Consell de Govern

A les 10 hores del dia 28 de setembre de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la doctora Margalida Gili Planas, la doctora Margalida Payeras Llodrà, el senyor Francesc Escanellas Garcias i el senyor Vicent Joan Torres Escandell.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2004.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2), una vegada retirat el conveni amb el Consell Insular de Menorca, la Conselleria de Salut i Consum, l'Àrea de Menorca-IB-Salut i l'Institut de Salut Carlos III per a la realització de l'Escola d'Estiu de Salut Pública, ateses les modificacions que s'hi han introduït en el darrer moment (ref. núm. 1013):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0983

AM

Institut d'Estudis Fiscals

Genèric

0990

AM

Instituto de Literatura y Lingüística José A. Portuondo Valdor

Cuba

Genèric

0996

AM

Marineland, SA

Genèric

1005

CV/P

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Equador

Genèric

1011

AM

Cursos Centrals Estatals d'Idiomes Estrangers de Moscou

Federació Russa

Genèric

1003

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

Accions basades en la figura de Ramon Llull

0906

CV/P

Universitat Nacional de La Plata (segon protocol)

Argentina

Activitats d'investigació i postgrau en informàtica

0937

CV/P

Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

Bases de dades territorials (Illes Balears)

1006

AM

Construccions Llabrés Feliu, SA

Genèric (Arquitectura Tècnica)

0918

AM

Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

Genèric (Tecnociència)

1008

CV/P

Conselleria d'Agricultura i Pesca

Malvasia de Banyalbufar

1000

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

Postgrau (títol d'Expert en Dret de Família)

1001

CV/P

Vicepresidència del Govern de les Illes Balears

Postgrau (títol d'Expert en Dret de Família)

1018

CV/P

Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL (Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno)

Títols propis de postgrau

0995

CV/P

Consell de Mallorca

Tramitació d'expedients de declaració de béns d'interès cultural

1019

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura, Consell Insular de Menorca, Ajuntament de Maó, Universitat de Barcelona, Universitat Jaume I

UIMIR 2005

1021

CV/P

Banca March

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

El Rector exposa que l'aprovació del conveni amb la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL (Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno) (ref. núm. 1018), resta condicionada a l'aprovació dels corresponents títols propis de postgrau, que posteriorment es tractarà.

El doctor Lluís Mas Franch indica que s'hauria d'incorporar com a proponent del conveni amb Construcciones Llabrés Feliu, SA (ref. núm. 1006), el doctor Antoni Cladera Bohigas.

El doctor Gabriel Oliver Codina indica, en relació amb el mateix conveni, que no n'ha tingut coneixement fins que ha vist la documentació del Consell de Govern, tot i que és el director de l'Escola Politècnica Superior. El Rector li contesta explicant la mecànica de tramitació dels convenis i demana disculpes.

El doctor Joan Mas Vives intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria de Presidència i Esports (ref. núm. 1003) i recorda l'existència de la Càtedra Ramon Llull. Li contesta el Rector.

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats, amb les observacions formulades.

El Rector indica que es modificarà l'ordre dels dos punts següents.

Punt 3: Normativa sobre promoció de professors habilitats

El Rector recorda, de forma prèvia, la previsió del punt 6 de l'apartat II («Promoció del professorat permanent») de l'Acord normatiu 6125/2003, de 22 de gener, pel qual s'aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears, que va ser inclosa a petició dels directors de departament («En cas que un professor de la UIB obtingui l'habilitació i no pugui optar a una plaça en aquesta universitat pel fet que no s'hagi convocat amb anterioritat, i en cas que el departament corresponent no tingui la disponibilitat pressupostària suficient, el Consell de Direcció, amb l'aprovació del Consell de Govern, intentarà negociar amb l'Administració la dotació pressupostària necessària per poder enviar la plaça corresponent a habilitació»). Afegeix que, segons el seu parer, la previsió esmentada suposa un mandat inequívoc al Consell de Direcció perquè solucioni el problema que es pot plantejar als professors de la UIB que han resultat habilitats i no tenen possibilitat d'accedir a una plaça a la nostra universitat. Afegeix que a la normativa que es presenta es pretén adoptar una mesura per resoldre el problema i indica que aquest tipus de mesures són les que generalment s'adopten en altres universitats.

El Rector afegeix que, per tot el que s'ha exposat, el Consell de Direcció ha entès que s'havia d'elaborar i presentar al Consell de Govern la normativa de promoció de professors habilitats. Per tant, manifesta que entén que es desenvolupa el punt 6 de l'apartat II del document de plantilla.

El Rector considera que la normativa que es presenta no va en detriment de les promocions estructurals. Afegeix que el Pressupost de l'any que ve, després de tres anys, preveurà una partida per a les promocions estructurals.

Seguidament, el Rector indica que la normativa sobre promoció de professors habilitats té caràcter transitori, atès que es refereix a les proves d'habilitació que s'hagin convocat o es convoquin (anys 2002, 2003 i 2004), ja que el setembre de 2004 s'iniciarà el procediment corresponent a la darrera convocatòria de proves d'habilitació amb les regles vigents fins ara.

A continuació, el Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica de forma detallada el procediment que es planteja a la normativa que es presenta.

Finalment el Rector indica que ara es discuteix únicament i exclusivament la normativa, i no les places en concret que puguin resultar afectades per l'aprovació, i que si s'aprova la normativa aquestes places es discutiran en el punt següent de l'ordre del dia.

S'obre un debat en el qual intervenen diversos professors:

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós està d'acord a facilitar places a les persones que hagin estat habilitades, però considera que la normativa afectaria possibles promocions extraordinàries i demanaria la supressió de l'apartat e).

El doctor Lluís Mas Franch planteja el problema que es presenta en el seu departament.

El doctor Antoni Llull Gilet demana aclariments sobre el finançament de les places que es puguin dotar (finançament nou o ja existent).

El doctor Joan Mas Vives dóna suport al plantejament que s'ha fet inicialment i fa una sèrie de reflexions. Finalment indica que té el mandat explícit del seu departament de donar suport a la normativa i a la dotació de places.

El doctor Josep Servera Baño indica que també té el mandat del seu departament de donar suport a la normativa i considera que sí que s'ha de comptabilitzar a efectes de promoció extraordinària, i, per tant, que no s'ha de suprimir l'apartat e).

La doctora Francesca Garcias Gomila demana diversos aclariments sobre la normativa (caràcter transitori, punt f ¿places desertes¿, què passaria si hi hagués diverses persones habilitades per a una mateixa plaça, per què es limitava al funcionariat) i sobre la necessitat de tenir una normativa que reguli el procediment d'accés: necessitat d'elaborar-la.

El Rector i la vicerectora de Professorat contesten les distintes intervencions.

La doctora Francesca Garcias Gomila considera que la previsió relativa a l'àmbit subjectiu de la normativa («professors funcionaris habilitats») és més estricta que la previsió del punt 6 del document de plantilla.

El doctor Lluís Mas Franch fa un aclariment i en demana un altre.

El doctor Eugeni Aguiló Pérez i el doctor Josep Servera Baño indiquen que si s'aprova la supressió de l'apartat e) votaran en contra de la normativa, perquè consideren que és un element essencial.

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós retira la petició de supressió efectuada.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta de normativa sobre promoció de professors habilitats, que s'aprova per 32 vots a favor, 8 vots en blanc i un vot en contra (annex 3).

Punt 4: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments d'Economia Aplicada, Biologia, Psicologia, Ciències de l'Educació, Física, Filologia Catalana i Lingüística General, Economia de l'Empresa i Infermeria i Fisioteràpia.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 4).

El Rector indica que, ja que s'ha aprovat la normativa sobre promoció de professors habilitats, tot seguit s'intentarà aplicar-la a unes places concretes.

A continuació, la vicerectora de Professorat planteja la possibilitat de dotar tres places de CU, la qual cosa implicaria l'inici del corresponent procediment d'habilitació de CU. Les places serien de CU de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, de CU d'Història Contemporània del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i de CU de Física Aplicada del Departament de Física. La vicerectora indica que els departaments de Filologia Catalana i Lingüística General i de Ciències Històriques i Teoria de les Arts ja han aprovat l'inici del procediment d'habilitació de les places. Afegeix, pel que fa al Departament de Física, que resta pendent que tingui lloc la reunió del consell de departament per aprovar l'inici del procediment indicat; per la qual cosa l'aprovació de l'inici del procediment d'habilitació de CU de Física Aplicada del Departament de Física resta condicionada a l'aprovació per part del Consell de Departament de Física.

El Rector sotmet a votació la promoció de les tres places: la proposta del CU de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General obté 35 vots a favor, un vot en contra i 5 vots en blanc; la proposta del CU d'Història Contemporània obté 33 vots a favor, un vot en contra i 7 vots en blanc; i la proposta del CU de Física Aplicada del Departament de Física obté 23 vots a favor, 8 vots en contra i 9 vots en blanc. Per tant, el Rector indica que, vist el resultat de la votació, la Universitat iniciarà els tràmits oportuns per comunicar a la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària que una plaça de CU de l'àrea de coneixement de Filologia Catalana i una plaça de CE de l'àrea de coneixement d'Història Contemporània siguin proveïdes mitjançant concurs d'accés entre habilitats. Pel que fa a la plaça de CU de Física Aplicada, l'inici dels tràmits oportuns resta condicionat a l'acord favorable del Departament de Física.

Punt 5: Proposta del senyor Francisco J. Ayala com a doctor honoris causa

El Rector recorda la tramitació realitzada per poder nomenar doctor honoris causa d'aquesta universitat el senyor Francisco J. Ayala, com també les actuacions que es varen dur a terme, en aquest sentit, a la darrera sessió del Consell de Govern.

El doctor Alexandre Miquel Novajra realitza l'exposició dels mèrits del senyor Francisco J. Ayala per poder ser investit doctor honoris causa per aquesta universitat.

Finalment el Rector sotmet a votació secreta la proposta de nomenament aprovada pel Consell de Direcció i proposada pel Departament de Filosofia i Treball Social, i recorda que, de conformitat amb l'article 21.3 dels Estatuts, per aprovar-la s'exigeix el vot favorable d'una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres del Consell de Govern. El resultat de la votació és de 40 vots a favor i 2 en blanc; per tant, s'aprova la proposta realitzada per la majoria qualificada requerida.

Punt 6: Constitució del consorci amb la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Rector recorda que el dia 14 de juliol de 2004 es va signar un protocol d'intencions entre la CAIB i la UIB en matèria d'infraestructures universitàries que preveia la creació d'un consorci amb l'objecte de finançar, gestionar i dur a terme les obres i actuacions a les quals es refereix el conveni. Per tant, el Rector indica que el que es vol fer ara és desenvolupar el conveni esmentat mitjançant la presentació de l'«Avantprojecte d'Estatuts del consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU)».

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient perquè completi la informació. En primer lloc, indica que el Consell de Govern de la CAIB va aprovar els Estatuts la setmana passada. En segon lloc explica la urgència de l'aprovació. Finalment, atès que no hi ha intervencions, el Rector sotmet a votació l'Avantprojecte d'Estatuts del consorci amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, ja que la constitució d'aquest consorci va ser acceptada quan el Consell de Govern va ratificar el conveni precedent amb la comunitat autònoma de les Illes Balears. L'avantprojecte indicat s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 7: Normativa sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que explica l'abast i el significat de la normativa sobre títols propis de postgrau de la UIB, que sotmet al Consell de Govern.

En primer lloc recorda que l'Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre, regula els títols propis de la UIB, i en segon lloc afegeix que la normativa que es presenta és una normativa de transició en espera de la normativa estatal corresponent.

Seguidament la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector destaca els aspectes més fonamentals de la normativa que es presenta (punts 21 ¿que preveu la creació d'una comissió d'estudis de postgrau¿, 22 ¿composició de la comissió¿ i 23 ¿que preveu, per a l'aprovació, dues convocatòries ordinàries anuals de postgrau). També fa referència al contingut del punt 7, del qual proposa una nova redacció.

S'obre un debat en el qual intervenen diverses persones:

El doctor Joan Jordi Muntaner Guasp considera que els punts 37 i 44 poden entrar en contradicció amb les competències que té atribuïdes l'Institut de Ciències de l'Educació per organitzar els seus propis cursos.

El doctor Eugeni Aguiló Pérez fa observacions als punts 2, 6 (al qual s'ha d'afegir l'expressió «experiència laboral»), 8, 23, 37 (que contindria l'expressió «gestió econòmica i administrativa»), 43 (del qual se suprimiria l'1,2 per cent), 44 i 45 (del qual demana la supressió).

La doctora Francesca Garcias Gomila posa de manifest les observacions que es varen plantejar a la Junta de Degans i Directors de Centre, concretament als punts 7, 8, 23, 29, 33, 34 i 37.

El senyor Joan Ernest de Pedro Gómez fa una reflexió sobre el punt 7, ja que considera que es pot produir una indubtable confusió si persones amb títol de grau i persones que no el tenen poden accedir a un mateix curs de postgrau. També demana aclariments sobre els criteris utilitzats per fer la distribució dels components de la Comissió de Postgrau i sobre el mecanisme d'elecció.

També intervé el senyor Luis Francisco Piña Saiz per demanar aclariments.

El Rector contesta les diverses intervencions i també fa referència al contingut del punt 39 i a les possibilitats que obre la nova redacció del punt. Completen la informació la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

Finalment, el Rector sotmet a votació la normativa amb les modificacions següents:

1. Al punt 2 se suprimeix l'expressió «cosa sobre la qual s'ha d'evitar tota confusió».

2. Al punt 6 s'afegeix «amb experiència laboral» quan es fa referència als «titulats universitaris de primer cicle».

3. Se substitueix «assistència» per «accés» a la rúbrica de la lletra B).

4. Al punt 7 se substitueix la referència al «COU» per «batxillerat o equivalent». Així mateix, s'introdueix un afegitó final al punt, la redacció del qual és: «Excepcionalment, la Comissió d'Estudis de Postgrau estudiarà i, si escau, autoritzarà l'obtenció del títol de diploma corresponent als títols propis de formació bàsica.»

5. La diligència de què es parla al punt 8 no s'ha de fer constar «al dors del títol», sinó simplement «al títol».

6. Al punt 37 s'introdueix un petit afegitó final: «o a l' ICE».

7. Es corregeix l'errada de numeració que hi ha a partir del punt 40.

8. La redacció del punt 42 (abans, 43) és: «Al pressupost dels títols de postgrau s'hi ha d'incloure una partida pressupostària per garantir l'avaluació externa del títol una vegada acabat, que decidirà, en cada cas, la Comissió d'Estudis de Postgrau.»

9. Al punt 43 (abans, 44) se substitueix l'expressió «La FUEIB com a entitat responsable» per «L'entitat responsable».

S'aprova per unanimitat la normativa sobre títols propis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears amb les modificacions indicades (annex 6).

Punt 8: Elecció de dos membres de la Comissió de Doctorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que fa autocrítica de l'elecció dels membres de la Comissió de Doctorat que va tenir lloc a la darrera sessió del Consell de Govern, ja que és convenient que hi hagi continuïtat en la composició de la comissió durant el període de transició que es viu fins que s'aprovi la normativa estatal de postgrau. Seguidament la vicerectora afegeix que els doctors Pedro A. Munar Bernat i Joan Mas i Vives, els quals resultaren elegits a la darrera sessió del Consell de Govern, amablement han declinat formar-ne part perquè puguin continuar sent-ne membres el doctor José Á. Torres Lana i la doctora Magdalena Gianotti Bauzà. La vicerectora agraeix l'actitud demostrada per les persones que al moment oportú varen ser elegides.

Dites les coses anteriors, s'aprova per unanimitat que continuïn formant part de la Comissió de Doctorat el doctor José Á. Torres Lana i la doctora Magdalena Gianotti Bauzà.

Punt 9: Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que recorda que aquest màster es va retirar a la darrera sessió del Consell de Govern i explica els motius de la retirada indicada. A continuació afegeix que ara es presenta de bell nou amb les deficiències corregides.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Josep Servera Baño per llegir un comunicat que hom li ha lliurat. Li contesta el Rector. Seguidament la doctora Francesca Garcias Gomila demana aclariments. Li contesta el Rector.

El Consell de Govern aprova per 35 vots a favor i un en blanc el Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa (annex 7).

Punt 10: Curs d'Expert Universitari en Dret de Família

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, la qual presenta el Curs d'Expert Universitari en Dret de Família.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Expert Universitari en Dret de Família (annex 8).

Punt 11: Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius

El Rector recorda que el conveni que dóna lloc al Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius inicialment ja està tractat. Seguidament dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, la qual el presenta, i seguidament el doctor José Ángel Torres Lana, com a director de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, explica l'abast i el significat del màster presentat.

A continuació el doctor Eugeni Aguiló Pérez fa una reflexió sobre el contingut d'aquest màster.

El Consell de Govern aprova per 31 vots a favor i un en blanc el Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius (annex 9).

Punt 12: Curs d'Especialista Universitari en Treball amb Suport i Inclusió Laboral

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que presenta el Curs d'Especialista Universitari en Treball amb Suport i Inclusió Laboral. A continuació dóna la paraula al doctor Joan Jordi Muntaner Guasp com a director de l'Institut de Ciències de l'Educació i del curs esmentat, que n'explica l'abast i el significat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Especialista Universitari en Treball amb Suport i Inclusió Laboral (annex 10).

Punt 13: Curs d'Expert Universitari en el Tractament Congnitivoconductual dels Trastorns Psicopatològics en Adults

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que presenta el Curs d'Expert Universitari en el Tractament Cognitivoconductual dels Trastorns Psicopatològics en Adults. A continuació dóna la paraula al doctor Miquel Rafael Tortella Feliu com a director del curs, que constata una errada: també hi poden accedir diplomats.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Expert Universitari en el Tractament Cognitivoconductual dels Trastorns Psicopatològics en Adults (annex 11).

Punt 14: Curs d'Expert Universitari en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que presenta el Curs d'Expert Universitari en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària. A continuació dóna la paraula al doctor Joan Jordi Muntaner Guasp com a director de l'Institut de Ciències de l'Educació, que n'explica l'abast i el significat.

El vicerector d'Estudiants demana si se n'ha actualitzat la relació de professorat, i el senyor Luis Fco. Piña Saiz demana aclariments sobre els requisits per realitzar el curs, aclariments que dóna el doctor Joan Jordi Muntaner Guasp.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Expert Universitari en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària (annex 12).

Punt 15: Curs d'Expert d'Universitari en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per a la Millora de la Convivència a l'Educació Secundària Obligatòria

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que presenta el Curs d'Expert Universitari en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per a la Millora de la Convivència a l'Educació Secundària Obligatòria. A continuació dóna la paraula a la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez com a directora del curs, que n'explica l'abast i el significat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Expert Universitari en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per a la Millora de la Convivència a l'Educació Secundària Obligatòria (annex 13).

Punt 16: Curs d'Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que presenta el Curs d'Expert Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils. A continuació dóna la paraula al doctor Lluís Ballester Brage com a director del curs, que n'explica l'abast i el significat i indica que l'aprovació d'aquest curs d'especialista (26 crèdits) suposa també la d'un curs d'expert universitari (11 crèdits).

El senyor Joan Ernest de Pedro Gómez demana aclariments. Li respon el director del curs.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils (annex 14).

Punt 17: Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris

El Rector recorda que el conveni que dóna lloc al Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris inicialment ja està tractat. Seguidament dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, la qual el presenta.

El Consell de Govern aprova per 29 vots a favor i 3 abstencions el Curs d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris (annex 15).

Punt 18: Curs d'Actualització Professional en Anàlisi de Dades: Modelatge Estadístic Bivariable

Punt 19: Curs d'Actualització Professional: Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en l'Infant

Punt 20: Curs d'Actualització Professional: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball

Punt 21: Curs d'Actualització Professional: Tècniques d'Autocontrol

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, que explica de forma conjunta els quatre cursos d'actualització presentats.

El Rector sotmet a votació l'aprovació del Curs d'Actualització Professional en Anàlisi de Dades: Modelatge Estadístic Bivariable, del Curs d'Actualització Professional: Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en l'Infant, del Curs d'Actualització Professional: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball i del Curs d'Actualització Professional: Tècniques d'Autocontrol, que s'aproven per unanimitat (annexos 16, 17, 18 i 19).

Punt 22: Proposta de títol propi de grau de primer cicle de Pedagogia

El vicerector d'Ordenació Acadèmica exposa i explica la proposta de títol propi de primer cicle de Pedagogia que ha presentat la Junta de la Facultat d'Educació.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el títol propi de grau de primer cicle de Pedagogia (annex 20).

Punt 23: Itinerari d'Especialització en Intervenció Cultural, Social i Territorial

El vicerector d'Ordenació Acadèmica exposa i explica la petició de la Facultat de Filosofia i Lletres relativa a l'itinerari d'Intervenció Cultural, Social i Territorial, el qual no es va poder aprovar a la darrera sessió del Consell de Govern quan es varen aprovar altres itineraris d'especialització.

S'aprova per assentiment l'itinerari presentat (annex 21).

Punt 24: Programa de Voluntariat UIB

El Rector indica que aquest punt es duu al Consell de Govern com a informació i indica que el va aprovar el Consell de Direcció del dia 18 de maig de 2004 (annex 22). A continuació dóna la paraula a la vicerectora de Relacions Exteriors, la qual exposa l'abast i el significat del programa de Voluntariat UIB, que compta amb el suport de diverses conselleries. El vicerector d'Estudiants completa la informació.

La doctora Francesca Garcias Gomila suggereix una sèrie de millores en relació amb la inscripció al programa i els avantatges dels inscrits, a més d'advertir que el canvi de torn pot plantejar dificultats.

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós demana aclariments.

La vicerectora de Relacions Exteriors contesta totes les intervencions.

Punt 25: Informació del Consell de Direcció

1. El Rector informa:

a) De la reunió del Consell de Coordinació Universitària que va tenir lloc el dia 28 de juliol de 2004.

b) Del procés d'aprovació dels reials decrets de grau i postgrau, referits a espai europeu d'educació superior.

c) De la convocatòria de projectes per al desenvolupament EEES.

d) De l'elaboració d'un marc de referència sobre el finançament de les universitats públiques i de la constitució d'una comissió integrada per catorze membres per analitzar la qüestió.

e) De les modificacions de la Llei orgànica d'universitats que s'estan plantejant, com ara el sistema d'accés a la universitat, la reorganització CCU, el procediment d'homologació de títols (art. 34 i 35) i el sistema de selecció del professorat funcionari (art. 57 a 60). Indica, quant a la temporalització de la reforma, que es preveu que estigui enllestida i aprovada a finals de l'any 2005.

f) De la modificació de reial decret referent a l'habilitació, la qual cosa permetrà una habilitació àmplia mitjançant una única convocatòria anual.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la necessitat de tancar i firmar actes, ja que molts d'alumnes que acaben els estudis necessiten pagar els drets per a l'expedició del títol per múltiples raons, a part que per a l'alumnat en general també és important (matriculació, trasllats, beques, etc.). També informa que el Consell de Direcció, a la sessió del dia 21 de setembre de 2004, va aprovar la programació temporal del grup d'horabaixa del primer curs de Turisme de l'Escola de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

3. La vicerectora de Projecció Cultural informa que al mes d'octubre començaran els cursos englobats dins les activitats de la Universitat Oberta.

4. El vicerector d'Estudiants informa de l'elaboració d'un DVD institucional de la Universitat i de la futura publicació d'uns anuncis als diaris relatius a accions cofinançades per la Fundació Biodiversidad només en castellà, perquè així ho estableix la normativa de les entitats cofinançadores; tot això sens perjudici que després es publiquin en català.

5. La vicerectora de Relacions Exteriors informa de la publicació d'una guia per als estudiants que vinguin de fora, per participar en distints programes.

6. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa dels talls de corrent freqüents aquest mes de setembre i de les possibles solucions que se cerquen amb la cooperativa que realitza el subministrament.

7. El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa del canvi de concessionari del bar de l'edifici Sa Riera.

Punt 26: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern acorda d'aprovar les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (annex 23):

Categoria: Professor visitant
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada
Perfil: Fotònica
Departament: Física

Categoria: Professor ajudant doctor
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Perfil: Docència en Teoria de la Literatura (troncal als estudis de Filologia Catalana, Filologia Hispànica i Filologia Anglesa) i en Literatura Catalana del segle XX (troncal als estudis de Filologia Catalana)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General

Categoria: Professor col·laborador
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Infermeria medicoquirúrgica, metodologia d'infermeria en pràctiques clíniques
Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Categoria: Professor col·laborador
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Infermeria maternoinfantil I i II, metodologia d'infermeria en pràctiques clíniques
Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Categoria: Professor col·laborador
Àrea de coneixement: Infermeria
Perfil: Infermeria comunitària II, metodologia d'infermeria en pràctiques clíniques / Administració de serveis d'infermeria
Departament: Infermeria i Fisioteràpia

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta la proposta de vènies docents relativa al professorat que imparteix classes a l'Escola Universitària de Relacions Laborals (annex 24).

Punt 27: Precs i preguntes

1. El doctor Miquel Rafael Tortella Feliu demana un control més alt dels anuncis que realitzen les escoles adscrites, ja que majoritàriament es fan en castellà. Li contesta el Rector.

2. La doctora Francesca Garcias Gomila demana una investigació sobre les activitats que es desenvolupen a l'Escola Superior Balear. Li respon el Rector.

3. La doctorat Irene Nadal Gómez demana sobre la ubicació de les revistes de dret. Li contesta el Rector.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2004

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Gabriel Moyà Niell
 4. Francesca Salvà Mut
 5. Francesca Garcias Gomila
 6. Miquel Rafael Tortella Feliu
 7. Joan Ernest de Pedro Gómez
 8. Carlos Moreno Gómez
 9. Margalida Miró Bonet
 10. David Pons Florit
 11. Antoni Llull Gilet
 12. Gabriel Fontanet Nadal
 13. Antoni Socias Salvà
 14. Carolina Garau Rosselló
 15. Alejandro Aparicio Díaz
 16. M. Isabel Baltasar Quesada
 17. Luis Francisco Piña Saiz
 18. Rafael Barea Roig
 19. M. Dolors Forteza Forteza
 20. Joan Jesús Fiol Arbós
 21. Rafael À. Forteza Coll
 22. Ramón Oliver Herrero
 23. Josep Servera Baño
 24. Eugeni Aguiló Pérez
 25. Gabriel Oliver Codina
 26. Joan Mas Vives
 27. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 28. Joan Jordi Muntaner Guasp
 29. Irene Nadal Gómez
 30. Josefa Donoso Pardo
 31. Andreu Crespí Plaza
 32. Lluís Mas Franch
 33. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 34. Francesca Lladó Pol
 35. Francisco Muñoz Izquierdo
 36. Sergio Alonso Oroza
 37. Mercè Gambús Saiz
 38. Maurici Mus Amézquita
 39. Avel·lí Blasco Esteve
 40. Lluís Garau Juaneda