició. També recorda que els membres originaris ja fa més de quatre anys que ho són i que s'haurien de renovar.

El vicerector d'Investigació proposa que els membres integrants d'aquesta comissió siguin els següents:

¿ Un professor permanent de la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement jurídiques i que actuarà com a secretari de la Comissió: Dr. Federico Garau Sobrino.
¿ Un professor permanent de la UIB que pertanyi a l'àrea de coneixement de Filosofia Moral: Dr. Camilo J. Cela Conde.
¿ Un professor permanent de la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement vinculades a les ciències de la vida i la salut: Dr. Sebastià Albertí Serrano.
¿ Un professor permanent de la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement de ciències socials en què es faci recerca en humans o de psicologia: Dr. Mateu Servera Barceló.
¿ El tècnic responsable de l'estabulari: Sra. Teresa de Francisco Casado.
¿ Un investigador amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic: Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez.
¿ Un membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la UIB: Sr. Santiago Hernández Allès.

El doctor Lluís Mas Franch demana si s'ha consultat als membres que continuen si volen ser renovats. El vicerector d'Investigació li contesta en sentit afirmatiu.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta efectuada.

Punt 5: Proposta de nomenament del senyor Cristóbal Serra com a doctor honoris causa de la UIB

El Rector informa que fa uns mesos va arribar una proposta formulada pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de nomenament del senyor Cristóbal Serra com a doctor honoris causa per aquesta universitat (annex 3).

A continuació recorda el procediment establert als articles 6, 7 i 8 de l'Acord normatiu 4231/1998, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Finalment dóna la paraula al director del Departament, doctor Josep Servera Baño, perquè faci la presentació de la proposta.

El doctor Joan Mas Vives intervé per donar suport a la proposta presentada.

Punt 6: Informació del programa UIB reutilitza

El Rector dóna la paraula al doctor Gabriel Fontanet Nadal, el qual explica l'abast i el significat de la documentació presentada (annex 4) i dedica especial esment a explicar el procediment que s'hi estableix.

Tot seguit intervé el doctor Gabriel Oliver Codina, que felicita la iniciativa, però mostra la seva preocupació per la utilització del soterrani de l'edifici Anselm Turmeda, que ja està saturat. Li contesta el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

El senyor Francesc Escanellas Garcias demana sobre la destinació del material audiovisual obsolet, així com d'altre material electrònic. Li contesta el doctor Gabriel Fontanet Nadal.

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

En primer lloc, el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, ja que s'ha d'absentar de la reunió.

La vicerectora de Relacions Exteriors informa que ahir, amb motiu de la benvinguda als alumnes d'intercanvi que s'incorporen a la UIB, es varen presentar les dades de mobilitat estudiantil de l'any acadèmic que finalitza («Comparativa mobilitat curs 2004-2005 i 2005-2006») (annex 5).

També informa sobre la convocatòria de voluntariat (octubre 2005).

Finalment el Rector destaca la major participació del nostre alumnat en diversos programes de mobilitat.

El Rector felicita el Servei de Biblioteca i Documentació per l'obtenció del certificat ISO 2001 atorgat per AENOR, que només tenen dues universitats més de l'Estat, les universitats Jaume I i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Rector dóna compte dels temes següents:

a) L'informe del secretari d'Estat en el qual es va anunciar una modificació del reial decret de postgrau, la qual cosa implicaria l'aprovació dels cursos de postgrau per part de les comunitats autònomes.

b) La reunió de la Comissió d'Experts del dia 21 de setembre de 2005, en què es va analitzar el mapa de les noves titulacions (annex 6).

c) El projecte d'ordre ministerial que desenvolupa el reial decret de grau.

d) El projecte de reforma de la LOU, el qual es podria presentar durant el decurs del proper trimestre, segons notícies del Ministeri. Afegeix que afectaria temes com accés a la Universitat, selecció del professorat, reforçament de l'autonomia universitària, professorat contractat, fiscalitat, estatut del professorat. Així mateix indica algunes matèries que també es podrien veure afectades per aquesta reforma, com centres estrangers a Espanya, alumnat, igualtat de gènere o discapacitat.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre:

a) La resolució de projectes en relació amb el tema de la convergència europea.
b) La convocatòria i resolució d'ajudes a la mobilitat de professorat per a estades en universitats que tinguin implantat els crèdits ECTS.
c) L'esborrany d'ordre ministerial que desenvolupa el decret de grau.
d) La convocatòria ministerial de mobilitat, en dues parts, una per a professorat i una per a alumnat.

La vicerectora de Professorat informa de:

a) La finalització de les proves d'accés (2 CU i 1 TU) corresponents als departaments de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Filologia Catalana i Lingüística General i Física, i dels resultats d'aquestes.
b) La convocatòria de proves d'habilitació nacional per part del Consell de Coordinació Universitària, que es va publicar al BOE del dia 21 de setembre.
c) La convocatòria del Consell de Direcció de l'AQUIB d'acreditació de professorat contractat, que es va publicar al BOIB del passat 15 de setembre.

El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre els fons FEDER i l'acord pres al Consell de Direcció del passat 7 de setembre de 2005 relatiu a la sol·licitud de dos crèdits: el primer seria d'un milió i mig d'euros a interès zero per executar mesures aprovades a la darrera convocatòria de fons FEDER, i el segon crèdit seria de 4,15 milions d'euros, també a interès zero i per retornar en deu anys, per realitzar les mesures que, encara que ben avaluades, no es varen aprovar a la convocatòria de fons FEDER. Afegeix que resta pendent l'autorització corresponent de la comunitat autònoma, ja que suposa un endeutament.

La vicerectora de Projecció Cultural informa dels resultats de la Universitat d'Estiu UIB 2005, de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR) i de la Universitat d'Estiu d'Eivissa, en les quals han intervingut 1.088 estudiants.

El vicerector d'Estudiants informa de l'inici del programa d'acolliment adreçat a l'alumnat que es matricula per primera vegada o de nou ingrés.

La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa sobre:

a) La situació actual del postgrau i de reunions que han tingut lloc a Cracòvia, Granada i Madrid.
b) L'acte d'obertura de l'any acadèmic, que tindrà lloc el proper dijous 29 de setembre.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa sobre:

a) L'estat actual de les obres de la carretera de Valldemossa.
b) La nova connexió elèctrica amb GESA.
c) Les obres del metro.
d) Les obres realitzades durant l'estiu, que han estat més de quaranta-dues, entre les quals es poden destacar les relatives a millores dels serveis administratius, d'aules, nous laboratoris, nou espai per a biblioteca i obres als menjadors dels edificis Anselm Turmeda i Gaspar Melchor de Jovellanos.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa sobre:

a) L'oferta d'ordinadors Toshiba finançats per Sa Nostra.
b) El canvi de concessionaris de bar i menjador als edificis Anselm Turmeda i Gaspar Melchor de Jovellanos. També indica la voluntat manifestada per l'antic concessionari de renunciar al servei que continua prestant als edificis Ramon Llull i Son Lledó.

S'obre un torn de paraules. El doctor Joan Jesús Fiol Arbós demana aclariments sobre les ajudes a l'alumnat per la implantació dels crèdits ECTS. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica. El doctor Gabriel Oliver Codina demana aclariments sobre l'actuació de la Comissió d'Experts relativa a les noves titulacions. Li contesta el Rector. La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre la convocatòria de proves d'habilitació i suggereix que s'haurien de prendre mesures per cobrir les previsibles necessitats de substituir professorat.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laborador honorífic per a l'any acadèmic 2005-2006 per al senyor que s'indica a continuació (annex 7):

¿ Senyor Guillem Mateu Mateu, del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2005-2006.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les convocatòries d'accés a les places de cossos docents universitaris que s'indiquen a continuació (s'inclou documentació com a annex 8):

Categoria: titular d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Perfil:
a) Activitat docent:
Enginyeria química
b) Activitat d'investigació: Enginyeria d'aliments

Categoria: titular d'universitat
Departament: Ciències de la Terra
Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional
Perfil:
a) Activitats docent i d'investigació:
Ordenació del territori
b) Línia d'investigació preferent: Ordenació del territori

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Perfil:
a) Activitats docents:
Òptica / comunicacions òptiques
b) Activitats d'investigació: Làsers i amplificadors òptics de semiconductor

Categoria: titular d'universitat
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l'Art
Perfil:
a) Activitat docent:
Història de l'art
b) Activitat d'investigació: Història de l'art

Categoria: titular d'universitat
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l'Art
Perfil:
a) Activitat docent:
Història de l'art
b) Activitat d'investigació: Història de l'art
c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les següents llicències per estudis (annex 9):

¿ Sr. Pau Ballester Balaguer, titular d'universitat, del Departament de Química, a l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2005 i el 31 d'agost de 2006, sense cap remuneració.

¿ Sr. José Javier González de Alaiza Cardona, ajudant d'universitat, del Departament de Dret Privat, a la Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts (EUA), pel període comprès entre el 23 d'agost de 2005 i el 8 de juny de 2006, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent els mesos restants.

d) Sabàtics

La vicerectora de Professorat recorda que a la sessió del Consell de Govern del passat 5 de maig es va concedir una llicència per any sabàtic al professor Joan Jesús Fiol Arbós i que, a petició de l'interessat, per ara no es durà a terme, per la qual cosa resta sense efectes. Així mateix, la vicerectora recorda que aquesta llicència no es tornarà a concedir fins que el departament pertinent no la torni a sol·licitar.

e) Altres

El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Relacions Laborals, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

La doctora Irene Nadal Gómez indica que s'abstindrà en la votació d'aquesta aprovació, ja que han arribat queixes al Departament de Dret Privat sobre la impartició de les assignatures corresponents a Dret Processal.

El Consell de Govern aprova les vènies docents del professorat de l'Escola Universitària de Relacions Laborals per al curs 2005-2006 que figuren a la documentació adjunta (annex 10), per 25 vots a favor i una abstenció.

Punt 9: Precs i preguntes

El doctor Gabriel Oliver Codina fa una intervenció sobre les infraestructures de l'edifici Anselm Turmeda. També intervé la doctora Francesca Garcias Gomila. Li contesta el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

El doctor Lluís Mas Franch demana que es controli realment la utilització de l'Aulari. El Rector li contesta que així es farà.

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós planteja les dificultats que té l'alumnat que s'examina el mes de setembre per matricular-se al CAP. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica. La doctora Francesca Garcias Gomila completa la informació facilitada.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.55 hores. De totes les quals coses, com a vicesecretari general, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2005

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Mercè Gambús Saiz
 4. Gabriel Moyà Niell
 5. Francesca Salvà Mut
 6. Francesca Garcias Gomila
 7. Gabriel Fontanet Nadal
 8. Joan Ernest de Pedro Gómez
 9. Margalida Miró Bonet
 10. Miquel Rafael Tortella Feliu
 11. Marta Carrió Palou
 12. Bartomeu Coll Bosch
 13. Irene Nadal Gómez
 14. Joan Mas Vives
 15. Catalina Cantarellas Camps
 16. Miquel Pastor Tous
 17. Luis Francisco Piña Saiz
 18. Francesc Escanellas Garcias
 19. Maurici Mus Amézquita
 20. M. Isabel Baltasar Quesada
 21. Rafael Barea Roig
 22. Maria Llompart Bibiloni
 23. Joan Jordi Muntaner Guasp
 24. Gabriel Oliver Codina
 25. Josep Servera Baño
 26. Antoni Llull Gilet
 27. Josefa Donoso Pardo
 28. Joan Jesús Fiol Arbós
 29. Antoni Socias Salvà
 30. Lluís Mas Franch
 31. Margalida Gili Planas
 32. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 33. Francesca Lladó Pol
 34. Francisco Muñoz Izquierdo
 35. Esperança Munar Muntaner
 36. Sergio Alonso Oroza
 37. Avel·lí Blasco Esteve
 38. Jeroni D. Reynés Vives